Beredskap: veileder om smittevern for barnehager

Ansvar og roller

Barnehagens samfunnsrolle

Barnehager har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. De er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Barnehageansatte har derfor en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har stor betydning at barna kan gå i barnehagen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For drift av barnehagene under koronavirusutbruddet finnes det en rekke tiltak barnehagene kan sette i verk. 

Ansvar og samarbeid

Barnehageeiers ansvar

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier har ansvar for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i barnehagen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern.

Barnehageeier skal sørge for god kommunikasjon og opplæring til ansatte og foresatte, slik at de forstår betydningen av tiltakene. 

Barnehageeiere og barnehager er ansvarlige for å finne de beste løsningene lokalt, og må tilstrebe å oppnå et best mulig smittevern innenfor de ulike tiltaksnivåene. På den måten kan både foresatte og ansatte trygges på at smittevernet er ivaretatt.

Involvering og samarbeid

Alle som har en rolle i barnehagen må sammen bidra for å sikre best mulig smittevern. Dette gjelder både foresatte og ansatte.

Helsetjenesten i kommunen

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen kan konsulteres ved behov for råd om smittevernarbeid i barnehagen. Det er også denne tjenesten som har ansvar for oppfølging ved tilfeller og utbrudd og for vurdering av tiltaksnivå i lys av lokal smittesituasjon.

Ansatte

De ansatte, representert ved tillitsvalgte og verneombud, er viktige bidragsytere for å sikre godt smittevern, både for barna og ansatte. De tillitsvalgte bør involveres når det skal legges planer, og når det skal vurderes hvordan barnehagene best mulig kan organisere tilbudet lokalt på alle tiltaksnivå. Verneombud har også en rolle når det gjelder å forebygge smitte i barnehagen, se Arbeidstilsynet. Det er viktig å sørge for god informasjon til alle ansatte.

Hjem-barnehage-samarbeid

Det er viktig med god kommunikasjon med hjemmene slik at de er godt informert om tiltakene i barnehagen. Dette innebærer at informasjonen må gis ut fra den enkeltes forutsetninger. Det er nødvendig å skape forståelse for at smittevernet ivaretas.
I tillegg er det viktig å ha kontakt med Samarbeidsutvalg.

Foreldresamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå med vanlige smittevernråd. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da må vanlige smittevernråd følges.

Foreldremøter og andre arrangement i regi av barnehagen regnes som offentlige arrangement, og må gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Kommunen kan ha innført strengere regler enn de nasjonale, sjekk hjemmesiden til egen kommune. Ved rødt tiltaksnivå anbefales det ikke å arrangere foreldremøter eller andre større samlinger. Digitale møter anbefales.

Foresatte som er uvaksinerte og i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet for ytterligere å begrense smitterisiko til hjemmet. Det er viktig å ha god dialog med hjemmene og sikre at hensynet til barnets beste blir ivaretatt. Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet kun møter i barnehage i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn). I slike tilfeller skal også andre faktorer som er viktige for barns behov tas med i betraktning.

Smitteverntiltak for ansatte

Barnehagen er en arbeidsplass med ansatte i mange forskjellige roller. Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Det er viktig at smittevern mellom ansatte ivaretas like godt som smitteverntiltak rettet mot barn, både for å ivareta de ansatte og for å begrense smittespredning. Det er et arbeidsgiveransvar å tilrettelegge for dette. Se Råd til arbeidsplasser (FHI) og veilederen Arbeidsplasser og hjemmekontor (Hdir).

For å forebygge smitte av koronavirus er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Se Arbeidstilsynet.

Det skal i utgangspunktet være mulig å holde 1 meters avstand til alle. De som er beskyttet (vaksinert eller gjennomgått covid-19) trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder. Ved smitte hos en ansatt begrenser man da antall ansatte som kan bli smittet. Digitale møter anbefales fremfor fysiske møter der det er mulig og hensiktsmessig.

For seminarer, konferanser, kurs og andre sammenkomster gjelder retningslinjer og anbefalinger for arrangementer. Se Arrangementer, samlinger og aktiviteter (FHI).

