Oppfølging etter kriser og traumer

Mange elever i norsk skole kan han opplevd traumer eller andre kriser. Husk at reaksjoner etter kriser kan vare i mange år.

Både rektor og lærere må strekke seg langt for at den enkelte elev skal få tilrettelagt skolehverdagen ut fra sitt individuelle behov, og opplæringsloven gir muligheter for å være fleksible. 

Her har vi trukket fram noen sider ved regelverket dere bør kjenne til.

Eleven kan søke om utsettelse eller avbrudd

Selv om eleven normalt må ta ut tre år videregående opplæring i løpet av fem år, kan fylkeskommunen gi eleven adgang til å utsette eller avbryte opplæringen uten at de mister retten. Dersom en elev har behov for utsettelse eller avbrudd av utdanningen sin, kan de søke om det, og fylkeskommunen har anledning til å innvilge søknaden.

Regler for føring av fravær

Hovedregelen er at dere skal føre alt fravær på vitnemålet.

Eleven kan likevel kreve dere stryker inntil 10 skoledager per skoleår fra vitnemålet. En av grunnene til å stryke fravær er helse- og velferdsgrunner. Da må fraværet vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Ved funksjonshemming eller kronisk sykdom kan dere likevel stryke fravær fra første dag. For at fravær som skyldes helsegrunner skal strykes, må eleven levere en legeerklæring.

For fravær som er utover 10 dager kan eleven be om at dere fører årsaken til fraværet på et vedlegg til vitnemålet. Eleven bestemmer selv om årsaken skal beskrives detaljert på vedlegget eller ikke, og om det skal opplyses om at grunnen til fraværet er at eleven er berørt.

Reglene for føring av fravær i grunnskolen finner dere i forskrift til opplæringsloven § 3-41. Reglene for føring av fravær i videregående opplæring finner dere i forskrift til opplæringsloven § 3-47.

Hjemmearbeid

Dere kan lage en avtale med eleven og foreldrene om at eleven i perioder kan arbeide hjemmefra. Organisert studiearbeid etter forhåndsavtale med faglærer eller rektor regnes ikke som fravær, så dere skal ikke føre fravær for denne tiden. Det er viktig med tett kontakt mellom skole og elev.

Vurdering

Selv om elevene har plikt til å delta aktivt i opplæringen, er det ingen regler som sier at eleven må være tilstede en viss prosent av skoletiden for å få karakterer. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Læreren bør strekke seg langt for å få vurderingsgrunnlag for de berørte elevene, som er i en helt spesiell situasjon. Har eleven vanskelig for å møte på skolen kan dere for eksempel avtale at eleven skal arbeide hjemme og få ulike former for innleveringsoppgaver.

Se § 3-3 i forskriften. I forskriften § 3-32 kan du også lese om muligheten for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Tilpasset opplæring og rådgiving

Alle elever har krav på å få tilpasset opplæring. De som trenger det skal også få spesialundervisning. Noen har også rett til inntil to år ekstra på videregående. Eleven har også rett til omvalg, og fylkeskommunen har plikt til å tilby annen opplæring til de som har særlige vansker med å følge den opplæringen som er valgt.

Elevene har krav på nødvendig rådgivning. Den sosialpedagogiske rådgivingen skal både medvirke til at eleven finner seg til rette i opplæringen og hindre at elevene dropper av skolen.

Samarbeid med andre

Dere må vurdere hvordan dere best kan samarbeide med foreldrene, også om eleven er over 18 år.

Kommunen har en sentral rolle i oppfølgingen av ungdommene, og kan gi tilbud gjennom skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, psykisk helsearbeid, kommunepsykolog, fastlege og kommunelege. Det er viktig at dere samarbeider med kommunen for å gi et godt og tilpasset tilbud til den enkelte.

Ungdom som ikke går på skolen

Oppfølgingstjenesten finnes i alle fylker og skal følge opp elever som står utenfor utdanningsløpet. OT har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen overfor disse ungdommene.

Etter 22. juli

Denne veilederen gir innspill til hvordan dere som lærere kan møte elever som er berørt av terroren i Oslo og på Utøya. Selv om den primært er skrevet for lærere, kan den være nyttig for alle som skal snakke med barn. Av Jon-Håkon Schultz og Magne Raundalen.

Andre kriser

Dette regelverket er også relevant for andre elever som har opplevd alvorlige og traumatiske hendelser som påvirker deres skolegang. Her beskriver vi mulighetene skolene har for å tilrettelegge for elevene. Vi understreker at skolene har mulighet til å strekke seg langt for at eleven skal få fullført sitt planlagte løp.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!