Informasjon om koronatiltak i skolen

Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skoler. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

 Sist oppdatert 3. september med oppdatert kunnskap om barn og smitte.

Det er viktig at barn og unge får være mest mulig på skolen. Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

 • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
 • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
 • Normalt renhold og god håndhygiene

Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå. Se beredskapsplaner for skoleeiere.

Testing kan erstatte karantene for elever

Testing kan erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. 

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene. 

Regler om smittekarantene for befolkningen for øvrig, finner du på helsenorge.no. 

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Skolens personell skal ikke gjennomføre testing.

Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. Les mer om testing og testmetoder.

Trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. Se trafikklysmodellen for skole.

Sykdom og smitte

Denne informasjonen ble sist oppdatert 3. september 2021.

FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte. Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. Vi anbefaler å vise til denne informasjon hvis dere får spørsmål fra foreldre. Den kan også være nyttig å ha med seg i foreldremøter.

Korona er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer, og 20-30 prosent får ingen symptomer i det hele tatt.

Det er få barn og ungdom som blir svært syke og har behov for å legges inn på sykehus. Det ser heller ikke ut til at senfølger av gjennomgått korona er vanlig hos barn og unge.

Tall fra Norge viser at 0,4 prosent av de som får påvist korona i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt er to døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen.

FHI har også fått mange spørsmål om smittesituasjonen blant barn og unge, og de har svart på mange av disse i en Facebook-post. Her gjengir vi noen av dem:

Hvorfor ha grønne/åpne skoler og barnehager når vi ser en stor smitteøkning?

Tiltak i skoler og barnehager var ikke primært for barnas skyld, men for å beskytte voksne. Barn og unge har hatt en høy belastning og høy tiltaksbyrde under pandemien så langt fordi man ønsket å holde smittenivået nede inntil store deler av risikogruppene og den voksne befolkningen var vaksinert. Barn har lav risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og det store flertallet blir helt symptomfrie etter sykdommen. Da må forholdsmessigheten i tiltakene vurderes; strenge tiltak for en sykdom som ikke er så alvorlig for barn og ungdom, er ikke forholdsmessig.

Er hurtigtester og selvtester en falsk trygghet?

Nei. Disse testene kan vise om du akkurat nå har så mye virus i luftveiene at du kan smitte andre. Er testen negativ, er du sannsynligvis trygg for andre det nærmeste døgnet. Hvis du har symptomer og testen er negativ, kan du være nesten helt sikker på at symptomene skyldes noen annet enn korona.

Er det sannsynlig at det blir ny lockdown og hjemmeskole for mange på grunn av deltavarianten?

Nei, det er lite sannsynlig. I noen kommuner kan det kanskje bli nødvendig å øke tiltaksnivået i skolen til gult, og det kan innføres jevnlig testing for å få oversikt over situasjonen. Hjemmeskole med digital undervisning er et svært strengt tiltak, og har godt dokumenterte negative konsekvenser for barn og unge. For å bruke dette tiltaket må konsekvensene for smittespredning være alvorlige. Slik sykdommen er hos barn og unge, står et slikt tiltak ikke i forhold til konsekvensene.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. september 2021.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet at alle med nyoppståtte symptomer bør teste seg.

Ved negativ test kan elevene komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. Både ansatte og elever kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

 Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 15. oktober.

Kommunen bør unngå å stenge skoler som et generelt forebyggende tiltak.

Det skal være en høy terskel for å stenge skoler. Hvis elever eller ansatte på skolen blir smittet av korona, må medelever og ansatte som har vært i nærkontakt med personen, i karantene. Dette kan for eksempel være innen samme klasse eller kohort. Resten av skolen fortsetter skolehverdagen som normalt på samme nivå i trafikklysmodellen. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter. Ved en uoversiktlig situasjon med flere smittede kan lokale helsemyndigheter vurdere å øke nivået.

Hvis det er behov for forebyggende tiltak, for eksempel ved mye smitte i kommunen, bør kommunen heller innføre rødt tiltaksnivå enn å stenge skoler. Kommunen bør vurdere å stenge skoler bare hvis det er omfattende smitte blant elever eller ansatte på skolen. Det er kommunale helsemyndigheter i samråd med nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå som innføres.

Les mer om tiltak i skolen på FHIs nettsider.

Se også koronaforskriften

Råd til opplæring

Her finner dere noen praktiske råd som kan hjelpe dere å organisere skolehverdagen på gult og rødt nivå. Blant annet:

 • Hvordan hjelpe elevene til å holde avstand på skolen.
 • Tips til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen.
 • Hjelp til smittesporing.
 • Hva ansatte kan gjøre for å holde avstand.

Les mer om hvordan organisere skolehverdagen best mulig på gult og rødt nivå. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. januar.

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan skolene gi opplæring hjemme. Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid. 

Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

 • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig.
 • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.
 • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
 • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.

Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 

Natur og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial læringsarena, og undervisning ute gjør det lettere å holde avstand til hverandre. 

Les mer om hvordan bruke uteskole for å støtte elevenes læring?

 Praktiske problemstillinger

Foreldremøter

Foreldremøter regnes som offentlige arrangementer. Se mer informasjon om arrangementer, samlinger og aktiviteter.

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august 2021.

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

Føring av dokumentasjon for elever som har gjennomført avlyste eksamener

Kunnskapsdepartementet har nylig vedtatt flere justeringer om eksamen i den midlertidige forskriften. Departementet har bl.a. vedtatt en ny bestemmelse som får betydning for føring av vitnemål og kompetansebevis for elever og deltakere som har gjennomført avlyste eksamener.

De elevene og deltakerne som har avlagt muntlig eksamen, skal ikke bli skadelidende for at beslutningen om avlysning av eksamen kom etter eksamensgjennomføringen. Elevene og deltakerne gis derfor en mulighet til å velge om de ønsker å få eksamenskarakteren ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Hovedregelen er likevel at karakteren ikke skal føres på dokumentasjonen, med mindre eleven eller deltakeren ber om det. Det er derfor viktig at skolen eller skoleeier sørger for å informere elevene og deltakerne om denne valgmuligheten.

Se også forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 28. april .

Hvis skolene er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til elever under 12 år som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er tilstrekkelig at én foreldre arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 

Skolene skal vurdere tilbudet til den enkelte elev ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.  

Les mer hvem som har rett på tilbud på skolen krav som gjelder.  

Denne teksten ble sist oppdatert 5. november.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå kan SFO gi et normalt tilbud. Ved rødt nivå er hovedregelen at SFO skal gi et tilbud, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Foreldre skal ikke betale for SFO når den er stengt. For foreldre med barn som mottar tilbud i SFO, gjelder foreldrebetaling som normalt.

 

Sårbare barn og unge

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august 2020.

Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud på skolen til barn og unge med særlige behov. Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen. 

Den enkelte skole må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få tilbud på skolen. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis skolene har delvis undervisning på skolen , skal likevel barn med særlige behov få undervisning på skolen. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Oppfølging av utsatte barn og unge

 

Annen informasjon

Det er viktig å følge smittevernanbefalingene og planlegge og gjennomføre sommerskole på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Her er anbefalingene som gjelder for sommerskoler:

 • Størrelsen på gruppene bør ikke være mer enn 40 personer. Dette kan variere ut i fra alderen til barna og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.
 • Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne, og blanding av gruppene bør begrenses.
 • Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom perioden.
 • Hvis det er planlagt en avslutning med foreldre, regnes dette som et arrangement.
 • Ha en plan for håndtering av deltakere som blir syke, og ha rutiner for å informere foreldre og deltakere hvis det blir påvist smitte.
 • Vurder om det å forsvarlig å gjennomføre sommerskolen hvis det er mye smitte eller et pågående utbrudd i kommunen. Ta kontakt med kommunehelsetjenesten for råd.

Se flere råd for organiserte idretter, arrangementer på FHI sine nettsider.  

Elever som er avhengig av skoleskyss må følge nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport. Hvis det er anbefalt å bruke munnbind, skal det være gratis for elever som er avhengig av skoleskyss.

Informasjon om bruk av munnbind på skolen finner dere i smittevernveilederne. 

Se midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!