Beredskap: veileder om smittevern for barneskoler

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (eller aktivitetsskolen/AKS) organiseres ulikt fra skole til skole avhengig av fasiliteter og påmeldte barn.

Smitteverntiltakene beskrevet i denne veilederen gjelder også for SFO. For kontaktreduserende tiltak, er det en utfordring å begrense antall kontakter hvis barn fra mange ulike kohorter blandes på SFO.

Ved redusert åpningstid er det fortsatt enkelte grupper som har rett på full oppholdstid. Dette kan gi særlige utfordringer med hensyn til å opprettholde kohortorganiseringen. Hvis det på begynnelsen og slutten av dagen er nødvendig å blande barn og ansatte på tvers av etablerte kohorter, bør man primært blande de som allerede er i samarbeidende kohorter.

Grønt nivå

 • Vanlig organisering.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer (minst én meter) og ellers følge øvrige nasjonale smittevernanbefalinger. 

Gult nivå

 • Elevene deles i mindre grupper. (helst med utgangspunkt i de samme kohortene som elevene er i på dagtid, ev. fra to samarbeidende kohorter)
 • Elever fra ulike trinn bør ikke blandes.
 • Gruppene kan endre sammensetning etter en helg.
 • Ansatte bør primært tilknyttes én gruppe, men kan veksle mellom to til tre grupper ved behov.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer og foresatte (minst én meter) og ellers følge øvrige nasjonale smittevernanbefalinger
 • Ansatte bør holde avstand til barn i andre grupper der det lar seg gjøre.
 • Utendørs kan grupper samarbeide.
 • Tilbereding av mat kan skje etter vanlige retningslinjer.

Rødt nivå

 • Kohortene fra skoletiden bør primært opprettholdes og ikke blandes. Hvis ikke dette er mulig, bør elever fra samarbeidende kohorter være i samme gruppe på SFO.
 • Kohortene skal holdes adskilt innendørs.
 • Ansatte tilknyttes primært én kohort.
 • Ansatte må holde avstand til kollegaer og foresatte (minst én meter) og ellers følge øvrige nasjonale smittevernanbefalinger.
 • Ansatte bør holde avstand til barn i andre kohorter der det lar seg gjøre.
 • Utendørs kan to kohorter samarbeide, samme kohort som fra skoletiden.
 • Tilbereding av mat kan skje etter vanlige retningslinjer.