Veileder om smittevern for privatisteksamen

Bakgrunn

Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner og andre skoleeiere som skal gjennomføre eksamen for privatister våren 2021. Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 29. mars 2021, og er tredje versjon. Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har forståelse for at mange kandidater som skal ta eksamen, ansatte i fylkeskommunen og andre som er involvert i gjennomføringen av privatisteksamen, er usikre på hvordan gjennomføringen kan skje på en forsvarlig måte og hvordan de best kan ivareta smittevernet. Denne veilederen skal gi innsikt i og eksempler på hvordan eksamen kan gjennomføres samtidig som smitteverntiltak blir iverksatt.

Ved nye versjoner av veilederen vil de erstatte denne utgaven.

Om privatisteksamen

Privatister er en sammensatt gruppe. Det kan være kandidater uten vitnemål, kandidater som ikke har sluttvurdering i enkelte fag, og kandidater som tar fag på nytt for å forbedre tidligere resultat. Gruppen inkluderer også praksiskandidater som må ta eksamen for å kvalifisere seg til å melde seg til fag- og svenneprøve.

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for sentralt gitt eksamen. Det er fylkeskommunen og skoleeiere som har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og den praktiske gjennomføringen, herunder sikkerhet, av både lokalt og sentralt gitt eksamen.

Privatistene har behov for å gjennomføre eksamen slik at de kan søke seg til videre studier og arbeidsliv.

Pandemien kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det er derfor viktig at privatisteksamen kan gjennomføres i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for kandidater og de ansatte. For å begrense smitte finnes det en rekke tiltak man kan sette i verk.

Ansvar

Fylkeskommunen er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. De har ansvaret for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Fylkeskommunen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og privatister.

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet krever tilpassede tiltak. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Det er viktig at man planlegger for gjennomføring av privatisteksamen også ved behov for forsterkede smitteverntiltak. Det anbefales både å planlegge for gjennomføring uten forsterkede tiltak, og en for gjennomføring i en situasjon med høyere smittepress. Det er lokale eller nasjonale smittevernmyndigheter som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på. Ansvarlig for gjennomføring av eksamen bør i god tid ta kontakt med kommunehelsetjenesten i kommunen der eksamen skal avholdes for å sikre forankring av plan og gjennomføring.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på nettsidene til både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Fylkeskommunen har ansvar for å gjennomføre en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Risikovurderingen skal også omfatte farer og problemer som kan oppstå som følge av smitte, som covid-19. Basert på risikovurderingen skal fylkeskommunen utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning under gjennomføring av privatisteksamen. Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til risikovurdering og planlegging av tiltak. Les mer om dette på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning.

Smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvar for smittesporing ved bekreftet covid-19, og skal varsle fylkeskommunen dersom noen får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak, slik som å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Fylkeskommunens bidrag er like fullt av stor betydning:

  • Fylkeskommunen/skoleeier skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter.
  • Kommunehelsetjenesten og fylkeskommunen må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene og på hvilken måte.

Om viruset, sykdommen og smittemåte

Covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpesmitte der virus fra luftveiene til en syk person spres med små dråper ved for eksempel hosting og nysing, og videre til en annen persons luftveier. Smitte kan også forekomme dersom man får dråper fra luftveiene på hender eller gjenstander som andre tar på og derfra overfører viruset til slimhinner i øyne, nese eller munn (kontaktsmitte).

Det er per i dag ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en vanlig smittemåte for covid-19. Det er ikke dokumentasjon for mat- eller vannbåren smitte. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60°C. I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.

Det er i den senere tid påvist flere nye og mer smittsomme virusvarianter som har fått økende utbredelse også i Norge. Nye virusvarianter smitter på samme måte som de tidligere kjente variantene, og strategien for å begrense smitte bygger derfor på de samme prinsippene som tidligere. De vanlige smitteverntiltakene, slik som å holde seg hjemme når man er syk, god hånd- og hostehygiene og kontaktreduserende tiltak, er effektive også ved nye varianter. Strategien med testing, smittesporing, isolasjon av syke og karantene (TISK) er fortsatt den viktigste strategien for å begrense smittespredning.

Du kan lese mer om covid-19 på Folkehelseinstituttets nettsider.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!