Beredskap: veileder om smittevern for privatisteksamen

Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner og andre skoleeiere som skal gjennomføre eksamen for privatister.

Oppdateringer

3. versjon publisert 29. mars 2021

Oppdatert informasjon om:

 • Informasjon om nye virusvarianter.
 • Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko.
 • Forkortet noe tekst, og i stedet henvist til oppdaterte lenker på FHI.no. Dette gjelder spesielt råd om renhold og råd om hånd- og hostehygiene.
 • Presisert at kommuner kan ha lokale tiltak.

2. versjon publisert 5. november 2020

Oppdatert informasjon om:

 • Ansvar og virksomhetens plass i smittesporing.
 • Smitte via bruk av fellesutstyr. Bruk av munnbind og ventilasjon og lufting av rom.
 • Redusert kontakt mellom personer.

Hovedpunkt

 1. Gjennomføring av eksamen krever god planlegging med hensyn til smitteverntiltak og logistikk.
 2. Syke personer kan ikke være til stede – har rett på utsatt eksamen.
 3. Påse at minst én meters avstand opprettholdes i alle situasjoner; ved ankomst, registrering, eksamensavvikling, toalett/pauser og innlevering/avslutning.
 4. Legge til rette for god hygiene.
 5. Registrering av tilstedeværende.
 6. Ikke bruke personer i risikogrupper for alvorlig covid-19 som vakter.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til den aktuelle kommune for informasjon om lokale tiltak.

Bakgrunn

Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner og andre skoleeiere som skal gjennomføre eksamen for privatister våren 2021. Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 29. mars 2021, og er tredje versjon. Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har forståelse for at mange kandidater som skal ta eksamen, ansatte i fylkeskommunen og andre som er involvert i gjennomføringen av privatisteksamen, er usikre på hvordan gjennomføringen kan skje på en forsvarlig måte og hvordan de best kan ivareta smittevernet. Denne veilederen skal gi innsikt i og eksempler på hvordan eksamen kan gjennomføres samtidig som smitteverntiltak blir iverksatt.

Ved nye versjoner av veilederen vil de erstatte denne utgaven.

Om privatisteksamen

Privatister er en sammensatt gruppe. Det kan være kandidater uten vitnemål, kandidater som ikke har sluttvurdering i enkelte fag, og kandidater som tar fag på nytt for å forbedre tidligere resultat. Gruppen inkluderer også praksiskandidater som må ta eksamen for å kvalifisere seg til å melde seg til fag- og svenneprøve.

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for sentralt gitt eksamen. Det er fylkeskommunen og skoleeiere som har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og den praktiske gjennomføringen, herunder sikkerhet, av både lokalt og sentralt gitt eksamen.

Privatistene har behov for å gjennomføre eksamen slik at de kan søke seg til videre studier og arbeidsliv.

Pandemien kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det er derfor viktig at privatisteksamen kan gjennomføres i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for kandidater og de ansatte. For å begrense smitte finnes det en rekke tiltak man kan sette i verk.

Ansvar

Fylkeskommunen er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. De har ansvaret for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Fylkeskommunen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og privatister.

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet krever tilpassede tiltak. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Det er viktig at man planlegger for gjennomføring av privatisteksamen også ved behov for forsterkede smitteverntiltak. Det anbefales både å planlegge for gjennomføring uten forsterkede tiltak, og en for gjennomføring i en situasjon med høyere smittepress. Det er lokale eller nasjonale smittevernmyndigheter som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på. Ansvarlig for gjennomføring av eksamen bør i god tid ta kontakt med kommunehelsetjenesten i kommunen der eksamen skal avholdes for å sikre forankring av plan og gjennomføring.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på nettsidene til både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Fylkeskommunen har ansvar for å gjennomføre en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Risikovurderingen skal også omfatte farer og problemer som kan oppstå som følge av smitte, som covid-19. Basert på risikovurderingen skal fylkeskommunen utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning under gjennomføring av privatisteksamen. Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til risikovurdering og planlegging av tiltak. Les mer om dette på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning.

Smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvar for smittesporing ved bekreftet covid-19, og skal varsle fylkeskommunen dersom noen får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak, slik som å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Fylkeskommunens bidrag er like fullt av stor betydning:

 • Fylkeskommunen/skoleeier skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter.
 • Kommunehelsetjenesten og fylkeskommunen må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene og på hvilken måte.

Om viruset, sykdommen og smittemåte

Covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpesmitte der virus fra luftveiene til en syk person spres med små dråper ved for eksempel hosting og nysing, og videre til en annen persons luftveier. Smitte kan også forekomme dersom man får dråper fra luftveiene på hender eller gjenstander som andre tar på og derfra overfører viruset til slimhinner i øyne, nese eller munn (kontaktsmitte).

Det er per i dag ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en vanlig smittemåte for covid-19. Det er ikke dokumentasjon for mat- eller vannbåren smitte. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60°C. I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.

Det er i den senere tid påvist flere nye og mer smittsomme virusvarianter som har fått økende utbredelse også i Norge. Nye virusvarianter smitter på samme måte som de tidligere kjente variantene, og strategien for å begrense smitte bygger derfor på de samme prinsippene som tidligere. De vanlige smitteverntiltakene, slik som å holde seg hjemme når man er syk, god hånd- og hostehygiene og kontaktreduserende tiltak, er effektive også ved nye varianter. Strategien med testing, smittesporing, isolasjon av syke og karantene (TISK) er fortsatt den viktigste strategien for å begrense smittespredning.

Du kan lese mer om covid-19 på Folkehelseinstituttets nettsider.

Smitteforebyggende tiltak

Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning under gjennomføring av privatisteksamen.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke møte på eksamen.
 2. God hygiene.
 3. Redusert kontakt mellom personer.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand til andre er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte også før symptomer på sykdom oppstår.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

1. Syke personer skal ikke møte på eksamen

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Man regner med at viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart.Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet.

Personer med nyoppståtte symptomer må ikke møte fysisk på eksamen eller i andre sammenhenger der de møter andre. Det er viktig at fylkeskommunen kommuniserer dette tydelig til eksamenskandidater og andre som er involvert i eksamensavvikling.

Når skal kandidater eller ansatte ikke møte på eksamen eller jobb?

Det er viktig at kandidater og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at kandidater og ansatte med symptomer ikke skal møte til eksamen.

 • Kandidater og ansatte med luftveissymptomer:

Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte, selv om symptomene er milde. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. De kan komme tilbake når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr og tett nese). Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd.

Kandidater som er syke under eksamen har rett på utsatt eksamen. Kandidater som er i isolasjon eller karantene under eksamen, kan ha rett på utsatt eksamen.

Dersom sykdom oppstår under eksamen

Kandidater, ansatte eller andre som blir syke mens de er til stede må dra hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, bør vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg. Benytt vanlige rengjøringsmidler.

Kandidater som må avbryte eksamen på grunn av sykdom har rett til utsatt eksamen.

2. Renhold, hånd– og hostehygiene

Smitte via bruk av felles utstyr

Selv om enkelte studier viser at viruset kan påvises på flater og gjenstander fra timer til dager, er det usikkert i hvilken grad viruset er levedyktig og dermed i stand til å gi sykdom. For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for smitte være lav. Dette gjelder også ved ev. deling av skrivesaker.

Renhold

Virksomhetenes rutiner bør sikre tilstrekkelig godt renhold.

Håndhygiene

Fylkeskommunen må tilrettelegge for god håndhygiene ved å ha både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon tilgjengelig.

Munnbind

I situasjoner med økende eller høy smitterisiko i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Imidlertid kan ikke munnbind erstatte andre tiltak, men må komme i tillegg.

Ventilasjon og lufting

Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. Det anbefales vanlig bruk av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan potensielt øke smitterisikoen. I tette rom der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte regelmessig.

3. Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre er et tiltak som vil minske risiko for smitte fra personer som ikke enda har utviklet symptomer eller vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles.

Den smittevernfaglige anbefalingen er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er rekkevidden for dråpesmitte. For utfyllende informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider.

En meter avstand reduserer risikoen for smitte, men utelukker ikke at smitte kan skje. Ved smittesporing rundt bekreftede tilfeller av covid-19 kan også personer som har oppholdt seg med en meter avstand bli definert som nærkontakter.

Vurdere størrelsen og utformingen på lokalet

 • Alle må holde minst 1 meter avstand alle veier der de skal oppholde seg i mer enn 15 minutter.
 • Kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 1 meter, men det skal tilstrebes god avstand og helst en meter også ved kortere kontakt.
 • Lokalenes størrelse og utforming avgjør antall kandidater det kan tilrådes tar eksamen samtidig.
 • Ved vurdering av lokalenes størrelse, kan man som en tommelfingerregel ta utgangspunkt i 4 m2 per person.

Opprette system for registrering av tilstedeværende

 • Kandidatene får tildelt faste plasser i rommet og det skal nedtegnes en oversikt over hvem som sitter hvor med registrering av kontaktopplysning. Dette er optimalt for smittesporing; hver kandidat vil da normalt få kun fire nærkontakter. Listene behandles i henhold til GDPR.
 • Eventuelt kan man dele kandidatene i mindre grupper. Arrangør av eksamen må ha en oversikt over hvilke kandidater som tilhører hvilke grupper samt kontaktinformasjon til alle.

Unngå trengsel

 • Inndeling av kandidatene i grupper kan også bidra til enklere logistikk. For å unngå trengsel ved ankomst kan gruppene benytte adskilte inn-/utganger, eller ikke benytte dem samtidig.
 • Benytte flere innganger/utganger og noe ulik oppmøtetid dersom mulig.
 • Hvis mulig, bør ikke vaktene blandes mellom gruppene.
 • Oppfordre til å begrense bruken av offentlig transport. 

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko

I situasjoner med økt smitterisiko kan lokale eller nasjonale myndigheter anbefale forsterkede smitteverntiltak. Følgende tiltak er aktuelle:

 • Forsterke tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer.
 • Ha ekstra oppmerksomhet på å hindre kødannelse og trengsel utenfor lokalene. Vurder å ha vakter til stede for å bistå i flyt og sikre avstand.
 • Vurder ulike oppmøtetider, dersom eksamensformen tillater det.
 • Dele kandidatene i mindre grupper. Gruppene plasseres med minimum 2 meters avstand eller i flere rom. Registrere hvem som inngår i de ulike gruppene og deres plassering. Unngå å blande gruppene.
 • Vurdere muligheten for ekstra lokaler. Det er bedre å dele kandidatene opp på flere lokaler slik at gruppene blir mindre.
 • Anbefale munnbind i fellesområder hvis det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Dette kan særlig være aktuelt når kandidatene kommer og forlater lokalene, det er ikke nødvendig når de sitter på sine anviste plasser.
 • Vurdere om ekstern sensor kan delta på digitale flater ved muntlig/muntlig-praktisk eksamen.

Smitteverntiltak i enkelte fag

Her følger råd for gjennomføring av eksamen i enkelte fag som krever ekstratiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet over.

Fag der det brukes felles utstyr

Mange fag innebærer bruk av utstyr som må deles. I den grad det er mulig bør man benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én kandidat. Når dette ikke er mulig, anbefales rengjøring av aktuelt utstyr etter bruk.

Musikk, dans og drama

 • Unngå bruk av blåseinstrumenter som brukes av flere kandidater.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder vaskes av etter bruk. Hvis felles utstyr benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk.
 • Dersom mulig, unngå tettere samhandling enn én meter mellom to eller flere kandidater. Der tettere samhandling kreves, skal bransjestandard eller aktuelle veiledere følges når dette finnes.
 • Ved sang anbefales to meters avstand.
 • Garderober kan benyttes. Kandidater må holde minst én meters avstand.

Yrkesfag i videregående skole

Det er som hovedregel ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smittevernet. For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges, også under eksamen.

Se beskrivelse av bransjestandarder (FHI).

Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m. For disse fagene er det utarbeidet en bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern. Disse vil være gjeldende også i eksamenssituasjonen.

For helse- og ambulansefag henvises det til råd for smittevern i helsetjenesten.

Mat-, kokke-, restaurant- og servitørfag

Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat eller vann. Vanlige rutiner for kjøkkenhygiene gjelder. Ha gode rutiner for håndhygiene. Det er ikke behov for ytterligere tiltak enn det som allerede er beskrevet over.

Se for øvrig Mattilsynets nettsider.

Er det noen kandidater og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, se råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.

Ansatte, sensorer eller vakter som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør ikke ha ansvar for privatisteksamen med mindre de er vaksinert. En til to uker etter at man er fullvaksinert er man i stor grad beskyttet mot alvorlig sykdom og kan leve som andre.

Kandidater som har legeattest på at de har økt risiko for alvorlig covid-19 sykdom, og hvor eksamenssituasjonen ikke kan tilrettelegges for at den kan gjennomføres forsvarlig, har rett til utsatt eksamen.

Sjekkliste for smittevern under privatisteksamen

Nedenfor følger en sjekkliste for hvilke tiltak som må være på plass for gjennomføring av privatisteksamen.

Tiltakene er nærmere beskrevet over. Det er Fylkeskommunen sitt ansvar å sørge for at smitteverntiltak er på plass, og for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak.

Fylkeskommunen/ skoleeiers overordnete ansvar
TiltakUtført datoMerknad
Sørge for å etablere dialog med lokal helsetjeneste
(smittevernmyndighet) i kommunen der eksamen skal avholdes.
   
Planlegge for gjennomføring av eksamen under normale forhold.    
Planlegge for gjennomføring av eksamen med
forsterkede smitteverntiltak.
   

Lage plan for oppretting og organisering av grupper. 

   
Sørge for å beholde en oversikt over hvilke kandidater 
som avholdt eksamen i hvilken gruppe. 
   
Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de 
gjøres kjent med innholdet i denne veilederen. 
   
Informasjon til kandidater om smittevernrutiner 
under eksamen. 
   
Lage plan for håndvaskrutiner for 
kandidater og ansatte. 
   
Lage skriftlig rutine for renhold.     
Hygienetiltak
TiltakUtført datoMerknad
Sikre at det er tilstrekkelig toalettkapasitet, nok såpe og tørkepapir 
tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og avfallsbeholdere. 
   
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der 
ikke håndvask er tilgjengelig. 
   
Sikre opplæring av ansatte om håndvaskrutiner og hostehygiene.     
Sikre informasjon til kandidater om håndvaskrutiner og hostehygiene.     
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene.     
Følge bransjestandarder der det er aktuelt.     
Redusert kontakt mellom personer
TiltakUtført datoMerknad
Vurdere bruk av rom og lokaler i forhold til 
antall kandidater i gruppene. 
   
Sikre god avstand mellom kandidater 
når de ankommer eksamenslokalet. 
   
Sikre god avstand mellom kandidater under eksamen.     
Plan for grupper av kandidater og vakter, 
inkludert at vakter ikke blandes mellom gruppene. 
   
Sørge for egen pult/sitteplass til kandidater 
med avstand mellom kandidatene. 
   
Passe på at det er tilstrekkelig utstyr som skrivesaker 
slik at deling unngås. 
   
Plan for å redusere trengsel på vei inn og ut av 
eksamenslokalene og ved toaletter.
   
Eventuelt introdusere merking på gulv for å 
sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.
   
Følge bransjestandarder der det er aktuelt.    
Forsterkede tiltak – kommer i tillegg til tiltakene over
TiltakUtført datoMerknad

Forsterke tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer. 

   
Plan for å dele kandidatene i mindre grupper.
Gruppene plasseres med minimum 2 meters avstand eller
i flere rom. 
   
Unngå at gruppene blandes.    
Etablere registreringssystem for kandidater
(ulike grupper og deres plassering). 
   
Hvis mulig, planlegg for ekstra lokaler.    
Vurdere ekstra personell/vakter for å redusere 
trengsel på vei inn og ut av eksamenslokalene. 
   
Vurder ulike oppmøtetider for å unngå trengsel.    

Anbefale munnbind i fellesområder hvis det ikke er
mulig å holde 1 meters avstand.
Aktuelt når kandidatene kommer og forlater lokalene,
det er ikke nødvendig når de sitter på sine anviste plasser.

   

Vurdere om ekstern sensor kan delta på digitale flater
ved muntlig/muntlig-praktisk eksamen.

   

Vurder testing før eksamen avlegges. 

   
Renhold
TiltakUtført datoMerknad
Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de 
ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte 
gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, bord, stoler, lysbrytere o.l.). 
   

Lage en plan for renhold av utstyr som benyttes under 
gjennomføring av eksamen. 

   

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!