Skole – informasjon om koronasituasjonen

Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. 

Nytt: 17. september. Oppdatert informasjon om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen.

Opplæring

Denne informasjonen ble sist oppdatert 17. september.

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon.

Dersom elevene ikke kan få opplæringen på skolen, har skolen plikt til å tilby opplæring på en annen måte slik at man sikrer at elevene i størst mulig grad får deltatt i opplæringen. Skolen må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Elevene har plikt til å delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme.

Det vil være ulike grunner til at eleven ikke kan møte på skolen. Dette avgjør om eleven har krav på opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen

Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 27. august.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.

Midlertidig unntak fra fraværsreglene for elever på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse høsten 2020

Enkelte elever som i høst startet på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, vil parallelt måtte gjennomføre fag- eller svenneprøve som ble utsatt våren 2020. Fravær som er nødvendig for å gjennomføre prøven, skal anses som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis.

Forutsetningen er at prøven gjennomføres innen 1. november, og at fraværet er nødvendig for å gjennomføre prøven. At fraværet må være nødvendig, innebærer at det kun er fravær for selve gjennomføringen av prøven som er omfattet. Forberedelser til prøven osv. vil ikke være omfattet av unntaksreglene.

Endringen gjelder både for fraværsgrensen og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis.

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen.

Ved stengte eller delvis stengte skoler må skoleeier sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. 

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. 

Hvis skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Skolen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om skolen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 21. august

Skoler som må avlyse leirskole som følge av koronaviruset, må gjennomføre leirskole på et senere tidspunkt. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Dette kravet gjelder ikke for elever som gikk 10. trinn våren 2020.

Skoleeier må sørge for at smittevernreglene som gjelder for skolene også blir fulgt under oppholdet. For elevene som deltar på leirskolen gjelder ikke avstandskravet på 1 meter.

Arrangørene må sørge for at syke personer ikke deltar og har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne på arrangementet for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager.  

Denne teksten ble sist oppdatert 13. august.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå kan SFO gi et normalt tilbud. Ved rødt nivå er hovedregelen at SFO skal gi et tilbud, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Foreldre skal ikke betale for SFO når den er stengt. For foreldre med barn som mottar tilbud i SFO, gjelder foreldrebetaling som normalt.

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen

Det er innført to moderasjonsordninger som gjelder kommunale og private SFO-tilbud som kommunen benytter. Dette gjelder ikke for SFO-tilbud på friskoler. 

 • Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. Foreldrebetalingen for et tilbud på 1.–2. trinn skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
 • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni.

Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn hjemme. Det er foreldrene som da har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende opplæringen i skolen. Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. For barn som ikke er i risikogruppa, er det trygt å gå på skolen.

Hvis foreldrene likevel velger å holde barna hjemme, kan de ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Foreldre som velger ikke å sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten.

Råd om hvordan dere kan gjennomføre opplæringen når elevene er hjemme

Sykdom og smitte

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved av skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av klasser.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Se oppdaterte smittevernveiledere

Nye studier om barn og unges rolle i smittespredning av covid-19 viser at de fleste som er syke, smitter ingen eller veldig få andre. Det er sjelden barn smitter andre barn, og smitte fra barn til voksen forekommer først og fremst innen samme husholdning. Ungdom smitter andre i større grad enn barn.

I Sverige, der barnehager og grunnskolen har vært åpen i hele utbruddsperioden, er det ikke påvist at lærere og pedagoger har høyere risiko for koronasmitte enn andre yrkesgrupper.

Det er rapportert enkelte utbrudd i både barnehager og skoler fra flere land, og vi forventer at det vil komme smitte i barnehager og skoler fremover. Det er ikke grunnlag for å hevde at det er mer smitte i barnehager og skoler enn generelt i samfunnet. Barnehage- og skoleeiere må ha planer for overgang til rødt tiltaksnivå dersom det blir nødvendig.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må barnehagene og skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå. Barnehage- og skoleeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se forslag til beredskapsplaner

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september .

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

 • For barneskoleelever: Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager.  Hvis eleven raskt blir bra, kan eleven komme tilbake til skolen uten test når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis eleven ikke blir bedre, anbefales kontakt med lege og eventuell testing.
 • For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de forsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 


 Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Sårbare barn og unge

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå skal elevene gå som normalt på skolen. Ved rødt nivå må skoleeier sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov.

Den enkelte skole må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Oppfølging av utsatte barn og unge

Iverksetting av tiltak

Kommunestyret kan sørge for at dette blir iverksatt, hvis skoler eller barnehager ikke følger opp dette tilbudet til barn og unge. Dette gjelder også for private skoler og -barnehager.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 8. juni

Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme for eksempel fordi eleven er i risikogruppen.

