Påstander i Ståstedsanalysen for skole

 1. På vår skole trives elevene både faglig og sosialt
 2. På skolen vår tilrettelegger vi for at alle elevene skal oppleve mestring
 3. På vår skole arbeider vi systematisk med å utvikle positive relasjoner mellom elevene
 4. Lærerne på vår skole har en positiv relasjon til hver enkelt elev
 5. På vår skole mener lærerne de har stor betydning for elevenes trivsel og læring
 6. Elever som har svak faglig progresjon får tilpasset opplæring som motiverer, engasjerer og gir mulighet til å lære på nye måter
 7. Opplæringen på vår skole oppmuntrer til engasjement og utforskertrang
 8. På vår skole får elevene godt begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene
 9. På vår skole reflektere elevene over egen læring
 10. Opplæringen på vår skole bidrar til at elevene utvikler kritisk tenkning
 11. Elevene på skolen vår kan veie ulike hensyn opp mot hverandre og foreta etiske vurderinger
 12. På skolen vår utvikler elevene god dømmekraft i digitale omgivelser
 13. På vår skole lærer elevene å løse konflikter på en konstruktiv måte
 14. Elevene våre lærer å samarbeide
 15. På vår skole bidrar vi til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene
 16. På vår skole er elevene aktivt med i demokratiske prosesser
 17. Lærerne på vår skole har høye forventninger til alle elevene
 18. På vår skole har lærerne god forståelse av sin lederrolle overfor elevene
 19. På vår skole tar alle del i et profesjonsfellesskap
 20. Vi har et felles verdigrunnlag som utgangspunkt for elevenes opplæring
 21. Skoleledelsen er godt orientert om det daglige arbeidet som utføres ved skolen
 22. På vår skole har vi sammen reflektert over hva dybdelæring og kompetansebegrepet innebærer for vår praksis
 23. På vår skole er det sammenheng mellom kompetansemålene i læreplanene for fag og valg av arbeidsmåter og vurderingsformer
 24. Skolens læringskultur gir lærere og elever rom for å prøve og å feile
 25. På skolen våre satser vi på entreprenørskap og innovasjon
 26. På vår skole samarbeider vi om å prøve ut ny, kunnskapsbasert praksis
 27. Skolen gjennomfører jevnlig skolebasert vurdering og drøfter om opplæringen er i tråd med læreplanverket
 28. På vår skole følger vi systematisk opp resultatene fra nasjonale prøver og Elevundersøkelsen (barne- og u-skoler).
 29. På vår skole arbeider vi systematisk med å forbedre elevenes læringsmiljø og læringsresultater (vgo)
 30. Skolen har gode rutiner for samarbeid med tillitsvalgte
 31. Skolen legger til rette for et godt skole-hjem-samarbeid, og mener at foreldrene er en ressurs
 32. På skolen vår har vi et system for å følge opp elever med høyt fravær
 33. Skolen har rutiner for gode overganger i utdanningsløpet
 34. På vår skole har vi gode rutiner, både for den daglige driften og når noe uforutsett skjer
 1. Lærerne på vår skole viser interesse for hver enkelt elev
 2. På vår skole er vi tydelige og omsorgsfulle voksne
 3. Lærerne legger til rette for arbeidsformer som fremmer empati og vennskap
 4. Elevene er rause med seg selv og andre og viser hverandre respekt
 5. Skolen styrker elevenes kompetanse til å ta gode valg for seg selv
 6. På skolen vår tar elevenes ansvar for seg selv og andre og viser god dømmekraft
 7. På vår skole blir krenkende ord og handlinger ikke akseptert
 8. Skolen lærer elevene å ta medansvar for læringsmiljøet gjennom arbeidet med fagene
 9. Skolen samarbeider med elevene om å utvikle og opprettholde et inkluderende læringsmiljø
 10. Skolen samarbeider med foreldrene om å utvikle og opprettholde et inkluderende læringsmiljø
 11. Lærerne, PPT, rådgiver, sosiallærer og skolehelsetjenesten samarbeider godt om elevenes trivsel og læring på vår skole
 12. Skolen har et system for å følge opp elever med høyt fravær (vgs)
 13. Skolen har et system for å identifisere elever som er i ferd med å slutte på skolen (vgs)
 14. Skolen samarbeider med andre skoler, bedrifter og lokalsamfunnet om utdannings- og yrkesrådgivning
 15. Skolen samarbeider med barnevernet, politiet, NAV og andre om sosialpedagogisk rådgiving
