Hvordan gjennomføre opplæring hjemme

Elever som får opplæring hjemme, skal ha et opplæringstilbud som ivaretar både faglig og sosial læring og utvikling. Her finner du krav til opplæring og råd til hvordan skolene kan gjennomføre opplæringen hjemme.

Det er viktig å finne aktiviteter og oppgaver som egner seg for elevene å jobbe med hjemmefra, og variere arbeidsmåtene for å opprettholde elevens motivasjon og lærelyst. Prinsipper for god læring og vurdering gjelder også i denne situasjonen, selv om lærerne må finne litt andre løsninger.

Skoleeier skal organisere opplæringen hjemme slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut ifra:

 • antall lærere skolen har tilgjengelig
 • antallet elever
 • elevenes alder og forutsetninger
 • tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr
 • elevenes hjemmeforhold

Skoleeier må sørge for at opplæringen er praktisk mulig ved at elevene har tilgang til nødvendig utstyr og ved at lærerne kan ha muntlig dialog med elevene gjennom skoledagen.

Opplæringen hjemme må gis på en måte som gir elevene god mulighet for å få hjelp og oppfølging gjennom skoledagen. Lærerne skal lage et faglig opplegg for elevene, følge opp og hjelpe elevene og gi tilbakemelding på arbeidet som blir gjort.

Skolen skal legge opp til at skoledagen inneholde varierte arbeidsmåter. Elevene skal jobbe både muntlig, skriftlig og praktisk med fagene. Praktiske aktiviteter, utforskende og skapende arbeidsmåter kan fremme elevenes læring og lærelyst.

Lærerne skal som før vurdere om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. De må derfor være spesielt oppmerksomme på elever som av ulike grunner strever med skolearbeidet.

Mange elever er ikke aktive nok på hjemmeskole, og lange dager foran skjerm kan være en stor belastning for elevene. Barn og ungdom bør være i variert fysisk aktivitet i minimum 60 minutter hver dag.  Les mer og få tips om fysisk aktivitet i opplæringen.  og se tips og råd til uteskole.

I de praktiske fagene på yrkesfag, kan det være ekstra utfordrende å gi opplæring hjemme. Dette gjelder fagene på yrkesfaglige utdanningsprogram, i de yrkesfaglige programfagene og yrkesfaglig fordypning.

Hvordan kan dere jobbe med yrkesfag i denne perioden? 

 • Lage oppgaver til elevene der de må dokumentere hva de gjør. Dokumentasjonen kan gjøres på mange måter, både hjelp av video, tekst, lyd.
 • Jobbe med kompetansemål som ikke krever praksis i verksted.
 • Utsette den praktiske opplæring til senere.
 • Samarbeid med lærerne på fellesfag om tverrfaglige opplegg.
 • Det finnes flere grupper i sosiale medier der yrkesfaglærere deler erfaringer, oppgaver og tips til ressurser.

Skolemiljø og samarbeid med hjemmet

Noen elever kan føle seg ensomme når opplæringen foregår hjemme. Fellesskap er et grunnleggende behov, og viktig for barn og unges utvikling, læring og trivsel.

For de elevene som fremdeles får opplæringe digitalt hjemme, kan det styrke opplevelsen av felleskapet  med å være med i et videomøte med hele klassen. Læreren kan også lage små filmer som de kan dele med elevene. Det er positivt at lærer deltar i diskusjoner og svarer på spørsmål online. Ring gjerne enkeltelever som kan ha det spesielt vanskelig.

La elevene samarbeide gjennom å ringe hverandre eller chatte i grupper. For eldre elever er det også aktuelt med mer avanserte digitale gruppearbeid. Forsøk å møtes regelmessig i større eller mindre grupper på tilgjengelige plattformer. Det er viktig at det er lærerne som setter sammen grupper, og passer på at alle elevene er med i en gruppe.

Når opplæringen foregår digitalt, kan elevene øve på samarbeid på andre måter. Eksempler på samarbeidsferdigheter elevene kan øve på er å:

 • reagere vennlig overfor hverandre, hilse og se hverandre inn i øynene om det er mulig
 • gi alle i gruppa mulighet til å delta aktivt
 • våge å komme med innspill
 • la alle snakke ferdig
 • dele materiale med hverandre
 • gi hverandre positive tilbakemeldinger
 • akseptere at de kan være uenige, og finne løsninger på eventuelle konflikter
 • motivere medelever i gruppa til videre arbeid

Gjør elever og foreldre bevisste på hvor viktig det er å inkludere alle i elevgruppa, og ikke bare de i nærmeste vennegruppe. 

For å få til opplæring når elevene er hjemme, er det avgjørende med god kommunikasjon mellom skoler, elev og foresatte. Noen av barna er selvgående og følger undervisningsopplegget som læreren har gitt dem. Andre trenger mer oppfølging.

De foresatte kan bidra til å lette situasjonen for eleven på ulike måter. Litt variasjon i et opplegg fra skolen kan gjøre stor forskjell. En pause med aktivitet ute eller inne selv om det ikke står på planen, kan gjøre en stor forskjell for konsentrasjonen. Husk at dette er vurderinger lærere også gjør i en skolehverdag. Oppgaver er ofte et utgangspunkt for læring, og lærere vil tilpasse dem til ulike behov i et klasserom. Dette er mer utfordrende når man ikke er der hvor elevene er.   

Forklar elevene hvordan undervisningen er organisert. Elevene kan ha nyttige innspill. Prøv å finne gode løsninger som gjøre det enkelt for elever og foreldre å komme med innspill og be om hjelp. 

En liten video-hilsen fra læreren kan også være fint.

Ta hensyn til at det kan være kapasitetsproblemer. Det kan også være greit å bare delta med lyd og chat. Noen elever kan være i en situasjon der de ikke ønsker å dele bilder fra hjemmet.

Skolene har fortsatt et ansvar for det psykososiale læringsmiljøet til elevene når de får opplæring hjemme. Samtidig er det klart at skolene ikke har samme muligheter til å påvirke miljøet. Reglene i kapittel 9 A om det psykososiale miljøet gjelder også når elevene får opplæring hjemme.

Skolen kan for eksempel påvirke miljøet mellom elever og mellom lærer og elev på de digitale plattformene som brukes i opplæringen. Det vil være vanskeligere å oppdage negative forhold mellom elevene når læreren ikke er fysisk sammen med elevene. Skolen har heller ikke samme mulighet til å påvirke elevens hjemmemiljø.

Hvis en elev ikke har det trygt og godt, har skolen en plikt til å følge opp. Skolene har derfor også plikt til å forsøke å hjelpe eleven dersom det er forhold i hjemmet eller mellom elevene som gjør at eleven ikke har det bra. 

Videre har elever og foreldre samme mulighet til å melde en sak til statsforvalteren dersom eleven ikke har det trygt og godt i læringssituasjonen.

Kompetansepakke i digital opplæring 

 

Kompetansepakken gir støtte til skoleeiere, skoleledere og lærere som skal ivareta elevenes opplæring gjennom en god digital praksis for elever som er fysisk til stede i undervisningen og elever som må være hjemme. 

Se kompetansepakken for digital undervisning - på skolen og hjemme

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!