Korona – normal hverdag med økt beredskap

Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Smitteverntiltakene rettet mot barn og unge har ført til et begrenset skoletilbud under store deler av pandemien. Det har særlig rammet barn og unge som allerede var utsatt. Det sosiale fellesskapet i skolen er grunnleggende for læring, mestring og trivsel, og skolen.

For å kompensere for disse negative effektene av smitteverntiltakene for barn og unge, er det viktig å sikre at barn og unge får et best mulig opplæringstilbud fremover, med mest mulig tilstedeværelse i skolen. Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 24. november 2021.

Det er viktig at skoleeier har gode internkontrollrutiner for å sikre at skolene har en praksis som er i tråd med regelverket. Dette innebærer at skoleeier må følge opp hvordan skolene gjennomfører opplæringen og hvordan skolene jobber med skolemiljøet.

Skoleeier har ansvaret for at skolene har gode rutiner for å identifisere elever med bekymringsfullt fravær og elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. De må også følge opp at skolene legger til rette for at barn og unge får en god overgang mellom barnehage og skole og videre i skoleløpet.

Skoleeier må etterspørre informasjon fra skolene om hvordan de følger opp elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. I tillegg må skoleeier følge opp hvordan skolene ivaretar elever med rett til spesialundervisning. De må også påse at skolene har rutiner for å fange opp elever som av andre grunner ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Du kan lese mer om kravet til internkontroll her. I tillegg bør skoleeier særlig følge opp skolenes bruk av kompenserende tiltak for å sikre at elevene får et best mulig opplæringstilbud fremover.

Tiltak for å kompensere for tapt læring og progresjon

Regjeringen har gitt ekstra midler til kommunene for å kompensere for konsekvensene av pandemien. Disse midlene kan skoleeier bruke for å gjennomføre tiltak. Forslag til ulike tiltak kan være:

 • Styrke laget rundt elevene
 • Øke tiden til kontaktlærerrollen for å sikre at alle er inkludert i skolehverdagen.
 • Identifisere og følge opp elever med stort faglig og sosialt læringstap
 • Ekstra timer til elever som har behov for det
 • Sikre gode vikarordninger
 • Sikre grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring, forsterket svømmeopplæring, forsterket språkopplæring for minoriteter
 • Forsterke tilbud til elever som ikke får læreplass

Rapporten "Skolen etter koronapandemien" belyser de viktigste sosiale og faglige utfordringene skolene nå står ovenfor.

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 5. november 2021.

Unntaket fra fraværsreglene forlenges, og vil gjelde for hele skoleåret 2021 - 2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, testing/karantene eller isolasjon. Ved luftveissymptomer og sykdomsfølelse oppfordres elevene til testing. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

Les mer om det midlertidige unntaket fra dokumentasjonskravet.

Kandidater som ikke kan møte til eksamen i videregående høsten 2021 på grunn av symptomer eller påvist korona, isolasjon eller karantene, har rett til utsatt eksamen. Kandidater under 18 år må legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

 

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt

 1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Utdypende råd om smittevern i barnehager og skoler (FHI)

Flytskjema: Hvordan forholde seg til nyoppståtte luftveissymptomer (FHI)

Karantene og isolering (FHI)

Testing av voksne (FHI)

Testing av barn (FHI)

Tabell med nasjonale råd og regler som gjelder i normal hverdag med økt beredskap

Om trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen ble innført for å holde skoler og barnehager åpne samtidig med at samfunnet ellers var stengt ned i større eller mindre grad. Dette skulle beskytte mot ukontrollert smittespredning i samfunnet som helhet. Modellen ble ikke innført for å beskytte barn og unges egen helse, da korona ikke er en vesentlig helsetrussel for dem.

Kommunene skal ha beredskap for å oppjustere tiltak ved store og uoversiktlige utbrudd. Denne beredskapen vil ivaretas primært med oppskalert testing.

Hvis den lokale smittesituasjonen gjør det nødvendig å ta i bruk kontaktreduserende tiltak, kan kommunene ta i bruk trafikklysmodellen som en del av beredskapsarbeidet. Kommunene må fatte vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 dersom de skal opprettholde trafikklysmodellen.

Mer informasjon om beredskap for skoleeiere 
Mer informasjon om beredskap for barnehageeiere

Opplæring til elever som er hjemme

De fleste restriksjonene er nå opphevet, og elevene skal i utgangspunktet  møte på skolen som normalt. Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

 • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig
 • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19
 • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon
 • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe

Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!