Når har elever rett på opplæring hjemme?

Elever har rett på opplæring hjemme i følgende tilfeller. 

Elever med langvarig fravær og mye fravær over tid

Lokale utbrudd kan innebære at mange elever blir smittet og må i isolasjon eller blir satt i karantene. Dette kan føre til at elevene får langvarig fravær (utover en uke), og skal få hjemmeopplæring.

Skoleeier/skolen må gjøre en individuell vurdering av hvor mye opplæring en elev har gått glipp av både nå og tidligere i pandemien. Hensynet til elevens samlede opplæring og barnets beste, er avgjørende for om skoleeier har plikt til å gi eleven hjemmeopplæring.

Dersom elever samlet ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, må skoleeier vurdere om han eller hun har behov for spesialundervisning. Dette kan gjelde både elever med langvarig fravær fra skolen og elever som har som har behov for ekstra oppfølging når de kommer tilbake på skolen.

Elever som er i risikogrupper

Elever i risikogrupper eller elever som har nær familie i risikogrupper, har rett til å få tilbud om opplæring hjemme. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at eleven isoleres fra. FHI og barnelegeforeningen har gjort en vurdering av hvem som bør få opplæring hjemme/hvem som er i riskogrupper.  I disse tilfellene har skoleeier plikt til å gi opplæring til elevene hjemme med en gang, uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen. 

Det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning for å gjennomføre slik opplæring. Skolen må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves.

Ved stenging av skoler eller begrensninger i skoletilbudet

Kommunen kan, med hjemmel i smittevernloven, fatte lokale vedtak om stenging eller begrensning av skolenes åpningstid dersom det er nødvendig av smittevernhensyn. Elevene må få deler av opplæringen hjemme når skolen har redusert åpnings- eller oppholdstid. Skolene må gi opplæring til elevene hjemme fra første dag.

Elever som har minst en forelder som arbeider i en kritisk samfunnsfunksjon og elever som har særlige behov som ikke kan ivaretas ved hjemmeopplæring, skal ha opplæring på skolen. 

Elever med kortvarig fravær

Det er fremdeles anbefalt å holde seg hjemme og teste seg dersom man er syk. Fravær på grunn av testing eller milde luftveissymptomer vil i utgangspunktet ikke utløse noen plikt til å gi opplæring hjemme, men vi anbefaler likevel at skoleeier tilrettelegger for hjemmeopplæring der elevene ikke kan eller bør møte fysisk på skolen.

Elevene skal delta i opplæringen

Elevene skal delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme. Elever som får opplæring hjemme, skal som utgangspunkt anses for å være til stede i opplæringen. Det skal derfor ikke føres fravær.

Råd til hvordan gjennomføre opplæring hjemme

Vi har samlet noen råd til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen hjemme. 

Personvern

Skoleeier har ansvaret for at skolene har en praksis som er i samsvar med personvernregelverket. Datatilsynet har gitt råd til skoleeierne om bruk av digitale hjelpemidler knyttet til pandemien.

 

Regelverk

Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19.

§ 3. i midlertidig forskrift om tilbud på skolen og hjemme under utbruddet av covid-19 

Elevenes opplæringsrett. Se opplæringsloven § 2-1 og opplæringsloven § 3-1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!