Hvordan gjennomføres Ståstedsanalysen?

Det er viktig å være klar over at Ståstedsanalysen ikke kan brukes til å sammenligne skoler. Den skal kun være et verktøy til støtte for den skolebaserte vurderingen og for å legge et grunnlag for et solid forankret utviklingsarbeid.

Vi har laget en film for deg og skolen din som viser hvorfor og hvordan dere kan bruke Ståstedsanalysen i utviklingsarbeidet ved skolen. Se gjerne filmen sammen slik at dere får en felles oppfattelse av prosessen.

Slik finner du ståstedsanalysen

Gå til Skoleporten: www.udir.no/skoleporten. Logg inn, gå til verktøy og velg ståstedsanalysen.

Når du har logget deg inn og har opprettet en ståstedsanalyse, kan du bruke prosesspilen til å navigere deg gjennom fasene i Ståstedsanalysen.

Fase 1: Innsamlet informasjon om skolen

I fase 1 blir data om skolens ressursgrunnlag, elevenes læringsmiljø og læringsresultater lastet opp fra Skoleporten. Innenfor hvert av disse områdene kan skolen velge hvilke indikatorer dere ønsker å ha med. Dere kan også velge å ta med data fra lokale undersøkelser.

Tenk over hvor mye som trenger å være med

Det er viktig å bruke redigeringsmulighetene slik at datainnsamlingen for fase 1 ikke blir for lang og uoversiktlig, men mest mulig relevant for din skole. Husk å lagre når valgene er tatt.

Planlegg hvordan personalet skal involveres

Du som leder planlegger hvordan du vil involvere personalet for å forberede og gjennomføre Ståstedsanalysen. Du legger fram dataene i fase 1 til drøfting i personalet før dere går videre til fase 2.

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis

Fase 2 består av en undersøkelse hvor personalet tar stilling til påstander om skolens praksis. 

Formålet med fase 2 er at personalets vurdering av skolens praksis skal komme tydelig fram, og at alle blir hørt. På denne måten får skolen et godt grunnlag når ledelse og personalet sammen reflekterer over og vurderer skolens sterke sider og utfordringer.

Undersøkelsen i fase 2 er ikke utviklet for å sammenligne skoler eller resultater på egen skole over tid.

Velg bolker i undersøkelsen

Du må aktivt velge hvilke bolker undersøkelsen skal omfatte. Her er flere alternativer: Enten bare Hvordan er praksis på skolen eller Hvordan er praksis på skolen sammen med en eller flere tilleggsbolker. Du kan også velge en eller flere tilleggsbolker alene. Deretter må du bestille brukernavn til alle som skal gjennomføre undersøkelsen.

Mulig å opprette flere undersøkelser

Det er mulig å opprette flere undersøkelser innen samme skoleår, men husk da å gi dem navn slik at du lett kan skille dem fra hverandre etterpå. Du kan for eksempel på en kombinert skole opprette to undersøkelser: én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og skille mellom resultatene etterpå. 

Svaralternativene

Svaralternativene er grønn, gul eller rød. Du velger grønn dersom du mener at praksis på skolen er tilfredsstillende, gul dersom praksis kan bli bedre, og rød dersom praksis må endres. Det er viktig å presisere at den enkelte svarer på hvordan han eller hun oppfatter skolens praksis. Begrunnelsen for dette er at egenvurderingen skal bidra til kollektiv refleksjon.

Leder legger til rette for at begrepene i påstandene er avklart sammen med personalet før undersøkelsen gjennomføres elektronisk.

Personopplysninger, samtykke og informasjon

Personopplysningsloven setter vilkår for behandling av personopplysninger. Når personalet tar stilling til påstandene i undersøkelsen, regnes dette som personopplysninger. Undersøkelsen er frivillig, og den enkelte i personalet må samtykke i at hun godtar undersøkelsen. Rektor må informere personalet om formål med undersøkelsen, påstander og hvor lenge opplysningene lagres og innhente en skriftlig samtykkeerklæring. Samtykket kan kalles tilbake.

Rapport med oversikt over svarene

Hele personalet svarer på de samme påstandene. Når alle har svart, henter du ut rapporten som gir oversikt over resultatene. Resultatet er tilgjengelig natten etter utløpsdato for undersøkelsen. Personalet drøfter det samlede materialet fra fase 2. Du må være oppmerksom på at materialet ikke gir noen fasit, men bare noen indikasjoner. Disse skal danne grunnlag for den samlede vurderingen i fase 3.

Fase 3: Samlet vurdering

I fase 3 legger ledelsen opp til en prosess hvor personalet ser materialet fra fase 1 og fase 2 i sammenheng. En god involvering av personalet er avgjørende for solid forankring av konklusjonene og valg av utviklingsområder. Dette kan gjøres på mange måter.

SWOT-metoden som mulig metode for oppfølging

Vi viser til bruk av SWOT-metoden som kan gi god systematikk i analyse, prioritering og konklusjon. SWOT-metoden fordrer at dere legger til rette for dialog i passende grupper om styrker og svakheter eller utfordringer ved dagens praksis. Slik finner dere fram til nye utviklingsområder. Alle ansatte involveres i denne prosessen. Dere kan løse dette på ulike vis avhengig av blant annet skolestørrelse. 

SWOT-metoden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!