Beredskap: veileder om smittevern for skoletrinn 1–7

Smitteforebyggende tiltak

Prinsippet for godt smittevern er å bruke mange ulike tiltak som til sammen gir bedre beskyttelse. Det er viktig at den enkelte skole etterstreber å etterleve tiltakene i så stor grad som mulig. Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt. Dette gjelder på alle tiltaksnivå.

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte-spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltak som passer i en bedrift eller andre deler av samfunnet, passer ikke nødvendigvis i skoler.

Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant elever og ansatte på barneskoler. Det er ikke nødvendig å sette inn ytterligere tiltak enn det som er beskrevet her med mindre annet blir bestemt av lokale eller nasjonale helsemyndigheter.

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, vil sykdom forekomme, selv med gode smitteverntiltak. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men tiltakene beskrevet her vil begrense en eventuell smittespredning. Det er viktig å ikke legge skyld på enkeltpersoner.

Formålet med rådene er å begrense spredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontakt¬smitte.
 3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell)

Smitteverntiltakene må tilpasses den lokale situasjonen. For skoler gjøres dette ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene varierer fra tilnærmet normal organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom elever og ansatte (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer, se nedenfor.

Det er smittevernmyndighetene (lokale eller nasjonale) som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på. Det er adgang til lokale oppjusteringer fra det nasjonale tiltaksnivået, men foreløpig er det ikke åpnet for lokale nedjusteringer. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen har smittevernkompetanse, og bør konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

I tabell 1 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for barneskolen presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

Tabell 1. Trafikklysmodell for barneskolen
Barneskole 1–7Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  Kohortvis/ trinnvis gruppeinndeling på SFO
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
  Unngå trengsel og store samlinger
  Samme kohorter på SFO som i skolen
  Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Definisjon av kohort: Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. 

Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO

Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet at alle med nyoppståtte symptomer bør testes.

Mer informasjon om symptomer, sykdomsbilde og når man kan gå på skolen og SFO finnes på Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og barn).

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen eller SFO?

Foresatte og ansatte må få tydelig beskjed slik at de forstår grunnen til at personer med nye symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal møte på skolen eller SFO.

Elever, foresatte og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og barn).
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte bør teste seg og kan komme tilbake på skolen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie. De kan komme tilbake selv om de har restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Elever, foresatte eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

Når sykdom oppstår på skolen

Hvis en elev får symptomer på luftveisinfeksjon, skal foresatte varsles slik at eleven hentes hjem. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Dersom eleven hentes, skal han/hun vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre elever. 

Ansatte som blir syke mens de er på skolen må reise hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19, og er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Alle elever og ansatte må gjøres kjent med tiltakene under.

Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

Les mer om råd om håndhygiene, inkludert valg av produkter, fremgangsmåte og hudpleie på Folkehelseinstituttet nettsider.

Bruk av munnbind

Korrekt bruk av medisinsk munnbind eller godkjent tøymunnbind kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak, som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk.

I samfunnet generelt anbefales munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå, én meters avstand til andre ikke kan overholdes og det ikke kan gjøres smittesporing slik som i butikker og på kollektivtransport. I skolene og på SFO er det mulig å gjøre effektiv smittesporing. Samtidig er erfaringen fra smittesporingsarbeid så langt at smitte blant ansatte kan føre til større utbrudd som omfatter mange ulike klasser og på tvers av trinn. Bruk av munnbind hos ansatte kan derfor bidra til å redusere smitte.

Barn i alderen 2 til 13 år anbefales å ikke bruke munnbind, det anbefales derfor ikke munnbind for elever i barneskolen.

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind for ansatte, bør det:

 1. Foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 2. Være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
 3. Være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.

I slike situasjoner må munnbind være gratis for de ansatte.

Råd om bruk av munnbind i barneskolen:

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes. Tøymunnbind oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk. Se Råd om munnbind (FHI).
 • For best tilpasning til ansiktet, er munnbind som knyttes bak bedre enn munnbind som festes med strikk bak ørene.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.
 • For ansatte med en-til-en kontakt (for eksempel for spesialpedagoger, assistenter etc.) blir kommunikasjon mer utfordrende ved bruk av munnbind. Dette må vurderes i den enkelte situasjon. Dersom den enkelte har få kontakter (ansvar for enkeltelever eller få elever per dag), anses ulempene ved bruk av munnbind større enn fordelene og anbefales ikke brukt.
 • Dersom foresatte må komme inn på skolen eller SFO, gjelder anbefalinger om munnbind der de ikke kan holde avstand til andre voksne.