Skoleeier kan gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger, men det kan være aktuelt hvis skolen er helt eller delvis stengt eller hvis eleven av andre grunner får opplæring hjemme. I vurderingen skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på lærere og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organiseres og antallet timer per uke. 

Når smittesituasjonen er på gult nivå, vil det ikke være behov for å gjøre tilpasninger i tilretteleggingen. I beredskapsplanleggingen må skoleeier særlig planlegge for hvordan skolene vil ivareta og prioritere opplæringen til elever med særskilte rettigheter ved endring fra gult til rødt nivå.  

Åpningen for å gjøre tilpasninger gjelder vedtak med hjemmel i kapittel 2 (grunnskolen), kapittel 3 (videregående opplæring), kapittel 4A (opplæring spesielt organisert for voksne) og kapittel 5 (spesialundervisning).

Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om blant annet spesialundervisning uten at det er utarbeidet sakkyndig vurdering. Dette gjelder typisk hvor vedtak skal forlenges eller det av andre grunner er relativt klart hva vedtaket bør være. Hvor lenge vedtaket gjelder, har betydning for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å fastsette kortvarige vedtak, for deretter gjennomføre en sakkyndig vurdering og fatte nytt vedtak når situasjonen tillater det. Utredninger, kartlegginger mv. som kan gjennomføres i samsvar med de smittevernreglene som gjelder, skal likevel gjennomføres som normalt.

Spesialpedagogisk hjelp - udir.no

Spesialundervisning - udir.no

Annen informasjon

Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

I de situasjonene, utenom skolen, der munnbind er anbefalt, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Et eksempel er kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av munnbind for barn. Barn kan ha vanskeligheter med å bruke munnbind riktig, og for små barn kan det være vanskelig å puste godt ved bruk av munnbind.

Ansatte i barnehager og skoler med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør diskutere med sin lege om de har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Les mer om bruk av munnbind i barnehager og skoler hos Folkehelseinstituttet

Denne teksten ble sist oppdatert 14. august.

På gult nivå skal elever få et fulltidstilbud på skolen. Elever som er avhengig av skoleskyss, må derfor få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. 

Elever kan sitte/stå sammen på kollektivtransport, men bør i størst mulig grad holde avstand til andre reisende.

Elever i ungdomsskole og videregående bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å bruke munnbind.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22. juni 2020. 

Kulturskolene kan gjennomføre sine aktiviteter med maksimalt 200 personer.  

For barn og unge gjelder ikke avstandskravet på en meter. For andre offentlig arrangementer er det et krav om at deltakerne må holde minimum en meters avstand til andre deltakere utenfor samme husstand. Dette kravet gjelder ikke for personer under 20 år. 

Kulturskolen må følge smittevernrådene om håndvask, renhold osv. De må sørge for at syke personer ikke deltar og har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager.  

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august

Smittesituasjonen er usikker, og vi anbefaler alle elevene til å takke ja til skoleplass i Norge fra høsten 2020 i tilfelle det ikke vil være mulig å reise på utveksling. Det vil ikke bli innført midlertidige endringer i regelverket for godkjenning av opplæringsår for skoleåret 2020/2021 nå. 

Det betyr at vi nå er tilbake til de ordinære reglene for godkjenning av utvekslingsår i utlandet. Eleven må gjennomføre og bestå ett års opplæring i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2 for å få godkjent et helt skoleår. Det vil ikke bli godkjent hele opplæringsår dersom eleven får et kortere opphold i utlandet som følge av koronasituasjonen. Hvis eleven velger å dra til utlandet, tar eleven selv risikoen for at opplæringen ikke vil bli godkjent som et opplæringsår i Norge.

Innenfor et opplæringsår er det ikke mulig å få godkjent en kombinasjon av opplæring etter læreplanverket i Norge og et annet lands læreplaner/skolesystem. Det betyr for eksempel at elever ikke kan ta opplæring i norsk videregående skole første halvår for så å dra til utlandet siste halvåret av skoleåret. 

Muligheter for å få opplæringsår i utlandet godkjent for skoleåret 2020/2021

Det er i dag ikke et krav om at lengden på opplæringen i utlandet er helt samsvarende med opplæringen i Norge. Det er opplæringstilbud/skolesystemer hvor for eksempel 9 måneder er å regne som fulltids opplæringsår. Det avgjørende er om opplæringsåret anses som likeverdig eller mer omfattende enn det norske læreplanverket.

Opplæring i utlandet kan være på nivå med et norsk Vg1/Vg2 selv om det i antall måneder ikke er helt samsvarende. Det gjør at tilbud fra utlandet som starter senere i høst og varer til neste sommer kan godkjennes som et fullført Vg1 eller Vg2. Dette må vurderes individuelt.

