Råd om hvordan dere kan gjennomføre opplæring når elevene er hjemme

Vi har samlet noen råd som kan hjelpe skoler og lærere med undervisning hjemme og å følge opp elevene mens skolen er stengt.

Skoleeier er nå i en situasjon hvor det ikke er mulig å gi elevene et opplæringstilbud som fullt ut er i samsvar med opplæringsloven. Det er utfordrende for skolene å planlegge et opplegg som både passer for alle elevene og er gjennomførbart i en hjemmesituasjon. 

Kompetansepakke for digital samhandling og fjernundervisning

Kompetansepakken gir støtte til skoleeiere, skoleledere og lærere i digital samhandling og fjernundervisning. Pakken innholder materiale om trygg og sikker bruk av digitale løsninger, bruk av læreplanen, didaktikk rundt fjernundervisning og variert bruk av digitale verktøy og ressurser. 

Råd til planlegging og gjennomføring av undervisning

Det finnes ikke et enkelt svar på hva som er et godt nok opplæringstilbud for elevene når skolene er stengt. Det er viktig å finne aktiviteter og oppgaver som egner seg for elevene å jobbe med hjemmefra. Prinsipper for god læring og vurdering gjelder også i denne situasjonen, selv om lærerne må finne litt andre løsninger.

Det er vanskelig å fastsette et minimumskrav til hvordan den enkelte skole må følge opp elevene på de ulike trinnene.

Når elevene er hjemme er utfordringen å planlegge aktiviteter og oppgaver som kan passe for alle. Det kan derfor være en idé å legge opp til et opplegg som innebærer valgmuligheter for elevene.  Hvis elevene får mulighet til å velge selv, og slik medvirke i egen opplæring kan det styrke elevenes motivasjon. Oppgaver alene erstatter ikke undervisningen og dialogen mellom lærer og elever. God kommunikasjon med elevene og foreldrene har stor betydning, det kan for eksempel være dialog om mestring, arbeidsmengde eller hvordan elevene har opplevd å jobbe med oppgaver og aktiviteter. Tilbakemeldinger fra foresatte kan også være nyttig.

Bruk muntlige, skriftlige og praktiske måter å arbeide med fagene på, også nå som kommunikasjonen foregår digitalt.

Læringen kan følges opp på mange måter, for eksempel ved bruk av læringslogg

Når elevene sitter mye alene hjemme og jobber, er det ekstra viktig med støtte fra læreren og skolen. De elevene som mestrer det å jobbe selvstendig, trenger også å bli sett og få noen råd til videre arbeid. Lærere må ha spesiell oppmerksomhet mot elever som strever med skolearbeidet. Disse vil kanskje ha vanskeligst for å ta igjen skolearbeid når de er tilbake på skolen, og kan ha behov for ekstra støtte i hjemmesituasjonen.

Hjemmeundervisning av elever med særlige behov (statped.no)

Underveisvurdering

Prøv å finne enkle måter å gjennomføre underveisvurdering på når elevene er hjemme. Underveisvurdering handler blant annet om å få finne ut hva elevene mestrer og hva de strever med. Det handler også om at elevene får tilbakemeldinger og råd som de kan bruke i det videre skolearbeidet. Hvis innleveringer eller prøver blir for dominerende i undervisningen, kan elevene få en følelse av at de hele tiden blir målt på det de gjør. Pass derfor på å legge til rette for aktiviteter der elevene kan få prøve og feile, der de opplever mestring og der de får ro til å jobbe med noe over tid.

Opplæringssituasjonen hjemme kan også være en fin anledning til at elevene øver på å vurdere eget arbeid eller reflektere over egen læring.

Les mer om underveisvurdering her

Standpunktvurdering

Lærere kjenner elevene sine godt, og har informasjon om hvordan elevene har utviklet seg i faget gjennom året. Elevene har også fått halvårsvurdering i til jul. Nå som eksamen er avlyst, kan standpunktkarakter settes senere på året enn vanlig. Hvis skolene åpner igjen, vil det være mulig å fastsette standpunktkarakter i fagene når elevene er tilbake på skolen.

Det er også mulig for lærere å få oversikt over elevenes kompetanse i perioden elevene får opplæring hjemmefra. Her er noen tips:

 • Variasjon i arbeidsmåter er positivt både for elevenes læring og for at elevene kan få vist hva de kan i faget.
 • Tenk over om læringsaktiviteter og oppgaver gir elevene mulighet til å utvikle og vise kompetansen sin på ulike måter. Det kan for eksempel skje gjennom fagsamtaler, skriftlige eller muntlige oppgaver, diskusjoner eller fremføringer, produkter elevene har laget, læringslogger osv.
 • Del og bruk ideer om hva som kan være gode arbeidsmåter hjemmefra i det enkelte faget. Hvis skolen har tilgang til videokommunikasjon eller annet digital kommunikasjon, vil det kunne brukes i mange fag. 