 16. Skolens utemiljø legger til rette for lek og fysisk aktivitet (gs)
 17. Innredningen av skolen gir gode rammer for læringsarbeidet og læringsmiljø
 18. Innredningen av skolen legger til rette for utforskning og kreativitet
 19. På vår skole har vi bibliotekar
 20. På vår skole har vi et velutstyrt skolebibliotek som blir brukt i undervisningen
 21. På vår skole har vi tilstrekkelig utstyr og materiell til bruk i læringsarbeidet i alle fag
 22. På vår skole har vi internett-tilkobling med god hastighet og stabilitet
 23. Elevene har digitalt utstyr til bruk i opplæringen
 24. Skolen tilbyr teknisk støtte til pedagogisk bruk av IKT
 25. Skolen har universell utforming slik at alle elever har adgang
 1. På vår skole arbeider vi jevnlig med læreplanverket som helhet
 2. På vår skole diskuterer vi hvordan overordnet del har betydning for praksis i opplæringen og friminuttene
 3. På vår skole bruker vi kjerneelementene når vi planlegger for progresjon i fagene og overganger mellom trinn
 4. Vi arbeider systematisk med grunnleggende ferdigheter
 5. På vår skole arbeider elevene med de tverrfaglige temaene gjennom problemstillinger i og fra ulike fag
 6. På vår skole tilrettelegger vi for at elevene skal oppleve sammenhenger mellom fag
 7. Lærerne på vår skole er opptatt av sammenheng mellom læreplanens beskrivelse av faget, kompetansemål, valg av innhold, organisering, arbeidsmåter og vurderingsformer
 8. I arbeidet med læreplaner planlegger vi hvordan digitale ressurser og verktøy kan styrke og variere opplæringen
 9. Skolens planer gir nødvendig fleksibilitet til å variere opplæringen
 10. Elevene på vår skole er involvert i valg av innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer.
 11. På vår skole bruker vi fellestid til arbeidet med læreplaner
 12. Elever og lærere vurderer jevnlig om innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer fører til læring og utvikling
 13. På vår skole har vi en felles forståelse av kompetansebegrepet
 14. Skolen bruker resultatene fra prøver, Elevundersøkelsen og andre kilder til å vurdere og videreutvikle opplæringen
 15. På vår skole vurderer vi opplæringen ut fra verdiene og prinsippene i overordnet del
 16. Skolen bruker kunnskap fra den skolebaserte vurderingen som grunnlag for utviklingsarbeid
 17. Skolen vurderer jevnlig lærernes samlede kompetanse i lys av skolens kompetansebehov
 18. Skolen har en plan for kompetanseutvikling basert på identifiserte behov
 19. Skolen samarbeider med lokale universitet og høyskoler
 1. På skolen vår arbeider vi aktivt med å styrke elevenes selvfølelse
 2. På vår skole tar vi i bruk elevenes kreativitet i opplæringen
 3. Vi legger til rette for at elevene blir engasjert i egen læring
 4. Elevene lærer å reflektere og tenke kritisk
 5. Elevene er motivert i læringsarbeidet
 6. Elevene får oppgaver som utfordrer dem faglig og som de kan mestre om de gjør en innsats
 7. Elevene og lærerne snakker jevnlig om måloppnåelse i fagene
 8. På vår skole gir vi elevene tilbakemeldinger som de kan bruke for å forbedre seg i fagene
 9. På vår skole er elevene kjent med hvilke kriterier de vurderes ut ifra
 10. På vår skole får elevene være med å utvikle vurderingskriterier i fagene
 11. På vår skole får elevene være med å velge arbeidsmåter
 12. På vår skole får alle elever delta aktivt i vurderingen av egen kompetanse
 13. Skolen følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev
 14. På vår skole bruker vi elevsamtalene til å planlegge videre læring sammen med elevene
 15. På vår skole bruker vi digitale verktøy for å variere arbeidsmåtene som en del av tilpasset opplæring
 16. På vår skole bruker vi elevenes digitale kompetanse i læringsarbeidet
 17. På vår skole diskuterer vi hvordan den digital samfunnsutviklingen påvirker barn og unges identitet, kultur og hverdag positivt og negativt, og lar dette få konsekvenser for vår praksis
 18. På vår skole diskuterer vi hvordan lærernes vurderingspraksis kan hjelpe elevene å lære bedre