Godt renhold

Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.

Skoleeier bør gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).

Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold.

Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold, med særlig fokus på kontaktpunkter.

Se Råd om renhold (FHI).

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom.  I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig, for eksempel i friminutt. For øvrig bør eksisterende ventilasjonssystem brukes og vedlikeholdes som normalt. Se Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler (Hdir).

Avstand og gruppestørrelse

Smitteverntiltakene er utformet på bakgrunn av smittemåten til viruset. Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. Dette letter arbeidet med smittesporing og hindrer omfattende oppfølging med testing /karantene.

Kontakter og nærkontakter er to ulike kategorier:

 • Nærkontakt brukes for å definere hvem som skal følges opp med karantene og/ eller testregime. Definisjonen av nærkontakter er blant annet personer som har vært i mindre enn 2 meters avstand fra den smitteførende personen i mer enn 15 minutter.
 • Andre mulige eksponerte kontakter. er personer som har vært i nærheten av en smittet person, men som ikke faller i kategorien nærkontakt og har liten risiko for å bli smittet.

Se Definisjoner av tilfelle og nærkontakt (FHI) og testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge (Helsedirektoratet).

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever og ansatte:

 1. Overholde avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 2. Redusere antall nærkontakter ved å dele elevene i mindre, faste grupper/kohorter.

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta elevenes behov for trygghet og sikre et godt psykososialt miljø.

På gult og rødt nivå bør ikke arrangementer på tvers av kohorter gjennomføres. På grønt nivå må arrangementer gjennomføres i henhold til gjeldende regler, samt følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Om kohorter

For elever på barnetrinnet der det kan være vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter for barn og ansatte ved å ha faste grupper (kohorter). Dette er kun aktuelt på gult og rødt nivå. Kohortene skal bestå av de samme elevene og ansatte over tid.

Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Redusert kontakt mellom ulike kohorter begrenser smittespredning.

Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger.

Kontaktreduserende tiltak – råd for barneskoler

Grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg må ivaretas. Ansatte skal vaske hender etter kos og trøsting.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter:

 • Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

Gult nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elever fra ulike kohorter kan samles. Økt bemanning kan bidra til bedre etterlevelse av smittevern.

Økt bruk av utetid og uteskole anbefales.

Den enkelte skole bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Klassen regnes som en kohort.
 • For baseskoler bør elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Det anbefales ulike lekeområder ute for kohortene som ikke samarbeider. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.

Avstand:

 • Faste pulter/arbeidsplasser anbefales for elevene.
 • Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Elevene kan stille opp klassevis/ kohortvis ute og hentes inn puljevis.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.

Lek, friminutt og fellesarealer:

 • Ha ekstra antall voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Ulike tidspunkt for friminutt anbefales for å begrense antall elever som er ute samtidig (avhengig av antall elever og størrelse på skolegård).

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan tilberedes og serveres etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av skrivesaker, nettbrett og annet materiell.
 • Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende kan deles mellom kohorter etter rengjøring eller når det det har ligget i 24 timer etter bruk.
 • Leker tas ikke med hjemmefra.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.
 • Hold avstand til elever i andre kohorter der det er mulig.
 • Ved bruk av ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom der det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Vikarer bør ikke jobbe på flere ulike skoler samme dag. Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Rødt nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. For å få til en reduksjon i antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Elevene organiseres i mindre kohorter. For 5.-7. trinn bør klassen halveres i forhold til normal størrelse (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre). Elever på 1.-4. trinn skal ha et heldagstilbud og man kan organisere i henhold til norm for lærertetthet (maksimalt 15 elever per lærer).
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • I utgangspunktet bør en ansatt følge sin kohort.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen og ved behov for pauser for ansatte, helst utendørs.
 • Ansatte fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
 • Økt bruk av utetid og uteskole anbefales.
 • Kohortene kan om nødvendig bytte sammensetning ukentlig etter en helg.

Avstand:

 • Alle elever har egen pult/arbeidsplass i klasserommet for å sikre avstand mellom elever.
 • •Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Elevene kan stille opp klassevis/ kohortvis ute og hentes inn puljevis.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.
 • Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn på skolen/ i garderoben hvis ikke det er nødvendig. Hvis foresatte må bli med inn, skal de holde minst én meters avstand til andre foreldre, barn og ansatte.