Det er viktig at elevene møter opp og deltar aktivt i opplæringen, både for elevenes læring og for å gi vurderingsgrunnlag til standpunkt. Tenk gjennom hvilke arbeidsmåter og oppgaver som motiverer og krever aktiv deltakelse fra elevene. Spør gjerne også elevene. For noen elever vil det være mer krevende å delta og følge opp skolearbeidet hjemmefra. Vær spesielt oppmerksom på elever som av ulike grunner ikke deltar aktivt i opplæringen og hva som kan være gode tiltak for å motivere og følge opp disse elevene.

Les mer om standpunkt, eksamen og vitnemål i koronasituasjonen

I de praktiske fagene på yrkesfag, kan det være ekstra utfordrende å gi opplæring hjemme. Dette gjelder fagene på yrkesfaglige utdanningsprogram, i de yrkesfaglige programfagene og yrkesfaglig fordypning.

Hvordan kan dere jobbe med yrkesfag i denne perioden? 

 • Lage oppgaver til elevene der de må dokumentere hva de gjør. Dokumentasjonen kan gjøres på mange måter, både hjelp av video, tekst, lyd.
 • Jobbe med kompetansemål som ikke krever praksis i verksted.
 • Utsette den praktiske opplæring til senere.
 • Samarbeid med lærerne på fellesfag om tverrfaglige opplegg.
 • Det finnes flere grupper i sosiale medier der yrkesfaglærere deler erfaringer, oppgaver og tips til ressurser.

I yrkesfagene er en stor del av opplæringen praktisk, og hvis situasjonen blir langvarig må vi se på hvordan vi kan løse dette på en god måte.

Digitale løsninger og ressurser 

Mange må nå jobbe med digitale løsninger på nye måter som man ikke er helt trygg på.

Gode råd kan være:

 • Gjør deg noen erfaringer ved å prøve ut løsningene selv.
 • Husk å dele erfaringer med kollegaer.
 • Det kan være lurt å bruke nettverk eller grupper dere har etablert.
 • Sørg for god opplæring i systemene, så langt det lar seg gjøre.
 • Husk at elevene også kan ha gode tips og råd.

Bruk de løsningene dere allerede har

Det finnes mange ulike kommunikasjonsløsninger, læringsplattformer og digitale ressurser. Vi anbefaler dere å bruke de løsningene dere allerede bruker på skolen, som samtidig ivaretar nødvendige krav til personvern. Det er også mange av systemene som kan benyttes på andre måter enn det dere kanskje gjør i dag. 

Skoleeier har ansvar for hvilke systemer skolene skal bruke. Hvis dere likevel benytter andre løsninger enn systemene skolen allerede har, er det viktig å være oppmerksom på at disse kan ha dårligere vern av personopplysninger. Dere bør derfor unngå å dele opplysninger av sensitiv karakter i slike kanaler, f.eks. opplysninger om fysisk og psykisk helse, karakterer mv.

Personvern er ikke til hinder for nettundervisning. Ifølge Datatilsynet er det mulig å gjennomføre hjemmeundervisning på gode og personvernvennlige måter.

Innlogging via Feide

Mange av de digitale tjenestene som er i bruk i nettbasert undervisning krever Feide-innlogging. Udir og Uninett åpner nå midlertidig Feide for alle skoler.

Tips til ressurser

Bøker, tidskrift og artikler

Snakk med barna om koronakrisen 

Kildekritikk

Nettvett, personvern og digital dømmekraft 

Faglige ressurser

Praktiske tips til hjemmeundervisning

Skolemiljø og samarbeid med hjemmet

Noen elever kan føle seg ensomme når opplæringen foregår hjemme. Fellesskap er et grunnleggende behov, og viktig for barn og unges utvikling, læring og trivsel.

Hvordan bidra til digitale fellesskap

Når opplæringen foregår digitalt, kan det styrke elevenes opplevelse av felleskapet å være med i et videomøte med hele klassen. Læreren kan også lage små filmer som de kan dele med elevene. Det er positivt at lærer deltar i diskusjoner og svarer på spørsmål online. Ring gjerne enkeltelever som kan ha det spesielt vanskelig.

