Hvordan organisere skolehverdagen best mulig?

Her finner dere noen praktiske råd som kan hjelpe dere å organisere skolehverdagen på gult og rødt nivå. 

Hvordan hjelpe elevene til å holde avstand på skolen?

Mange skoler har liten plass, og det kan være utfordrende å finne gode løsninger. Det er viktig å være bevisst på de områdene der det kan oppstå trengsel. Både elever og ansatte bør prøve å holde avstand til hverandre gjennom hele skolehverdagen.

Det kan være nyttig å lage en plan og få oversikt over hvor det kan være vanskelig å holde avstand. Det kan være lurt med en påminnelse, for eksempel ved å henge opp en plakat eller merke avstandskrav på gulvet.

I andre sammenhenger må man vurdere flere tiltak:

Hvis det hver morgen er trangt i gangene eller ved garderoben, bør dere vurdere å ha ulike oppmøtetider for elevene. Elevene kan også møte på ulike steder før de går inn på skolen. Det kan også være lurt at elevene har friminutt og pauser på ulike tidspunkt. Da er det lettere å holde avstand til hverandre både i gangene, ute og på toalettene.

På gult nivå kan hele klasser  ha undervisning sammen. På rødt nivå må elevene i større grad holde avstand til hverandre, også i klasserommet. I små klasserom kan det være vanskelig å holde god nok avstand, og det kan da være aktuelt å se på andre løsninger. For eksempel:

  • Er det mulig å ta i bruk andre og større lokaler? Eksempelvis en gymsal, et auditorium, en kantine eller andre bygg i nærheten.
  • Dele klassen i mindre grupper. Et alternativ er at elevene møter opp på skolen annenhver dag. Opplæring på skolen kombineres da med opplæring hjemme.
  • Vurdere uteskole i noen fag, eksempelvis kroppsøving. Ute er det bedre plass og det er lettere å holde avstand til andre. Se tips til uteskole

Selv om det er god plass, bør skolene ikke arrangere samlinger med flere klasser samlet på et sted. Dette gjelder både innen hvert trinn og på tvers av trinn. 

Involver elevene

Alle har et ansvar for å holde avstand til andre – både på skolen, hjemme og blant venner. Involver gjerne elevrådet i arbeidet med å finne gode løsninger. De kan være med å ta en rolle for å finne løsninger som treffer elevene best. Også helsesykepleier og kommunehelsetjenesten kan være viktige samarbeidspartnere for å skape bevissthet rundt korona og smittevern.

Hvilke tiltak dere velger å ta i bruk, avhenger av smittenivået lokalt og den enkelte skolesituasjonen. Det viktigste er å finne løsninger som skaper færrest mulig møteplasser.

Tips til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen

Hvis elevene ikke kan møte på skolen, må skolen finne løsninger som sikrer at elevene likevel får opplæring.

Kombinasjon av opplæring på skolen og hjemme

Hvis det er vanskelig å overholde avstandskravet på skolen, kan det være et alternativ å kombinere opplæring på skolen og hjemme. Vi har samlet noen tips til hvordan dere kan gjennomføre digital opplæring.  

Omvendt undervisning

Hvis lærere er i karantene uten å være syke, kan et alternativ være å ha omvendt undervisning. Det vil si at læreren har undervisningen digitalt hjemmefra, mens resten av klassen følger undervisningen på skjerm på skolen. Hvis elevene har behov for tilsyn, kan en assistent eller andre være til stede sammen med elevene i klasserommet. 

Hjelp til smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for smittesporing og skal ta kontakt med nærkontaktene hvis en person blir smittet. De vil informere om smitte og hva som gjelder for karantene.

Skolen er ikke ansvarlig for smittesporingsarbeidet, men kan gi opplysninger til kommunehelsetjenesten om hvem som går i en klasse, gruppe eller kohort. Dette er ikke opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

For å lette smittesporingsarbeidet bør elevene ha faste klasserom så langt det lar seg gjøre. Det kan være lurt å innføre faste plasser, slik at det blir enklere å få oversikt over nærkontakter ved en eventuell smittesituasjon.

Hva kan ansatte gjøre for å holde avstand?

Det er viktig å holde god avstand til andre gjennom hele skolehverdagen, både i klasserom, arbeidsrom og personalrom. Skolen bør også vurdere hjemmekontor for ansatte når det er praktisk mulig. I tillegg bør skolen gjennomføre møter digitalt hvis smittesituasjonen tilsier det, spesielt hvis mange ansatte samles samtidig. 

Alle skoler bør følge rådene i smittevernveilederne

Smittevernveilederne gir utdypende råd på alle nivåene i trafikklysmodellen.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. På videregående skole skal elevene sitte på faste plasser. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå må skolen vurdere om elevene skal deles inn i mindre grupper og kohorter. Skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre og reduserer antall nærkontakter.