Veileder om smittevern for barnehager

Ansvar og roller

Barnehagens samfunnsrolle

Barnehager har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. De er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Barnehageansatte har derfor en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har stor betydning at barna kan gå barnehagen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For drift av barnehagene under koronavirusutbruddet finnes det en rekke tiltak barnehagene kan sette i verk. 

Ansvar og samarbeid

Barnehageeiers ansvar

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier har ansvar for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i barnehagen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern.

Barnehageeier skal sørge for god kommunikasjon og opplæring til ansatte og foresatte, slik at de forstår betydningen av tiltakene. 

Barnehageeiere og barnehager er ansvarlige for å finne de beste løsningene lokalt, og må tilstrebe å oppnå et best mulig smittevern innenfor de ulike tiltaksnivåene. På den måten kan både foresatte og ansatte trygges på at smittevernet er ivaretatt.

Involvering og samarbeid

Alle som har en rolle i barnehagen må sammen bidra for å sikre best mulig smittevern. Dette gjelder både foresatte og ansatte.

Helsetjenesten i kommunen

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen kan konsulteres ved behov for råd om smittevernarbeid i barnehagen. Det er også denne tjenesten som har ansvar for oppfølging ved tilfeller og utbrudd og for vurdering av tiltaksnivå i lys av lokal smittesituasjon.

Ansatte

De ansatte, representert ved tillitsvalgte og verneombud, er viktige bidragsytere for å sikre godt smittevern, både for barna og ansatte. De tillitsvalgte bør involveres når det skal legges planer, og når det skal vurderes hvordan barnehagene best mulig kan organisere barnehagehverdagen lokalt på gult og rødt nivå. Verneombud har også en rolle når det gjelder å forebygge smitte i barnehagen, se Arbeidstilsynet. Det er viktig å sørge for god informasjon til alle ansatte.

Hjem-barnehage-samarbeid

Det er viktig med god kommunikasjon med hjemmene slik at de er godt informert om tiltakene i barnehagen. Dette innebærer at informasjonen må gis ut fra den enkeltes forutsetninger. Det er nødvendig å skape forståelse at smittevernet ivaretas.
I tillegg er det viktig å ha kontakt med Samarbeidsutvalg.

Foreldresamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå med vanlige smittevernråd. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da må vanlige smittevernråd følges.

Foreldremøter og andre arrangement i regi av barnehagen regnes som offentlige arrangement, og må gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Kommunen kan ha innført strengere regler enn de nasjonale, sjekk hjemmesiden til egen kommune. Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger. Digitale møter anbefales.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet for ytterligere å begrense smitterisiko til hjemmet. Det er viktig å ha god dialog med hjemmene og sikre at hensynet til barnets beste blir ivaretatt. Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet kun møter i barnehage i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn). I slike tilfeller skal også andre faktorer som er viktige for barns behov tas med i betraktning.

Smitteverntiltak for ansatte

Barnehagen er en arbeidsplass med ansatte i mange forskjellige roller. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Det er viktig at smittevern mellom ansatte ivaretas like godt som smitteverntiltak rettet mot barn, både for å ivareta de ansatte og for å begrense smittespredning. Det er et arbeidsgiveransvar å tilrettelegge for dette. Se også Råd til arbeidsplasser (FHI) og veilederen Arbeidsplasser og hjemmekontor (Hdir).

For å forebygge smitte av koronavirus er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Se Arbeidstilsynet.

Ansatte må holde minst én meters avstand til andre ansatte utenom egen kohort gjennom hele arbeidsdagen og i alle situasjoner. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder. Ved smitte hos en ansatt begrenser man da antall ansatte som kan bli smittet. Når avstandsråd og begrensning av fysiske møter overholdes, vil færre ansatte bli omfattet av karantene. Barnehageledelsen må vurdere hvor mange ansatte som kan være til stede avhengig av arealet som er tilgjengelig.

Smitte mellom ansatte kan føre til spredning mellom flere ulike avdelinger, og dermed større utbrudd. Barnehagene oppfordres derfor til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig. Digitale møter anbefales. I kommuner med anbefaling eller påbud om hjemmekontor, bør planleggingsarbeid og digitale møter, skje hjemmefra.

Bruk av spesialpersonell kan representere en særskilt utfordring ved at de har kontakt med både barn og andre ansatte på tvers av avdelinger/ kohorter. Det samme gjelder når det er nødvendig med bruk av vikarer og omrokkering av personell. For å redusere det totale antall kontakter er det derfor nødvendig å lage en god plan for organiseringen av disse.