Spesielt for 5.-7.trinn:

 • Elever og ansatte oppfordres til å holde avstand til hverandre også innen kohorten, helst en meter.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager og/eller bruk av alternative lokaler.

Lek og friminutt:

 • Ha ekstra antall voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
 • Vurder ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig (avhengig av antall elever og størrelse på skolegård).

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan tilberedes og serveres etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna spiser i sine kohorter. Ved felles spiserom, spiser kohortene til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av skrivesaker, nettbrett og annet materiell.
 • Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Læringsmateriell og lignende kan deles mellom kohorter etter rengjøring eller når det det har ligget i 24 timer etter bruk.
 • Leker tas ikke med hjemmefra.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler må avlyses
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved annen transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner
 • Hold avstand til elever i andre kohorter.
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Vikarer skal ikke jobbe på flere ulike skoler samme dag. Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Hvordan tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå

Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning for de eldste elevene (5-7. trinn). Dette kan løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for å begrense antall elever/kohorter som er på skolen samtidig.

For økt tilstedeværelse kan alternative lokaler tas i bruk, for eksempel gymsal og andre spesialrom. Også lokaler utenfor skolen bør benyttes der det er mulig. Tilrettelegg gjerne for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute.

Skolehelsetjeneste, bibliotek og andre tjenester (gjelder alle tiltaksnivå)

Skolehelsetjenesten

 • Helsesykepleiere har viktige roller som rådgivere i det smittevernfaglige arbeidet på skolen, og bør involveres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.
 • Ansatte i skolehelsetjenesten er viktige samtalepartnere for elever, og gir helsemessig og psykososial støtte. Tjenesten bør derfor være lett tilgjengelig under pandemien. Se nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Skolehelsetjenesten bør være fysisk til stede på alle tiltaksnivå, inkludert rødt nivå, for å ivareta elever. Det er særlig viktig at helsesykepleier er tilgjengelig i perioder med mindre tilstedeværende undervisning. Bruk av digitale løsninger må vurderes utfra elevens behov. Se Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten (FHI).
 • Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging og vaksinasjon av elever kan gjennomføres, følg smittevernanbefalinger beskrevet i Råd til helsestasjon og skolehelsetjenesten (FHI).

Andre tjenester

 • Støttetjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.
 • De skal i utgangspunktet holde minst én meters avstand til andre ansatte og til elever så langt det lar seg gjøre. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre i arbeidssituasjonen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Skolebibliotek

 • Sørg for mulighet for håndhygiene ved ankomst skolebiblioteket.
 • Antall besøkende bestemmes av muligheten til å holde avstand mellom personer.
 • Innlevering av bøker etter sykdom: Elever skal holdes seg hjemme ved sykdom, og bøker kan innleveres når eleven selv kan komme tilbake på skolen.

Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever spesielle vurderinger, i tillegg til de rådene som er beskrevet over. Hvis ikke annet er angitt, er det ikke anbefalt ekstra tiltak.

Grønt nivå

 • Undervisning kan foregå som vanlig

Gult nivå

Kroppsøving

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober kan benyttes. Elever fra samme kohort kan dele garderobe.
 • Når undervisningen foregår i lokaler som ikke er skolens egne, kan hele kohorten ha undervisning sammen (for eksempel i offentlig svømmebasseng eller idrettshall) og trenger ikke begrense gruppestørrelsen til det som anbefales i idrettsveilederen.

Musikk

 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk. Hvis felles utstyr må benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Blåseinstrumenter skal ikke deles av flere elever.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/ kohorter.

Mat og helse

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/ kohorter.

Kunst og håndverk

 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/kohorter.

Rødt nivå

Kroppsøving

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober kan benyttes. Elever fra samme kohort kan dele garderobe.
 • Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever.
 • Når undervisningen foregår i lokaler som ikke er skolens egne, kan hele kohorten ha undervisning sammen (for eksempel i offentlig svømmebasseng eller idrettshall) og trenger ikke begrense gruppestørrelsen til det som anbefales i idrettsveilederen.

Musikk

 • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr må benyttes av flere anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Blåseinstrumenter skal ikke deles av flere elever.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter.

Mat og helse

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohortene.

Kunst og håndverk

 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!