Beredskap: veileder om smittevern for videregående skoler

Denne veilederen skal gi råd og føringer til videregående skoler om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 

Oppdateringer

Oppdatert 6. versjon 21. januar 2022

 • Mindre justeringer av gult nivå
 • Oppdatert informasjon om koronaviruset og barns rolle i utbruddet
 • Presisert at smittevernråd for befolkningen gjelder for ansatte i administrativt arbeid
 • Oppdatert råd om ventilasjon

Oppdatering 10. desember 2021

 • Revidert i henhold til gjeldende regelverk og gjeninnføring av trafikklysmodell nasjonalt fra 9. desember
 • Tatt ut spesifikke vurderinger rundt avstand for beskyttede
 • Oppdatert lenker

Oppdatering 2. november 2021

 • Revidert i henhold til gjeldende regelverk etter gjenåpning

Oppdatering 13. august 2021

 • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen.
 • Reviderte smittevernråd for ansatte.
 • Oppdatert smittevernråd for grønt tiltaksnivå.
 • Informasjon er tilpasset til system for testing som alternativ til karantene. 

Oppdatering 6. mai 2021

Under punktet "God hånd- og hostehygiene", har vi tatt bort punktet om at håndvask og desinfeksjon bør utføres ved bytte av klasserom. 

Oppdatert 5. versjon publisert 24. mars 2021

 • Veileder for videregående skole og ungdomsskole er delt i separate veiledere
 • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen
 • Omstrukturering av innhold
 • Nye avsnitt: Ansvar og samarbeid, Smitteverntiltak for ansatte, Elever med særskilte behov og spesialskoler, Voksenopplæring.
 • Oppdaterte avsnitt: Bruk av munnbind, Samlinger av elever på tvers av skoler eller kommuner
 • Forkortet avsnitt om renhold og håndhygiene og lenket til FHIs nettsider
 • Påpekt viktigheten av å etterleve tiltak på gult nivå så langt det lar seg gjøre. Noen innstramminger og presisjoner på gult nivå.
 • Strengere retningslinjer for gruppestørrelser og andre smittevernråd på rødt nivå
 • Satt inn kapittel om eksamen
 • Tatt ut sjekkliste

Oppdatering 2. mars 2021

 • Presisering av råd om skoleskyss på gult og rødt nivå.
 • Oppdatering av "om viruset, sykdommen og utbruddet" og "barns rolle i utbruddet"

Oppdatering 18. november 2020

 • Justering av råd om skoleskyss på gult og rødt nivå. 

Oppdatert 4. versjon publisert 28. september 2020

Utdypende råd om:

 • Skolens rolle ved utbrudd og smittesporing
 • Oppfølging av sårbare elever
 • Bruk av munnbind
 • Ventilasjon og lufting
 • Avstand mellom ansatte
 • Leirskole og andre samlinger

Informasjon om symptomer, viruset og sykdommen er forkortet. Her henviser vi til FHIs nettsider.

Informasjon om ungdom med kroniske sykdommer og tilstander er forkortet. Her henviser vi til Norsk barnelegeforenings nettsider.

Oppdatering 7. september 2020

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. 

Oppdatering 26. juni 2020

 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie. 

Oppdatert 3. versjon publisert 29. mai 2020

Siste endring i denne versjonen er 7. september 2020.

 • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
 • Forbedrede råd for skånsom håndvask
 • Fjernet kapittel om smittevernråd ved gjennomføring muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Oppdatert 2. versjon publisert 7.mai 2020

 • Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak for ungdomsskoler og videregående skoler.
 • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd

 

Innledning

Det er en målsetning at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig. Det å holde skolene åpne er spesielt viktig. De samlede negative effektene av stengte skoler er svært store.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledere med graderte råd (trafikklysmodellen) for å ivareta smittevernet i skoler og barnehager ved varierende smittenivå lokalt og/eller nasjonalt. Trafikklysmodellen ble utviklet med tanke på å kunne holde skolene åpne til tross for ulikt smittenivå og strenge tiltak i samfunnet. 

Disse veilederne gir innsikt i og eksempler på hvordan barnehagen, grunnskolen, videregående opplæring og skolefritidsordningen (SFO) kan organiseres samtidig som smitteverntiltak blir ivaretatt. Veilederne oppdateres til enhver tid i tråd med ny kunnskap. Veilederne tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering. Veilederne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Denne veilederen skal gi råd og føringer til videregående skoler under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). Den gjelder for alle videregående skoler uavhengig av hvilket grunnlag skolen driver etter .

Veilederen gjelder også for voksenopplæring, se eget avsnitt.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Ansvar og roller

Skolenes samfunnsrolle

Skolene har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling for ungdom. Det følger av opplæringsloven at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til videregående opplæring. Både FNs barnekonvensjon, Grunnloven  og regelverket på opplæringsområdet anerkjenner betydning av skolen som arena for ungdommers læring, mestring og trivsel. Ansatte i skolen har på denne bakgrunnen en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemisituasjon. Utbruddet har vart i lang tid, og det har stor betydning at elevene kan gå på skole i utbruddsperioden samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte.

Ansvar og samarbeid

Skoleiers og skoleleders ansvar

Skoleeier er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk . Skoleeier har ansvar for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Skoleeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Det er viktig at skoleeier har god kontakt med skoleledelsen om lokale tiltak, særlig i videregående opplæring, der elever samles fra større geografiske områder og ulike kommuner.

Skoleledelsen skal sørge for god kommunikasjon og opplæring til ansatte, elever og foresatte slik at de forstår betydningen av tiltakene. 

Skoleeier og skoleledelsen er ansvarlige for å finne de beste løsningene lokalt, og må tilstrebe å oppnå et best mulig smittevern innenfor de ulike tiltaksnivåene. På den måten kan både elever, foresatte og ansatte trygges på at smittevernet er ivaretatt. 

Involvering og samarbeid

Alle som har en rolle på skolen må sammen bidra for å sikre best mulig smittevern. Dette gjelder både elever, foresatte og ansatte, inkludert tillitsvalgte og verneombud.

Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen

Helsesykepleier på skolen har smittevernfaglig kompetanse og bør delta i planlegging og veiledning av skolens smittevernarbeid. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan konsulteres ved behov for råd om smittevernarbeid på skolen. Det er også denne tjenesten som har ansvar for oppfølging ved tilfeller og utbrudd i skolen og for vurdering av tiltak i lys av lokal smittesituasjon.  

Elever

Elevene er viktige bidragsytere og bør inkluderes i skolens planlegging for best mulig gjennomføring av smitteverntiltak, for eksempel via elevrådet. Dette kan bidra til bedre og mer målrettede tiltak, og øke motivasjon for smittevern hos elever, spesielt i videregående opplæring. Elevene kan også være bidragsytere når det gjelder hvordan skolene best mulig kan organisere opplæringen lokalt på gult og rødt nivå. Samarbeid mellom elevrådet, skolen og skolehelsetjenesten om effektive smitteverntiltak bidrar til bedre etterlevelse. Elevrådet kan også oppfordre elever til å installere «Smittestopp»-appen på sine telefoner. 

Ansatte

De ansatte, representert ved tillitsvalgte og verneombud, er viktige bidragsytere å for sikre godt smittevern, både for elever og ansatte. De tillitsvalgte bør involveres når det skal legges planer, og når det skal vurderes hvordan skolene best mulig kan organisere opplæringen lokalt på alle tiltaksnivå. Verneombud har også en rolle når det gjelder å forebygge smitte på skolen, se Arbeidstilsynet. Det er viktig å sørge for god informasjon til alle ansatte.

Skolen er en stor arbeidsplass med ansatte i mange forskjellige roller. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Det er viktig at smittevern mellom ansatte ivaretas like godt som smitteverntiltak rettet mot elever, både for å ivareta de ansatte og for å begrense smittespredning. Det er et arbeidsgiveransvar å tilrettelegge for dette. Se Råd til arbeidsplasser (FHI).

For å forebygge smitte av koronavirus er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Se Arbeidstilsynet.

Det skal i utgangspunktet være mulig å holde én meters avstand for alle. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder. Dette kan tilsi at ikke alle ansatte kan være til stede på samme tid, og det kan være behov for delvis bruk av hjemmekontor for arbeidsoppgaver som ikke må utføres på skolen. Digitale møter anbefales fremfor fysiske møter der det er mulig og hensiktsmessig. Dette er særlig aktuelt på rødt og gult nivå.

Seminarer, konferanser, kurs og andre sammenkomster regnes som arrangementer. Følg eventuelle lokale eller nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Se Arrangementer (FHI).

Hjem-skole-samarbeid

Det er viktig med god kommunikasjon med hjemmene slik at de er godt informert om tiltakene på skolene. Dette innebærer at informasjon må gis ut fra den enkeltes forutsetninger. Det er nødvendig å skape forståelse for betydningen av at elevene er på skolen, og at smittevernet ivaretas.

Utviklingssamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå med vanlige smittevernråd. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da må vanlige smittevernråd følges.

Foreldremøter regnes som offentlige arrangement og gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Kommunen kan ha innført lokale regler for arrangement. Sjekk hjemmesiden til egen kommune. Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger. Digitale møter anbefales.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper er i hovedsak vaksinert og i stor grad beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp.

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring. Se Råd og informasjon til risikogrupper (FHI).

