Støtte til skoleeier- og leder om bruk av smittevernveileder for barnetrinnet

 1. Planlegging
 2. Ressurser

Planlegging

 • Alle ansatte i skole og SFO må være godt kjent med innholdet i smittevernveilederen. Det er viktig at hele personalet kjenner til og bruker veilederen, og at de får opplæring i smittevern. Dette gjelder også for vikarer. Det kan vurderes om det er noen punkter som er særlig viktig og bør få ekstra fokus i arbeidet med personalet.

  Som leder må du kartlegg hvilke ansatte som tilhører en gruppe med høyere risiko for å få covid-19, og hvordan du kan tilrettelegges for at de skal kunne være på jobb i skole og SFO. Hvis ansatte ikke kan være i ordinær jobb må du vurdere om vedkommende f.eks. kan utføre undervisningsoppgaver hjemmefra eller kan ha andre oppgaver uten kontakt med elever.

  Du må avklare hvilke lærere som fortsatt skal ha ansvar for digital opplæring for elever som fortsatt får opplæring hjemme. Som leder må du sørge for at det er en oversikt over hvilke elever som benytter SFO-plassen sin på hvilke tidspunkter som et grunnlag for bemanningsplanen.

 • Alle foreldre skal være trygge på at det er forsvarlig at barn og unge på skolen. Det er viktig med god dialog med foreldre, og at de forstår og gjennomfører smitteverntiltakene i samsvar med veilederen.

  For å hjelpe dere med å formidle hva som er viktig å tenke på når barnehager og skoler åpner igjen, har vi laget et skriv som dere kan dele ut til foreldrene.

  Råd om korona til foreldre og barn/unge (også tegnspråktolket film)

  Foreldremøter

  Det anbefales å ikke arrangere foreldremøter eller andre større samlinger på skolen i dette stadiet av covid-19 utbruddet. Du som leder bør derfor legge til rette for digitale møter.

  Utviklingssamtaler

  Utviklingssamtaler på skolen bør erstattes med digitale møter. Der det ikke er mulig, kan utviklingssamtalen gjennomføres med følgende tiltak:

  • ulike familier skal ikke vente på samme rom
  • vask hender før og etter samtale
  • hold minst en meters avstand mellom ansatte og elev/foresatte
  • ved behov for tolk eller lignende, må disse også holde avstand til de andre
 • Skolen skal snakke med alle elevene om koronautbruddet og smittevern. Det er viktig å snakke med barn og unge for å unngå frykt og for å skape trygghet nå som dagene er så annerledes.

  Før elevene kommer tilbake i skole og SFO må du som leder ha avklart hvilken informasjon og hvilke regler elever i ulike aldre skal bli kjent med og bruke.

 • Det nye koronaviruset  fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

  Utsatte områder skal ha forsterket renhold.

  Som leder må du gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og sørge for at det blir laget tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov). Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis du har brukt hansker under rengjøringen. Løse gulvtepper bør fjernes for å lette rengjøring.

  Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig på skolen. Hvis dere likevel bruker desinfeksjon, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

  Det er ikke behov for å vaske utendørs-lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. I tillegg blir viruset inaktivert av sollys.

  Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder

  • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten 2–4 ganger daglig.
  • Engangs-papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
  • Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.
  • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.
  • Elevene skal vaske over egen pult daglig.
  • Leker, nettbrett, datamaskiner/tastaturer som deles må også vaskes av, minimum daglig.
  • Reduser antall leker, slik at renhold er gjennomførbart.
  • Leker og materiell som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring.
  • Leker og materiell kan også ryddes bort («karantene») i 3 dager før de benyttes på nytt, som et alternativ til daglig rengjøring.
  • Tøyleker og andre løse tekstiler vaskes etter anvisning. Hvis ikke det er mulig, må de ryddes bort.
  • Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.
 • Det overordnete målet er at elever og ansatte  skal ha begrenset antall kontakter.

  Ansatte

  Som leder må du sørge for å ha en oversikt over hvem i personalet som skal involveres for å planlegge undervisning på skolen og aktiviteter i SFO i henhold til smitteverntiltakene i veilederen. Det er lurt å lage en plan for hvem som skal involveres og i hva.

  Organisering av elevene i grupper (kohorter)

  Hensynet til hva som er det beste for eleven er viktig i all tilrettelegging.

  Som leder må du sørge for at elevene tilhører en fast gruppe med elever og ansatte (en kohort). På skole/SFO vil slike kohorter være et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte.

  En kohort kan for eksempel ta utgangpunkt i skolens eksisterende klasseinndeling, antall elever på trinnet og norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn). Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen.

  Særlig de eldste elevene må oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Dette vil ikke være like lett å følge for de yngste elevene.

  Hensyn som er relevante i vurdering av kohortstørrelse

  • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger.
  • For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen få ekstra barn. Skolene må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.
  • Det skal være en voksen per kohort. Utforming av lokalet har betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være tilstede i samme rom, slik at man kan sikre avstand mellom elever og ansatte. Derfor er større kohorter mulig i store nok lokaler.
  • Kohorter bør opprettholdes også på SFO i størst mulig grad.
  • Ansatte bør komme til klasserommet slik at ikke kohorten trenger å bytte rom. Videre bør kohortene i minst mulig grad bytte klasserom.

  Forslag til hvordan kontaktreduserende tiltak kan gjennomføres for elevene

  • Avtal spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner for å begrense antall elever som samles på et sted, og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.
  • Foresatte bør ikke blir med inn på skolen/ i garderoben hvis ikke det er nødvendig.
  • Ha ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig. For eksempel ha friminutt for kun ett til to klassetrinn samtidig. Dette må vurderes ut fra antall elever per klassetrinn.
  • Ha ekstra antall voksne ute i friminutt, for å hjelpe elevene å holde avstand.

  Uteaktiviteter

  For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, kan det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter. Flere kohorter kan være ute samtidig. Kohorter som ikke samarbeider og som er ute til samme tid bør helst være på ulike uteområder. Kohorter som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.

  Elever med særskilte behov

  Skolen må ha en oversikt over hvilke elever som trenger særskilt tilrettelegging enten i form av opplæring hjemme, ivaretakelse av spesielle hensyn på skolen eller har rett til spesialundervisning. For elever med særskilte behov er det vanskelig å regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og faste ansatte for hver gruppe/klasse.

Ressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!