Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Oppfølging av sårbare barn og unge under pandemien

Barnehager og skoler har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte barn og unge. De er også viktige for samarbeidet mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, fastlege, barnevern, psykiske helsetjenester mfl.

Noen barn er allerede identifisert med særskilte behov, mens andre kan ha behov for spesiell oppfølging som følge av smitteverntiltakene. Tiltakene kan føre til sosial isolasjon som skyldes både færre fritidstilbud og muligheter til sosial interaksjon i samfunnet generelt, og/eller manglende kontinuitet i undervisningstilbudet/barnehagetilbudet pga. karantene for barn og/eller ansatte. Det vil også være høyere fravær enn vanlig som følge av gjeldende råd om fravær ved luftveissymptomer.

Når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid på grunn av tiltak etter smittevernloven, skal barnehageeiere sørge for et tilbud på dagtid til barn med særlige behov. Barnehageeier skal alltid vurdere om barn som får spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud i barnehagen. I tillegg kan det være barn som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, for eksempel barn som lever under utrygge familieforhold.

Det er også viktig å være oppmerksom på barn som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Barnehageeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for et tilbud. Foreldre og elever skal derfor ikke behøve å etterspørre et slikt tilbud. 

Barnehager må:

  • etablere gode rutiner for samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke barn og unge som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
  • legge planer for hvordan de skal sikre barn et forsvarlig barnehagetilbud

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!