Skolens rolle ved utbrudd og smittesporing

Testing, isolasjon av syke, smitteoppsporing og karantene (TISK) er en viktige elementer
for å bremse smittespredning. 

Helsetjenesten i kommunen har ansvar for oppfølging av tilfeller med bekreftet covid-19 og beslutter nødvendige tiltak. De kan rådføre seg med nasjonale helsemyndigheter ved behov.

Skolens bidrag er like fullt av stor betydning: 

 • Skoleeier skal ha en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bl.a. bidra til at skolene raskt kan veksle mellom de ulike nivåene i smittevernveilederne, og samtidig sikre et godt skoletilbud uavhengig av tiltaksnivå. Skolene skal også ha en videre plan der de bl.a. legger opp til kontaktreduserende tiltak og rutiner for oppmøte, m.m. Et godt planarbeid skal gjøre skoleeier og skoler i stand til å iverksette en endring raskt ved behov. For enkelte skoler kan det være nødvendig med 1-2 dager opplæring hjemme i forbindelse med heving av tiltaksnivå på kort varsel.
 • Skolen skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter på skolen. Taushetsplikt og krav til personvern må overholdes.
 • Helsetjenesten og skoleeier må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (elever, foresatte, lærere og andre ansatte, inkludet vikarer) og på hvilken måte. 
 • Skolen må informere helsetjenesten ved behov for tolk.
 • Det er viktig å gi alle berørte nok informasjon, samtidig som taushetsplikt og krav til personvern ivaretas.
 • Ved testing som ledd i smitteoppfølging, bør helsetjenesten i kommunen ha dialog med skolen om gjennomføringen.

Oppfølging av utsatte og sårbare ungdommer

Skoler har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte og sårbare ungdommer. Skoler og skoleeiere er også viktige for å etablere gode rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT, fastlege, barnevern, psykiske helsetjenester m. fl.

Noen unge er allerede identifisert med særskilte behov, mens andre kan ha behov for spesiell oppfølging som følge av smitteverntiltakene. Smitteverntiltakene kan føre til sosial isolasjon på grunn av færre fritidstilbud og færre muligheter til sosial kontakt i samfunnet. I tillegg kan det føre til manglende kontinuitet i undervisningstilbudet pga. karantene, isolasjon eller hjemmeundervisning. Elever som tidligere ikke har hatt utfordringer kan dermed miste vurderingsgrunnlaget i fag og være i ferd med å falle ut av opplæringsløpet.

Når skolen er stengt eller har redusert åpningstid på grunn av tiltak etter smittevernloven, skal skoleeier sørge for et tilbud for elever som har et særlig behov som ikke kan ivaretas i slike tilfeller. Dette kan for eksempel være aktuelt for elever som får spesialundervisning. I tillegg kan det være elever som ikke kan ivaretas når skolen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, for eksempel ungdom som lever under vanskelige familieforhold. Det er også viktig å være oppmerksom på ungdom som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Skoleeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvilke elever som har behov for et tilbud, og sikre at elevene som skal ha et slik tilbud, får det. Dette skal være en del av skolens planarbeid. Foreldre og elever skal derfor ikke behøve å etterspørre et slikt tilbud.

Det må legges opp til godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å sikre at skolehelsetjenesten er tilgjengelig på grønt, gult og rødt tiltaksnivå også i videregående opplæring.

Skoleeier må sørge for at skolene:

 • Etablerer gode rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke ungdommer som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
 • Legger planer for hvordan de skal sikre elever et forsvarlig opplæringstilbud.
 • Etablerer rutiner og samarbeid med foresatte og relevante tjenester, inkludert skolehelsetjenesten, for å sikre oppfølging av elever med mye fravær. Dette inkluderer elever som er i risiko for å falle ut av utdanningsløpet.
 • Legger til rette for at skolehelsetjenesten skal være til stede på grønt, gult og rødt nivå og lett kan nås for elever som ikke er på skolen.
 • Legger til rette for at elever i eller med nær familie i risikogrupper, kan få tilbud om opplæring hjemme.

Om koronaviruset

Covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, kalt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Barn og ungdom får vanligvis et mildt sykdomsforløp, og svært få blir alvorlig syke av covid-19. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer. Vaksine gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom hos ungdom og voksne.

Smitte med SARS-CoV-2 skjer fortrinnsvis ved nær kontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som inneholder virus fra luftveiene. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Nyere kunnskap tilsier at innåndingssmitte på kort avstand er den viktigste smittemåten. Smitte kan også forekomme dersom man får dråper fra luftveiene på hender eller gjenstander som andre tar på og derfra overfører viruset til slimhinner i øyne, nese eller munn (kontaktsmitte). For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Nye varianter av viruset er mer smittsomme, men smitter på samme måte som de tidligere kjente variantene. Smittevernrådene bygger derfor på de samme prinsippene som tidligere. De grunnleggende smitteverntiltakene, slik som å holde seg hjemme når man er syk, god hånd- og hostehygiene og kontaktreduserende tiltak, er effektive også ved nye varianter.

