Beredskap: veileder om smittevern for videregående skoler

Smitteforebyggende tiltak

Prinsippet for godt smittevern er å bruke mange ulike tiltak som til sammen gir bedre beskyttelse. Det er viktig at den enkelte skole følger tiltakene i så stor grad som mulig. Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt. Dette gjelder på alle tiltaksnivå.

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltak som passer i en bedrift eller andre deler av samfunnet, passer ikke nødvendigvis i skolen.

Jevnlig testing er et effektivt tiltak med lavere tiltaksbyrde enn gult og rødt nivå. Jevnlig testing reduserer behov for kontaktreduserende tiltak, men kan ved behov kombineres med heving av tiltaksnivå i trafikklysmodellen.

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, vil sykdom forekomme, selv med gode smitteverntiltak. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men tiltakene beskrevet her vil begrense en eventuell smittespredning. 

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene og god ventilasjon. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smittespredning innendørs.
 3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodellen

Smitteverntiltakene må tilpasses den lokale situasjonen. For skoler gjøres dette ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, i tillegg til teststrategier. Tiltakene varierer fra tilnærmet normal organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til omfattende tiltak med mindre grupper og større avstand mellom elever og ansatte (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer, se nedenfor.

Det er smittevernmyndighetene (lokale eller nasjonale) som beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen har smittevernkompetanse, og bør konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

I tabell 1 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for videregående skole presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

Tabell 1. Trafikklysmodell for videregående skoler
TiltaksnivåTiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Avstand mellom ansatte
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser kan ha undervisning sammen
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/undervisningssituasjonen
  Unngå trengsel og store samlinger
  Vurdere munnbind for elever og ansatte i fellesområder
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Ansatte kan veksle mellom klasser 
  Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Unngå trengsel og store samlinger
  Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler
  Delvis digital undervisning
  Vurdere munnbind for elever og ansatte i fellesområder

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre faste kohorter slik som på lavere skoletrinn. Det er derfor særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Syke personer skal ikke være på skolen

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Symptomer på covid-19 kan være milde og er vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. 

Mer informasjon om symptomer, sykdomsbilde og når man kan gå på skolen finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Elever, foresatte og ansatte må få tydelig beskjed slik at de forstår grunnen til at personer med nye symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. 
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte bør følge anbefalinger om testing og kan komme tilbake når de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). Se Folkehelseinstituttets nettsider.

Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

Når sykdom oppstår på skolen

Elever og ansatte som blir syke mens de er på skolen, må reise.. Syke personer bør ikke ta offentlig transport.  

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19, og er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Alle elever og ansatte må gjøres kjent med tiltakene under.

Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

God håndhygiene bør utføres på rett måte og med effektive og skånsomme produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres: 

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

Les mer om råd for håndhygiene, inkludert valg av produkter, fremgangsmåte og hudpleie på Folkehelseinstituttet nettsider.

Bruk av munnbind

Korrekt bruk av munnbind kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk. I samfunnet generelt anbefales munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå og én meters avstand til andre ikke kan overholdes.

Smittevern i videregående skoler er en utfordring, da skolene ofte er store med mange elever, og samler elever fra større geografiske områder. Bruk av munnbind for elever og ansatte i fellesområder på videregående skoler er frivillig, men kan bidra til å redusere smitte.

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det

 1. foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 2. være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
 3. være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen.

I slike situasjoner må munnbind være gratis både for elever og ansatte. 

Råd om bruk av munnbind for ansatte og elever i skolen

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av, og gode rutiner for avfallshåndtering. Se råd om munnbind (FHI).
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.
 • For ansatte med en-til-en kontakt (for eksempel for spesialpedagoger, assistenter etc.) blir kommunikasjon mer utfordrende ved bruk av munnbind. Dette må vurderes i den enkelte situasjon. Dersom den enkelte har få kontakter (ansvar for enkeltelever eller få elever per dag), anses ulempene ved bruk av munnbind større enn fordelene, og anbefales ikke brukt.