 19. På vår skole diskuterer vi hva lærerne legger vekt på i vurderingen av elevenes kompetanse i fag
 20. På vår skole er underveisvurdering en integrert del av opplæringen hos alle lærerne
 21. Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til at elevene reflekterer over egen læring
 22. På vår skole bruker lærerne ulike metoder for å vurdere elevenes kompetanse
 23. Vi har strategier for å undersøke elevenes forståelse underveis
 24. På vår skole justerer vi opplæringen underveis slik at den møter elevenes læringsbehov
 25. Skolen bruker digitale verktøy i arbeidet med å analysere elevenes læring og utvikling
 26. På vår skole er det sammenheng mellom kompetansemålene og hva det legges vekt på i vurderingen av elevenes arbeid
 27. På skolen diskuterer vi jevnlig hva som er god vurderingspraksis
 1. Lærerne på vår skole har god innsikt i det sosiale samspillet i elevgruppa
 2. Lærerne på vår skole jobber systematisk med å utvikle inkluderende faglige og sosiale fellesskap for alle elever
 3. På vår skole lærer elevene å løse konflikter på en konstruktiv måte
 4. Lærerne på vår skole bryr seg om alle elevene
 5. På vår skole er lærerne bevisste på hvordan eget språk og kroppsspråk påvirker elevene
 6. På vår skole legger vi til rette for at foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling
 7. Lærerne på vår skole uttrykker høye forventninger til alle elever
 8. Lærerne på vår skole tilrettelegger opplæringen slik at alle elevene opplever mestring
 9. Lærerne på vår skole kan legge til rette for undervisning og læring i digitale omgivelser
 10. Lærerne håndterer klasseledelse i digitale omgivelser
 11. Lærerne på vår skole tilpasser lærerrollen til ulike aktiviteter og varierer mellom rollen som veileder, retningsgiver, deltaker og formidler
 12. På vår skole mestrer vi de utfordringene som elevenes teknologibruk skaper
 13. Lærerne på vår skole aktiviserer elevenes forkunnskaper
 14. Lærerne bruker elevenes ulike bakgrunn, interesser og kompetanse som en ressurs i opplæringen
 15. På vår skole utvikler vi en læringskultur der elevene opplever at det er rom for å prøve og feile
 16. På vår skole utvikler vi en læringskultur der elevene opplever at det er positivt å gjøre sitt beste
 17. Lærerne på vår skole legger til rette for at elevene får reflektere over egen læring
 18. På vår skole legger vi til rette for at elevene kan gi jevnlig tilbakemelding til lærer om opplæringen
 19. På vår skole kjenner alle reglene for orden og oppførsel
 20. Lærerne på vår skole har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og rutiner for klassen/elevgruppa
 21. På vår skole kommer lærerne presis til undervisning og andre oppgaver
 22. Det er god arbeidsro i undervisningsøktene på vår skole
 1. På vår skole har vi delingskultur
 2. På vår skole deltar personalet aktivt i å videreutvikle felles praksis
 3. På vår skole har vi strukturerte møter hvor alle kommer til orde
 4. På vår skole bruker vi fellestiden til å planlegge forbedring av praksis
 5. Lærerne på vår skole får god støtte, hjelp og veiledning av sin leder
 6. På vår skole drøfter vi pedagogiske utfordringer
 7. På vår skole diskuterer vi hvordan arbeidsmåter kan forbedres for å styrke elevenes læring
 8. På skolen vår har vi en felles forståelse for hva profesjonsfaglig digital kompetanse vil si
 9. På vår skole diskuterer vi etiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved bruk av digital teknologi
 10. Vi drøfter bruk av digitale verktøy og teknologi i læringsarbeidet
 11. På vår skole bruker alle skolens digitale, skoleinterne system
 12. På vår skole gir vi hverandre ærlige tilbakemeldinger
 13. På vår skole får nyutdannede veiledning
 14. På vår skole stimuleres vi til å prøve ut nye ideer, aktiviteter og praksiser
 15. Vi bruker forskning som grunnlag for utvikling av praksis
 16. På vår skole er det tydelig hvem som bestemmer hva
 17. Lærerne på skolen vår tar ansvar for alle elevene på skolen
 18. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse som lærerne følger opp