Smitte i skoler og barnehager reflekteres av smitte i samfunnet: når smitten øker i samfunnet, øker også smitten hos barn og unge. Tiltak i samfunnet bidrar derfor til å kontrollere epidemien for at skoler kan holdes åpne.

Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst i det symptomene oppstår. Det er viktig at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig, og å holde skoler og barnehager åpne er spesielt viktig. De samlede negative effektene av stengte skoler er svært store. Trafikklysmodellen er utviklet nettopp for å kunne holde skoler åpne ved ulikt smittenivå i samfunnet. Se mer informasjon på Råd og informasjon om barn og ungdom (FHI).

Smitteforebyggende tiltak

Prinsippet for godt smittevern er å bruke mange ulike tiltak som til sammen gir bedre beskyttelse. Det er viktig at den enkelte skole følger tiltakene i så stor grad som mulig. Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt. Dette gjelder på alle tiltaksnivå.

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltak som passer i en bedrift eller andre deler av samfunnet, passer ikke nødvendigvis i skolen.

Jevnlig testing er et effektivt tiltak med lavere tiltaksbyrde enn gult og rødt nivå. Jevnlig testing reduserer behov for kontaktreduserende tiltak, men kan ved behov kombineres med heving av tiltaksnivå i trafikklysmodellen.

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, vil sykdom forekomme, selv med gode smitteverntiltak. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men tiltakene beskrevet her vil begrense en eventuell smittespredning. 

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene og god ventilasjon. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smittespredning innendørs.
 3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodellen

Smitteverntiltakene må tilpasses den lokale situasjonen. For skoler gjøres dette ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, i tillegg til teststrategier. Tiltakene varierer fra tilnærmet normal organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til omfattende tiltak med mindre grupper og større avstand mellom elever og ansatte (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer, se nedenfor.

Det er smittevernmyndighetene (lokale eller nasjonale) som beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen har smittevernkompetanse, og bør konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

I tabell 1 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for videregående skole presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

Tabell 1. Trafikklysmodell for videregående skoler
TiltaksnivåTiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Avstand mellom ansatte
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser kan ha undervisning sammen
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/undervisningssituasjonen
  Unngå trengsel og store samlinger
  Vurdere munnbind for elever og ansatte i fellesområder
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Ansatte kan veksle mellom klasser 
  Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Unngå trengsel og store samlinger
  Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler
  Delvis digital undervisning
  Vurdere munnbind for elever og ansatte i fellesområder

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre faste kohorter slik som på lavere skoletrinn. Det er derfor særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Syke personer skal ikke være på skolen

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Symptomer på covid-19 kan være milde og er vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. 

Mer informasjon om symptomer, sykdomsbilde og når man kan gå på skolen finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Elever, foresatte og ansatte må få tydelig beskjed slik at de forstår grunnen til at personer med nye symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. 
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte bør følge anbefalinger om testing og kan komme tilbake når de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). Se Folkehelseinstituttets nettsider.

Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

Når sykdom oppstår på skolen

Elever og ansatte som blir syke mens de er på skolen, må reise.. Syke personer bør ikke ta offentlig transport.  

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19, og er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Alle elever og ansatte må gjøres kjent med tiltakene under.

Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

God håndhygiene bør utføres på rett måte og med effektive og skånsomme produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres: 

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

Les mer om råd for håndhygiene, inkludert valg av produkter, fremgangsmåte og hudpleie på Folkehelseinstituttet nettsider.

Bruk av munnbind

Korrekt bruk av munnbind kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk. I samfunnet generelt anbefales munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå og én meters avstand til andre ikke kan overholdes.

Smittevern i videregående skoler er en utfordring, da skolene ofte er store med mange elever, og samler elever fra større geografiske områder. Bruk av munnbind for elever og ansatte i fellesområder på videregående skoler er frivillig, men kan bidra til å redusere smitte.

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det

 1. foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 2. være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
 3. være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen.

I slike situasjoner må munnbind være gratis både for elever og ansatte. 

Råd om bruk av munnbind for ansatte og elever i skolen

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av, og gode rutiner for avfallshåndtering. Se råd om munnbind (FHI).
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.
 • For ansatte med en-til-en kontakt (for eksempel for spesialpedagoger, assistenter etc.) blir kommunikasjon mer utfordrende ved bruk av munnbind. Dette må vurderes i den enkelte situasjon. Dersom den enkelte har få kontakter (ansvar for enkeltelever eller få elever per dag), anses ulempene ved bruk av munnbind større enn fordelene, og anbefales ikke brukt.