Avtale med utenlandske skoler

Noen skoler og fylkeskommuner har avtaler med utenlandske skoler om at norske elever skal få ta deler av opplæringen der. Elevene følger da de norske læreplanene og skoleeier i Norge har ansvaret for elevenes opplæring, Denne ordningen omfattes ikke av reglene om godkjenning av opplæringsår i utlandet. 

 Se også Se § 1-16 andre ledd i forskrift til opplæringsloven.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 29. mai.

Det er fortsatt opplæringsloven med forskrifter som regulerer rammene for opplæringen, inkludert elevenes rettigheter. Ved grønt og gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for avvik fra opplæringsloven med forskrifter. Smittesituasjonen får betydning for anvendelsen av de midlertidige reglene. De midlertidige reglene åpner bare for tilpasninger så langt det er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. 

Se midlertidig regelverk for utdanningssektoren om Covid-19

Det er åpnet opp for at friskoler kan ta inn flere søkere enn det skolen er godkjent for. Friskoler kan ta inn følgende søkere høsten 2020:

 • Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag.
 • Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev.
 • Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

Se midlertidig forskrift om inntak til friskoler høsten 2020.

Denne informasjonen ble publisert 14. august.

Det er ikke utarbeidet en særskilt smittevernveileder for voksenopplæringen. Vi anbefaler å følge de rådene og føringene som er gitt i Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020.

Veiledningen gjelder så langt den passer for voksenopplæringen. I de tilfeller det enkelte opplæringssted mener den ikke passer, oppfordrer vi å søke råd hos lokale smittevernmyndigheter. Uansett bør voksenopplæringsstedet tilstrebe at elevene holder 1 meter avtand i alle situasjoner. 

Årets nasjonale prøver for 5., 8 og 9. trinn gjennomføres fra 31. august til 25. september.

Dersom det oppstår lokale koronautbrudd, og elevgrupper må i karantene, kan det være behov for en vurdering om skolen kan gjennomføre alle prøvene. Dette avhenger av lokale forhold og hvilke tiltak som er gitt av smittevernmyndighetene som er i tråd med trafikklysmodellen i smittevernveilederen.

Elever med kroniske sykdommer

Elever som mottar opplæring hjemme grunnet kroniske sykdommer og er i fare for smitte, kan gjennomføre prøvene hjemme dersom skolen har en ordning med fysisk besøk av lærer eller assistent.

Les mer om gjennomføring av nasjonale prøver knyttet til korona

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 14. september.

Slik smittesituasjonen er nå, skal barnehager og skoler følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det er fremdeles mulig å arrangere foreldremøter og andre arrangementer, så lenge man sørger for at alle holder god avstand til hverandre og ivareta smittevernreglene.

Foreldremøter og andre tilstelninger som barnehager og skoler arrangerer, regnes som offentlige arrangementer. Det betyr at det kan være opp til 200 personer til stede, men alle må holde minst 1 meter avstand til hverandre. Barnehagen og skolen må også ha oversikt over hvem som er tilstede på foreldremøtene, med tanke på en eventuell smitte. 

På rødt nivå anbefaler vi ikke å gjennomføre foreldremøter. I de situasjonene må barnehagene og skolene gjennomføre foreldremøter digitalt.

Råd til hvordan gjennomføre foreldremøter:

Mange barnehager har liten plass, og det kan være mer krevende å arrangere foreldremøter med strenge smitteverntiltak. Det betyr at mange må tenke nytt rundt hvordan foreldremøtene kan organiseres. Her er noen forslag til hvordan dere kan løse dette:

 • Del opp foreldremøtet i mindre grupper
 • Hold foreldremøtet ute
 • Bruk andre lokaler i nærmiljøet
 • Gjennomfør møtet digitalt

Det er viktig å sørge for at alle får tilgang på informasjon fra foreldremøtene. Noen foreldre har ikke mulighet til å delta på foreldremøter fordi de er i en risikogruppe. Hvis dette gjelder mange, kan det være lurt å arrangere foreldremøtene digitalt. Ved rødt nivå bør samtalene fortrinnsvis erstattes med digitale møter.

Utviklingssamtaler

Når barnehagen eller skolen skal gjennomføre utviklingssamtaler, er det viktig at de husker på håndvask både før og etter samtalen, og sørge for at alle holder minst en meters avstand til hverandre.

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at mange har spørsmål nå, og vi oppdaterer denne saken fortløpende.

Foreldre og elever – ta kontakt med skolen din
Lærere og skoler – ta kontakt med kommunen / fylkeskommuner
Kommuner og fylkeskommuner – ta kontakt med Fylkesmannen
Lærlinger og lærebedrifter – ta kontakt med opplæringskontoret/fylkeskommunen

Ved spørsmål til Udir, send e-post til post@udir.no

Har du spørsmål om smittevern?

Ta kontakt med de lokale smittevernmyndigheten i kommunen. 
Se også informasjon på Folkehelseinstituttet om koronaviruset, råd og tiltak.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!