Oppfølging av utsatte barn og unge

Mange barn og unge har voksne hjemme som støtter dem gjennom denne tiden, men noen mangler denne støtten.

Oppsummering av fylkesmennenes rapportering på oppfølgingen av utsatte barn og unge

For de som ikke har støtte hjemmefra utgjør det en stor forskjell at dere voksne i barnehagen og på skolen strekker dere langt for å holde jevnlig kontakt, og gir dem trygghet og støtte hvis de trenger det. Hvis dere har mistanke om at barn og unge ikke har det trygt og godt hjemme, må dere følge opp og ta kontakt med hjelpetjenestene. Les også Helsedirektoratets anbefalinger til barnehager og skoler.

Noen kan trenge ekstra oppfølging

Barnehagen og skolen må også være oppmerksomme  på barn og ungdom som vanligvis har trygge voksne rundt seg. De kan være mer utsatt nå hvis foreldrene deres er i en krevende situasjon og ikke har samme kapasitet til å ivareta barna på en tilstrekkelig måte. Det er ikke alltid lett å vite hvem av barna eller elevene dette gjelder.  

Det er ulike faktorer som kan øke sårbarheten hos barn og ungdom, og gjøre at de har behov for tettere oppfølging. Det kan for eksempel være individuelle forhold (sykdom, diagnoser), familiesituasjon (alvorlig sykdom, ruslidelser, høyt konfliktnivå) og/eller miljø (fattigdom, kriminalitet, mangel på sosialt nettverk).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lagt ut samtaletips for lærere og barnehagelærere.

Samarbeid med andre tjenester

Alle ansatte i barnehagen og skolen har en plikt til å følge med og melde fra til barnevernet, hvis de ser forhold som kan være skadelig for barnet. 

Det er også viktig at dere som jobber i barnehagen og skolen samarbeider med hjelpetjenestene om hvordan dere kan følge opp barn og unge som trenger oppfølging. Finn ut hva hjelpetjenestene kan tilby av støtte, og hvordan  dere kan bruke ressurser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevernet og familievernet.

Barnehager

  • Vær tilgjengelig for foreldrene, og legg til rette for at det blir enkelt å spørre om hjelp og støtte for de som trenger det. 
  • Vær en støttespiller og veileder for foresatte som opplever å stå i en utfordrende situasjon. 
  • Vær et mellomledd til hjelpetjenesten hvis foresatte ønsker det. 
  • Hvis dere har mistanke om at barn ikke har det trygt og godt hjemme er det viktig at dere følger opp og tar kontakt med hjelpetjenesten.

Skoler

  • Legg til rette for at det er enkelt å spørre om hjelp og støtte for elever og foreldre som trenger det.
  • Ta i bruk ulike måter for å kontakte eleven eller hjemmet. Eksempel digitale plattformer eller telefon.
  • Sett inn tiltak hvis elever ikke har god nok utbytte av opplæringen hjemme.
  • Gi informasjon om hvor elevene kan ta kontakt hvis de har behov for å snakke med en voksen. Det kan være noen på skolen, i kommunen eller tips om alarmtelefoner eller andre tjenester dere kjenner til.
  •  Hvis dere har mistanke om at elever ikke har det trygt og godt hjemme er det viktig at dere følger opp og tar kontakt med hjelpetjenesten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!