Godt renhold

Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.

Skoleeier bør gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).

Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold.

Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold, med særlig vekt på kontaktpunkter. Se Råd om renhold (FHI).

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon innendørs. I rom med dårlig ventilasjon øker smitterisikoen og dette gjelder særlig når mange personer er samlet. Les mer på Lufting og ventilasjon (FHI).

Utdypende råd om ventilasjon er gitt i dokumentet Inneklima og risiko for smitte av covid-19 –  råd om ventilasjon i offentlige bygg og næringsbygg.

Avstand og gruppestørrelse

Smitteverntiltakene er utformet på bakgrunn av smittemåten til viruset. Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. Se definisjoner av tilfelle og nærkontakt (FHI).

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever og ansatte:

 1. Overholde avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 2. Redusere antall nærkontakter ved å dele elevene i mindre grupper og ha faste plasser i hvert klasserom

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta elevenes behov for trygghet og sikre et godt psykososialt miljø.

På gult og rødt nivå bør ikke arrangementer gjennomføres. På grønt nivå bør arrangementer gjennomføres i henhold til eventuelle lokale eller nasjonale retningslinjer og anbefalinger. 

Kontaktreduserende tiltak – råd for videregående skoler

Grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres normalt. 

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

For ansatte:

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg ellers nasjonale og eventulle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av adminsistrativt arbeid.

Gult nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elevene kan treffes på tvers av de vanlige gruppene. Økt bemanning (for eksempel «koronaverter») og samarbeid med elevrådet kan bidra til bedre etterlevelse av smittevern.

Den enkelte skole bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

Avstand:

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Unngå større samlinger.
 • Hold i utgangspunktet én meters avstand utenfor klasserommet. 
 • Unngå trengsel i fellesområder. Vurder å merke gulvet for å sikre avstad.
 • Vurdere munnbind for elever og ansatte i felleområder.

Friminutt og fellesarealer:

 • Hold i utgangspunktet én meters avstand i friminutt og pauser. 
 • Vurder å øke bemanningen, for eksempel bruke koronaverter, for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/friminutt.
 • Vurder alternerende bruk av fellesarealer.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Begrens bruk av felles kantine. Ved bruk må det sikres avstand mellom elever.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Følg gjeldende anbefalinger om munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige transportmidler begrenses.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst én meter) til kolleger i alle situasjoner. 
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid. 

Rødt nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. For å få til en reduksjon av antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

Avstand:

 • Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
 • Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. 
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Unngå større samlinger.
 • Unngå trengsel i fellesområder. Vurder å merke gulvet for å sikre avstand.
 • Vurdere munnbind for elever og ansatte i fellesområder. Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
 • Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.

Friminutt/pauser:

 • Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
 • Minn elevene på betydningen av å holde avstand.
 • Det anbefales å øke bemanningen, for eksempel bruke koronaverter, for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/friminutt.
 • Tilrettelegg for alternerende bruk av fellesarealer og ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
 • Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Følg gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/ eller på offentlige transportmidler må avlyses.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand til kolleger i alle situasjoner (minst én meter). 
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer eller støttefunksjoner som PPT som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver skole. 
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Hvordan tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå:

Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning. Dette kan løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for å begrense antall elever som er på skolen samtidig.

For økt tilstedeværelse kan skoleeier vurdere å ta i bruk alternative lokaler, for eksempel gymsal og andre spesialrom. Også lokaler utenfor skolen bør benyttes der det er mulig. Tilrettelegg gjerne for økt bruk av undervisning ute der det kan være aktuelt.

Skolehelsetjeneste, bibliotek og andre tjenester (gjelder alle tiltaksnivå)

Skolehelsetjenesten

 • Helsesykepleiere har viktige roller som rådgivere i det smittevernfaglige arbeidet på skolen og bør involveres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.
 • Ansatte i skolehelsetjenesten er viktige i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i skolen. De er samtalepartnere for elever, og gir helsemessig og psykososial støtte. Tjenesten bør derfor være lett tilgjengelig under pandemien. Se også nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet).
 • Skolehelsetjenesten bør være fysisk til stede på alle tiltaksnivå, inkludert rødt nivå. Det er særlig viktig at helsesykepleier er tilgjengelig i perioder med mindre tilstedeværende undervisning. Bruk av digitale løsninger må vurderes utfra elevens behov. Se Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten (FHI).
 • Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging og vaksinasjon av elever kan gjennomføres.

Andre tjenester

 • Støttetjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.
 • De skal i utgangspunktet holde avstand til andre ansatte (minst én meter) og til elever så langt det lar seg gjøre.

Skolebibliotek

 • Sørg for mulighet for håndhygiene ved ankomst skolebiblioteket.
 • Antall besøkende bestemmes av muligheten til å holde avstand mellom personer.
 • Innlevering av bøker etter sykdom: Elever skal holdes seg hjemme ved sykdom, og bøker kan innleveres når eleven selv kan komme tilbake på skolen.

Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever spesielle vurderinger, i tillegg til de rådene som er beskrevet over. 

Grønt nivå

 • Undervisning kan foregå som vanlig

Gult nivå

Kroppsøving, idrettsfag, dans og drama

 • Opplæring kan foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes. Elevene bør holde en meters avstand.

Musikkfag

 • Unngå at blåseinstrumenter deles av flere elever.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter må berørte områder tørkes av etter bruk. Hvis felles utstyr/instrumenter må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Elever kan synge i mindre, faste grupper.

Rødt nivå

Kroppsøving, idrettsfag, dans og drama

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes så lenge det ikke er trengsel.
 • Elevene bør holde en meters avstand ved all aktivitet og i garderober.

Musikkfag

 • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr/instrumenter må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Elever kan synge i mindre, faste grupper.

Yrkesfag i videregående opplæring

Yrkesfag i videregående opplæring inkluderer et vidt spenn av fag innen forskjellige områder. Det er derfor ikke mulig å utarbeide én smittevernveileder som dekker alle situasjoner. Undervisning i ordinære klasserom bør legges opp slik som beskrevet over.

For gjennomføring av praktisk opplæring på skole eller praksissted gjelder også de samme grunnprinsippene for smittevern som er beskrevet over. Følg også råd og anbefalinger på praksissted. Se Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI)

 • På grønt nivå kan undervisningen gjennomføres som normalt.
 • Ved gult og rødt nivå der det ikke er mulig med faste plasser, er det anbefalt at elever i yrkesfag har faste samarbeidspartnere/-grupper for gjennomføring av opplæring.
 • Ved rødt nivå anbefales små grupper, og gruppestørrelse må ikke være større enn at man kan sikre minst én meter avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner.

Fag som innebærer én-til-én kontakt

Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m. og for helsefag. Her er lenker til relevante råd (FHI):

Fag der det brukes felles utstyr

Mange fag innebærer bruk av utstyr som må deles. Ved grønt nivå er det ikke behov for tiltak utover det som er beskrevet over.  Ved gult og rødt nivå kan man i den grad det er mulig benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev. Når dette ikke er mulig, skal kontaktpunkter på utstyret rengjøres etter bruk, alternativt kan utstyret stå ubrukt i minst 24 timer. For utstyr som ikke kan rengjøres, er det særlig viktig med god håndhygiene før og etter bruk. Se Rengjøring ved SARS-CoV-2 - råd til sektorer utenfor helsetjenesten (FHI).

Mat-, kokk-, restaurant- og servitørfag

Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat eller vann. Vanlige rutiner for kjøkkenhygiene gjelder. Ha gode rutiner for håndhygiene. Det er ikke behov for ytterligere tiltak enn det som allerede er beskrevet over.

Se for øvrig Mattilsynets nettsider.

Smitteverntiltak for eksamen i videregående skole

På grønt tiltaksnivå kan eksamen gjennomføres som normalt. 

Ved gjennomføring av eksamen gjelder de vanlige smittevernrådene; at syke elever ikke skal møte, det skal utøves god hygiene og man skal holde avstand. 

Elever som er syke under eksamen, har rett til utsatt eksamen.

På gult og rødt nivå gjelder følgende råd:

Elever bør ikke vente sammen før og etter avholdt eksamen. De må holde minst én meters avstand til andre elever, eksaminator og sensor. Gjenstander og materiell som berøres av elevene, må rengjøres mellom hver elev. Skolen bør så langt som mulig unngå eksamen som krever samhandling tettere enn en meter mellom to eller flere kandidater.

Ved rødt nivå kan man vurdere om det er mulig og faglig forsvarlig at ekstern sensor kan delta på digitale flater ved eksamen.

For gjennomføring av eksamen i yrkesfag vises det til smittevernråd for yrkesfag beskrevet over.

Samlinger av elever på tvers av skoler eller kommuner – fagsamlinger, treningssamlinger og andre skoleturer

På grønt nivå kan samlinger på tvers, leirskoler, skoleturer og andre samlinger gjennomføres som normalt.

For gult og rødt nivå gjelder følgende råd:

Samlinger uten overnatting

Ved elevsamlinger/fagundervisning der elever fra flere skoler samles, anbefales følgende i tillegg til tiltakene beskrevet over:

 • Elevene bør holde anbefalt avstand.
 • Elevene plasseres sammen med andre elever fra egen skole.
 • Registrering av hvem som er til stede.
 • Del elevene i mindre grupper hvis det er mange elever eller vanskelig å holde avstand.
 • På rødt tiltaksnivå bør fagsamlinger gjennomføres digitalt.