 19. Skolens ledelse og personalet er enige om hva som er skolens utfordringer
 20. Skolen jobber systematisk med kompetanseutvikling
 21. Alle på vår skole har god innsikt i lov- og avtaleverk
 22. Skolen har gode rutiner for å håndtere personopplysninger og opphavsrett, også digitalt.
 23. Skolen ber om ekstern veiledning ved behov
 24. Skolen har god dialog med skoleeier
 1. På vår skole anerkjenner vi foreldrene som ressurs for å støtte elevenes danning, læring og utvikling
 2. Ved vår skole er vi tydelige på hva som er skolens oppdrag og hvordan skole og hjem kan samarbeide om elevens læring og utvikling
 3. På vår skole legger vi vekt på at det er god dialog mellom elev, lærer og foreldre om elevens trivsel, læring og utvikling i elevsamtalene (gs)
 4. På vår skole har vi gode rutiner for at både hjemmet og skolen kan ta opp eventuelle bekymringer og uenigheter med hverandre
 5. Skolen benytter digitale plattformer for å styrke hjem-skole-samarbeidet
 6. Skoleledelsen gir foreldreutvalget (FAU) et tydelig mandat
 7. Skoleledelse presenterer resultater fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver for foreldreutvalget og åpner for innspill
 8. Skolen samarbeider med foreldrene om å utvikle og opprettholde et inkluderende læringsmiljø
 9. Ved vår skole gir vi foreldrene mulighet til å ha innflytelse på skolehverdagen
 1. På vår skole har vi en felles forståelse av hvordan de grunnleggende ferdighetene betyr for læring og utvikling
 2. På vår skole jobber vi systematisk med elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle relevante fag
 3. Underveisvurdering brukes systematisk for å fremme elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter
 4. Elevene bruker muntlige ferdigheter i utforskende samtaler for å utvikle og dele kunnskap i alle fag
 5. Lærerne legger til rette for at elevene utvikler muntlige ferdigheter ved å lytte til andre og forstå og vurdere muntlig tekst
 6. Lærerne legger til rette for at elevene drøfter problemstillinger og øver på å uttryke egne meninger
 7. Lærerne og elevene bruker ulike arbeidsmåter for å utvikle elevenes muntlige ferdigheter
 8. Lærerne arbeider med begrepsforståelse i alle fag
 9. Lærerne legger til rette for leselyst og leseglede i alle fag
 10. Lærerne vektlegger lesing som redskap for læring i alle fag
 11. Elevene bruker ulike lesestrategier som er tilpasset lesingens formål
 12. Elevene lærer seg å lese kildekritisk i alle fag
 13. På vår skole bruker elevene biblioteket både som en læringsarena og som en ressurs
 14. Elevene på vår skole kan gjenkjenne regning i ulike faglige sammenhenger
 15. Elevene bruker regning som redskap for refleksjon og læring i alle fag
 16. Lærerne legger til rette for skriving i alle fag på fagets premisser
 17. Lærerne modellerer strategier som støtter elevenes skriving
 18. Lærerne forbereder elevene på ulike skrivesituasjoner de vil møte senere i livet
 19. På vår skole har vi en felles forståelse av hva digitale ferdigheter er
 20. På vår skole bruker elevene digitale ferdigheter som redskap for læring i alle fag
 21. Våre elever får mulighet til å utvikle digitale ferdigheter ved å bruke ulike arbeidsmåter og ressurser
 22. Lærerne legger til rette for at elevene skal bruke digitale verktøy kreativt, skapende og hensiktsmessig
 23. På vår skole jobber vi systematisk med å utvikle lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse
 1. På skolen vår bruker vi aktivt læreplanene i matematikk og naturfag når vi planlegger for utvikling av elevenes kompetanse i realfag
 2. Lærerne og elevene bruker kjerneelementene i matematikk og naturfag til å prioritere hva det er viktigst å lære for å mestre fagene
 3. På skolen vår legger vi til rette for en god og tydelig progresjon i realfagene (f.eks. vet vi hva elevene kan fra før, og hvor de skal)
 4. På skolen vår legger vi til rette for at elever med høyt læringspotensial og elever som presterer lavt opplever mestring og får faglige utfordringer i realfag
 5. Når skolen oppdager at enkeltelever har svak faglig progresjon i realfag, får eleven raskt ekstra støtte for å komme over i et positivt læringsløp
 6. På skolen vår legger vi til rette for at elevene utforsker, samtaler om og diskuterer realfaglige tema
 7. På skolen vår har vi utstyr og digitale verktøy i realfag som gjør at elevene kan utforske sammenhenger i og mellom fagene
 8. På skolen vår samarbeider lærere for å se sammenhenger i og mellom realfagene og andre fag
