Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Innledning

Denne veilederen skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. Denne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» 1 2. Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk3. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Barnehageeier er ansvarlig for å sikre internkontroll-rutiner i henhold til gjeldende forskrift. Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god drift av barnehagene.

Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering, inkludert forskrifter med hjemmel i koronaloven.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

2.versjon er publisert 7.mai. Endringer i denne utgaven er.

  • Råd om rengjøring av utendørs leker
  • Flere eksempel for organisering i kohorter
  • Presisering av enkelte råd 

1  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
2  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen
3 Jf. barnehageloven §7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!