Beredskap: veileder om smittevern for barnehager

Smitteforebyggende tiltak

Prinsippet for godt smittevern er å bruke mange ulike tiltak som til sammen gir bedre beskyttelse. Det er viktig at den enkelte barnehage følger tiltakene i så stor grad som mulig. Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt. Dette gjelder på alle tiltaksnivå.

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltak som passer i en bedrift eller andre deler av samfunnet, passer ikke nødvendigvis i barnehager.

Jevnlig testing er et effektivt tiltak med lavere tiltaksbyrde enn gult og rødt nivå. Jevnlig testing reduserer behov for kontaktreduserende tiltak. Ved behov kan det kombineres med heving av tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det er mindre aktuelt med testing av små barn. Se testing for SARS-CoV-2 av barn (FHI).

Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, vil sykdom forekomme, selv med gode smitteverntiltak og det vil komme smitte inn i barnehagen. Tiltakene beskrevet her vil begrense smittespredning.

De grunnleggende smittevernrådene er:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen.
  Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene og ventilasjon.
  Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smittespredning innendørs. 
 3. Redusert kontakt mellom personer.
  Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodell

Smitteverntiltakene må tilpasses den lokale situasjonen. For barnehager gjøres dette ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, i tillegg til teststrategier. Tiltakene varierer fra tilnærmet normal organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå). Forskjellene på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer (se nedenfor).

Det er smittevernmyndighetene (lokale og nasjonale) som beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes. Helsetjenesten i kommunen har smittevernkompetanse, og bør konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

I tabell 1 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for barnehager presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

 

Tabell 1. Trafikklysmodell for barnehagen
BarnehagerTiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  Avstand mellom ansatte
  Vanlig organisering av avdelinger/grupper og barnehagehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  Hele avdelinger regnes som en kohort*
  Ansatte kan veksle mellom kohorter*
  To kohorter kan samarbeide innendørs og utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter*
  Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder (ikke sammen med barn)
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene, god ventilasjon og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  Dele inn barna i mindre kohorter*
  Faste ansatte per kohort*
  Unngå trengsel og store samlinger
  Sikre avstand mellom kohorter* som ikke samarbeider
  Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter*
  To kohorter kan samarbeide innendørs og utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
  Vurdere alternerende oppmøtetider for barn
  Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder (ikke sammen med barn)

Definisjon av kohorter: En fast gruppe med barn og ansatte kalles en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. I barnehagen vil kohorter være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, og anbefales benyttet på gult og rødt nivå. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages forutsetninger. Kohorter må i minst mulig blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan barn og ansatte omgås normalt.

Syke personer skal ikke være i barnehagen

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. 

Mer informasjon om symptomer, sykdomsbilde og når man kan gå i barnehagen finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

Barn og ansatte med symptomer: 

 • Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. 
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte bør følge anbefalinger om testing og kan komme tilbake når de virker friske og feberfrie. De kan komme tilbake selv om de har restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn.

Barn, foresatte eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

Når sykdom oppstår i barnehagen

Hvis et barn får symptomer på luftveisinfeksjon mens de er i barnehagen, skal foresatte varsles slik at barnet hentes hjem. 

Ansatte som blir syke mens de er i barnehagen må reise hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. 

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19, og er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. 

Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for barn/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

God håndhygiene bør utføres på rett måte og med effektive og skånsomme produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:

 • Ved ankomst barnehage
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk/bleieskift
 • Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er synlig skitne)
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen eller tørket tårer)

Les mer om råd for håndhygiene, inkludert valg av produkter, fremgangsmåte og hudpleie på Folkehelseinstituttets nettsider.

Bleieskift:

 • Det skal brukes engangshansker ved bleieskift.
 • Etter å ha tatt av engangshanskene vaskes hendene med såpe og vann.
 • Bleiene kastes i en pose som knyttes igjen i vanlig restavfall eller i egen bleiebøtte.

Bruk av munnbind

Korrekt bruk av munnbind kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak som å holde avstand og holde seg hjemme når man er syk.

I samfunnet generelt anbefales munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå og én meters avstand til andre ikke kan overholdes. Bruk av munnbind hos ansatte kan bidra til å redusere smitte. Bruk av munnbind for ansatte i barnehagen er frivillig.

Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier. Tildekning av små barns ansikter er en kjent risikofaktor for krybbedød. Barn i alderen 2 til 13 år anbefales ikke å bruke munnbind, heller ikke i barnehagen.

Munnbind for ansatte:

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind for ansatte, bør det

 1. foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 2. være gult eller rødt tiltaksnivå i barnehagene, og
 3. være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter, eller til foresatte.

I slike situasjoner må munnbind være gratis for de ansatte.

Råd for bruk av munnbind:

 • Munnbind kan brukes der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til kolleger. Det understrekes at det viktigste rådet er fortsatt å holde avstand, slik at ikke bruk av munnbind skal erstatte avstandsrådet.
 • Det anbefales at ansatte i barnehager ikke bruker munnbind når de er sammen med barna.
 • Barnehageansatte innen samme kohort trenger ikke å bruke munnbind når de arbeider sammen.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av, og gode rutiner for avfallshåndtering. Se råd om munnbind på fhi.no.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.
 • Dersom foresatte må komme inn i barnehagen, gjelder anbefalinger om munnbind der de ikke kan holde avstand til andre voksne.
 • For ansatte med en-til-en kontakt (for eksempel for spesialpedagoger, assistenter etc.) blir kommunikasjon mer utfordrende ved bruk av munnbind. Dette må vurderes i den enkelte situasjon. Dersom den enkelte har få kontakter (ansvar for enkeltelever eller få elever per dag), anses ulempene ved bruk av munnbind større enn fordelene og anbefales ikke brukt.

Godt renhold

Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.

Barnehageeier bør gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).

Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold.
Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold, med særlig fokus på kontaktpunkter.
Se Råd om renhold (FHI).

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon innendørs. I rom med dårlig ventilasjon øker smitterisikoen, og dette gjelder særlig når mange personer er samlet. Les mer om lufting og ventilasjon (FHI).

Utdypende råd om ventilasjon er gitt i dokumentet: Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon i offentlige bygg og næringsbygg.

Avstand og gruppestørrelse

Smitteverntiltakene er utformet på bakgrunn av smittemåten til viruset. Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. 

Se Definisjoner av tilfelle og nærkontakt (FHI)

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom barn og ansatte:

 1. Overholde avstand mellom barn/ansatte i alle situasjoner.
 2. Redusere antall nærkontakter ved å dele barna i mindre, faste grupper/kohorter.

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta barnets behov for trygghet og sikre et godt psykososialt miljø.

På gult og rødt nivå bør ikke arrangementer i regi av barnehagen gjennomføres. På grønt nivå bør arrangementer gjennomføres i henhold til eventuelle lokale eller nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

Om kohorter

For barnehagebarn hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter for barn og ansatte ved å ha faste grupper (kohorter). Kohortene skal primært bestå av de samme barna og ansatte over tid.Kohorter er kun aktuelt på gult og rødt nivå. Innen en kohort kan barn og ansatte omgås og leke sammen.

Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Redusert kontakt mellom ulike kohorter begrenser smittespredning. 

Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages forutsetninger.

Kontaktreduserende tiltak – råd for barnehager

Grønt nivå

På grønt nivå kan barnehagehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 •  Det er ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Det bør legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. 
 • Følg ellers nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.

Gult nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

Økt bruk av utetid anbefales.

Den enkelte barnehage bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Avdelingen regnes som en kohort.
 • For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på en avdeling med barn i samme alder.
 • Ansatte kan veksle mellom 2-3 kohorter. 
 • Blanding av barn og ansatte på tvers av kohorter begrenses.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen innendørs og utendørs.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig, etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).

Avstand:

 • Unngå trengsel i fellesområder.
 • Foresatte må holde minst én meters avstand til ansatte og andre foresatte.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).
 • Leker og materiell bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort eller har ligget i 24 timer etter bruk. 

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst én meter) til kolleger utenom egen kohort i alle situasjoner. 
 • Hold avstand til barn i andre kohorter.
 • Vurdere munnbind for ansatte i fellesområder.
 • Begrens fysiske møter og pauser der flere samles.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men gjøres når det er nødvendig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.
 • Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. De skal i utgangspunktet holde minst én meters avstand til andre ansatte så langt det lar seg gjøre.

Rødt nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå skal antall kontakter reduseres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. Organisering på rødt tiltaksnivå kan medføre behov for redusert åpningstid i barnehagen.

Ved redusert åpningstid er det fortsatt enkelte grupper som har rett på fulle dager i barnehagen. Dette kan gi særlige utfordringer ved hensyn til å opprettholde kohortorganiseringen. Hvis det på begynnelsen og slutten av dagen er nødvendig å blande barn og ansatte på tvers av etablerte kohorter, bør man primært blande de som allerede er i samarbeidende kohorter.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Barn og ansatte organiseres i mindre kohorter, der gruppestørrelsen reduseres i forhold til normalt. En kohort kan ta utgangpunkt i bemanningsnormen i barnehager (kohort med minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og kohort med minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år).
 • Kohortstørrelsen kan økes med 1-2 barn hvis lokale forhold og behov tilsier det. Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen og for at ansatte kan få pause. Kohortene bør helst samarbeide utendørs.
 • Ansatte fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Kohortenes sammensetning og hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg. 
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohortene som ikke samarbeider, bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
 • Økt bruk av utetid anbefales.

Avstand:

 • Unngå trengsel i fellesområder.
 • Kartlegg og planlegg ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben.
 • Der det er mulig kan barn leveres og hentes ute. Så lenge det er god plass i garderoben, kan foresatte følge barnet inn, så lenge ikke det oppstår trengsel. Barnehagen kan oppgi en maks begrensning på antall foresatte i garderoben samtidig. Det anbefales primært at foresatte ikke blir med inn i de øvrige delene av barnehagen der det ikke er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst.
 • Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna spiser i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).
 • Leker og annet materiell skal ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort eller har ligget i 24 timer etter bruk.
 • Leker tas ikke med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold avstand (minst én meter) til kolleger utenom egen kohort i alle situasjoner. 
 • Hold avstand til barn i andre kohorter.  
 • Vurder munnbind for ansatte i fellesområder.
 • Begrens fysiske møter og pauser der flere samles.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men gjøres når det er nødvendig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.
 • Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. De skal i utgangspunktet holde minst én meters avstand til andre ansatte så langt det lar seg gjøre.