Samlinger med overnatting

Reiser kan representere en smitterisiko, særlig når elever fra ulike deler av landet samles. Hvis skolen er på rødt tiltaksnivå, skal man ikke dra på skoletur utenfor kommunen.

Smittevernanbefalingene som gjelder på skolen, gjelder også på tur.

Ved gult tiltaksnivå på egen skole bør man vurdere om det er forsvarlig å reise sett i lys av smittesituasjonen både i kommunen man reiser fra og kommunen man reiser til. Helsetjenesten i egen kommune kan gi råd om smittesituasjonen og vurdere om det er forsvarlig å reise. Før reisen bør skolen også opprette kontakt med lokale helsemyndigheter i kommunen de skal reise til.

Når man reiser med en elevgruppe, bør man begrense kontakt med andre enn eget reisefølge, både på reisen og de første dagene etter at man kommer tilbake. Råd for elever som bor på internat i denne veilederen kan følges så langt de er dekkende.

Ved fagsamlinger og lignende med elever på tvers av skoler og/ eller regioner bør det legges til rette for at avstand kan opprettholdes både i og utenfor undervisningssituasjonen. Deltagerne bør organiseres i mindre grupper slik at antall kontakter begrenses. Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne gjennom hele samlingen, og blanding av grupper bør begrenses. På rødt tiltaksnivå anbefales det at fagsamlinger gjennomføres digitalt.

Det må foreligge en plan for håndtering av elever som blir syke eller må følges opp med testing og/eller i karantene. Dette innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon og rutiner for hjemreise. Det må sikres gode rutiner for informasjon, både i forkant av samlinger og dersom det oppstår sykdom eller påvises smitte.

Spesielt for videregående skoler der elevene bor på internat

Internater der elever bor og lever tett på hverandre, kan være spesielt utsatt for smitte-spredning. De generelle smittevernrådene gjelder også for internat (se over).

Ved grønt nivå er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak enn at syke personer skal holde seg hjemme/på eget rom, og at god hånd- og hostehygiene opprettholdes. Elever må informeres om hvordan de kan ta kontakt med lokal helsetjeneste dersom de blir syke. Elever og ansatte med luftveissymptomer må ikke gå på skolen eller oppholde seg i felles oppholdsrom.

Ved gult og rødt nivå bør det vurderes om antall elever per rom og per toalett/bad kan begrenses. I størst mulig grad bør elevene deles inn i faste grupper som deler samme bad/toalett og andre fellesfasiliteter. Gruppene bør i minst mulig grad blandes med hverandre. På den måten reduseres antall kontakter hvis noen blir syke. Ved gult nivå kan gruppene være større enn ved rødt nivå. Gruppestørrelse er avhengig av antall elever på internatet og romfasiliteter. Ved felles kantine eller matsal, bør antall som spiser samtidig begrenses for å redusere kontakt mellom elever og ansatte. Antall personer som oppholder seg samtidig i felles oppholdsrom, bør begrenses.

Elever og ansatte som blir syke, bør følge gjeldende råd for testing og karantene. Det må foreligge en plan for håndtering av sykdom for elever som bor på internat.

Elever og ansatte som får bekreftet covid-19 må være i isolasjon i henhold til gjeldende retningslinjer. Skolen må tilrettelegge for isolasjon av elever som bor ved internatet på skolen, hjemme eller annet egnet sted. De bør ikke reise med offentlig transport etter å ha fått påvist covid-19. Elever som er i isolasjon på internatet må ikke omgås andre elever og skal være på eget rom med tilgang til eget bad/toalett. Mat bør serveres på rommet. 

Kommunehelsetjenesten følger opp covid-19-tilfeller og gjør nødvendig smittesporing. Elever som bor sammen på internat, regnes ofte som husstandsmedlemmer, og anbefales testregime i henhold til dette. Se Nærkontakter og isolering. Skolen må også tilrettelegge for karantene av elever somHvis det er behov for at personer som likevel må være i karantene ikke kan reise hjem, må det settes av enerom til dette. Personer i karantene bør ikke oppholde seg i felles oppholdsrom.

Alle som er identifisert som nærkontakter bør være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer de første 10 dagene, og teste seg hvis de får symptomer. Dette gjelder også vaksinerte.

Kommunehelsetjenesten kan kontaktes for lokal tilpasning av rutiner.

Elever med særskilte behov og spesialskoler

Smittevernrådgivning tilpasset elever med særskilte behov (som utviklingsforstyrrelser og nedsatt funksjonsevne) er utfordrende på grunn av store variasjoner i bl.a. elevenes forutsetninger, elevsammensetning og organisering av skoler/spesialklasser. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen, som har kjennskap til eleven og den enkelte skole, bør involveres for utforming av tilpasset smittevern.