 9. På vår skole legger vi til rette for samarbeid og en god delingskultur i realfag
 10. På skolen vår arbeider vi med kollektiv kompetanseutvikling i realfagsdidaktikk
 11. På skolen vår har vi tilstrekkelig kompetanse innen teknologi, programmering og algoritmisk tenkning
 12. Vurderingspraksisen i realfag på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring
 13. På skolen vår legger vi til rette for at elevene kan forstå og bruke matematiske begreper
 14. På skolen vår er vi opptatt av at elevene skal utvikle god tallforståelse som utgangspunkt for videre matematikklæring
 15. På skolen vår legger vi til rette for at elevene bruker digitale verktøy for å utforske og forstå matematiske sammenhenger
 16. På skolen vår er vi opptatt av å bruke elevenes feilsvar og misoppfatninger i matematikk aktivt i opplæringen for å øke deres forståelse
 17. På skolen vår er vi opptatt av at elevene skal forstå og bruke ulike representasjoner i matematikk og oversette mellom dem
 18. På skolen vår legger vi til rette for at elevene kan forstå og bruke naturfaglige begreper
 19. På skolen vår legger vi til rette for at elevene bruker digitale verktøy for å utforske og forstå naturfaglige sammenhenger
 20. På skolen vår arbeider elevene med naturfaglige problemstillinger knyttet til sitt lokalmiljø
 21. På skolen vår arbeider vi systematisk for at elevene skal kunne planlegge og gjennomføre egne undersøkelser og eksperimenter
 22. På skolen vår er vi opptatt av at elevene skal forstå og bruke ulike representasjoner og modeller i naturfag
 23. På skolen vår legger vi til rette for at elevene skal kunne lese og forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster
 1. Lærerne har kompetanse til å sikre elevene en yrkesrelevant opplæring
 2. På vår skole er vi opptatt av at opplæringen i Vg1 og Vg2 er relevant for opplæring i bedrift
 3. På vår skole er både opplæringen i fellesfagene og programfagene relevante for arbeid i det yrket elevene utdanner seg til
 4. Det er god sammenheng mellom opplæringen i yrkesfaglige programfag og fellesfag
 5. På vår skole vurderer vi jevnlig skolens yrkesretting av fellesfagene 
 6. Programfaglærere og fellesfaglærere kjenner hverandres læreplaner
 7. Programfaglærere og fellesfaglærere samarbeider om å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen
 8. Skolen setter av tid til møter om samarbeid og erfaringsdeling mellom programfaglærere og fellesfaglærere
 9. Elevene er involvert i planlegging og vurdering av opplæringen i programfagene
 10. På vår skole får elevene arbeide med sitt interessefelt tidlig i utdanningsløpet
 11. Skolen har godt tilbud til de elevene som ikke får lærlingplass
 1. På vår skole bruker vi mye tid på nettverksbygging med lokale og regionale bedrifter
 2. Skolen samarbeider med bedrifter om kompetanseutvikling for elevene og lærerne
 3. Skolen gjør bedriftene kjent med læreplanene i de aktuelle fagene
 4. Vår skole samarbeider med bedrifter om yrkesfaglig fordypning
 5. På vår skole samarbeider vi med bedrifter om elevvurdering i yrkesfaglig fordypning
 6. Skolen vår samarbeider med bedrifter om planlegging og gjennomføring av opplæring på alternative arenaer
 7. Skolen og bedriften har god dialog om elevenes faglige utvikling
 8. På vår skole setter vi av tid til samarbeid mellom lærerne og bedriftene om yrkesretting av opplæringen
 9. Skolen samarbeider med bedrifter om hospiteringsordninger for lærere
 10. På vår skole er vi opptatt av å kjenne læreplanene lærlingene skal møte i læretida
 1. Vi har en felles forståelse for hva inkludering innebærer
 2. Våre verdier gjenspeiler seg i en inkluderende praksis
 3. Vi legger til rette for at alle elever har mulighet til å lykkes
 4. Vi er opptatt av elevens opplevelse av faglig og sosial tilhørighet i fellesskapet
 5. Vi vektlegger inkludering i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen
 6. Vi samarbeider godt med PPT om skolens inkluderende praksis
 7. Vi bruker elevenes ulike bakgrunner, interesser og kompetanse som en ressurs i opplæringen
 8. På vår skole samarbeider kontaktlærer med andre ansatte (spesialpedagog, assistenter eller andre) for at elevene skal få best mulig opplæring
 9. På vår skole får alle elever utfordringer tilpasset funksjonsnivå, faglige nivå og sosiale nivå
 10.  På vår skole har vi et system for å ivareta elever slik at de alle opplever at de er en del av fellesskapet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!