Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Tiltak når barn har sett alvorlig skadelig innhold

Tekniske filterløsninger kan begrense tilgang til mye alvorlig skadelig innhold. Det er likevel en risiko for at denne type innhold blir tilgjengelig for barna. Teknisk svikt hos leverandør eller hos kunde, rutinesvikt for bruk av enheter eller ureglementert bruk av digitale enheter på mobilnettet kan være mulige årsaker. Barnehage- og skoleeiere bør utarbeide rutiner for håndtering av slike situasjoner.

Tips til håndtering:

 • Ivareta barna som har fått tilgang til alvorlig skadelig innhold
 • Ta barnas opplevelser på alvor og bruk tid på å snakke om det som skjedde
 • Handle raskt, spredning kan skje fort
 • Sørg for dokumentasjon av innholdet
 • Vurder hvordan foreldre skal involveres
 • Kontakt tjenesteleverandøren
 • Kontakt eventuelt politiet

Det er viktig å dokumentere hendelser for å sikre at informasjon blir korrekt gjengitt. Lenker til innhold, skjermopptak og skjermbilder må lagres. Man må også vurdere om innholdet ligger innenfor eller utenfor definisjonen av alvorlig skadelig innhold.

En objektiv vurdering av innholdet vil ha betydning for videre håndtering. Samtidig er barnets oppfatning av innholdet av største viktighet.

Rutiner for håndtering bør si noe om:

 • oppfølging av de involverte
 • dokumentasjon
 • varsling, dialog og oppfølging av foreldre
 • avviksrapportering
 • mediehåndtering
 • anvendelse av prosedyrer i eksisterende beredskapsplaner
 • eventuell kontakt med politiet