Beredskap: veileder om smittevern for videregående skoler

Ansvar og roller

Skolenes samfunnsrolle

Skolene har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling for ungdom. Det følger av opplæringsloven at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til videregående opplæring. Både FNs barnekonvensjon, Grunnloven  og regelverket på opplæringsområdet anerkjenner betydning av skolen som arena for ungdommers læring, mestring og trivsel. Ansatte i skolen har på denne bakgrunnen en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemisituasjon. Utbruddet har vart i lang tid, og det har stor betydning at elevene kan gå på skole i utbruddsperioden samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte.

Ansvar og samarbeid

Skoleiers og skoleleders ansvar

Skoleeier er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk . Skoleeier har ansvar for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Skoleeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Det er viktig at skoleeier har god kontakt med skoleledelsen om lokale tiltak, særlig i videregående opplæring, der elever samles fra større geografiske områder og ulike kommuner.

Skoleledelsen skal sørge for god kommunikasjon og opplæring til ansatte, elever og foresatte slik at de forstår betydningen av tiltakene. 

Skoleeier og skoleledelsen er ansvarlige for å finne de beste løsningene lokalt, og må tilstrebe å oppnå et best mulig smittevern innenfor de ulike tiltaksnivåene. På den måten kan både elever, foresatte og ansatte trygges på at smittevernet er ivaretatt. 

Involvering og samarbeid

Alle som har en rolle på skolen må sammen bidra for å sikre best mulig smittevern. Dette gjelder både elever, foresatte og ansatte, inkludert tillitsvalgte og verneombud.

Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen

Helsesykepleier på skolen har smittevernfaglig kompetanse og bør delta i planlegging og veiledning av skolens smittevernarbeid. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan konsulteres ved behov for råd om smittevernarbeid på skolen. Det er også denne tjenesten som har ansvar for oppfølging ved tilfeller og utbrudd i skolen og for vurdering av tiltak i lys av lokal smittesituasjon.  

Elever

Elevene er viktige bidragsytere og bør inkluderes i skolens planlegging for best mulig gjennomføring av smitteverntiltak, for eksempel via elevrådet. Dette kan bidra til bedre og mer målrettede tiltak, og øke motivasjon for smittevern hos elever, spesielt i videregående opplæring. Elevene kan også være bidragsytere når det gjelder hvordan skolene best mulig kan organisere opplæringen lokalt på gult og rødt nivå. Samarbeid mellom elevrådet, skolen og skolehelsetjenesten om effektive smitteverntiltak bidrar til bedre etterlevelse. Elevrådet kan også oppfordre elever til å installere «Smittestopp»-appen på sine telefoner. 

Ansatte

De ansatte, representert ved tillitsvalgte og verneombud, er viktige bidragsytere å for sikre godt smittevern, både for elever og ansatte. De tillitsvalgte bør involveres når det skal legges planer, og når det skal vurderes hvordan skolene best mulig kan organisere opplæringen lokalt på alle tiltaksnivå. Verneombud har også en rolle når det gjelder å forebygge smitte på skolen, se Arbeidstilsynet. Det er viktig å sørge for god informasjon til alle ansatte.

Skolen er en stor arbeidsplass med ansatte i mange forskjellige roller. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Det er viktig at smittevern mellom ansatte ivaretas like godt som smitteverntiltak rettet mot elever, både for å ivareta de ansatte og for å begrense smittespredning. Det er et arbeidsgiveransvar å tilrettelegge for dette. Se Råd til arbeidsplasser (FHI).

For å forebygge smitte av koronavirus er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Se Arbeidstilsynet.

Det skal i utgangspunktet være mulig å holde én meters avstand for alle. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder. Dette kan tilsi at ikke alle ansatte kan være til stede på samme tid, og det kan være behov for delvis bruk av hjemmekontor for arbeidsoppgaver som ikke må utføres på skolen. Digitale møter anbefales fremfor fysiske møter der det er mulig og hensiktsmessig. Dette er særlig aktuelt på rødt og gult nivå.

Seminarer, konferanser, kurs og andre sammenkomster regnes som arrangementer. Følg eventuelle lokale eller nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Se Arrangementer (FHI).

Hjem-skole-samarbeid

Det er viktig med god kommunikasjon med hjemmene slik at de er godt informert om tiltakene på skolene. Dette innebærer at informasjon må gis ut fra den enkeltes forutsetninger. Det er nødvendig å skape forståelse for betydningen av at elevene er på skolen, og at smittevernet ivaretas.

Utviklingssamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå med vanlige smittevernråd. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da må vanlige smittevernråd følges.

Foreldremøter regnes som offentlige arrangement og gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Kommunen kan ha innført lokale regler for arrangement. Sjekk hjemmesiden til egen kommune. Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger. Digitale møter anbefales.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper er i hovedsak vaksinert og i stor grad beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp.

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring. Se Råd og informasjon til risikogrupper (FHI).

Skolens rolle ved utbrudd og smittesporing

Testing, isolasjon av syke, smitteoppsporing og karantene (TISK) er en viktige elementer
for å bremse smittespredning. 

Helsetjenesten i kommunen har ansvar for oppfølging av tilfeller med bekreftet covid-19 og beslutter nødvendige tiltak. De kan rådføre seg med nasjonale helsemyndigheter ved behov.

Skolens bidrag er like fullt av stor betydning: 

 • Skoleeier skal ha en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bl.a. bidra til at skolene raskt kan veksle mellom de ulike nivåene i smittevernveilederne, og samtidig sikre et godt skoletilbud uavhengig av tiltaksnivå. Skolene skal også ha en videre plan der de bl.a. legger opp til kontaktreduserende tiltak og rutiner for oppmøte, m.m. Et godt planarbeid skal gjøre skoleeier og skoler i stand til å iverksette en endring raskt ved behov. For enkelte skoler kan det være nødvendig med 1-2 dager opplæring hjemme i forbindelse med heving av tiltaksnivå på kort varsel.
 • Skolen skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter på skolen. Taushetsplikt og krav til personvern må overholdes.
 • Helsetjenesten og skoleeier må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (elever, foresatte, lærere og andre ansatte, inkludet vikarer) og på hvilken måte. 
 • Skolen må informere helsetjenesten ved behov for tolk.
 • Det er viktig å gi alle berørte nok informasjon, samtidig som taushetsplikt og krav til personvern ivaretas.
 • Ved testing som ledd i smitteoppfølging, bør helsetjenesten i kommunen ha dialog med skolen om gjennomføringen.

Oppfølging av utsatte og sårbare ungdommer

Skoler har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte og sårbare ungdommer. Skoler og skoleeiere er også viktige for å etablere gode rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT, fastlege, barnevern, psykiske helsetjenester m. fl.

Noen unge er allerede identifisert med særskilte behov, mens andre kan ha behov for spesiell oppfølging som følge av smitteverntiltakene. Smitteverntiltakene kan føre til sosial isolasjon på grunn av færre fritidstilbud og færre muligheter til sosial kontakt i samfunnet. I tillegg kan det føre til manglende kontinuitet i undervisningstilbudet pga. karantene, isolasjon eller hjemmeundervisning. Elever som tidligere ikke har hatt utfordringer kan dermed miste vurderingsgrunnlaget i fag og være i ferd med å falle ut av opplæringsløpet.

Når skolen er stengt eller har redusert åpningstid på grunn av tiltak etter smittevernloven, skal skoleeier sørge for et tilbud for elever som har et særlig behov som ikke kan ivaretas i slike tilfeller. Dette kan for eksempel være aktuelt for elever som får spesialundervisning. I tillegg kan det være elever som ikke kan ivaretas når skolen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, for eksempel ungdom som lever under vanskelige familieforhold. Det er også viktig å være oppmerksom på ungdom som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Skoleeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvilke elever som har behov for et tilbud, og sikre at elevene som skal ha et slik tilbud, får det. Dette skal være en del av skolens planarbeid. Foreldre og elever skal derfor ikke behøve å etterspørre et slikt tilbud.

Det må legges opp til godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å sikre at skolehelsetjenesten er tilgjengelig på grønt, gult og rødt tiltaksnivå også i videregående opplæring.

Skoleeier må sørge for at skolene:

 • Etablerer gode rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke ungdommer som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
 • Legger planer for hvordan de skal sikre elever et forsvarlig opplæringstilbud.
 • Etablerer rutiner og samarbeid med foresatte og relevante tjenester, inkludert skolehelsetjenesten, for å sikre oppfølging av elever med mye fravær. Dette inkluderer elever som er i risiko for å falle ut av utdanningsløpet.
 • Legger til rette for at skolehelsetjenesten skal være til stede på grønt, gult og rødt nivå og lett kan nås for elever som ikke er på skolen.
 • Legger til rette for at elever i eller med nær familie i risikogrupper, kan få tilbud om opplæring hjemme.