Når har elever krav på opplæring hjemme?

Hvis det er nødvendig av smittevernhensyn, kan skolene gi opplæring til elever som er hjemme. 

Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

  • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
  • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.
  • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig.
  • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.

Dette gjelder alle nivåer i trafikklysmodellen. 

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har symptomer og sykdomsfølelse

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ville normalt ha møtt på skolen, men må nå holde seg hjemme av smittevernhensyn.

Ved karantene og isolasjon må elevene ofte holde seg hjemme i 10 dager. Slikt fravær anses som langvarig, og eleven skal dermed ha opplæring hjemme. Skolene bør komme i gang med opplæringen så raskt som mulig, og så langt det er mulig legge opp til at elevene følger planene for faget hjemmefra.

Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. For elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, anbefaler vi likevel at skolene legger til rett for at elevene kan gjøre noe skolearbeid. Hvis eleven må være hjemme en uke eller mer eller gjentatte ganger, vil fraværet regnes som langvarig, og elevene skal få opplæring hjemme.

Skolen må være særlig oppmerksom på elever med særlige behov og elever som har flere kortere fraværsperioder. Skolen må sikre tilstrekkelig kontinuitet i opplæringen gjennom skoleåret slik at elevene samlet sett får en forsvarlig opplæring.

Elever som er i risikogrupper

Elever i risikogrupper som ikke er vaksinert eller har nær familie i risikogrupper som ikke er vaksinert, skal fremdeles få tilbud om opplæring hjemme. I disse tilfellene har skolen plikt til å gi opplæring til elevene hjemme med en gang, uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen.

Det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning for å gjennomføre slik opplæring. Skolen må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at eleven isoleres fra.

Smittevernhensyn ved skolen

Hvis smittetiltakene ved skolen gjør det nødvendig å redusere antallet elever som er til stede samtidig, må elevene få noe av opplæringen hjemme. Skolene må gi opplæring til elevene hjemme fra første dag.

Skolene må sørge for at alle elever på alle trinn får et tilbud på skolen hver uke, så lenge skolen holdes åpen. Elevene på 1.– 4. trinn skal så langt som mulig motta et fulltidstilbud på skolen.

Fravær over tid som følge av covid-19

Skoler som har hatt mye fravær over tid som følge av utbruddet av covid-19, kan gjennomføre noe opplæring hjemme. Dette gjelder bare for elever på ungdomstrinnet og i videregående skole, og kan kun gjennomføres i en begrenset periode.

Opplæringen kan bare gis hjemme dersom det er pedagogisk forsvarlig og når hensynet til elevenes samlede opplæring gjør det nødvendig. I vurderingen av om deler av opplæringen skal gis som hjemmeopplæring, skal elevenes beste være et grunnleggende hensyn.
Elever med særlig behov skal ha tilbud om opplæring på skolen.

Meldeskjema

Skoleeiere har plikt til å melde fra til statsforvalteren når de beslutter å gi deler av opplæringen hjemme på gult nivå i trafikklysmodellen, eller ved rød nivå som er besluttet lokalt. Dette gjelder når skolen må gi opplæring hjemme på grunn av smittevernhensyn eller ved mye fravær ved skolen. Plikten til å melde fra gjelder ikke ved lokale eller nasjonale vedtak om stenging eller nasjonale beslutninger om rødt nivå i trafikklysmodellen. 

Vi har laget et skjema som dere kan bruke for å melde fra til statsforvalteren om bruk av opplæring hjemme. Skjemaet dekker punktene skoleeier må melde fra om. Skjemaet finner du på Statsforvalternes nettsider.

Krav til hvordan gjennomføre opplæring hjemme

Elevene har plikt til å delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme. Elever som får opplæring hjemme, skal som utgangspunkt anses for å være til stede i opplæringen. Det skal derfor ikke føres fravær.

Opplæringen hjemme må gis på en måte som gir elevene god mulighet for å få hjelp og oppfølging gjennom skoledagen. Skoleeier må sørge for at opplæringen er praktisk mulig ved at elevene har tilgang til nødvendig utstyr og ved at lærerne kan ha muntlig dialog med elevene gjennom skoledagen.

Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet:

  • Hjemmeoppgaver
  • Opplæring via læringsplattformer
  • Kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon.

Vi har samlet noen råd til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen hjemme. Her finner dere også råd til hvordan dere kan sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Personvern

Skoleeier har ansvaret for at skolene har en praksis som er i samsvar med personvernregelverket. Datatilsynet har gitt råd til skoleeierne om bruk av digitale hjelpemidler knyttet til pandemien.

Regelverk

Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19.

Elevenes opplæringsrett. Se opplæringsloven § 2-1 og opplæringsloven § 3-1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!