Veileder om smittevern for videregående skole

Ansvar og roller

Skolenes samfunnsrolle

Skolene har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling for ungdom. Det følger av opplæringsloven at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til videregående opplæring. Både FNs barnekonvensjon, Grunn¬loven  og regelverket på opplæringsområdet anerkjenner betydning av skolen som arena for ungdommers læring, mestring og trivsel. Ansatte i skolen har på denne bakgrunnen en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemisituasjon. Utbruddet har vart i lang tid, og det har stor betydning at elevene kan gå på skole i utbruddsperioden samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte.

Ansvar og samarbeid

Skoleeiers og skoleleders ansvar

Skoleeier er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk . Skoleeier har ansvar for å etablere internkontroll¬rutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Skoleeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Det er viktig at skoleeier har god kontakt med skoleledelsen om lokale tiltak, særlig i videregående opplæring, der elever samles fra større geografiske områder og ulike kommuner.

Skoleledelsen skal sørge god kommunikasjon og opplæring til ansatte, elever og foresatte slik at de forstår betydningen av tiltakene. 

Skoleeier og skoleledelsen er ansvarlige for å finne de beste løsningene lokalt, og må tilstrebe å oppnå et best mulig smittevern innenfor de ulike tiltaksnivåene. På den måten kan både elever, foresatte og ansatte trygges på at smittevernet er ivaretatt.

Involvering og samarbeid

Alle som har en rolle på skolen må sammen bidra for å sikre best mulig smittevern. Dette gjelder både elever, foresatte og ansatte, inkludert tillitsvalgte og verneombud.

Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen

Helsesykepleier på skolen har smittevernfaglig kompetanse og bør delta i planlegging og veiledning av skolens smittevernarbeid. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan konsulteres ved behov for råd om smittevernarbeid på skolen. Det er også denne tjenesten som har ansvar for oppfølging ved tilfeller og utbrudd i skolen og for vurdering av tiltaksnivå i lys av lokal smittesituasjon.  

Elever

Elevene er viktige bidragsytere og bør inkluderes i skolens planlegging for best mulig gjennomføring av smitteverntiltak, f.eks. via elevrådet. Dette kan bidra til bedre og mer målrettede tiltak, og øke motivasjon for smittevern hos elever, spesielt i videregående opplæring. Elevene kan også være bidragsytere når det gjelder hvordan skolene best mulig kan organisere opplæringen lokalt på gult og rødt nivå. Samarbeid mellom elevrådet, skolen og skolehelsetjenesten om effektive smitteverntiltak bidrar til bedre etterlevelse. Elevrådet kan også oppfordre elever til å installere «Smittestopp»-appen på sine telefoner. 

Ansatte

De ansatte, representert ved tillitsvalgte og verneombud, er viktige bidragsytere å for sikre godt smittevern, både for elever og ansatte. De tillitsvalgte bør involveres når det skal legges planer, og når det skal vurderes hvordan skolene best mulig kan organisere opplæringen lokalt på gult og rødt nivå. Verneombud har også en rolle når det gjelder å forebygge smitte på skolen, se Arbeidstilsynet. Det er viktig å sørge for god informasjon til alle ansatte.

Hjem-skole-samarbeid

Det er viktig med god kommunikasjon med hjemmene slik at de er godt informert om tiltakene på skolene. Dette innebærer at informasjon må gis ut fra den enkeltes forutsetninger. Det er nødvendig å skape forståelse for betydningen av at elevene er på skolen, og at smittevernet ivaretas.

Utviklingssamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå med vanlige smittevernråd. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da må vanlige smittevernråd følges.

Foreldremøter og andre arrangement i regi av skolen regnes som offentlige arrangement og må gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Kommunen kan ha innført strengere regler enn de nasjonale, sjekk hjemmesiden til egen kommune. Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger. Digitale møter anbefales.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrette-legging av opplæringen for å begrense smitterisiko. Det er viktig å ha god dialog med hjemmene og sikre at hensynet til ungdommens beste også blir ivaretatt, slik at ungdom får en så normal hverdag som mulig og får gå på skolen.

Smitteverntiltak for ansatte

Skolen er en stor arbeidsplass med ansatte i mange forskjellige roller. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig . Det er viktig at smittevern mellom ansatte ivaretas like godt som smitteverntiltak rettet mot elever, både for å ivareta de ansatte og for å begrense smittespredning. Det er et arbeidsgiveransvar å tilrettelegge for dette. Se også Råd til arbeidsplasser (FHI) og veilederen Arbeidsplasser og hjemmekontor (Hdir).

For å forebygge smitte av koronavirus er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Se Arbeidstilsynet.

Ansatte må holde minst én meters avstand til andre ansatte gjennom hele arbeidsdagen og i alle situasjoner. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder. Ved smitte hos en ansatt begrenser man da antall ansatte som kan bli smittet. Når avstandsråd og begrensning av fysiske møter overholdes, vil færre ansatte bli omfattet av karantene. Skoleledelsen må vurdere hvor mange ansatte som kan være til stede avhengig av arealet som er tilgjengelig.

Smitte mellom ansatte kan føre til spredning mellom flere ulike klasser og trinn, og dermed større utbrudd. Skolene oppfordres derfor til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig. Digitale møter anbefales. Hjemmekontor anbefales for oppgaver som ikke må utføres på skolen i kommuner der det er anbefaling eller påbud om hjemmekontor.

