Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Innledning

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020. Veilederen gjelder også for voksenopplæringen så langt den passer. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljø-rettet helsevern i barnehager og skoler m.v.»1 2. Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt.

Det er skoleeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk3. Skoleeier er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade4. Skoleeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god drift av skolene under covid-19-utbruddet. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver på skolen. Det fordrer et godt samarbeid mellom personalet på skolen og skolehelsetjenesten, i tillegg til renholdsarbeidere som skal ivareta behovt vask og rengjøring. Videre vil god dialog mellom skole og hjem være av sentral betydning. 

Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser. Det betyr at veilederen legger til grunn gjeldende regelverk og finansiering, inkludert forskrifter med hjemmel i koronaloven.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

Oppdatert 2. versjon er publisert 7. mai 2020. Endringer i denne utgaven er:

  • Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak for ungdomsskoler og videregående skoler.
  • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd

1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
2 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen
3 jf. opplæringsloven § 13-10, friskoleloven § 5-2 første ledd og voksenopplæringsloven § 24.
4 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!