Godt renhold

Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.

Skoleeier bør gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).

Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold.

Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold, med særlig vekt på kontaktpunkter. Se Råd om renhold (FHI).

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon innendørs. I rom med dårlig ventilasjon øker smitterisikoen og dette gjelder særlig når mange personer er samlet. Les mer på Lufting og ventilasjon (FHI).

Utdypende råd om ventilasjon er gitt i dokumentet Inneklima og risiko for smitte av covid-19 –  råd om ventilasjon i offentlige bygg og næringsbygg.

Avstand og gruppestørrelse

Smitteverntiltakene er utformet på bakgrunn av smittemåten til viruset. Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. Se definisjoner av tilfelle og nærkontakt (FHI).

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever og ansatte:

 1. Overholde avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 2. Redusere antall nærkontakter ved å dele elevene i mindre grupper og ha faste plasser i hvert klasserom

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta elevenes behov for trygghet og sikre et godt psykososialt miljø.

På gult og rødt nivå bør ikke arrangementer gjennomføres. På grønt nivå bør arrangementer gjennomføres i henhold til eventuelle lokale eller nasjonale retningslinjer og anbefalinger. 

Kontaktreduserende tiltak – råd for videregående skoler

Grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres normalt. 

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

For ansatte:

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg ellers nasjonale og eventulle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av adminsistrativt arbeid.

Gult nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elevene kan treffes på tvers av de vanlige gruppene. Økt bemanning (for eksempel «koronaverter») og samarbeid med elevrådet kan bidra til bedre etterlevelse av smittevern.

Den enkelte skole bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

Avstand:

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Unngå større samlinger.
 • Hold i utgangspunktet én meters avstand utenfor klasserommet. 
 • Unngå trengsel i fellesområder. Vurder å merke gulvet for å sikre avstad.
 • Vurdere munnbind for elever og ansatte i felleområder.

Friminutt og fellesarealer:

 • Hold i utgangspunktet én meters avstand i friminutt og pauser. 
 • Vurder å øke bemanningen, for eksempel bruke koronaverter, for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/friminutt.
 • Vurder alternerende bruk av fellesarealer.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Begrens bruk av felles kantine. Ved bruk må det sikres avstand mellom elever.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Følg gjeldende anbefalinger om munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige transportmidler begrenses.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst én meter) til kolleger i alle situasjoner. 
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid. 

Rødt nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. For å få til en reduksjon av antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

Avstand:

 • Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
 • Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. 
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Unngå trengsel i fellesområder. Vurder å merke gulvet for å sikre avstand.
 • Vurdere munnbind for elever og ansatte i fellesområder. Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
 • Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.

Friminutt/pauser:

 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
 • Minn elevene på betydningen av å holde avstand.
 • Det anbefales å øke bemanningen, for eksempel bruke koronaverter, for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/friminutt.
 • Tilrettelegg for alternerende bruk av fellesarealer og ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
 • Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Følg gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/ eller på offentlige transportmidler må avlyses.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til kolleger i alle situasjoner (minst én meter). 
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer eller støttefunksjoner som PPT som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver skole. 
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Hvordan tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå:

Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning. Dette kan løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for å begrense antall elever som er på skolen samtidig.

For økt tilstedeværelse kan skoleeier vurdere å ta i bruk alternative lokaler, for eksempel gymsal og andre spesialrom. Også lokaler utenfor skolen bør benyttes der det er mulig. Tilrettelegg gjerne for økt bruk av undervisning ute der det kan være aktuelt.

Skolehelsetjeneste, bibliotek og andre tjenester (gjelder alle tiltaksnivå)

Skolehelsetjenesten

 • Helsesykepleiere har viktige roller som rådgivere i det smittevernfaglige arbeidet på skolen og bør involveres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.
 • Ansatte i skolehelsetjenesten er viktige i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i skolen. De er samtalepartnere for elever, og gir helsemessig og psykososial støtte. Tjenesten bør derfor være lett tilgjengelig under pandemien. Se også nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet).
 • Skolehelsetjenesten bør være fysisk til stede på alle tiltaksnivå, inkludert rødt nivå. Det er særlig viktig at helsesykepleier er tilgjengelig i perioder med mindre tilstedeværende undervisning. Bruk av digitale løsninger må vurderes utfra elevens behov. Se Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten (FHI).
 • Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging og vaksinasjon av elever kan gjennomføres.

Andre tjenester

 • Støttetjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.
 • De skal i utgangspunktet holde avstand til andre ansatte (minst én meter) og til elever så langt det lar seg gjøre.

Skolebibliotek

 • Sørg for mulighet for håndhygiene ved ankomst skolebiblioteket.
 • Antall besøkende bestemmes av muligheten til å holde avstand mellom personer.
 • Innlevering av bøker etter sykdom: Elever skal holdes seg hjemme ved sykdom, og bøker kan innleveres når eleven selv kan komme tilbake på skolen.

Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever spesielle vurderinger, i tillegg til de rådene som er beskrevet over. 

Grønt nivå

 • Undervisning kan foregå som vanlig

Gult nivå

Kroppsøving, idrettsfag, dans og drama

 • Opplæring kan foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes. Elevene bør holde en meters avstand.

Musikkfag

 • Unngå at blåseinstrumenter deles av flere elever.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter må berørte områder tørkes av etter bruk. Hvis felles utstyr/instrumenter må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Elever kan synge i mindre, faste grupper.

Rødt nivå

Kroppsøving, idrettsfag, dans og drama

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes så lenge det ikke er trengsel.
 • Elevene bør holde en meters avstand ved all aktivitet og i garderober.

Musikkfag

 • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr/instrumenter må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Elever kan synge i mindre, faste grupper.

Yrkesfag i videregående opplæring

Yrkesfag i videregående opplæring inkluderer et vidt spenn av fag innen forskjellige områder. Det er derfor ikke mulig å utarbeide én smittevernveileder som dekker alle situasjoner. Undervisning i ordinære klasserom bør legges opp slik som beskrevet over.

For gjennomføring av praktisk opplæring på skole eller praksissted gjelder også de samme grunnprinsippene for smittevern som er beskrevet over. Følg også råd og anbefalinger på praksissted. Se Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI).

 • På grønt nivå kan undervisningen gjennomføres som normalt.
 • Ved gult og rødt nivå der det ikke er mulig med faste plasser, er det anbefalt at elever i yrkesfag har faste samarbeidspartnere/-grupper for gjennomføring av opplæring.
 • Ved rødt nivå anbefales små grupper, og gruppestørrelse må ikke være større enn at man kan sikre minst én meter avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner.

Fag som innebærer én-til-én kontakt

Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m. og for helsefag. Her er lenker til relevante råd (FHI):

Fag der det brukes felles utstyr

Mange fag innebærer bruk av utstyr som må deles. Ved grønt nivå er det ikke behov for tiltak utover det som er beskrevet over.  Ved gult og rødt nivå kan man i den grad det er mulig benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev. Når dette ikke er mulig, skal kontaktpunkter på utstyret rengjøres etter bruk, alternativt kan utstyret stå ubrukt i minst 24 timer. For utstyr som ikke kan rengjøres, er det særlig viktig med god håndhygiene før og etter bruk. Se Rengjøring ved SARS-CoV-2 - råd til sektorer utenfor helsetjenesten (FHI).

Mat-, kokk-, restaurant- og servitørfag

Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat eller vann. Vanlige rutiner for kjøkkenhygiene gjelder. Ha gode rutiner for håndhygiene. Det er ikke behov for ytterligere tiltak enn det som allerede er beskrevet over.

Se for øvrig Mattilsynets nettsider.