Veileder om smittevern for ungdomsskole

Smitteforebyggende tiltak

Prinsippet for godt smittevern er å bruke mange ulike tiltak som til sammen gir bedre beskyttelse. Det er viktig at den enkelte skole etterstreber å etterleve tiltakene i så stor grad som mulig. Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt. Dette gjelder på alle tiltaksnivå.

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte-spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltak som passer i en bedrift eller andre deler av samfunnet, passer ikke nødvendigvis i skoler.

Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant elever og ansatte på ungdomsskoler. Det er ikke nødvendig å sette inn ytterligere tiltak enn det som er beskrevet her med mindre annet blir bestemt av lokale eller nasjonale helsemyndigheter.
Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, vil sykdom forekomme, selv med gode smitteverntiltak. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men tiltakene beskrevet her vil begrense en eventuell smittespredning. Det er viktig å ikke legge skyld på enkeltpersoner.

Formålet med rådene er å begrense spredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodellen

Smitteverntiltakene må tilpasses den lokale situasjonen. For skoler gjøres dette ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene varierer fra tilnærmet normal organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom elever og ansatte (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer, se nedenfor.

Det er smittevernmyndighetene (lokale eller nasjonale) som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen har smittevernkompetanse, og bør konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

I tabell 1 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for ungdomsskolen presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

Trafikklysmodell for ungdomsskoler
TiltaksnivåTiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt
  Unngå trengsel og store samlinger
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Unngå trengsel og store samlinger
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Kohorter bør ha faste klasserom, ansatte bør komme til klasserommet
  Tilstreb avstand (minst én meter) mellom elever ansatte i alle situasjoner
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
  Delvis digital undervisning

Definisjon av kohort: Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. 

Syke personer skal ikke være på skolen

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet at alle med nyoppståtte symptomer bør testes.

Mer informasjon om symptomer, sykdomsbilde og når man kan gå på skolen finnes på Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og ungdom).

Når skal elever og ansatte ikke være på skolen

Elever, foresatte og ansatte må få tydelig beskjed slik at de forstår grunnen til at personer med nye symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og ungdom).
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake ved negativ test og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

 Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

Når sykdom oppstår på skolen

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem fra skolen. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. 

Ansatte som blir syke mens de er på skolen må reise hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. 

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19, og er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Alle elever og ansatte må gjøres kjent med tiltakene under.
Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

Les mer om råd om håndhygiene, inkludert valg av produkter, fremgangsmåte og hudpleie på Folkehelseinstituttet nettsider.

Bruk av munnbind

Korrekt bruk av medisinsk munnbind eller godkjent tøymunnbind kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk.

I samfunnet generelt anbefales munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå, én meters avstand til andre ikke kan overholdes og det ikke kan gjøres smittesporing slik som i butikker og på kollektivtransport. I skolene er det mulig å gjøre effektiv smittesporing. Samtidig er erfaringen fra smittesporingsarbeid så langt at smitte blant ansatte kan føre til større utbrudd som omfatter mange ulike klasser og på tvers av trinn. Bruk av munnbind hos ansatte kan derfor bidra til å redusere smitte.

Smittevern på ungdomsskoler kan være utfordrende, da skolene ofte er store med mange elever. Ungdomsskoleelever har bedre forutsetninger for korrekt munnbindbruk enn yngre barn. Frivillig bruk av munnbind for elever på ungdomsskolen kan derfor bidra til å redusere smitte.

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det:

 1. Foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 2. Være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
 3. Være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.

I slike situasjoner må munnbind være gratis både for elever og ansatte.

Råd om bruk av munnbind for ansatte i skolen

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Se Råd om munnbind (FHI).
 • Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.
 • For ansatte med en-til-en kontakt (for eksempel for spesialpedagoger, assistenter etc.) blir kommunikasjon mer utfordrende ved bruk av munnbind. Dette må vurderes i den enkelte situasjon. Dersom den enkelte har få kontakter (ansvar for enkeltelever eller få elever per dag), anses ulempene ved bruk av munnbind større enn fordelene og anbefales ikke brukt.

Råd om bruk av munnbind for elever i ungdomsskolen  

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene og i fellesareal, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Se Råd om munnbind (FHI).
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.

Godt renhold

Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.

Skoleeier bør gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).

Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold.

Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold, med særlig fokus på kontaktpunkter.

Se Råd om renhold (FHI).

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom.  I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig, for eksempel i friminuttene. For øvrig bør eksisterende ventilasjonssystem brukes og vedlikeholdes som normalt.  Se Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler (Hdir).

Avstand og gruppestørrelse

Smitteverntiltakene er utformet på bakgrunn av smittemåten til viruset. Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. Dette letter arbeidet med smittesporing og hindrer omfattende oppfølging med testing/ karantene. 

Se Definisjoner av tilfelle og nærkontakt (FHI) og Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (Helsedirektoratet).

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever og ansatte:

 1. Overholde avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 2. Redusere antall nærkontakter ved å dele elevene i mindre, faste grupper/kohorter og ha faste plasser i hvert klasserom.

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt skal ivareta elevenes behov for trygghet og sikre et godt psykososialt miljø.

På gult og rødt nivå bør ikke arrangementer som samler elever på tvers av kohorter gjennomføres. På grønt nivå bør arrangementer gjennomføres i henhold til eventuelle lokale eller nasjonale retningslinjer og anbefalinger. 

Om kohorter

Faste grupper med elever eller kohortinndeling er et av smitteverntiltakene som begrenser antall nærkontakter for elever og ansatte. Kohortene skal bestå av de samme elevene over tid. Dette er kun aktuelt på gult og rødt nivå. 

Innen en kohort kan elever omgås tilnærmet normalt. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Redusert kontakt mellom ulike kohorter begrenser smittespredning. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger.

Kontaktreduserende tiltak – råd for ungdomsskoler

Grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres normalt. 

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Det er ikke behov for kohortinndeling av elever.

For ansatte:

 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger.
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. 

Gult nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elever fra ulike kohorter kan samles. Økt bemanning (for eksempel «koronaverter») kan bidra til bedre etterlevelse av smittevern.

Den enkelte skole bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Klassen regnes som en kohort.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig. Se råd for språkfag og valgfag nedenfor.
 • Om nødvendig, kan to kohorter samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen, helst utendørs.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig, etter en helg.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).

Avstand:

 • Faste pulter/arbeidsplasser anbefales for elevene.
 • Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Hold avstand til elever i andre kohorter (minst en meter).
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Elevene kan stille opp klassevis/ kohortvis ute og hentes inn puljevis.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt og fellesarealer: 

 • Vurder å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt.
 • Ulike tidspunkt for friminutt anbefales for å begrense antall elever som er ute samtidig (avhengig av antall elever og størrelse på skolegård).
 • Vurder alternerende bruk av fellesarealer.
 • Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene bør sitte på faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Kohortene/klassene bør ikke blandes i kantinen.
 • Læringsmateriell og lignende kan deles mellom kohorter etter rengjøring eller når det det har ligget i 24 timer etter bruk.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Følg gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst én meter) til kolleger i alle situasjoner. 
 • Hold avstand til elever (minst én meter) der det er mulig.
 • Ved bruk av ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom der det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Rødt nivå

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. For å få til en reduksjon i antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.

 Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Elevene organiseres i mindre kohorter, der klassestørrelsen halveres (gjelder ikke for klasser som normalt er på 15 elever eller færre)
 • Kohortene kan likevel ikke være større enn at man kan holde avstand.
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • Det må tilrettelegges for at elever og ansatte innen en kohort kan holde minst én meters avstand til hverandre. Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
 • Om nødvendig, kan to kohorter samarbeide utendørs.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig, etter en helg
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Innendørs kan kohorter passere hverandre og være kortvarig i samme område.
 • Kohorter kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg (minst to dager uten kontakt mellom ansatte og elever).

Avstand:

 • Elever har egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst én meter. Der elever ikke har egen pult, sikres arbeidsplass med avstand. Pultene bør stå orientert samme vei, slik at man ikke sitter ansikt-til-ansikt.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Elevene kan stille opp kohortvis ute og hentes inn puljevis.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/ eller bruk av alternative lokaler.
 • Elevene kan stille opp kohortvis ute og hentes inn puljevis.
 • Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i der det kan oppstå trengsel.

Friminutt/pauser: 

 • Minn elevene på betydningen av å holde avstand i friminutt og fellesarealer (minst én meter).
 • Vurder å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt.
 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
 • Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

Begrens deling av mat og gjenstander:

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
 • Følg gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind. 
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/ klasser og på offentlige transportmidler må avlyses.
 • Ved drosjetransport bør det tilstrebes faste elevgrupper per drosje.
 • Ved annen transport i skoletiden kan elevene sitte sammen innen kohorten.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst én meter) til kolleger i alle situasjoner. 
 • Hold avstand til elever (minst én meter) der det er mulig.
 • Der det er nødvendig med ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.

Hvordan tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå

Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning. Dette kan løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for å begrense antall elever/kohorter som er på skolen samtidig.
For økt tilstedeværelse kan alternative lokaler tas i bruk, for eksempel gymsal og andre spesialrom. Også lokaler utenfor skolen bør benyttes der det er mulig. Tilrettelegg gjerne for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute.

Skolehelsetjeneste, bibliotek og andre tjenester (gjelder alle tiltaksnivå)

Skolehelsetjenesten

 • Helsesykepleiere har viktige roller som rådgivere i det smittevernfaglige arbeidet på skolen, og bør involveres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.
 • Ansatte i skolehelsetjenesten er viktige samtalepartnere for elever, og gir helsemessig og psykososial støtte. Tjenesten bør derfor være lett tilgjengelig under pandemien. Se nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Skolehelsetjenesten bør være fysisk til stede på alle tiltaksnivå, inkludert rødt nivå, for å ivareta elever. Det er særlig viktig at helsesykepleier er tilgjengelig i perioder med mindre tilstedeværende undervisning. Bruk av digitale løsninger må vurderes utfra elevens behov.
 • Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging og vaksinasjon av elever kan gjennomføres. 

Andre tjenester

 • Støttetjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.
 • De skal i utgangspunktet holde minst én meters avstand til andre ansatte og til elever så langt det lar seg gjøre.

Skolebibliotek

 • Sørg for mulighet for håndhygiene ved ankomst skolebiblioteket.
 • Antall besøkende bestemmes av muligheten til å holde avstand mellom personer.
 • Innlevering av bøker etter sykdom: Elever skal holdes seg hjemme ved sykdom, og bøker kan innleveres når eleven selv kan komme tilbake på skolen.

Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever spesielle vurderinger, i tillegg til de rådene som er beskrevet over. 

Grønt nivå

 • Undervisning kan foregå som vanlig.

Gult nivå

Språkfag, valgfag og andre fag der elevene blandes på tvers av klasser/kohorter

 • For opplæring i fag der elevene blandes, bør elever fra ulike klasser kunne holde minst én meters avstand til hverandre.
 • Elevene bør grupperes i klasserommet ut fra opprinnelig kohort-/klassetilhørighet (mao. elever fra A klassen sitter samlet, elever fra B klassen sitter samlet etc). Det er en fordel å registrere hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Gjennomfør gjerne undervisningen ute hvis det er mulig (for eksempel valgfag).

Kroppsøving

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober kan benyttes. Elever fra samme kohort kan dele garderobe.

Musikk

 • Blåseinstrumenter skal ikke deles av flere elever.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter må berørte områder tørkes av etter bruk. Hvis felles utstyr/instrumenter må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/kohorter.

Mat og helse

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/kohorter.

Kunst og håndverk

 • Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende klasser/kohorter.

Rødt nivå

Språkfag, valgfag og andre fag der elevene blandes på tvers av kohorter

 • Undervisning bør gjennomføres innen de opprinnelige kohortene eller digitalt.
 • Hvis undervisningen kan gjennomføres ute, kan to kohorter være sammen (for eksempel i valgfag). Elevene må holde minst én meters avstand.

Kroppsøving

 • Opplæring bør foregå utendørs når det er mulig.
 • Garderober og dusjer kan benyttes innen kohorten så lenge det ikke er trengsel.
 • Hold én meters avstand ved all aktivitet (inkludert i svømmebasseng) og garderober.

Musikk

 • Blåseinstrumenter skal ikke deles av flere elever.
 • Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr/instrumenter må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter.

Mat og helse

 • Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. God håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene er en forutsetning.
 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter.

Kunst og håndverk

 • Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk.
 • Undervisningen gjennomføres i de gjeldende kohorter

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!