La elevene samarbeide gjennom å ringe hverandre eller chatte i grupper. For eldre elever er det også aktuelt med mer avanserte digitale gruppearbeid. Forsøk å møtes regelmessig i større eller mindre grupper på tilgjengelige plattformer. Det er viktig at det er lærerne som setter sammen grupper, og passer på at alle elevene er med i en gruppe.

Når opplæringen foregår digitalt, kan elevene øve på samarbeid på andre måter. Eksempler på samarbeidsferdigheter elevene kan øve på er å:

 • reagere vennlig ovenfor hverandre, hilse og se hverandre inn i øynene om det er mulig
 • gi alle i gruppa mulighet til å delta aktivt
 • våge å komme med innspill
 • la alle snakke ferdig
 • dele materiale med hverandre
 • gi hverandre positive tilbakemeldinger
 • akseptere at de kan være uenige, og finne løsninger på eventuelle konflikter
 • motivere medelever i gruppa til videre arbeid

Gjør elever og foreldre bevisste på hvor viktig det er å inkludere alle i elevgruppa, og ikke bare de i nærmeste vennegruppe. 

De yngste elevene trenger en ekstra oppfølging i denne situasjonen. Gode råd kan være:

 • å følge med på at elevene har det bra
 • å sette av tid til å høre hva de tenker på eller bekymrer seg for – noen ganger er det viktigere enn å få gjort alt skolearbeidet
 • å ta hensyn til at de yngste elevene har behov for mye fysisk aktivitet og å lære gjennom lek og praktiske oppgaver
 • å lage dagsplaner/ukeplaner hvor elevene lettest mulig kan klare å følge et opplegget uten at foresatte behøver å være «hjelpelærere»
 • å foreslå hvordan foresatte kan støtte og ta del i elevenes skoledag
 • å legge vekt på å bruke læringsressurser elevene allerede kjenner og er trygge på. 
 • å støtte elevene i bruken av verktøy og ressurser hvis de trenger det

For å få til opplæring når elevene er hjemme, er det avgjørende med god kommunikasjon mellom skoler, elev og foresatte. De foresatt har i denne situasjonen en endret rolle. Noen av barna er selvgående og følger undervisningsopplegget som læreren har gitt dem. Andre, kanskje særlig de yngre, trenger mer oppfølging.

De foresatte kan bidra til å lette situasjonen for barnet på ulike måter. Litt variasjon i et opplegg fra skolen kan gjøre stor forskjell. En pause med aktivitet ute eller inne selv om det ikke står på planen, kan gjøre en stor forskjell for et barns konsentrasjon. Husk at dette er vurderinger lærere også gjør i en skolehverdag. Oppgaver er ofte et utgangspunkt for læring, og lærere vil tilpasse dem til ulike behov i et klasserom. Dette er mer utfordrende når man ikke er der hvor elevene er.   

Forklar elevene hvordan undervisningen er organisert. Elevene kan ha nyttige innspill. Legg til rette for at elevene kan være med å planlegge hvordan undervisningen legges opp. Prøv å finne gode løsninger som gjøre det enkelt for elever og foreldre å komme med innspill og be om hjelp. Eksempler kan være:

 • E-post og andre systemer for å sende meldinger
 • Digitale læringsplattformer
 • Telefon
 • Videomøter

En liten video-hilsen fra læreren kan også være fint.

Ta hensyn til at det kan være kapasitetsproblemer. Det kan også være greit å bare delta med lyd og chat. Noen elever kan være i en situasjon der de ikke ønsker å dele bilder fra hjemmet.

FUGs fem tips til foreldre om hjemmeundervisning

 

Skolen har ansvar for at alle barn og unge har gode rammer for læring og utvikling. Gjør en vurdering av hvordan barn og unge har det nå. Hvis en elev ikke har godt nok utbytte av skolearbeidet hjemme, bør læreren varsle rektor og drøfte hvilke tiltak som bør settes inn. Tiltak bør vurderes i samråd med foreldrene og eleven. 

Ha dialog med skolene, følg med på hvilke behov og utfordringer de har og støtt dem i å finne løsninger.

Legg til rette for samarbeid og erfaringsdeling mellom skoler når det er til hjelp.

Ha dialog med skolene om hvordan de kan legge til rette for lærernes arbeidshverdag.

Ha dialog med skolene om hvordan de kan kommunisere med hjemmet.

Tilfeller hvor det er mistanke om at elever ikke har det trygt og godt hjemme kan kreve spesiell oppmerksomhet.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!