Bruk av assistenter, timelærere og spesialpersonell kan representere en særskilt utfordring ved at de gjennom sin arbeidsfunksjon har kontakt med både elever og andre ansatte på tvers av klasser og trinn. Det samme gjelder når det er nødvendig med bruk av vikarer og omrokkering av personell. For å redusere det totale antall kontakter er det nødvendig å lage en god plan for organiseringen av disse.

Risikogrupper

Noen grupper personer har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp, men selv de fleste i risikogruppene får milde symptomer. Etter hvert som vi har fått mer kunnskap om covid-19 og risikofaktorer, har rådene om hvem som tilhører risikogrupper blitt mer nyansert, se Råd og informasjon til risikogrupper.

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt med tanke på tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Skolens rolle ved utbrudd og smittesporing

Testing, isolasjon av syke, smitteoppsporing og karantene (TISK) er den viktigste
strategien for å begrense smittespredning. Med nye virusvarianter med større
spredningspotensiale, er det imidlertid anbefalt å forsterke TISK-responsen, både ved
raskere og mer omfattende testing, smittesporing og karantenesetting. Utvidet bruk av karantene kan utfordre bemanningssituasjon ved utbrudd i skoler.

Helsetjenesten i kommunen har ansvar for oppfølging av tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing), og vil varsle skolen dersom elever eller ansatte får bekreftet sykdom. Det er helsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak og definere hvem som er nærkontakter til den syke. Det er kommunale helsemyndigheter som beslutter at det er behov for heving av tiltaksnivå. De kan rådføre seg med nasjonale helsemyndigheter ved behov.

Skolens bidrag er like fullt av stor betydning: 

  • Skoleeier skal ha en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bl.a. bidra til at skolene kan veksle raskt mellom de ulike nivåene i smittevernveilederne, og samtidig sikre et godt skoletilbud uavhengig av tiltaksnivå. Skolene skal også ha en videre plan der de bl.a. legger opp til kontaktreduserende tiltak og rutiner for oppmøte, m.m. Et godt planarbeid skal gjøre skoleeier og skoler i stand til å iverksette en endring raskt hvis det oppdages smitte. For enkelte skoler kan det være nødvendig med 1-2 dager opplæring hjemme i forbindelse med heving av tiltaksnivå på kort varsel.
  • Skolen skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter på skolen. Taushetsplikt og krav til personvern må overholdes.
  • Helsetjenesten og skoleeier må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (elever, foresatte, lærere og andre ansatte) og på hvilken måte. Det er viktig å inkludere støttepersonell, vikarer og midlertidig ansatte i informasjonsformidlingen, samt personer i andre kommuner som er tilknyttet skolen der det har oppstått smitte.
  • Skolen må informere helsetjenesten ved behov for tolk.
  • Det er viktig å gi alle berørte nok informasjon, samtidig som taushetsplikt og krav til personvern ivaretas.

Oppfølging av sårbar ungdom

Skoler har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte og sårbare ungdommer. Skoler og skoleeiere er også viktige for å etablere gode rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT, fastlege, barnevern, psykiske helsetjenester m. fl.

Noen unge er allerede identifisert med særskilte behov, mens andre kan ha behov for spesiell oppfølging som følge av smitteverntiltakene. Smitteverntiltakene kan føre til sosial isolasjon på grunn av færre fritidstilbud og færre muligheter til sosial kontakt i samfunnet. I tillegg kan det føre til manglende kontinuitet i undervisningstilbudet pga. karantene, isolasjon eller hjemmeundervisning. Elever som tidligere ikke har hatt utfordringer kan dermed miste vurderingsgrunnlaget i fag og være i ferd med å falle ut av opplæringsløpet.

Les mer om opplæring for elever som ikke kan møte på skolen her.

Når skolen er stengt eller har redusert åpningstid på grunn av tiltak etter smittevernloven/ covid-19-forskriften, skal skoleeier sørge for et tilbud for elever som har et særlig behov som ikke kan ivaretas i slike tilfeller. Dette kan for eksempel være aktuelt for elever som får spesialundervisning. I tillegg kan det være elever som ikke kan ivaretas når skolen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, for eksempel ungdom som lever under vanskelige familieforhold. Det er også viktig å være oppmerksom på ungdom som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Skoleeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvilke elever som har behov for et tilbud, og sikre at elevene som skal ha et slik tilbud, får det. Dette skal være en del av skolens planarbeid. Foreldre og elever skal derfor ikke behøve å etterspørre et slikt tilbud.

Det må legges opp til godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å sikre at skolehelsetjenesten er tilgjengelig på grønt, gult og rødt tiltaksnivå også i videregående opplæring.

Skoleeier må sørge for at skolene:

  • Etablerer gode rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke ungdommer som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
  • Legger planer for hvordan de skal sikre elever et forsvarlig opplæringstilbud.
  • Etablerer rutiner og samarbeid med foresatte og relevante tjenester, inkludert skolehelsetjenesten, for å sikre oppfølging av elever med mye fravær. Dette inkluderer elever som er i risiko for å falle ut av utdanningsløpet.
  • Legger til rette for at skolehelsetjenesten skal være til stede på grønt, gult og rødt nivå og lett kan nås for elever som ikke er på skolen.
  • Legger til rette for at elever i eller med nær familie i risikogrupper, får tilbud om opplæring hjemme.

Jevnlig testing/ massetesting av elever og ansatte kan være aktuelt i utbruddssituasjoner eller ved høyt smittetrykk i samfunnet over tid. Det er en fordel om skolen bistår helsetjenesten i kommunen i gjennomføringen. Se jevnlig testing (FHI).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!