Beredskap: veileder om smittevern for ungdomsskoler

Ungdom med kroniske sykdommer

Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav hos barn og unge generelt, også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som normalt. Det kan likevel være enkelte ungdom med alvorlig sykdom eller tilstand som vil rådes til å unngå oppmøte på skolen. Se Folkehelseinstituttets nettsider.

Skolen, helsetjenesten og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene kan møte på skolen. I vurderingen av hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges stor vekt på hensynet til elevens beste. For eksempel vil det være avgjørende at fordelene ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse ungdommene får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege.

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme.