Tilbud til elever med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon

Hvis skolen er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til barn under 12 år som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er tilstrekkelig at én foreldre arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 

Hvem har rett på tilbud på skolen?

Elever under 12 år, som har minst en forelder som er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon, skal få det tilbudet som er nødvendig for at forelderen skal kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen de har. Det tilbudet elevene normalt har på skolen og i skolefritidsordningen, vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet må være.  Skolen må tilrettelegge for at eleven får fulgt samme undervisningsopplegg som de andre elevene i klassen som får opplæring hjemme, og sørge for tilsyn og omsorg for elevene. 

Skoleeier må legge vekt på følgende forhold som gjelder forelederen som har en kritisk samfunnsfunksjon når de skal vurdere hva slags tilbud eleven skal ha:

  • Om det er mulig for forelderen å løse sine arbeidsoppgaver innenfor rammene av det tilbudet eleven får.
  • Arbeidstiden for forelderen, med mindre det kan dokumenteres turnusarbeid eller andre forhold som gjør at dette ikke vil la seg gjennomføre praktisk for familien. 
  • Barnets beste er et tungtveiende moment i vurderingen.

Hvis foreldrene ber om det, skal skoleeier skal vurdere om en elev har rett til plass på bakgrunn av foreldrenes funksjon. I tillegg har skoleeier en plikt til å veilede om hvilke regler som gjelder og hvem som har rett til et stedlig tilbud. 

Dokumentasjonskrav

Foreldre som søker om tilbud på skolen,  må legge frem dokumentasjon som bekrefter at de jobber med kritiske samfunnsoppgaver eller er virksomhetskritisk personell. I tillegg bør de legge frem dokumentasjon som gjør det mulig for skoleeier å vurdere omfanget av tilbudet.

Dette kan være:

  • Bekreftelse fra arbeidsgiver som viser hvilket behov arbeidsgiver har, for eksempel varigheten av arbeidsdag eller et skift.
  • Turnusoversikt der det er relevant.
  • Annen dokumentasjon. Dette kan være beskrivelse av reisevei eller andre særlige forhold av betydning

Det er ikke noe krav til hvordan søknaden skal utformes.

Familier der en av foreldrene arbeider i en kritisk samfunnsfunksjon:

Det er arbeidsoppgavene til den forelderen som har en kritisk samfunnsfunksjon som gir grunnlag for om eleven får et tilbud. Det kan etter en konkret vurdering være grunnlag for å redusere tilbudets omfang for elever i familier der bare den ene forelderen er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon. Tilbudet må ikke reduseres dersom det fører til at forelderen som er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon må redusere sin arbeidstid for å være hjemme med barnet.

Foreldre med delt omsorg, der bare den ene forelderen arbeider i en kritisk samfunnsfunksjon:

Dersom foreldrene er separert eller skilt, må barnet bo fast sammen med forelderen som har en kritisk samfunnsfunksjon for å ha rett til et tilbud. Hvis barnet har delt bosted, eller en samværsavtale, har barnet som et minimum rett til plass i periodene det bor hos forelderen med en kritisk samfunnsfunksjon.

Den andre forelderen er permittert:

Det kan etter en konkret vurdering være grunnlag for å redusere tilbudets omfang for barn i familier der den andre forelderen er permittert. Det er avgjørende at forelderen som er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon kan ivareta denne funksjonen.

Foreldrepermisjon:

Det er ikke et krav at skoleeier gir et tilbud til en elev dersom den forelderen som ikke har en kritisk samfunnsfunksjon er i foreldrepermisjon. I disse tilfellene må skoleeier gjøre en konkret vurdering av familiens situasjon. Barnets beste er et sentralt i denne vurderingen.

Forelderen som ikke er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon er sykmeldt:

Dersom den forelderen som ikke arbeider i en kritisk samfunnsfunksjon er sykmeldt, har familien rett til et stedlig tilbud. Disse tilfellene skal for å sikre likebehandling ikke vurderes skjønnsmessig av skoleeier. Begrunnelsen for dette er at det foreligger en medisinsk vurdering av at denne forelderen har en nedsatt arbeidsevne og han eller hun også kan være under behandling eller i opptrening.  Skoleeier har ikke ha adgang til å overprøve disse medisinske vurderingene.

Den andre forelderen arbeider turnus:

Det er ikke et krav at skoleeier gir et tilbud til elever der den forelderen som ikke utfører kritiske samfunnsoppgaver går turnus og har fri i lengre perioder. Dette vil avhenge av hva slags turnus det er snakk om og hvor langvarige friperiodene er. I slike tilfeller vil barnet ha rett til et tilbud i periodene den andre forelderen jobber. Skoleeier bør vurdere om det er til barnets beste å få et kontinuerlig tilbud, eller om barnet bare skal få et tilbud i den andre forelderens arbeidsperiode.

Hva er definert som kritiske samfunnsfunksjoner?

Kritiske samfunnsfunksjoner er definert som funksjoner samfunnet ikke kan klare seg uten i syv døgn eller kortere uten at det vil true befolkningen og samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Dette inkluderer også kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre sentrale samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av covid-19.

Se hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no  Listen er ikke uttømmende, og oversikten kommer i tillegg til eventuelle andre veiledninger fra departementer og virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Skoler og barnehager er eksempler på sentrale samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av pandemien. Ansatte i både barnehager og skoler anses som ansatt i nøkkelstillinger og driftskritiske stillinger, og ansatte som har barn under 12 år har rett til et tilbud.

Listen er sentral i vurderingen av om foreldre har kritiske samfunnsfunksjoner eller er virksomhetskritisk personell. Listen er også i mange tilfeller avgjørende for om barnet eller eleven skal få et tilbud på skolen.

Det er utvalgte personellgrupper innenfor det som etter listen er definert som kritiske og viktige samfunnsfunksjoner som er omfattet av retten til et tilbud etter det midlertidige regelverket. Det innebærer at arbeidsgiver må kunne bekrefte at forelderen utfører kritiske samfunnsoppgaver eller er definert som kritisk personell i virksomheten.

Avslag som følge av at foreldrene ikke vurderes å ha kritiske samfunnsfunksjoner, kan ikke påklages.

Se endringer i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 -  3a.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!