Regler og veiledning for barnehager under koronautbruddet

Barnehageområdet er nå midlertidig regulert av flere regelsett. Reglene omhandler både smittevernhensyn og barnehagetilbudet. I tillegg er det utarbeidet en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager.

Alle disse bestemmelsene må ses i sammenheng og det er viktig å kjenne til hvilken status de ulike regelsettene/dokumentene har. Under gir vi derfor en oversikt over hvilke regler som gjelder og hvordan de forholder seg til hverandre.

Barnehagetilbudet

Barnehageloven med koronaforskrifter

Selv nå som barnehagene har åpnet igjen, vil det være begrensninger av smittehensyn som påvirker hvordan barnehagedriften kan organiseres. Begrensningene kan for eksempel dreie seg om redusert kontakthyppighet, avstand, gruppestørrelse mv. Dette innebærer en risiko for at barn ikke får oppfylt sine rettigheter etter barnehageloven. 

I utgangspunktet gjelder barnehageloven, men det er gjort noen tilpasninger bla. retten til å benytte seg av barnehageplassen og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. 

Det er derfor vedtatt midlertidige forskrifter om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19. 

Forskriftene innebærer tilpasninger av reglene i barnehageloven med forskrifter i perioden hvor barnehager er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven.

Bestemmelsene i forskriften er bindende. 

Smittevernhensyn 

Covid-19-forskriften (Smittevernforskriften)

Barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er vedtatt forskrifter om smitteverntiltak ved koronautbruddet hvor det er vedtatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift. Det er virksomheten altså barnehageeier som har ansvaret for smittevernfaglig forsvarlig drift, se forskriften § 12b.

Forskriften konkretiser smittevernfaglig forsvarlig drift. Det handler om å iverksette tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i barnehagen, at barnehagen iverksetter hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak.

Bestemmelsene i forskriften er bindende. 

Smittevernveilederen

Det er utarbeidet en smittevernveileder for barnehagen. I den går det fram hvordan smittevernet skal ivaretas i barnehager. Formålet med veilederen er også å gi eksempler på hvordan barnehager kan organisere tilbudet og samtidig ivareta smittevernet.

I smittevernveilederen har vi tatt utgangspunkt i regelverket for barnehageområdet og kravene til smittevern i covid-19-forskriften. I veilederen blir det brukt både «skal/må» og «bør. Dette har vi gjort for å vise dere hvordan dere kan organisere barnehagene på en smittevernfaglig forsvarlig måte og hvilket handlingsrom dere har.

Den nasjonale smittevernveilederen er ikke juridisk bindende, men skal gi råd og støtte til barnehager under koronautbruddet (covid-19). Veilederen utdyper det som går fram av smittevernforskriften (covid-19-forskriften).

Lenker til regelverket

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Smittevernveilederen for barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!