Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon. 

Skolen må ha god dialog med hjemmet og sørge for at elevene og foreldrene får informasjon om hvilken rett elevene har til opplæring hjemme. Det er viktig at elevene ikke kvier seg for å være hjemme slik at de møter på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Elevene har rett til opplæring

Dersom elevene ikke kan få opplæringen på skolen, har skolen plikt til å tilby opplæring på en annen måte slik at man sikrer at elevene i størst mulig grad får deltatt i opplæringen. Skolen må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Elevene har plikt til å delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme.

Elever som får opplæring hjemme, skal som utgangspunkt anses for å være til stede i opplæringen. Det skal derfor ikke føres fravær. 

Det vil være ulike grunner til at eleven ikke kan møte på skolen. Dette avgjør om eleven har krav på opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen. Skolen har plikt til å gi opplæring hjemme hvis elever har:

  • milde symptomer og sykdomsfølelse
  • langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon 
  • nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe

Skolen må gi opplæring til elevene hvis skolen er stengt eller har redusert åpnings- og oppholdstid på grunn av smitteverntiltak.

Hvis elevene har annet fravær av helsegrunner, gjelder de ordinære reglene. Se rundskriv Udir-6-2014.

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har symptomer og sykdomsfølelse

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ville normalt ha møtt på skolen, men må nå holde seg hjemme av smittevernhensyn.

Ved karantene og isolasjon må elevene ofte holde seg hjemme i 10 dager. Slikt fravær anses som langvarig, og eleven skal dermed ha opplæring hjemme. Når man vet om fraværet blir langvarig, bør skolene komme i gang med opplæringen så raskt som mulig. Vi anbefaler at skolen, så langt det er mulig, legger opp til at elevene følger planene for faget hjemmefra.

Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. For elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, anbefaler vi likevel at skolene legger til rett for at elevene kan gjøre noe skolearbeid. Hvis eleven må være hjemme en uke eller mer eller gjentatte ganger, vil fraværet regnes som langvarig, og elevene skal få opplæring hjemme.

Skolen må være særlig oppmerksom på elever med særlige behov og elever som har flere kortere fraværsperioder. Skolen må sikre tilstrekkelig kontinuitet i opplæringen gjennom skoleåret slik at elevene samlet sett får en forsvarlig opplæring.

Elever som er i risikogrupper

Noen elever er i risikogrupper eller har nær familie i risikogrupper. Disse elevene skal få tilbud om opplæring hjemme selv om skolen eller trinnet ellers er åpent. I disse tilfellene har skolen plikt til å gi opplæring til elevene hjemme med en gang, uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen.

Det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning for å gjennomføre slik opplæring. Skolen må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at eleven isoleres fra.

Hvis skolen er stengt eller har redusert åpningstid

Dersom en skole må stenge på grunn av smitteverntiltak, skal elevene få opplæringen hjemme. Skolene må gi opplæring til elevene hjemme fra første dag, og ikke bare hvis stengingen blir langvarig. Dette gjelder også hvis enkelte klasser eller trinn er «stengt» fordi hele klasser eller trinn er i karantene som følge av smittesituasjonen på skolen.

Dersom skolene har redusert åpnings- eller oppholdstid må skolen sørge for at elevene får opplæring hjemme i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig slik at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha.

Hvordan gjennomføre opplæring hjemme?

Skolene og lærerne står i en krevende situasjon med mye fravær både blant lærere og elever. Skolen må derfor organisere opplæringen slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold. Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet:

  • hjemmeoppgaver
  • opplæring via læringsplattformer
  • kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon.

I perioder kan det være mange elever som er borte fra skolen. Det er mer utfordrende for skolene å følge opp elevenes læring og trivsel når de ikke er til stede på skolen. Vi har samlet noen råd til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen hjemme. Her finner dere også råd til hvordan dere kan sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Personvern

Skoleeier har ansvaret for at skolene har en praksis som er i samsvar med personvernregelverket. Datatilsynet har gitt råd til skoleeierne om bruk av digitale hjelpemidler knyttet til pandemien.

Regelverk

Vi har gjennomgående brukt uttrykket «skolen» i denne teksten siden det i praksis er skolen som følger opp elevene. Det er likevel skoleeier som har det juridiske og økonomiske ansvaret.

Elevenes opplæringsrett. Se opplæringsloven § 2-1 og opplæringsloven § 3-1
Se også informasjon om gjeldende regelverket under koronasituasjonen 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!