Skole – informasjon om koronasituasjonen

Fra høsten skal skolene planlegge for en mer normal skolehverdag der dere følger gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. 

Nytt: 6. juli. Oppdatert informasjon om midlertidig regler om inntak til friskoler.

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved av skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av klasser.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.
Se oppdaterte smittevernveiledere

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Skoleeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se forslag til beredskapsplan til skoleeiere.

Sårbare barn og unge

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22. juni.

Tilbud i SFO gjennom sommeren

Det er vanlig at SFO holder stengt noen uker hver sommer. Denne stengingen har ikke sammenheng med vedtak etter smittevernloven. De midlertidige reglene som innebærer at barn og unge med særlige behov skal få et tilbud når skoler og SFO er stengt, vil derfor ikke gjelde for SFO som er stengt i sommer.

Noen barn vil likevel ha behov for et tilbud gjennom hele sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for de yngste elevene også om sommeren.

 

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen. Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov.

Den enkelte skole må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Oppfølging av utsatte barn og unge

Iverksetting av tiltak

Kommunestyret kan sørge for at dette blir iverksatt, hvis skoler eller barnehager ikke følger opp dette tilbudet til barn og unge. Dette gjelder også for private skoler og -barnehager.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni

Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme for eksempel fordi eleven er i risikogruppen.

Skoleeier kan gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger, men det kan være aktuelt hvis skolen er helt eller delvis stengt eller hvis eleven av andre grunner får opplæring hjemme. I vurderingen skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på lærere og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organiseres og antallet timer per uke. 

Når smittesituasjonen er på gult nivå, vil det ikke være behov for å gjøre tilpasninger i tilretteleggingen. I beredskapsplanleggingen må skoleeier særlig planlegge for hvordan skolene vil ivareta og prioritere opplæringen til elever med særskilte rettigheter ved endring fra gult til rødt nivå.  

Åpningen for å gjøre tilpasninger gjelder vedtak med hjemmel i kapittel 2 (grunnskolen), kapittel 3 (videregående opplæring), kapittel 4A (opplæring spesielt organisert for voksne) og kapittel 5 (spesialundervisning).

Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om blant annet spesialundervisning uten at det er utarbeidet sakkyndig vurdering. Dette gjelder typisk hvor vedtak skal forlenges eller det av andre grunner er relativt klart hva vedtaket bør være. Hvor lenge vedtaket gjelder, har betydning for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å fastsette kortvarige vedtak, for deretter gjennomføre en sakkyndig vurdering og fatte nytt vedtak når situasjonen tillater det. Utredninger, kartlegginger mv. som kan gjennomføres i samsvar med de smittevernreglene som gjelder, skal likevel gjennomføres som normalt.

Spesialpedagogisk hjelp - udir.no

Spesialundervisning - udir.no

Opplæring

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22. juni.

Tilbud i SFO gjennom sommeren

Det er vanlig at SFO holder stengt noen uker hver sommer. Denne stengingen har ikke sammenheng med vedtak etter smittevernloven. De midlertidige reglene som innebærer at barn som har foreldre med kritisk samfunnsfunksjon skal få et tilbud når skoler og SFO er stengt, vil derfor ikke gjelde for SFO som er stengt i sommer.

Noen barn vil likevel ha behov for et tilbud gjennom hele sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for de yngste elevene også om sommeren.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen.

Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. 

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. 

Hvis skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Skolen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om skolen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

Veiledning for barnehager og skoler som gir et tilbud utenfor ordinær åpningstid og/eller på offentlige fridager

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni.

Elever som er smittet, i karantene eller i isolasjon

Hvis en elev må være borte fra skolen på grunn av smitte av covid-19, karantene eller isolering, gjelder de ordinære reglene om opplæring ved sykefravær. Hvis eleven har langvarig fravær, har skoleeier har plikt til å gi opplæring for eksempel hjemme hos eleven. Hva som anses som langvarig fravær, avgjøres etter en konkret og skjønnsmessig vurdering.

I perioden elevene har fått opplæring hjemme, har mange skoler etablert ordninger for opplæring hjemme. Hvis elevene må være hjemme på grunn av smitte, karantene eller isolering, bør derfor skolene ikke vente for lenge før de kommer igang med opplæring hjemme. 

Elever som er i risikogrupper

Elever som er i risikogrupper, eller som har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring hjemme selv om skolen eller trinnet ellers er åpent. I disse tilfellene har skoleeier plikt til å gi opplæring til elevene hjemme uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen. Det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning for å gjennomføre slik opplæring. Skoleeier må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at eleven isoleres fra.

Se informasjon om hvem som er i risikogrupper i veilederne om smittevern i skoler 

Regler for undervisning av egne barn

Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn hjemme. Det er foreldrene som da har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende opplæringen i skolen. Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. For barn som ikke er i risikogruppa, er det trygt å gå på skolen.

Hvis foreldrene likevel velger å holde barna hjemme, kan de ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Foreldre som velger ikke å sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten.

Råd om hvordan dere kan gjennomføre opplæringen når elevene er hjemme

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22. juni

Skoler som har avlyst leirskole våren 2020 som følge av koronaviruset, må gjennomføre leirskole på et senere tidspunkt. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Dette kravet gjelder ikke for elever som gikk 10. trinn våren 2020.

Skoleeier må sørge for at smittevernreglene som gjelder for skolene også blir fulgt under oppholdet. For elevene som deltar på leirskolen gjelder ikke avstandskravet på 1 meter.

Arrangørene må sørge for at syke personer ikke deltar og har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne på arrangementet for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager.  

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni.

Reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis og fraværsgrensen gjelder i utgangspunktet som normalt fra skolestart for skoleåret 2020-2021. De midlertidige unntakene som følge av koroansituasjonen gjelder kun ut skoleåret 2019–2020. 

I perioden fra 13. mars og ut skoleåret, skulle skolene ikke føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Dette gjaldt både for grunnskole og videregående skole. Fravær i denne perioden regnes ikke som udokumentert etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Fra 4. mars til 12. mars gjaldt et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner. 

Skolene har organisert skoledagen forskjellig rundt om i landet. Elevene har også ulike hjemmesituasjoner, som det er viktig å ta hensyn til når elevene har undervisning hjemme. Det vil derfor være vanskelig å føre fravær som normalt denne våren.

Lærerne må likevel ha oversikt over elevenes deltakelse i den opplæringen som blir gitt, enten elevene får opplæring på skolen eller hjemme. Dersom skolen er stengt eller har begrenset åpnings- eller oppholdstid, er det viktig at lærerne følger opp elevene på en god måte og har jevnlig kontakt med elevene om skolearbeidet. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Elever som ikke deltar aktivt i opplæringen, uavhengig av om de får opplæringen på skolen eller hjemme, risikerer å ikke få karakter i faget. Manglende deltakelse i opplæringen vil også kunne påvirke vurderingen i orden og oppførsel. Les mer om hva som reguleres i et ordensreglement.

Skolen/skoleeier vurderer selv hvilken oversikt og registrering av fravær de mener er mest hensiktsmessig. Hvis elevene er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, må de melde fra om dette til skolen sin.

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 27. mai.

Gjennomføringsperioden er foreløpig utvidet til 5. juni. Dette gjelder både de obligatoriske og de frivillige prøvene.

Sist oppdatert 7. mai

Kunnskapsdepartementet har endret kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver, slik at så mange lærlinger som mulig kan ta fag- og svenneprøver denne våren.

Våren 2020 er det mulig å avkorte læretiden. I tillegg er det anledning til å gjøre unntak fra kravene til at hele prøvenemnda må være tilstede under fagprøver, svenneprøver, praksisbrevprøver og kompetanseprøver. Dispensasjon fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse gjelder ut året.

Endringene trådte i kraft i 30. april

Oppsummert er det unntak fra:

 • kravet om å fullføre læretiden etter bestått prøve
 • kravet til omfang av opplæring i bedrift før man kan meldes opp til prøven for dem som har vært permittert eller oppsagt. Kandidaten må samtykke til tidlig oppmelding.
 • kravene til at hele prøvenemnda er tilstede

Hvis lærlingen blir permittert eller oppsagt

Mange bedrifter har utfordringer som følge av korona-situasjonen. Dette kan føre til permitteringer og konkurser, som igjen påvirker lærekontrakter og fag- og svenneprøver. I denne situasjonen er det viktig å ta vare på lærlingene. Vi oppfordrer bedrifter til å ha tett dialog med lærlinger og fylkeskommunene om situasjonen i bedriften og eventuelle tiltak.  

Permittering

 • Lærebedrifter som ikke er i stand til å gi opplæring til lærlinger i dagens situasjon, kan permittere lærlingen.
 • Lærlinger er sikret inntekt hvis de blir permittert.
 • Lærebedrifter som permitterer en lærling må legge inn avbrudd i lærekontrakten og varsle fylkeskommunen.
 • Dersom en lærekontrakt må heves, skal fylkeskommunen tilrettelegge for at lærlingen får fullført fagopplæringen.
 • Lærlinger uten opplæringsrett og som har inngått lærekontrakter, har også rett til å fullføre fagopplæringen.
 • Informasjon om lærlingers rettigheter ved permitteringer finnes på nav.no

Oppsigelse

 • Hvis lærebedriften ikke lenger kan gi opplæring eller går konkurs, kan lærekontrakten heves. For at kontrakten kan oppheves, må fylkeskommunen samtykke.
 • Lærlingene har likevel rett til å fullføre læretiden, men fylkeskommunen må da finne andre løsninger.

Denne teksten ble sist oppdatert 3. juli.

Tilbud i SFO gjennom sommeren

Det er vanlig at SFO holder stengt noen uker hver sommer. Denne stengingen har ikke sammenheng med vedtak etter smittevernloven. De midlertidige reglene som innebærer at barn og unge med særlige behov og barn som har foreldre med kritisk samfunnsfunksjon skal få et tilbud når skoler og SFO er stengt, vil derfor ikke gjelde for SFO som er stengt i sommer.

Noen barn vil likevel ha behov for et tilbud gjennom hele sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for de yngste elevene også om sommeren.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå kan SFO gi et normalt tilbud. Ved rødt nivå er hovedregelen at SFO skal gi et tilbud, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Foreldre skal ikke betale for SFO når den er stengt. For foreldre med barn som mottar tilbud i SFO, gjelder foreldrebetaling som normalt.

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen

Det er vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen. Disse endringene skal tre i kraft 1. august 2020. Les mer om forskriftsbestemmelsene.

Det skal innføres to moderasjonsordninger som skal gjelde for kommunale og private SFO-tilbud som kommunen benytter. Moderasjonsordningene skal ikke gjelde SFO-tilbud på friskoler.

Den ene ordningen er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at foreldrebetalingen for et tilbud på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Den andre ordningen som innføres er gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn.

Denne informasjonen ble publisert 29. mai.

Bare der kommunen og fylkeskommunen kan godtgjøre at det er nødvendig og forsvarlig, kan det gjøres tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av enkeltvedtak etter opplæringsloven kapittel 4A. I vurderingen kan det tas hensyn til hvor mange lærere voksenopplæringen har tilgjengelig, antallet voksne deltakere, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr.

Kravet om at kommunen og fylkeskommunen må «godtgjøre» at tilpasningen er nødvendig og forsvarlig, betyr at det er kommunen og fylkeskommunen som må sannsynliggjøre at dette vilkåret er oppfylt. Det er ikke ment som et absolutt dokumentasjonskrav. Hensikten er å legge til grunn en høy terskel for tilpasninger, og at det er tilpasninger og ikke normal oppfyllelse som må begrunnes. Hovedregelen er fortsatt at de individuelle rettighetene ivaretas i samsvar med enkeltvedtaket.

Det er ikke utarbeidet en særskilt smittevernveileder for voksenopplæringen. Vi anbefaler å følge de rådene og føringene som er gitt i Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020.

Annen informasjon

Informasjon om eksamen, standpunkt og vitnemål finner du her

Tilpassede råd om avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage (fhi.no)

På gult nivå skal elever få et fulltidstilbud på skolen. Elever som er avhengig av skoleskyss, må derfor få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. I praksis betyr dette at retten til skoleskyss skal gå foran andre krav i veileder for smittevern i kollektivtransport. Elever kan sitte/stå sammen på kollektivtransport, men bør i størst mulig grad holde avstand til andre reisende.

Lokale helsemyndigheter, skoleeier og ansvarlig for skyss (som hovedregel fylkeskommunen) kan vurdere om det er nødvendig å gjøre lokale tilpasninger. Dette må vurderes ut ifra smittesituasjonen lokalt.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22. juni 2020. 

Kulturskolene kan gjennomføre sine aktiviteter med maksimalt 200 personer.  

For barn og unge gjelder ikke avstandskravet på en meter. For andre offentlig arrangementer er det et krav om at deltakerne må holde minimum en meters avstand til andre deltakere utenfor samme husstand. Dette kravet gjelder ikke for personer under 20 år. 

Kulturskolen må følge smittevernrådene om håndvask, renhold osv. De må sørge for at syke personer ikke deltar og har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager.  

Denne informasjonen ble sist oppdatert 29. juni

For skoleåret 2019/2020 ble regelverket midlertidig endret slik at det var mulig å godkjenne opplæringsår i utlandet for elever som ikke hadde fullført på grunn av koronasituasjonen. Smittesituasjonen er fremdeles usikker, og vi anbefaler alle elevene til å takke ja til skoleplass i Norge fra høsten 2020 i tilfelle det ikke vil være mulig å reise på utveksling. Det vil ikke bli innført midlertidige endringer i regelverket for godkjenning av opplæringsår for skoleåret 2020/2021 nå. 

Det betyr at vi nå er tilbake til de ordinære reglene for godkjenning av utvekslingsår i utlandet. Eleven må gjennomføre og bestå ett års opplæring i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2 for å få godkjent et helt skoleår. Det vil ikke bli godkjent hele opplæringsår dersom eleven får et kortere opphold i utlandet som følge av koronasituasjonen. Hvis eleven velger å dra til utlandet, tar eleven selv risikoen for at opplæringen ikke vil bli godkjent som et opplæringsår i Norge.

Innenfor et opplæringsår er det ikke mulig å få godkjent en kombinasjon av opplæring etter læreplanverket i Norge og et annet lands læreplaner/skolesystem. Det betyr for eksempel at elever ikke kan ta opplæring i norsk videregående skole første halvår for så å dra til utlandet siste halvåret av skoleåret. 

Muligheter for å få opplæringsår i utlandet godkjent for skoleåret 2020/2021

Det er i dag ikke et krav om at lengden på opplæringen i utlandet er helt samsvarende med opplæringen i Norge. Det er opplæringstilbud/skolesystemer hvor for eksempel 9 måneder er å regne som fulltids opplæringsår. Det avgjørende er om opplæringsåret anses som likeverdig eller mer omfattende enn det norske læreplanverket.

Opplæring i utlandet kan være på nivå med et norsk Vg1/Vg2 selv om det i antall måneder ikke er helt samsvarende. Det gjør at tilbud fra utlandet som starter senere i høst og varer til neste sommer kan godkjennes som et fullført Vg1 eller Vg2. Dette må vurderes individuelt.

Avtale med utenlandske skoler

Noen skoler og fylkeskommuner har avtaler med utenlandske skoler om at norske elever skal få ta deler av opplæringen der. Elevene følger da de norske læreplanene og skoleeier i Norge har ansvaret for elevenes opplæring, Denne ordningen omfattes ikke av reglene om godkjenning av opplæringsår i utlandet. 

 Se også Se § 1-16 andre ledd i forskrift til opplæringsloven.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22.april.

Barn og unge kan ha flere bekymringer nå. De kan for eksempel være redde for å bli smittet. De kan oppleve at noen de er glade i blir alvorlig syke. Økonomiske problemer og andre vansker i familien kan også føre til utfordringer. Livsutfoldelse og læring hemmes av bekymring, derfor må vi gi barn og ungdom gode mestringsstrategier.

