Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020

Innledning

Denne veilederen gjelder for alle barneskoler uavhengig av hvilket grunnlag skolen driver etter. For smitteverntiltak knyttet til elever med spesielle behov, viser vi også til tiltak i veileder for barnehage så langt den passer. Veilederen skal gi råd og føringer til skoler på barnetrinnet (1.-7.trinn) i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. Denne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.»1 2. Utbruddets utvikling og praktiske hensyn kan føre til behov for endringer. 

Det er skoleeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Skoleeier er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade1. Skoleeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god drift av skolene under covid-19 utbruddet. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et velfungerende samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver på skolen. Det fordrer et godt samarbeid mellom personalet på skolen og skolehelsetjenesten, i tillegg til renholdsarbeidere som skal ivareta behovet for vask og renhold. Videre vil god dialog mellom skole og hjem være av sentral betydning.

Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

Oppdatert 3.versjon er publisert 29.mai 2020. Endringer i denne utgaven er:

  • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
  • Forbedrede råd for skånsom håndvask

I versjon 2 (7.mai 2020) ble følgende endringer gjort:

  • Utdyping av kohort-organisering
  • Råd om rengjøring av utendørs leker
  • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd
  • Råd for mottak av skolestartere

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
2 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen
jf. opplæringsloven § 13-10, friskoleloven § 5-2 første ledd og voksenopplæringsloven § 24.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!