Januar 2022: Smitteverntiltak i barnehager og skoler – månedlig rapport om status og konsekvenser

Svar til Kunnskapsdepartementet på oppdragsbrev 2022-013

Kilder

Kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten tar utgangpunkt i en bred tilnærming, som baserer seg primært på erfaringsbaserte kilder og innspill, og på relevante skriftlige kilder.

Kunnskapsgrunnlaget for rapporten består av:

  • Skriftlige kilder i form av relevant forskning og statistikk (se litteraturliste)
  • Erfaringsbaserte innspill fra en rekke ulike kilder/aktører, blant annet:
    • Innspillsmøte med partene i sektor 6. januar 2022, der følgende organisasjoner var invitert: Utdanningsforbundet, KS, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Fagforbundet, FUG, FUB, FFO, Barneombudet, Elevorganisasjonen og Sametinget.
    • Skriftlige innspill fra Statsforvalterne: På oppdrag fra KD/Udir gir statsforvalterne ukentlige beskrivelser av pandemisituasjonen i barnehage og grunnopplæringen. Rapporteringene baseres på statsforvalterenes kontakt med kommuner og fylkeskommuner. Beskrivelsene inngår i kunnskapsgrunnlaget for rapporten, men med forbehold om at informasjonen ikke gir et samlet bilde fra sektor, men er en «pulsmåling» på hvordan situasjonen er. Beskrivelsene fra Statsforvalterne henvises til i teksten som (SF uke nr).

Skriftlige kilder