Barnehagebarns psykiske helse

Barnehagen kan ta opp tema om barns psykiske helse i kommunikasjonen med foreldrene, men også direkte med barna.

Personalets oppgave kan være å hjelpe barn å regulere følelser for situasjonen barna står i, eller å veilede foreldrene. Å få hjelp til å håndtere følelser er viktig for barnas psykiske helse. Personalet som har en god relasjonell tilknytning til barna kan være en viktig støtte i en utfordrende hverdag. Kunnskapen om hvordan man møter barn og barns reaksjoner er viktig og kan være nyttig å dele med foreldrene.

Skolen kan fremme elevenes psykiske helse

Skolen kan ta opp temaer som psykisk helse og stressmestring som en del av opplæringen. 

I kommunikasjon med elever kan dere spørre hvordan de opplever situasjonen. Hvis elever har mange bekymringstanker, er det godt å snakke med en trygg voksen som anerkjenner ulike følelser men som kan justere eller korrigere negative tanker. 

Gode råd og ressurser

Hvem kan barn snakke med om koronavirus - råd fra Barneombudet

Råd om å snakke med barn og unge om koronavirus - fra Helsedirektoratet

Ressurser til skole fra Læringsmiljøsenteret

Ressurser til barnehage fra Læringsmiljøsenteret

Ressurser til barnehage fra udir.no om barn i kriser og sorg 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 29. mai.

Det er fortsatt opplæringsloven med forskrifter som regulerer rammene for opplæringen, inkludert elevenes rettigheter. Ved grønt og gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for avvik fra opplæringsloven med forskrifter. Smittesituasjonen får betydning for anvendelsen av de midlertidige reglene. De midlertidige reglene åpner bare for tilpasninger så langt det er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. 

Se midlertidig regelverk for utdanningssektoren om Covid-19

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22. juni.

Fra 15. juni er det tillatt å gjennomføre sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole eller andre skoleliknende fritids- eller ferietilbud med opp til 200 deltakere. Ansatte eller andre som står for gjennomføringen av arrangementet regnes ikke med i de 200 deltakerne.

For barn og unge gjelder ikke avstandskravet på en meter. For andre offentlig arrangementer er det et krav om at deltakerne må holde minimum en meters avstand til andre deltakere utenfor samme husstand. Dette kravet gjelder ikke for personer under 20 år, noe som gjør det enklere å gi et tilbud til barn og unge i sommer.

Arrangørene må sørge for at syke personer ikke deltar og har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne på arrangementet for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager.

Det er åpnet opp for at friskoler kan ta inn flere søkere enn det skolen er godkjent for. Friskoler kan ta inn følgende søkere høsten 2020:

 • Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag.
 • Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev.
 • Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

Døgnåpen alarmtelefon for barn og unge

 • Telefon 116 111
 • SMS på 41 71 61 11
 • E-post alarm@116111.no
 • Fra utlandet +47 95 41 17 55

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at mange har spørsmål nå, og vi oppdaterer denne saken fortløpende.

Foreldre og elever – ta kontakt med skolen din
Lærere og skoler – ta kontakt med kommunen / fylkeskommuner
Kommuner og fylkeskommuner – ta kontakt med Fylkesmannen
Lærlinger og lærebedrifter – ta kontakt med opplæringskontoret/fylkeskommunen

Ved spørsmål til Udir, send e-post til post@udir.no

Har du spørsmål om smittevern?

Ta kontakt med de lokale smittevernmyndigheten i kommunen. 
Se også informasjon på Folkehelseinstituttet om koronaviruset, råd og tiltak.

 

Plakat og film om forebygging av smitte i barnehager og skoler

Ekspertgruppens rapport

Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020

Presentasjon av ekspertgruppens rapport

Fylkesmennenes rapporterting av konsekvenser av stengte skoler og barnehager

Kartlegging av barnevern- og helsetjenester – Deloitte

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!