Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Redusert kontakthyppighet mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må man øke avstand mellom personer, redusere antall personer som er tett sammen og det kan arrangeres færre møter og samlinger. Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet. 

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg.

For barnehagebarn hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper og ha faste ansatte for hver gruppe. Hensikten med å etablere faste grupper er dels å sikre at man kan overholde avstandskravene innad i gruppene, og dels å begrense kontakt med andre grupper. Dette begrenser smittespredning innad i en gruppe og mellom grupper. Dessuten vil det lette arbeidet med smitteoppsporing og hindre at hele barnehagen må stenge ved påvisning av smitte hos et barn eller en ansatt.

En fast gruppe med barn og ansatte kalles en «kohort», og i barnehagen vil dette være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte. En kohort må være en fast gruppe med barn og ansatte, som minst mulig blandes med andre grupper. En kohort kan for eksempel ta utgangpunkt i barnehagens gruppeinndeling (avdeling) og bemanningsnorm (minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år).

 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen og for at ansatte kan ta pause.
 • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen. Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om praktiske oppgaver. For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 barn.
 • Hvis man øker antall barn i en kohort bør man ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.
 • Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.
 • Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange barn og ansatte som kan være tilstede i samme rom.
 • For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, bør det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Flere kohorter kan være ute samtidig.
 • Kohorter som ikke samarbeider bør helst være på ulike uteområder. Kohorter som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.
 • Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg. På denne måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt.

Det overordnete målet er at barn og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter.

Det kan tilrettelegges for familier som har behov for full åpningstid, for eksempel der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner, ved at det er mer fleksibilitet i kohort-tilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få kohorter som mulig.

Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden.

Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse, og kan konsulteres ved spørsmål om organisering lokalt.

Tabell: Eksmpler på organisering av kohorter (kohort er en gruppe barn og voksne som definert i teksten over).
AvdelingKohortstørrelseEksempel* på organisering per uke
Småbarnsavdeling
(under 3 år)
3(-5) barn og en ansatt. For eksempel kan det være 3-4 kohorter i en småbarnsavdeling med 12 barn
 • Kohort 1 og 2 samarbeider for praktisk gjennomføring av barnehagedagen (lek inne og ute, måltider mm).
 • Voksne fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.
 • Barna i kohort 1 leker først og fremst med de andre barna i kohort 1, men det kan være noe blanding med barna i kohort 2.
 • Tilsvarende organiseres kohort 3 og 4.
 • Kohort 1 og 2 bør i utgangspunktet ikke blandes med kohort 3 og 4. Kohortene kan passere hverandre og være kortvarig i samme rom (inntil 15 minutter).
 • Kohortene (som ikke samarbeider) kan oppholde seg i samme rom, såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike områder å leke i ute
Storbarnsavdeling
(over 3 år)
6(-10) barn og en ansatt. For eksempel kan det være 3-4 kohorter i en avdeling med 24 barn

*Utfyllende informasjon i tekst før tabell

Her gis forslag til hvordan kontaktreduserende tiltak kan gjennomføres for barna. Hver barnehage må selv finne løsninger som kan tilpasses lokalt. Egne råd for kontaktreduserende tiltak for ansatte, blir gitt tilslutt i dette kapittelet.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas, særlig etter gjenåpning hvor noen barn har spesielt behov for nærhet. Ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

Tetthet i grupper:

 • Etablere kohorter av barn (se over) som skal være sammen ute og inne.
 • Kohortene kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.
 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.
 • Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, og på toaletter.
 • Økt bruk av utetid.
 • For å unngå flere kohorter sammen, kan lekeplassen deles i soner
 • Ha ulike tidspunkt for når barn i ulike grupper er ute for å begrense antall barn som er ute samtidig.

På starten og slutten av dagen:

 • Kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben
 • Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst. Der det er mulig kan barn møte ansatte ved inngangen når dagen starter, og foresatte møter samme sted ved henting.
 • Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.
 • Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Barna skal ikke dele mat og drikke
 • Mat skal serveres porsjonsvis
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.
 • Der mat vanligvis tilberedes i barnehagen, skal ikke barna bidra.
 • Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende)
 • Leker skal ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort
 • Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Spesielt for ansatte:

 • Holde avstand (minst 1 meter) til kolleger i andre (ikke samarbeidende) kohorter.
 • Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker på jobb.
 • Felles nettbrett og datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.
 • For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.

4 Jf. barnehageloven § 18.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!