Risikogrupper

Noen grupper personer har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp, men selv de fleste i risikogruppene får milde symptomer. Etter hvert som vi har fått mer kunnskap om covid-19 og risikofaktorer, har rådene om hvem som tilhører risikogrupper blitt mer nyansert. Se oppdatert informasjon på Råd og informasjon til risikogrupper (FHI).

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt med tanke på tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Barnehagens rolle ved utbrudd og smittesporing

Testing, isolasjon av syke, smitteoppsporing og karantene (TISK) er den viktigste strategien for å begrense smittespredning. Ved nye virusvarianter med større spredningspotensiale er det anbefalt å forsterke TISK-responsen, både ved raskere og mer omfattende testing, smittesporing og karantenesetting. Utvidet bruk av karantene kan utfordre bemanningssituasjon ved utbrudd i barnehager.

Helsetjenesten i kommunen har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing), og vil varsle barnehagen dersom barn eller ansatte får bekreftet sykdom. Det er helsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak og for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke. Det er kommunale helsemyndigheter som beslutter at det er behov for heving av tiltaksnivå. De kan rådføre seg med nasjonale helsemyndigheter ved behov.

Barnehagens bidrag er like fullt av stor betydning:

  • Barnehageeier skal ha en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bl.a. bidra til at de kan veksle raskt mellom de ulike nivåene i smittevernveilederne, og samtidig sikre et godt barnehagetilbud uavhengig av tiltaksnivå. Barnehagene skal også ha en videre plan der de bl.a. legger opp til kontaktreduserende tiltak, rutiner for oppmøte- og henting, m.m. Et godt planarbeid skal gjøre barnehageeier og barnehager i stand til å iverksette en endring raskt hvis det oppdages smitte. For enkelte barnehager kan det være nødvendig å stenge 1-2 dager i forbindelse med heving av tiltaksnivå på kort varsel.
  • Barnehagen skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter. Taushetsplikt og krav til personvern må overholdes.
  • Helsetjenesten og barnehageeier må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (foresatte, ansatte og ev. andre) og på hvilken måte. Det er viktig å inkludere støttepersonell, vikarer og midlertidig ansatte i informasjonsformidlingen, samt personer i andre kommuner som er tilknyttet barnehagen der det har oppstått smitte.
  • Barnehagen må informere helsetjenesten ved behov for tolk.
  • Det er viktig å gi alle berørte nok informasjon, samtidig som taushetsplikt og personvernhensyn ivaretas.

Jevnlig testing/massetesting av ansatte og/eller barn kan være aktuelt i utbruddssituasjoner eller ved høyt smittetrykk i samfunnet over tid. Det er en fordel om barnehagen bistår helsetjenesten i kommunen med gjennomføring. Se Jevnlig testing (FHI).

Oppfølging av sårbare barn

Barnehager har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte og sårbare barn. Barnehager og barnehageeiere er også viktige for å etablere gode rutiner for samarbeid med helsestasjonen, PPT, fastlege, barnevern, psykiske helsetjenester m. fl.

Noen barn er allerede identifisert med særskilte behov, mens andre kan ha behov for spesiell oppfølging som følge av smitteverntiltakene.

Når barnehagen er stengt eller har redusert åpningstid på grunn av tiltak etter smittevernloven / covid-19 forskriften, skal barnehageeier sørge for et tilbud på dagtid for barn som har et særlig behov som ikke kan ivaretas i slike tilfeller. Barnehageeier skal alltid vurdere om barn som får spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud i barnehagen. I tillegg kan det være barn som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, for eksempel barn som lever under utrygge familieforhold.

Det er også viktig å være oppmerksom på barn som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Barnehageeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvilke barn som har behov for et tilbud, og sikre at barna som skal ha et slikt tilbud får det. Dette skal være en del av barnehagens planarbeid. Foresatte skal derfor ikke behøve å etterspørre et slikt tilbud.

Barnehageeier må sørge for at barnehagene:

  • Etablerer gode rutiner for samarbeid med helsestasjonen 0-5 år, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke barn som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
  • Legge planer for hvordan de skal sikre barn et forsvarlig barnehagetilbud
  • Etablerer rutiner og samarbeid med foresatte og relevante tjenester for å sikre oppfølging av barn som er mye borte fra barnehagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!