Informasjon om koronatiltak i skolen

Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skoler. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 23. juni med informasjon om føring av dokumentasjon for elever som har gjennomført avlyste eksamner. 

Skolestart høsten 2021

Skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

Trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. Se trafikklysmodellen for skole.

Sykdom og smitte

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september 2020.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

 Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 15. oktober.

Kommunen bør unngå å stenge skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Det skal være en høy terskel for å stenge skoler. Hvis elever eller ansatte på skolen blir smittet av korona, må medelever og ansatte som har vært i nærkontakt med personen, i karantene. Dette kan for eksempel være innen samme klasse eller kohort. Resten av skolen fortsetter skolehverdagen som normalt på samme nivå i trafikklysmodellen. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter. Ved en uoversiktlig situasjon med flere smittede kan lokale helsemyndigheter vurdere å øke nivået.

Hvis det er behov for forebyggende tiltak, for eksempel ved mye smitte i kommunen, bør kommunen heller innføre rødt tiltaksnivå enn å stenge skoler. Kommunen bør vurdere å stenge skoler bare hvis det er omfattende smitte blant elever eller ansatte på skolen. Det er kommunale helsemyndigheter i samråd med nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå som innføres.

Les mer om tiltak i skolen på FHIs nettsider.

Se også koronaforskriften

Råd til opplæring

Her finner dere noen praktiske råd som kan hjelpe dere å organisere skolehverdagen på gult og rødt nivå. Blant annet:

 • Hvordan hjelpe elevene til å holde avstand på skolen.
 • Tips til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen.
 • Hjelp til smittesporing.
 • Hva ansatte kan gjøre for å holde avstand.

Les mer om hvordan organisere skolehverdagen best mulig på gult og rødt nivå. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. januar.

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan skolene gi opplæring hjemme. Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid. 

Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

 • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig.
 • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.
 • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
 • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.

Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 

Natur og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial læringsarena, og undervisning ute gjør det lettere å holde avstand til hverandre. 

Les mer om hvordan bruke uteskole for å støtte elevenes læring?

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni.

Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn hjemme. Det er foreldrene som da har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende opplæringen i skolen. Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. For barn som ikke er i risikogruppa, er det trygt å gå på skolen.

Hvis foreldrene likevel velger å holde barna hjemme, kan de ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Foreldre som velger ikke å sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten.

 Praktiske problemstillinger

Føring av dokumentasjon for elever som har gjennomført avlyste eksamener

Kunnskapsdepartementet har nylig vedtatt flere justeringer om eksamen i den midlertidige forskriften. Departementet har bl.a. vedtatt en ny bestemmelse som får betydning for føring av vitnemål og kompetansebevis for elever og deltakere som har gjennomført avlyste eksamener.

De elevene og deltakerne som har avlagt muntlig eksamen, skal ikke bli skadelidende for at beslutningen om avlysning av eksamen kom etter eksamensgjennomføringen. Elevene og deltakerne gis derfor en mulighet til å velge om de ønsker å få eksamenskarakteren ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Hovedregelen er likevel at karakteren ikke skal føres på dokumentasjonen, med mindre eleven eller deltakeren ber om det. Det er derfor viktig at skolen eller skoleeier sørger for å informere elevene og deltakerne om denne valgmuligheten.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 28. april .

Hvis skolene er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til elever under 12 år som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er tilstrekkelig at én foreldre arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 

Skolene skal vurdere tilbudet til den enkelte elev ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.  

Les mer hvem som har rett på tilbud på skolen krav som gjelder.  

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. oktober.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

 Dokumentasjonskrav ved fravær til eksamen

Ved symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær på eksamen med egenmelding (foreldreerklæring for de under 18 år). Dette gjelder også privatister.

Les mer om endringer i midlertidig forskrift for våren 2021 på regjeringen.no

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. oktober

Skoler som må avlyse leirskole som følge av koronaviruset, må gjennomføre leirskole på et senere tidspunkt. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Dette kravet gjelder ikke for elever som går i 10. trinn skoleåret 2020 – 2021.

Skoleeier må sørge for at smittevernreglene som gjelder for skolene også blir fulgt under oppholdet. For elevene som deltar på leirskolen gjelder ikke avstandskravet på 1 meter.

Arrangørene må sørge for at syke personer ikke deltar og har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne på arrangementet for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager.  

Denne teksten ble sist oppdatert 5. november.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå kan SFO gi et normalt tilbud. Ved rødt nivå er hovedregelen at SFO skal gi et tilbud, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Foreldre skal ikke betale for SFO når den er stengt. For foreldre med barn som mottar tilbud i SFO, gjelder foreldrebetaling som normalt.

 

Vårens standpunktkarakterer skal være i tråd med gjeldende forskrifter, og settes ved avslutningen av opplæringen. Som vanlig er det opp til skolen å avgjøre hva som er avslutningen av opplæringen, slik at skolene vil ha noe fleksibilitet. Skolene oppfordres likevel til å fastsette standpunktkarakter så sent som praktisk mulig, slik at elever som eventuelt har mistet opplæringstid skal få muligheten til å ta igjen opplæring og vurderingssituasjoner på slutten av skoleåret.

Normalt skal standpunktkarakterer i fag med lokalt gitt eksamen senest fastsettes dagen før skolen gjennomfører den første eksamenen i faget på det aktuelle trinnet innenfor utdanningsprogrammet. Dette kravet fravikes i den midlertidige forskriften.

