Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom personer og å begrense antall kontakter. For å oppnå dette kan man øke avstanden mellom personer og /eller redusere antall personer som er tett sammen. 

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg.

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Om kohorter

For barnehagebarn hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte ved å ha faste grupper (kohorter) og å ha faste ansatte for hver kohort. I tillegg vil redusert kontakt mellom ulike kohorter begrense smittespredning. Det vil også lette arbeidet med smittesporing og hindre at hele barnehagen må stenge ved påvisning av smitte hos et barn eller ansatt.

Det tillates mer kontakt mellom barn enn voksne fordi de i mindre grad har betydning for smittespredningen.

Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan barn og ansatte omgås og leke sammen.

To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagen og for at ansatte kan ta pause. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig (felles utendørs lek, tur og sport).

Kohorter som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte. Kohorter som ikke samarbeider og som er ute til samme tid bør helst være på ulike uteområder.

Organisering av kohorter:

 • Avdelingen regnes som en kohort.
 • For basebarnehager bør barna deles inn i grupper.
 • Faste ansatte per avdeling/kohort.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen (fortrinnsvis ute).
 • Kohortene kan passere hverandre og være kortvarig i samme rom (inntil 15 minutter).
 • Kohortene som ikke samarbeider kan oppholde seg i samme rom, såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.
 • Kohortene som ikke samarbeider bør ha ulike områder å leke i ute. Disse kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.
 • Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom kohortene, kan lekeplassen deles i soner.
 • Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg.

Avstand mellom ansatte

Ansatte bør så langt det er mulig holde minst én meters avstand til andre ansatte gjennom hele arbeidsdagen. Ved smitte hos en ansatt unngår man da at mange ansatte blir smittet eller må i karantene, og hindrer at fravær går utover barnehagetilbudet. Barnehageledelsen må vurdere hvor mange ansatte som kan være til stede avhengig av arealet som er tilgjengelig i for eksempel kontorer og i fellesarealer. Se også Råd til arbeidsplasser for råd om smitteforebygging på arbeidsplassen.

Barnehagene oppfordres til å begrense kontakt mellom ansatte som ikke naturlig arbeider sammen, så langt det er mulig. Bruk av assistenter og spesialpersonell kan representere en særskilt utfordring ved at de gjennom sin arbeidsfunksjon har kontakt med både barn og andre ansatte på tvers av avdelinger.

Grønt nivå

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. 

Organisering av kohorter:

 • Det ikke behov for kohortinndeling av barn.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Barna skal ikke dele mat og drikke.

For ansatte:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).
 • For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.

Gult nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. 

Organisering av kohorter:

 • Avdelingen regnes som en kohort.
 • For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på en avdeling med barn i samme alder.
 • Faste ansatte per avdeling/kohort.
 • Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter). Kohortene kan imidlertid oppholde seg i samme rom over lengre tid forutsatt at det kan være minimum to meters avstand mellom dem hele tiden.
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.

Tetthet i grupper:

 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.
 • Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.
 • Økt bruk av utetid.

På starten og slutten av dagen:

 • Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Barna skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).
 • Leker bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort.
 • Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vurdere digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.
 • For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.

Rødt nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. 

Organisering av kohorter:

 • Etablere mindre kohorter med barn og ansatte: En kohort kan for eksempel ta utgangpunkt i barnehagens gruppeinndeling (avdeling) og bemanningsnorm (minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år).
 • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen.
  • Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om praktiske oppgaver.
  • For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 barn.
  • Hvis man øker antall barn i en kohort bør man ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.
  • Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.
  • Det kan tilrettelegges for familier som har behov for full åpningstid, for eksempel der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner, ved at det er mer fleksibilitet i kohorttilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få kohorter som mulig.
 • To (eller tre) kohorter (kohort 1 og 2) kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen og for at ansatte kan få pause (lek inne og ute, måltider mm).
 • Barna i kohort 1 leker først og fremst med de andre barna i kohort 1, men det kan være noe blanding med barna i kohort 2.
 • Voksne fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.
 • Tilsvarende organiseres kohort 3 og 4.
 • Kohort 1 og 2 bør i utgangspunktet ikke blandes med kohort 3 og 4.
 • Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme rom (inntil 15 minutter). Kohortene kan imidlertid oppholde seg i samme rom over lengre tid forutsatt at det kan være minimum to meters avstand mellom dem hele tiden.
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
 • Vurdere ulike tidspunkt for når barn i ulike kohorter er ute for å begrense antall barn som er ute samtidig.

 

Tetthet i grupper:

 • Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.
 • Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.
 • Økt bruk av utetid.
 • Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange barn og ansatte som kan være tilstede i samme rom.
 • Ta i bruk større lokaler der det er nødvendig og mulig.
 • Større arrangementer skal unngås

På starten og slutten av dagen:

 • Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.
 • Kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben.
 • Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst. Der det er mulig kan barn møte ansatte ved inngangen når dagen starter, og foresatte møter samme sted ved henting. Når det er nødvendig å gå inn, må foresatte holde avstand til andre foreldre, barn og ansatte.
 • Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Der mat vanligvis tilberedes i barnehagen, skal ikke barna bidra.
 • Barna skal ikke dele mat og drikke.
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).
 • Leker bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort.
 • Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Spesielt for ansatte:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner.
 • Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruke digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.
 • For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!