Veileder om smittevern for privatisteksamen

God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste.

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle kandidater og ansatte er kjent med tiltakene under. Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr, annet enn ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker til kandidater eller ansatte som blir syke der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Både privatister og ansatte må få god informasjon om håndvask, og unngå bruk av håndsmykker. Dette kan forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

Kandidater og ansatte skal vaske hender

 • Når man kommer til eksamensstedet
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i garderober og ved inngangspartier).

Hostehygiene:

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for kandidater og ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Godt renhold

SARS-CoV-2 (covid-19-viruset) kan overleve på ulike typer flater i omgivelsene fra timer og opp til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Viruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.

Som hovedregel kan renhold følge ordinære rutiner. Lokale renholdsplaner bør likevel gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:

 • Toaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig. Det oppfordres til å tørke over flater som toalettsete og kran på servanten 2-4 ganger. Det må være engangs papirhåndklær og såpe tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.
 • Pultene må vaskes daglig, eventuelt oftere hvis pult skal benyttes av andre.
 • Der hvor det tilbys låneutstyr, må nettbrett, datamaskiner/tastaturer også vaskes av.
 • Evt. dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.

Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1

Nærmere om gjennomføring av privatisteksamen

Redusert kontakt med andre vil redusere risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må avstand mellom kandidater og ansatte økes, og man bør ta sikte på å redusere antall kandidater som møter opp samtidig.

Størrelsen og utformingen på lokalet må tillate at alle kan klare å holde 1 meter alle veier der de skal oppholde seg i mer enn 15 minutter. Det betyr at kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 1 meter, men det skal tilstrebes god avstand og helst en meter også ved kortere kontakt. Direkte fysisk kontakt slik som håndhilsning og klemming skal unngås.

I tillegg til hygienetiltakene beskrevet over er det viktig at toalett- og vaskemuligheter må være tilstrekkelig gode og mange til at det ikke blir trengsel, at alle kan vaske hender (eventuelt at det settes opp hånddesinfeksjonsdispensere) ved ankomst og at det opprettholdes god håndhygiene gjennom dagen. Det må sørges for godt renhold og tømming av avfall i løpet av dagen.

Lokalenes utforming og størrelse har betydning for hvor stort antall kandidater det kan tilrådes tar eksamen samtidig. Folkehelseinstituttet anbefaler at eksamen gjennomføres slik at det normalt ikke er flere enn 50 kandidater per gruppe. Enkelte eksamenslokaler er store (messehaller, innendørs fotballbaner, idrettshaller). Så lenge smittevernråd gitt over følges kan man i slike lokaler ha flere enn én gruppe på maks 50 kandidater som gjennomfører eksamen samtidig. Arrangør av eksamen må ha en oversikt over hvilke kandidater som tilhører hvilke grupper. Hensikten med å inndele kandidatene i grupper på maks 50 personer, er to:

 1. at eksamensvaktene skal ha god oversikt over gruppen slik at man kan ivareta at smitte-verntiltakene blir overholdt: unngå trengsel ved ankomst, avstandskrav blir overholdt, påse at alle vasker hender, overse at ingen med symptomer møter til eksamen mv.
 2. at man unngår blanding på tvers av gruppene slik at hvis det senere viser seg at noen har hatt smitte og møtt på eksamen, vil arbeidet med å lete etter nærkontakter være enklere, og potensiell smitte være begrenset. Arrangør av eksamen må derfor beholde en oversikt over hvilke kandidater som tilhører den enkelte gruppe. Det betyr også at vakter ikke skal blandes mellom gruppene, det bør være toaletter forbeholdt den enkelte gruppe, alternativt at ulike grupper får benytte toalett på ulike tidspunkt, og at det vaskes mellom benyttelse av personer fra forskjellige grupper. Gruppene bør enten benytte adskilte inn-/utganger eller ikke benytte dem samtidig.

Spesielt for kandidater:

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
 • Hold avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.

Spesielt for ansatte:

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
 • Holde avstand til kolleger i møter og pauser.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.

Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever ekstratiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet over.

Musikk, dans og drama

 • Unngå bruk av blåseinstrumenter som brukes av flere kandidater.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder vaskes av etter bruk.
 • Dersom mulig, unngå eksamen som krever samhandling tettere enn 1 meter mellom to eller flere kandidater. Der tettere samhandling kreves, skal bransjestandard følges.
 • Eventuelt behov for skift kan gjennomføres i ulike klasserom for å sørge for mer plass.
 • Dusjing anbefales utsatt til kandidatene har kommet hjem.

Yrkesfag i videregående skole

For muntlig-praktisk og praktisk eksamen for privatister gjelder de samme grunnprinsippene som er beskrevet over. Eksamen bør organiseres slik at man unngår kø og trengsel.

Det er som hovedregel ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smittevernet. For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges, også under eksamen.

Se www.fhi.no for beskrivelse av bransjestandarder

Fag som innebærer tett kontakt:

Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m. For disse fagene er det utarbeidet en bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern. Disse vil være gjeldende også i eksamenssituasjonen. For helse- og ambulansefag henvises det til råd for smittevern i helsetjenesten.

Fag der det brukes felles utstyr:

Mange fag innebærer bruk av utstyr som må deles. I den grad det er mulig bør man benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én kandidat. Når dette ikke er mulig, anbefales rengjøring av aktuelt utstyr etter bruk.

Mat-, kokke-, restaurant- og servitørfag:

Covid-19 viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann, men eksamen må gjennomføres i tråd med Mattilsynets retningslinjer: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/kan_man_spre_koronasmitte_ved_profesjonell_matproduksjon.38073

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!