Beredskap: veileder om smittevern for privatisteksamen

Smitteforebyggende tiltak

Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning under gjennomføring av privatisteksamen.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke møte på eksamen.
 2. God hygiene.
 3. Redusert kontakt mellom personer.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand til andre er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte også før symptomer på sykdom oppstår.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

1. Syke personer skal ikke møte på eksamen

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Man regner med at viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart.Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet.

Personer med nyoppståtte symptomer må ikke møte fysisk på eksamen eller i andre sammenhenger der de møter andre. Det er viktig at fylkeskommunen kommuniserer dette tydelig til eksamenskandidater og andre som er involvert i eksamensavvikling.

Når skal kandidater eller ansatte ikke møte på eksamen eller jobb?

Det er viktig at kandidater og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at kandidater og ansatte med symptomer ikke skal møte til eksamen.

 • Kandidater og ansatte med luftveissymptomer:

Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte, selv om symptomene er milde. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. De kan komme tilbake når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr og tett nese). Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd.

Kandidater som er syke under eksamen har rett på utsatt eksamen. Kandidater som er i isolasjon eller karantene under eksamen, kan ha rett på utsatt eksamen.

Dersom sykdom oppstår under eksamen

Kandidater, ansatte eller andre som blir syke mens de er til stede må dra hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, bør vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg. Benytt vanlige rengjøringsmidler.

Kandidater som må avbryte eksamen på grunn av sykdom har rett til utsatt eksamen.

2. Renhold, hånd– og hostehygiene

Smitte via bruk av felles utstyr

Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom. For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for smitte være lav. Dette gjelder også ved ev. deling av skrivesaker.

Renhold

Virksomhetenes rutiner bør sikre tilstrekkelig godt renhold.

Håndhygiene

Fylkeskommunen må tilrettelegge for god håndhygiene ved å ha både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon tilgjengelig.

Munnbind

I situasjoner med økende eller høy smitterisiko i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Imidlertid kan ikke munnbind erstatte andre tiltak, men må komme i tillegg.

Ventilasjon og lufting

Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. Det anbefales vanlig bruk av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan potensielt øke smitterisikoen. I tette rom der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte regelmessig.

3. Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre er et tiltak som vil minske risiko for smitte fra personer som ikke enda har utviklet symptomer eller vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles.

Den smittevernfaglige anbefalingen er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er rekkevidden for dråpesmitte. For utfyllende informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider.

En meter avstand reduserer risikoen for smitte, men utelukker ikke at smitte kan skje. Ved smittesporing rundt bekreftede tilfeller av covid-19 kan også personer som har oppholdt seg med en meter avstand bli definert som nærkontakter.

Vurdere størrelsen og utformingen på lokalet

 • Alle må holde minst 1 meter avstand alle veier der de skal oppholde seg i mer enn 15 minutter.
 • Kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 1 meter, men det skal tilstrebes god avstand og helst en meter også ved kortere kontakt.
 • Lokalenes størrelse og utforming avgjør antall kandidater det kan tilrådes tar eksamen samtidig.
 • Ved vurdering av lokalenes størrelse, kan man som en tommelfingerregel ta utgangspunkt i 4 m2 per person.

Opprette system for registrering av tilstedeværende

 • Kandidatene får tildelt faste plasser i rommet og det skal nedtegnes en oversikt over hvem som sitter hvor med registrering av kontaktopplysning. Dette er optimalt for smittesporing; hver kandidat vil da normalt få kun fire nærkontakter. Listene behandles i henhold til GDPR.
 • Eventuelt kan man dele kandidatene i mindre grupper. Arrangør av eksamen må ha en oversikt over hvilke kandidater som tilhører hvilke grupper samt kontaktinformasjon til alle.

Unngå trengsel

 • Inndeling av kandidatene i grupper kan også bidra til enklere logistikk. For å unngå trengsel ved ankomst kan gruppene benytte adskilte inn-/utganger, eller ikke benytte dem samtidig.
 • Benytte flere innganger/utganger og noe ulik oppmøtetid dersom mulig.
 • Hvis mulig, bør ikke vaktene blandes mellom gruppene.
 • Oppfordre til å begrense bruken av offentlig transport. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!