Elever med særskilte behov kan trenge fysisk tilrettelegging og hjelp og kan ha behov for stell og fysisk kontakt. Man kan da ikke alltid følge veileder for gjeldende trinn med henblikk på avstand og gruppestørrelse, men bør ellers følge gjeldende smitteverntiltak som beskrevet i veilederen. Elevens omsorgsbehov kommer alltid i første rekke.

De grunnleggende smitteverntiltakene gjelder:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold
 • Redusert kontakt mellom personer

Elever kan ha vanskelig for å uttrykke seg og fortelle om de føler seg syke. Det er viktig med god dialog med pedagog/ assistent og foresatte som kjenner til elevens normaltilstand, slik at elever ikke er på skolen når de er syke.

Elever som går på ordinær skole

 • Dersom eleven har spesialundervisning i form av en-til-en oppfølging, bør den enkelte elev og pedagog/ assistenten sees på som en enhet. Hvis eleven har flere slike ressurspersoner, gjelder det samme for alle.
 • Råd om avstand bør etterleves så langt det er mulig, men elev og pedagog/assistent kan ha nær fysisk kontakt i situasjoner hvor det er behov for dette og krav om avstand skal ikke gå på bekostning av omsorg for eleven. 
 • Stell og fysisk håndtering av den enkelte elev utføres fortrinnsvis av elevens assistent. Det er ikke behov for beskyttelsesutstyr utover det som vanligvis benyttes ved stell.
 • Eleven kan ha omgang innen kohorten/ klassen på lik linje med de andre elevene (krav til avstand etc. er avhengig av alder).
 • Andre elever og ansatte utenfor kohorten/ klassen bør holde avstand på gult og rødt nivå og ellers følge smitteverntiltak slik som beskrevet i veilederen.
 • Elever som ikke klarer å overholde smittevernrådene, skal fortsatt kunne være på skolen.

Spesialskoler

I spesialskoler vil en del av elevene ha behov for fysisk kontakt, ev. også stell. For å begrense smittespredning og karantenesetting, bør elevene deles i mindre grupper/ kohorter. på gult og rødt nivå. På grønt nivå organiseres undervisningen som vanlig. 

 • Kohortene bør bestå av faste elever og ansatte.
 • På gult nivå kan en kohort bestå av for eksempel inntil 10 elever, og på rødt nivå av for eksempel inntil 5 elever. Hvis man har flere enn én ansatt per elev, bør kohortstørrelsen reduseres tilsvarende.
 • Elever trenger ikke holde avstand innen kohorten.Det bør legges til rett for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. 
 • Ansatte bør holde avstand til andre ansatte så langt det er mulig.
 • Stell og fysisk håndtering av den enkelte elev utføres av ansatte i samme kohort. Det er ikke behov for beskyttelsesutstyr utover det som vanligvis benyttes ved stell.

Ungdom med kroniske sykdommer

Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav hos barn og unge generelt, også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som normalt. Det kan likevel være enkelte ungdom med alvorlig sykdom eller tilstander som vil rådes til å unngå oppmøte på skolen. Se Folkehelseinstituttets nettsider

Skolen, helsetjenesten og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte på skolen. I vurderingen av hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges stor vekt på hensynet til elevens beste. For eksempel vil det være avgjørende at fordelene ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse ungdommene får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege.

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme.

Voksenopplæring

De som får opplæring for voksne etter opplæringsloven eller introduksjonsloven/ integreringsloven, bør i hovedsak følge råd og føringer i denne veilederen. Voksenopplæringen følger som oftest samme tiltaksnivå som nærmeste videregående skole.

Alle punktene i denne veilederen, bortsett fra punktene Hjem-skole-samarbeid og Oppfølging av sårbar ungdom gjelder også for voksenopplæring. Dette innebærer i praksis at skoleeier, elever/deltakere og ansatte skal følge de samme rådene i opplæring for voksne som i videregående opplæring.

Alle de smitteforbyggende tiltakene gjelder også opplæring for voksne, men skiller seg litt fra råd for videregående når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Siden det er snakk om voksne deltakere som kommer fra et mer geografisk spredt område, må man i tillegg til de andre rådene legge til rette for at avstand kan opprettholdes i alle situasjoner. Ved behov for lokale tilpasninger og andre spørsmål oppfordrer vi til å søke råd hos lokale smittevernmyndigheter.

For voksenopplæringen:

 • Alle bør holde minst én meter avstand i alle situasjoner også på gult tiltaksnivå.
 • Deltakere som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør vurderes individuelt med tanke på tilrettelagt opplæring. Deltakere dette er aktuelt for, må ha legeerklæring. Se Råd og informasjon til risikogrupper (FHI).
 • Deltakere bør ha fast plass i klasserommet. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!