Informasjon om koronatiltak i skolen

Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skoler. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. juni med justert informasjon knyttet til SFO- og skolestart. 

Skolestart høsten 2021

En del steder vil skoler og SFO kunne begynne på grønt nivå slik de har planlagt for, men i områder med mye eller økende smitte, må de ta høyde for mulig gult nivå fra høsten.

Det er helsemyndighetene i hver kommune som må vurdere nivået i trafikklysmodellen, slik praksis har vært hele tiden.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

Mer informasjon om tiltaksnivå og planlegging av SFO- og skolestart kommer fortløpende.

Trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. Se trafikklysmodellen for skole.

Sykdom og smitte

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september 2020.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

 Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 15. oktober.

Kommunen bør unngå å stenge skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Det skal være en høy terskel for å stenge skoler. Hvis elever eller ansatte på skolen blir smittet av korona, må medelever og ansatte som har vært i nærkontakt med personen, i karantene. Dette kan for eksempel være innen samme klasse eller kohort. Resten av skolen fortsetter skolehverdagen som normalt på samme nivå i trafikklysmodellen. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter. Ved en uoversiktlig situasjon med flere smittede kan lokale helsemyndigheter vurdere å øke nivået.

Hvis det er behov for forebyggende tiltak, for eksempel ved mye smitte i kommunen, bør kommunen heller innføre rødt tiltaksnivå enn å stenge skoler. Kommunen bør vurdere å stenge skoler bare hvis det er omfattende smitte blant elever eller ansatte på skolen. Det er kommunale helsemyndigheter i samråd med nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå som innføres.

Les mer om tiltak i skolen på FHIs nettsider.

Se også koronaforskriften

Råd til opplæring

Her finner dere noen praktiske råd som kan hjelpe dere å organisere skolehverdagen på gult og rødt nivå. Blant annet:

 • Hvordan hjelpe elevene til å holde avstand på skolen.
 • Tips til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen.
 • Hjelp til smittesporing.
 • Hva ansatte kan gjøre for å holde avstand.

Les mer om hvordan organisere skolehverdagen best mulig på gult og rødt nivå. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. januar.

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan skolene gi opplæring hjemme. Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid. 

Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

 • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig.
 • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.
 • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
 • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.

Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 

Natur og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial læringsarena, og undervisning ute gjør det lettere å holde avstand til hverandre. 

Les mer om hvordan bruke uteskole for å støtte elevenes læring?

 Praktiske problemstillinger

Føring av dokumentasjon for elever som har gjennomført avlyste eksamener

Kunnskapsdepartementet har nylig vedtatt flere justeringer om eksamen i den midlertidige forskriften. Departementet har bl.a. vedtatt en ny bestemmelse som får betydning for føring av vitnemål og kompetansebevis for elever og deltakere som har gjennomført avlyste eksamener.

De elevene og deltakerne som har avlagt muntlig eksamen, skal ikke bli skadelidende for at beslutningen om avlysning av eksamen kom etter eksamensgjennomføringen. Elevene og deltakerne gis derfor en mulighet til å velge om de ønsker å få eksamenskarakteren ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Hovedregelen er likevel at karakteren ikke skal føres på dokumentasjonen, med mindre eleven eller deltakeren ber om det. Det er derfor viktig at skolen eller skoleeier sørger for å informere elevene og deltakerne om denne valgmuligheten.

Se også forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 28. april .

Hvis skolene er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til elever under 12 år som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er tilstrekkelig at én foreldre arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 

Skolene skal vurdere tilbudet til den enkelte elev ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.  

Les mer hvem som har rett på tilbud på skolen krav som gjelder.  

Denne teksten ble sist oppdatert 5. november.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå kan SFO gi et normalt tilbud. Ved rødt nivå er hovedregelen at SFO skal gi et tilbud, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Foreldre skal ikke betale for SFO når den er stengt. For foreldre med barn som mottar tilbud i SFO, gjelder foreldrebetaling som normalt.

 

Sårbare barn og unge

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august 2020.

Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud på skolen til barn og unge med særlige behov. Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen. 

Den enkelte skole må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få tilbud på skolen. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis skolene har delvis undervisning på skolen , skal likevel barn med særlige behov få undervisning på skolen. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Oppfølging av utsatte barn og unge

 

Annen informasjon

Det er viktig å følge smittevernanbefalingene og planlegge og gjennomføre sommerskole på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Her er anbefalingene som gjelder for sommerskoler:

 • Størrelsen på gruppene bør ikke være mer enn 40 personer. Dette kan variere ut i fra alderen til barna og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.
 • Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne, og blanding av gruppene bør begrenses.
 • Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom perioden.
 • Hvis det er planlagt en avslutning med foreldre, regnes dette som et arrangement.
 • Ha en plan for håndtering av deltakere som blir syke, og ha rutiner for å informere foreldre og deltakere hvis det blir påvist smitte.
 • Vurder om det å forsvarlig å gjennomføre sommerskolen hvis det er mye smitte eller et pågående utbrudd i kommunen. Ta kontakt med kommunehelsetjenesten for råd.

Se flere råd for organiserte idretter, arrangementer på FHI sine nettsider.  

Elever som er avhengig av skoleskyss må følge nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport. Hvis det er anbefalt å bruke munnbind, skal det være gratis for elever som er avhengig av skoleskyss.

Informasjon om bruk av munnbind på skolen finner dere i smittevernveilederne. 

Se midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!