Bruk av spesialpersonell kan representere en særskilt utfordring ved at de har kontakt med både barn og andre ansatte på tvers av avdelinger/ kohorter. Det samme gjelder når det er nødvendig med bruk av vikarer og omrokkering av personell. For å redusere det totale antall kontakter er det derfor nødvendig å lage en god plan for organiseringen av disse.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper er i hovedsak vaksinert og i stor grad beskyttet, slik at de kan leve som andre og følge de generelle smittevernrådene.

Hjemmekontor eller annen tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt for uvaksinerte personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Slik vurdering bør gjøres individuelt. Det kan være aktuelt med legeerklæring.

Se oppdatert informasjon på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (FHI).

Barnehagens rolle ved utbrudd og smittesporing

Testing, isolasjon av syke, smitteoppsporing og karantene (TISK) er viktig strategi for å begrense smittespredning. Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene for barn.

Helsetjenesten i kommunen har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing), og vil varsle barnehagen dersom barn eller ansatte får bekreftet sykdom. Det er helsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak og definere hvem som er nærkontakter til den syke. Det er kommunale helsemyndigheter som beslutter om det er behov for heving av tiltaksnivå. De kan rådføre seg med nasjonale helsemyndigheter ved behov.

Barnehagens bidrag er like fullt av stor betydning:

  • Barnehageeier skal ha en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal bl.a. bidra til at de raskt kan veksle raskt mellom de ulike nivåene i smittevernveilederne, og samtidig sikre et godt barnehagetilbud uavhengig av tiltaksnivå. Barnehagene skal også ha en videre plan der de bl.a. legger opp til kontaktreduserende tiltak, rutiner for oppmøte- og henting, m.m. Et godt planarbeid skal gjøre barnehageeier og barnehager i stand til å iverksette en endring raskt hvis det oppdages smitte. For enkelte barnehager kan det være nødvendig å stenge 1-2 dager i forbindelse med heving av tiltaksnivå på kort varsel.
  • Barnehagen skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter. Taushetsplikt og krav til personvern må overholdes.
  • Helsetjenesten og barnehageeier må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (foresatte, ansatte og evt. andre) og på hvilken måte. Det er viktig å inkludere støttepersonell, vikarer og midlertidig ansatte i informasjonsformidlingen, samt personer i andre kommuner som er tilknyttet barnehagen der det har oppstått smitte.
  • Barnehagen må informere helsetjenesten ved behov for tolk.
  • Det er viktig å gi alle berørte nok informasjon, samtidig som taushetsplikt og personvernhensyn ivaretas.
  • Ved testing som ledd i smitteoppfølging, bør barnehagen samarbeide med helsetjenesten i kommunen om gjennomføringen.  

Oppfølging av sårbare barn

Barnehager har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte og sårbare barn. Barnehager og barnehageeiere er også viktige for å etablere gode rutiner for samarbeid med helsestasjonen, PPT, fastlege, barnevern, psykiske helsetjenester m. fl.

Noen barn er allerede identifisert med særskilte behov, mens andre kan ha behov for spesiell oppfølging som følge av smitteverntiltakene.

Når barnehagen er stengt eller har redusert åpningstid på grunn av tiltak etter smittevernloven / covid-19 forskriften, skal barnehageeier sørge for et tilbud på dagtid for barn som har et særlig behov som ikke kan ivaretas i slike tilfeller. Barnehageeier skal alltid vurdere om barn som får spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud i barnehagen. I tillegg kan det være barn som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, for eksempel barn som lever under utrygge familieforhold.

Det er også viktig å være oppmerksom på barn som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Barnehageeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvilke barn som har behov for et tilbud, og sikre at barna som skal ha et slikt tilbud får det. Dette skal være en del av barnehagens planarbeid. Foresatte skal derfor ikke behøve å etterspørre et slikt tilbud.

Barnehageeier må sørge for at barnehagene:

  • etablerer gode rutiner for samarbeid med helsestasjonen 0-5 år, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke barn som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
  • legger planer for hvordan de skal sikre barn et forsvarlig barnehagetilbud
  • etablerer rutiner og samarbeid med foresatte og relevante tjenester for å sikre oppfølging av barn som er mye borte fra barnehagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!