Informasjon om koronatiltak i skolen

Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skoler. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 7. mai med informasjon om standpunktvurdering våren 2021.

Oppdaterte veiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole er nå oppdatert, og anbefalingene er gjort tydeligere på mange punkter. Smittevernveilederen for ungdomsskole og videregående skole deles i to veiledere. 

Les mer om de viktigste endringene her.

Se også midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

Sykdom og smitte

Skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen.

Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep. Rødt nivå betyr at skolene skal være åpne.

Lokale helsemyndigheter kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt barnehage eller skole hvis det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Det kan bare fattes vedtak om stenging hvis det er stor smittespredning.

Det er fortsatt ikke åpnet for lokale nedjusteringer til grønt tiltaksnivå. Det vil si at kommunene ikke kan sette tiltaksnivået ned til grønt nivå.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. 

Les mer om hvilke smitteverntiltak skolene skal følge

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september .

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

 • For barneskoleelever: Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager.  Hvis eleven raskt blir bra, kan eleven komme tilbake til skolen uten test når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis eleven ikke blir bedre, anbefales kontakt med lege og eventuell testing.
 • For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de forsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 


 Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 15. oktober.

Kommunen bør unngå å stenge skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Det skal være en høy terskel for å stenge skoler. Hvis elever eller ansatte på skolen blir smittet av korona, må medelever og ansatte som har vært i nærkontakt med personen, i karantene. Dette kan for eksempel være innen samme klasse eller kohort. Resten av skolen fortsetter skolehverdagen som normalt på samme nivå i trafikklysmodellen. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter. Ved en uoversiktlig situasjon med flere smittede kan lokale helsemyndigheter vurdere å øke nivået.

Hvis det er behov for forebyggende tiltak, for eksempel ved mye smitte i kommunen, bør kommunen heller innføre rødt tiltaksnivå enn å stenge skoler. Kommunen bør vurdere å stenge skoler bare hvis det er omfattende smitte blant elever eller ansatte på skolen. Det er kommunale helsemyndigheter i samråd med nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå som innføres.

Les mer om tiltak i skolen på FHIs nettsider.

Se også koronaforskriften

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for smittesporing og skal ta kontakt med nærkontaktene hvis en person blir smittet. De vil informere om smitte og hva som gjelder for karantene.

Barnehagene og skolene er ikke ansvarlig for smittesporingsarbeidet, men kan gi opplysninger til kommunehelsetjenesten om hvem som går i en klasse, gruppe eller kohort. Dette er ikke opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Råd til opplæring

Her finner dere noen praktiske råd som kan hjelpe dere å organisere skolehverdagen på gult og rødt nivå. Blant annet:

 • Hvordan hjelpe elevene til å holde avstand på skolen.
 • Tips til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen.
 • Hjelp til smittesporing.
 • Hva ansatte kan gjøre for å holde avstand.

Les mer om hvordan organisere skolehverdagen best mulig på gult og rødt nivå. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. januar.

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan skolene gi opplæring hjemme. Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid. 

Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

 • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig.
 • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.
 • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
 • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.

Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 

Vi har laget en film som kan være et godt utgangspunkt for en samtale i klassen om hvordan det er å være elev med mange smitteverntiltak.

Den siste tiden har det vært økt smitte blant unge, og flere skoler er nå på rødt nivå i trafikklysmodellen. Både elever og ansatte må i større grad holde avstand til hverandre, og dette preger skolehverdagen. 

Se film og spørsmål til bruk i klassen

Skoleeier må prioritere opplæring og kompetanseutvikling i bruk av digitale verktøy og lage en plan for dette arbeidet. Dette er spesielt viktig hvis elevene må få opplæring hjemme. 

Se praktiske tips til undervisning hjemme og tips til ressurser som skolene kan bruke.

Natur og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial læringsarena, og undervisning ute gjør det lettere å holde avstand til hverandre. 

Les mer om hvordan bruke uteskole for å støtte elevenes læring?

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni.

Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn hjemme. Det er foreldrene som da har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende opplæringen i skolen. Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. For barn som ikke er i risikogruppa, er det trygt å gå på skolen.

Hvis foreldrene likevel velger å holde barna hjemme, kan de ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Foreldre som velger ikke å sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten.

Råd om hvordan dere kan gjennomføre opplæringen når elevene er hjemme

 Praktiske problemstillinger

Denne informasjonen ble sist oppdatert 28. april .

Hvis skolene er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til elever under 12 år som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er tilstrekkelig at én foreldre arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 

Reglene for hvem som skal få et tilbud er endret. Skolene skal nå vurdere tilbudet til den enkelte elev ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.  

Les mer hvem som har rett på tilbud på skolen krav som gjelder.  

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. oktober.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

Midlertidig unntak fra fraværsreglene for elever på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse høsten 2020

Enkelte elever som i høst startet på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, vil parallelt måtte gjennomføre fag- eller svenneprøve som ble utsatt våren 2020. Fravær som er nødvendig for å gjennomføre prøven, skal anses som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis.

Forutsetningen er at prøven gjennomføres innen 1. november, og at fraværet er nødvendig for å gjennomføre prøven. At fraværet må være nødvendig, innebærer at det kun er fravær for selve gjennomføringen av prøven som er omfattet. Forberedelser til prøven osv. vil ikke være omfattet av unntaksreglene.

Endringen gjelder både for fraværsgrensen og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis.

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. oktober

Skoler som må avlyse leirskole som følge av koronaviruset, må gjennomføre leirskole på et senere tidspunkt. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Dette kravet gjelder ikke for elever som går i 10. trinn skoleåret 2020 – 2021.

Skoleeier må sørge for at smittevernreglene som gjelder for skolene også blir fulgt under oppholdet. For elevene som deltar på leirskolen gjelder ikke avstandskravet på 1 meter.

Arrangørene må sørge for at syke personer ikke deltar og har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne på arrangementet for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager.  

Denne teksten ble sist oppdatert 5. november.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå kan SFO gi et normalt tilbud. Ved rødt nivå er hovedregelen at SFO skal gi et tilbud, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Foreldre skal ikke betale for SFO når den er stengt. For foreldre med barn som mottar tilbud i SFO, gjelder foreldrebetaling som normalt.

 

Sårbare barn og unge

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen. Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov.

Den enkelte skole må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Oppfølging av utsatte barn og unge

Iverksetting av tiltak

Kommunestyret kan sørge for at dette blir iverksatt, hvis skoler eller barnehager ikke følger opp dette tilbudet til barn og unge. Dette gjelder også for private skoler og -barnehager.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni

Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme for eksempel fordi eleven er i risikogruppen.

Skoleeier kan gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger, men det kan være aktuelt hvis skolen er helt eller delvis stengt eller hvis eleven av andre grunner får opplæring hjemme. I vurderingen skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på lærere og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organiseres og antallet timer per uke. 

Når smittesituasjonen er på gult nivå, vil det ikke være behov for å gjøre tilpasninger i tilretteleggingen. I beredskapsplanleggingen må skoleeier særlig planlegge for hvordan skolene vil ivareta og prioritere opplæringen til elever med særskilte rettigheter ved endring fra gult til rødt nivå.  

Åpningen for å gjøre tilpasninger gjelder vedtak med hjemmel i kapittel 2 (grunnskolen), kapittel 3 (videregående opplæring), kapittel 4A (opplæring spesielt organisert for voksne) og kapittel 5 (spesialundervisning).

Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om blant annet spesialundervisning uten at det er utarbeidet sakkyndig vurdering. Dette gjelder typisk hvor vedtak skal forlenges eller det av andre grunner er relativt klart hva vedtaket bør være. Hvor lenge vedtaket gjelder, har betydning for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å fastsette kortvarige vedtak, for deretter gjennomføre en sakkyndig vurdering og fatte nytt vedtak når situasjonen tillater det. Utredninger, kartlegginger mv. som kan gjennomføres i samsvar med de smittevernreglene som gjelder, skal likevel gjennomføres som normalt.

Spesialpedagogisk hjelp - udir.no

Spesialundervisning - udir.no

For barn og unge som må være hjemme på grunn av smitteverntiltak, betyr det mye at  barnehagen og på skolen holder jevnlig kontakt. Mange har voksne hjemme som støtter dem, men noen mangler denne støtten.

Se tips til hvordan dere kan følge opp utsatte barn og unge som må være hjemme.

Annen informasjon

Vårens standpunktkarakterer skal være i tråd med gjeldende forskrifter, og settes ved avslutningen av opplæringen. Som vanlig er det opp til skolen å avgjøre hva som er avslutningen av opplæringen, slik at skolene vil ha noe fleksibilitet. Skolene oppfordres likevel til å fastsette standpunktkarakter så sent som praktisk mulig, slik at elever som eventuelt har mistet opplæringstid skal få muligheten til å ta igjen opplæring og vurderingssituasjoner på slutten av skoleåret.

Normalt skal standpunktkarakterer i fag med lokalt gitt eksamen senest fastsettes dagen før skolen gjennomfører den første eksamenen i faget på det aktuelle trinnet innenfor utdanningsprogrammet. Dette kravet fravikes i den midlertidige forskriften.

Lærerne vil derfor våren 2021 ha et større handlingsrom i tilfeller der de vurderer at det er til det beste for eleven eller deltakeren at standpunktkarakteren settes på et senere tidspunkt, i fag det avholdes eksamen i på det aktuelle trinnet og innenfor det samme utdanningsprogrammet.

Eleven eller deltakeren skal likevel få standpunktkarakter i det ene faget han eller hun eventuelt selv er trukket ut til eksamen i, senest dagen før eksamen avlegges.

Standpunktkarakteren må også offentliggjøres for eleven eller deltakeren senest denne dagen. Dette er for å forhindre spekulasjoner om at prestasjonen på eksamen kan spille inn på fastsettelsen av standpunktkarakteren i det aktuelle faget.

Utover dette gjelder regelverket for standpunktvurdering jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-3, 3-15 og 4-10 og forskrift til friskoleloven §§ 3-3 og 3-15.

For skoleåret 2020-2021 er det åpnet for at det på visse vilkår kunne gjøres unntak fra ordinær fag- og timefordeling og i enkelte tilfeller også gjøres avvik fra kompetansemål.

Se informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

 

Regjeringen har besluttet at det, i likhet med forrige skoleår, vil være mulig å gjøre tilpasninger i fag- og timefordelingen for skoleåret 2020-2021, dersom det godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig.

I det midlertidige regelverket for grunnopplæringen om covid-19 vil derfor § 5 videreføres til også å gjelde inneværende skoleår.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. januar .

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget to veiledere som dere kan bruke når dere skal nå innvandrerbefolkningen med viktig informasjon om korona. Her finner dere konkrete råd om hvordan dere skal planlegge og gjennomføre tiltak.

Bruk av ressurspersoner med innvandrerbakgrunn i informasjonsarbeidet under koronapandemien
Bruk av tolk i informasjonsarbeidet under koronapandemien

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om korona på flere språk som kan deles med elever og foreldre. 

Informasjon og ressurser om korona på flere språk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 28. januar  med informasjon om praksis for lærerstudenter på rødt nivå.

Hvis skolen har studenter som er i praksis, er det de viktig at studentene får god informasjon om hvilke smittevernrutiner som gjelder på skolen. Studentene bør i størst mulig grad ha praksis i samme klasse, og unngå å bytte mellom klasser og kohorter.

Studentene bør også unngå å være i praksis på ulike skoler i samme praksisperiode. Hvis studentene bytter klasser, kohorter eller skoler, bør det skje etter en helg.

Kunnskapsdepartementet anbefaler at praksis for lærerstudenter blir gjennomført også på rødt nivå. Lærerstudenter som er i praksis skal forstås som ansatte og følge veileder for smittevern på linje med ansatte.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august

Det er ikke innført midlertidige endringer i regelverket for godkjenning av opplæringsår for skoleåret 2020/2021. 

Det betyr at vi nå er tilbake til de ordinære reglene for godkjenning av utvekslingsår i utlandet. Eleven må gjennomføre og bestå ett års opplæring i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2 for å få godkjent et helt skoleår. Det vil ikke bli godkjent hele opplæringsår dersom eleven får et kortere opphold i utlandet som følge av koronasituasjonen. Hvis eleven velger å dra til utlandet, tar eleven selv risikoen for at opplæringen ikke vil bli godkjent som et opplæringsår i Norge.

Innenfor et opplæringsår er det ikke mulig å få godkjent en kombinasjon av opplæring etter læreplanverket i Norge og et annet lands læreplaner/skolesystem. Det betyr for eksempel at elever ikke kan ta opplæring i norsk videregående skole første halvår for så å dra til utlandet siste halvåret av skoleåret. 

Muligheter for å få opplæringsår i utlandet godkjent for skoleåret 2020/2021

Det er i dag ikke et krav om at lengden på opplæringen i utlandet er helt samsvarende med opplæringen i Norge. Det er opplæringstilbud/skolesystemer hvor for eksempel 9 måneder er å regne som fulltids opplæringsår. Det avgjørende er om opplæringsåret anses som likeverdig eller mer omfattende enn det norske læreplanverket.

Opplæring i utlandet kan være på nivå med et norsk Vg1/Vg2 selv om det i antall måneder ikke er helt samsvarende. Det gjør at tilbud fra utlandet som starter senere i høst og varer til neste sommer kan godkjennes som et fullført Vg1 eller Vg2. Dette må vurderes individuelt.

Avtale med utenlandske skoler

Noen skoler og fylkeskommuner har avtaler med utenlandske skoler om at norske elever skal få ta deler av opplæringen der. Elevene følger da de norske læreplanene og skoleeier i Norge har ansvaret for elevenes opplæring, Denne ordningen omfattes ikke av reglene om godkjenning av opplæringsår i utlandet. 

 Se også Se § 1-16 andre ledd i forskrift til opplæringsloven.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. januar. 

Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!