Beredskap: veileder om smittevern for barneskoler

Smitteforebyggende tiltak

Prinsippet for godt smittevern er å bruke mange ulike tiltak som til sammen gir bedre beskyttelse. Det er viktig at den enkelte skole følger tiltakene i så stor grad som mulig. Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt. Dette gjelder på alle tiltaksnivå.

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte-spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltak som passer i en bedrift eller andre deler av samfunnet, passer ikke nødvendigvis i skoler.

Jevnlig testing er et effektivt tiltak med lavere tiltaksbyrde enn gult og rødt nivå. Jevnlig testing reduserer behov for kontaktreduserende tiltak, men kan ved behov kombineres med heving av tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det er mindre aktuelt med testing av små barn, se Testing for SARS-CoV-2 av barn.

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, vil sykdom forekomme, selv med gode smitteverntiltak og det vil komme smitte inn i skolen. Tiltakene beskrevet her vil begrense en eventuell smittespredning. 

De grunnleggende smittevernrådene er:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene og god ventilasjon. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. God ventilasjon kan reduseres smittespredning innendørs.
 3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodell

Smitteverntiltakene må tilpasses den lokale situasjonen. For skoler gjøres dette ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, i tillegg til teststrategier. Tiltakene varierer fra tilnærmet normal organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom elever og ansatte (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer, se nedenfor.

Det er smittevernmyndighetene (lokale eller nasjonale) som beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen har smittevernkompetanse, og bør konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

I tabell 1 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for barneskolen presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

Tabell 1. Trafikklysmodell for barneskolen
Barneskole 1–7Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Avstand mellom ansatte
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  To kohorter kan samarbeide innendørs og utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  Egen organisering for SFO
  Unngå trengsel og store samlinger
  Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder (ikke i undervisningssammenheng)

Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
  Unngå trengsel og store samlinger
  Samme kohorter på SFO som i skolen
  Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
  Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder (ikke i undervisningssammenheng)

Definisjon av kohort: Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. 

Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO

Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. 

Mer informasjon om symptomer, sykdomsbilde og når man kan gå på skolen og SFO finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen eller SFO?

Elever, foresatte og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. 
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte bør følge anbefalinger om testing og kan komme tilbake på skolen når de har negativ test, når virker friske og er feberfrie. De kan komme tilbake selv om de har restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). Se Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og barn).

Elever, foresatte eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

Når sykdom oppstår på skolen

Hvis en elev får symptomer på luftveisinfeksjon, skal foresatte varsles slik at eleven hentes hjem.

Ansatte som blir syke mens de er på skolen må reise hjem. Syke personer bør ikke ta offentlig transport.  

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19, og er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Alle elever og ansatte må gjøres kjent med tiltakene under.

Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

God håndhygiene bør utføres på rett måte, og med effektive og skånsomme produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

Les mer om råd om håndhygiene, inkludert valg av produkter, fremgangsmåte og hudpleie på Folkehelseinstituttet nettsider.

Bruk av munnbind

Korrekt bruk av munnbind kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak, som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk.

I samfunnet generelt anbefales munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå og én meters avstand til andre ikke kan overholdes. Bruk av munnbind hos ansatte i fellesområder er frivillig, men kan bidra til å redusere smitte. Munnbind anbefales ikke til barn i barneskolealder. 

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind for ansatte, bør det:

 1. Foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 2. Være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
 3. Være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.

I slike situasjoner må munnbind være gratis for de ansatte.

Råd om bruk av munnbind i barneskolen:

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av, og gode rutiner for avfallshåndtering.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.
 • For ansatte med en-til-en kontakt (for eksempel for spesialpedagoger, assistenter etc.) blir kommunikasjon mer utfordrende ved bruk av munnbind. Dette må vurderes i den enkelte situasjon. Dersom den enkelte har få kontakter (ansvar for enkeltelever eller få elever per dag), anses ulempene ved bruk av munnbind større enn fordelene og anbefales ikke brukt.
 • Dersom foresatte må komme inn på skolen eller SFO, gjelder anbefalinger om munnbind der de ikke kan holde avstand til andre voksne.

Godt renhold

Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.

Skoleeier bør gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).

Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold.

Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold, med særlig fokus på kontaktpunkter.

Se Råd om renhold (FHI).

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon innendørs. I rom med dårlig ventilasjon øker smitterisikoen og dette gjelder særlig når mange personer er samlet. Les mer om Lufting og ventilasjon (FHI). 

Utdypende råd om ventilasjon er gitt i dokumentet: Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon i offentlige bygg og næringsbygg.

Avstand og gruppestørrelse

Smitteverntiltakene er utformet på bakgrunn av smittemåten til viruset. Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. Dette letter arbeidet med smittesporing og hindrer omfattende oppfølging med testing/ karantene.

Se Definisjoner av tilfelle og nærkontakt (FHI) 

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever og ansatte:

 1. Overholde avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 2. Redusere antall nærkontakter ved å dele elevene i mindre, faste grupper/kohorter.

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta elevenes behov for trygghet og sikre et godt psykososialt miljø.

På gult og rødt nivå bør ikke arrangementer i regi av skolen gjennomføres. På grønt nivå bør arrangementer gjennomføres i henhold til eventuelle lokale eller nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

Om kohorter

For elever på barnetrinnet der det kan være vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter for barn og ansatte ved å ha faste grupper (kohorter). Dette er kun aktuelt på gult og rødt nivå. Kohortene skal primært bestå av de samme elevene og ansatte over tid.

Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Redusert kontakt mellom ulike kohorter begrenser smittespredning.

Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Råd om kohortstørrelse er beskrevet under nivåene i teksten under.

Kontaktreduserende tiltak – råd for barneskoler

Grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas. 
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter:

 • Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg ellers nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.

Gult nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elever fra ulike kohorter kan samles. Økt bemanning kan bidra til bedre etterlevelse av smittevern.

Økt bruk av utetid og uteskole anbefales.

Den enkelte skole bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Klassen regnes som en kohort.
 • For baseskoler bør elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen, innendørs og utendørs.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).

Avstand:

 • Faste pulter/arbeidsplasser anbefales for elevene.
 • Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Unngå trengsel i fellesområder. Vurder å merke gulvet for å sikre avstand. 
 • Elevene kan stille opp klassevis/ kohortvis ute og hentes inn puljevis.

Lek, friminutt og fellesarealer:

 • Ha ekstra antall voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Ulike tidspunkt for friminutt anbefales for å begrense antall elever som er ute samtidig (avhengig av antall elever og størrelse på skolegård).

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Mat kan tilberedes og serveres etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord vaskes av etter hver gruppe.
 • Læringsmateriell og lignende kan deles mellom kohorter etter rengjøring eller når det det har ligget i 24 timer etter bruk.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner. 
 • Hold avstand til elever i andre kohorter der det er mulig.
 • Vurder munnbind for ansatte i fellesområder. 
 • Ved bruk av ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom der det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Rødt nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. For å få til en reduksjon i antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Elevene organiseres i mindre kohorter. For 5.-7. trinn bør klassen halveres i forhold til normal størrelse (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre). Elever på 1.-4. trinn skal ha et heldagstilbud og man kan organisere i henhold til norm for lærertetthet (maksimalt 15 elever per lærer).
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • I utgangspunktet bør en ansatt følge sin kohort.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen og ved behov for pauser for ansatte, helst utendørs.
 • Ansatte fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Kohortenes sammensetning og hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
 • Økt bruk av utetid og uteskole anbefales. 

Avstand:

 • Alle elever har egen pult/arbeidsplass i klasserommet for å sikre avstand mellom elever.
 • Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Unngå trengsel i fellesområder. Vurder å merke gulvet for å sikre avstand.
 • Elevene kan stille opp klassevis/ kohortvis ute og hentes inn puljevis.
 • Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn på skolen/ i garderoben hvis ikke det er nødvendig. Hvis foresatte må bli med inn, skal de holde minst én meters avstand til andre foreldre, barn og ansatte.

Spesielt for 5.-7.trinn:

 • Elever og ansatte oppfordres til å holde avstand til hverandre også innen kohorten, helst en meter.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager og/eller bruk av alternative lokaler.

Lek og friminutt:

 • Ha ekstra antall voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Vurder ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig (avhengig av antall elever og størrelse på skolegård).

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Mat kan tilberedes og serveres etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna spiser i sine kohorter. Ved felles spiserom, spiser kohortene til forskjellig tid. Bord vaskes av etter hver gruppe.
 • Læringsmateriell og lignende kan deles mellom kohorter etter rengjøring eller når det det har ligget i 24 timer etter bruk.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler må avlyses
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved annen transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner. 
 • Hold avstand til elever i andre kohorter.
 • Vurder munnbind for ansatte i fellesområder.
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Hvordan tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå

Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning for de eldste elevene (5-7. trinn). Dette kan løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for å begrense antall elever/kohorter som er på skolen samtidig.

For økt tilstedeværelse kan alternative lokaler tas i bruk, for eksempel gymsal og andre spesialrom. Også lokaler utenfor skolen bør benyttes der det er mulig. Tilrettelegg gjerne for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute.

Skolehelsetjeneste, bibliotek og andre tjenester (gjelder alle tiltaksnivå)

Skolehelsetjenesten

 • Helsesykepleiere har viktige roller som rådgivere i det smittevernfaglige arbeidet på skolen, og bør involveres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.
 • Ansatte i skolehelsetjenesten er viktige i det helsefremmende og forebyggende arbeidet på skolen. De er samtalepartnere for elever, og gir helsemessig og psykososial støtte. Tjenesten bør derfor være lett tilgjengelig under pandemien. Se Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet).
 • Skolehelsetjenesten bør være fysisk til stede på alle tiltaksnivå, inkludert rødt nivå. Det er særlig viktig at helsesykepleier er tilgjengelig i perioder med mindre tilstedeværende undervisning. Bruk av digitale løsninger må vurderes utfra elevens behov. 
 • Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging og vaksinasjon av elever kan gjennomføres.

Andre tjenester

 • Støttetjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.
 • De skal i utgangspunktet holde minst én meters avstand til andre ansatte og til elever så langt det lar seg gjøre. 

Skolebibliotek

 • Sørg for mulighet for håndhygiene ved ankomst skolebiblioteket.
 • Antall besøkende bestemmes av muligheten til å holde avstand mellom personer.
 • Innlevering av bøker etter sykdom: Elever skal holdes seg hjemme ved sykdom, og bøker kan innleveres når eleven selv kan komme tilbake på skolen.

Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever spesielle vurderinger, i tillegg til de rådene som er beskrevet over. Hvis ikke annet er angitt, er det ikke anbefalt ekstra tiltak.

Grønt nivå

 • Undervisning kan foregå som vanlig

Gult nivå

Kroppsøving

 • Opplæring kan foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes. Elever fra samme kohort kan dele garderobe.

Musikk

 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter må berørte områder tørkes av etter bruk. Hvis felles utstyr må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Blåseinstrumenter skal ikke deles av flere elever.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/ kohorter.

Mat og helse

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/ kohorter.

Kunst og håndverk

 • Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/kohorter.

Rødt nivå

Kroppsøving

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes. Elever fra samme kohort kan dele garderobe.
 • Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever.

Musikk

 • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr/instrumenter må benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Blåseinstrumenter skal ikke deles av flere elever.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter.

Mat og helse

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohortene.

Kunst og håndverk

 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter