Beredskapsplan for skoleeiere

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak skolene bør følge. 

Skoleeier må:

 • Sikre et godt opplæringstilbud og progresjon i elevenes læring uavhengig av nivå på smittevernstiltak. 
 • Sikre at skolene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveiledere.
 • Videreformidle informasjon til skolene for å forebygge smittespredning, formidle råd og veiledning fra nasjonale myndigheter.
 • Sikre at skolene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver tid.

For å sikre punktene over må skoleeier lage en beredskapsplan slik at de raskt kan  veksle mellom de ulike nivåene (grønt, gult, rødt) i smittevernveilederne. Rådene nedenfor er ment å støtte til skoleeiere i arbeidet med å utarbeide en beredskapsplan. Disser gjelder så langt det passer også for voksenopplæringen og SFO.

Hva bør en beredskapsplan for opp- og nedtrapping inneholde?

Målsetting

Sikre at skolene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.

Ansvar

Skoleeiers ansvar:
Det er offentlige og private skoleeiere som er ansvarlig for skoler i Norge. Skoleeier har ansvaret for skolene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederne.

Smittevernmyndighetenes ansvar: 
Det er lokale smittevernmyndigheter som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, og ikke den enkelte skoleeier eller skole/SFO.

Tiltak

Skoleeier må sørge for at skolene kan gi elevene et opplæringstilbud som er i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk for grunnopplæringen uavhengig av smittesituasjonen. Dette betyr at skoleeier må sørge for at skolene har:

 • kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i skolene skal iverksette
 • kartlagt og laget en oversikt over hvilke elever som skal få et særskilt omsorgstilbud der skolen stenger
 • gode rutiner for å identifisere hvilke elever som har behov for et særskilt omsorgstilbud der skoler stenger
 • rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Dette gjelder blant annet for organisering, for eksempel plan for organisering i kohorter (som beskrevet i smittevernveilederen)
 • rutiner for god hygiene
 • planer (rutine) for forsterket renhold i gul og rød situasjon
 • tilstrekkelig bemanning dersom ansatte blir syke eller det må gis mer opplæring hjemme
 • rutiner for oppmøte- og hentetider (der det er aktuelt) i gul og rød situasjon
 • tilstrekkelig med lokaler. Det vil si alternative måter å organisere dagen på på gult og rødt nivå. Eksempel uteaktiviteter og bruk av andre lokaler. 
 • tilstrekkelig utstyr, inkludert digitalt utstyr, i gul og rød situasjon
 • tilstrekkelig skoleskysskapasitet.

Beredskap: smittevernveiledere

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!