Lærerne vil derfor våren 2021 ha et større handlingsrom i tilfeller der de vurderer at det er til det beste for eleven eller deltakeren at standpunktkarakteren settes på et senere tidspunkt, i fag det avholdes eksamen i på det aktuelle trinnet og innenfor det samme utdanningsprogrammet.

Eleven eller deltakeren skal likevel få standpunktkarakter i det ene faget han eller hun eventuelt selv er trukket ut til eksamen i, senest dagen før eksamen avlegges.

Standpunktkarakteren må også offentliggjøres for eleven eller deltakeren senest denne dagen. Dette er for å forhindre spekulasjoner om at prestasjonen på eksamen kan spille inn på fastsettelsen av standpunktkarakteren i det aktuelle faget.

Utover dette gjelder regelverket for standpunktvurdering jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-3, 3-15 og 4-10 og forskrift til friskoleloven §§ 3-3 og 3-15.

For skoleåret 2020-2021 er det åpnet for at det på visse vilkår kunne gjøres unntak fra ordinær fag- og timefordeling og i enkelte tilfeller også gjøres avvik fra kompetansemål.

Se informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

 

Regjeringen har besluttet at det, i likhet med forrige skoleår, vil være mulig å gjøre tilpasninger i fag- og timefordelingen for skoleåret 2020-2021, dersom det godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig.

I det midlertidige regelverket for grunnopplæringen om covid-19 vil derfor § 5 videreføres til også å gjelde inneværende skoleår.

Sommeravslutninger 

Hvis avslutningen foregår på et offentlig sted, er det lov å samle 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. Hele kohorten fra barneskolen kan samles til egen avslutning for elevene, og det er mulig å ha med noen voksne som kan hjelpe til. 

Vitnemålsavslutninger

Hvis skolen er arrangør, er det mulig å gjennomføre vitnemålsavslutninger. Dette regnes som et kulturarrangement og det er lov å være inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. Foreldre må da sitte på faste, tilviste plasser.

Se råd for arrangementer og sosiale sammenkomster 

Sårbare barn og unge

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august 2020.

Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud på skolen til barn og unge med særlige behov. Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen. 

Den enkelte skole må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få tilbud på skolen. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis skolene har delvis undervisning på skolen , skal likevel barn med særlige behov få undervisning på skolen. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Oppfølging av utsatte barn og unge

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni

Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme for eksempel fordi eleven er i risikogruppen.

Skoleeier kan gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger, men det kan være aktuelt hvis skolen er helt eller delvis stengt eller hvis eleven av andre grunner får opplæring hjemme. I vurderingen skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på lærere og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organiseres og antallet timer per uke. 

Når smittesituasjonen er på gult nivå, vil det ikke være behov for å gjøre tilpasninger i tilretteleggingen. I beredskapsplanleggingen må skoleeier særlig planlegge for hvordan skolene vil ivareta og prioritere opplæringen til elever med særskilte rettigheter ved endring fra gult til rødt nivå.  

Åpningen for å gjøre tilpasninger gjelder vedtak med hjemmel i kapittel 2 (grunnskolen), kapittel 3 (videregående opplæring), kapittel 4A (opplæring spesielt organisert for voksne) og kapittel 5 (spesialundervisning).

Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om blant annet spesialundervisning uten at det er utarbeidet sakkyndig vurdering. Dette gjelder typisk hvor vedtak skal forlenges eller det av andre grunner er relativt klart hva vedtaket bør være. Hvor lenge vedtaket gjelder, har betydning for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å fastsette kortvarige vedtak, for deretter gjennomføre en sakkyndig vurdering og fatte nytt vedtak når situasjonen tillater det. Utredninger, kartlegginger mv. som kan gjennomføres i samsvar med de smittevernreglene som gjelder, skal likevel gjennomføres som normalt.

Spesialpedagogisk hjelp - udir.no

Spesialundervisning - udir.no

Annen informasjon

Det er viktig å følge smittevernanbefalingene og planlegge og gjennomføre sommerskole på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Her er anbefalingene som gjelder for sommerskoler:

 • Størrelsen på gruppene bør ikke være mer enn 20 personer. Dette kan variere ut i fra alderen til barna og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.
 • Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne, og blanding av gruppene bør begrenses.
 • Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom perioden.
 • Hvis det er planlagt en avslutning med foreldre, regnes dette som et arrangement.
 • Ha en plan for håndtering av deltakere som blir syke, og ha rutiner for å informere foreldre og deltakere hvis det blir påvist smitte.
 • Vurder om det å forsvarlig å gjennomføre sommerskolen hvis det er mye smitte eller et pågående utbrudd i kommunen. Ta kontakt med kommunehelsetjenesten for råd.

Se flere råd for organiserte idretter, arrangementer på FHI sine nettsider.  

Elever som er avhengig av skoleskyss må følge nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport. Hvis det er anbefalt å bruke munnbind, skal det være gratis for elever som er avhengig av skoleskyss.

Informasjon om bruk av munnbind på skolen finner dere i smittevernveilederne. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. januar .

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget to veiledere som dere kan bruke når dere skal nå innvandrerbefolkningen med viktig informasjon om korona. Her finner dere konkrete råd om hvordan dere skal planlegge og gjennomføre tiltak.

Bruk av ressurspersoner med innvandrerbakgrunn i informasjonsarbeidet under koronapandemien
Bruk av tolk i informasjonsarbeidet under koronapandemien

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om korona på flere språk som kan deles med elever og foreldre. 

Informasjon og ressurser om korona på flere språk

Se midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!