Februar 2022: Smitteverntiltak i barnehager og skoler – månedlig rapport om status og konsekvenser

Status smitte og smitteverntiltak

I dette kapitlet beskriver vi nasjonal status for smitte og smitteverntiltak i barnehager og skoler.

Smittespredning og sykdom

Figuren under fra FHI viser at smittetrykket har vært og er økende og høy i store deler av landet.

Figur: Antall smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager

En oversikt fra kommunenes rapportering til statsforvalter viser at det generelle smittetrykket i kommunene fortsetter å øke. Fra uke 5 til uke 6 økte antallet kommuner med over 2000 smittede per 100 000 innbyggere fra 178 til 217 (Tall og figurer fra kommunenes rapportering til statsforvalter 07.02.22). Dette er i tråd med FHIs vurderinger for utviklingen, jfr. deres rapport for uke 6.

Oslo kommune har gjennomført en undersøkelse av fravær hos elever og ansatte i Osloskolen. I en oversikt over heldagsfravær i prosent av skolenes elevtall, viser oversikten et fravær på 9 prosent på 1. til 7. trinn og 11 prosent på ungdomstrinnet i uke 5. Blant elever i videregående opplæring var fraværet på 9 prosent. Tendensen er litt nedadgående etter uke 4, da heldagsfraværet var på henholdsvis 13, 15 og 10 prosent for barne-, ungdomstrinn og i videregående opplæring. I uke 4 oppga 27 av 148 skoler at de hadde en kritisk mangel på personell for å klare å organisere skole/AKS i uke 4. I uke 5 var dette tallet redusert til 18 av skolene. Da svarte 145 skoler på undersøkelsen (Elevfravær og bemanning i Osloskolen Uke 5 2022).

Nasjonale smitteverntiltak

Fra 15. januar til begynnelsen av februar (2022) justerte regjeringen smittevernreglene for barnehage, skole og SFO. Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Nasjonalt tiltaksnivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO er ikke lenger forskriftsfestet. Men det er en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, og kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen. Det forskriftsfestede nasjonale tiltaksnivået på rødt i videregående skoler ble avviklet og erstattet med en nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må også her gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen. Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk. Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå (regjeringen.no).

Fra 26. januar erstattet testing smittekarantene for nærkontakter. Det innebar at smittekarantenen på 10 døgn ble erstattet med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (fhi.no).

Fra 2. februar opphevet regjeringen flere koronatiltak. Det ble gjort lettelser for en mer normal hverdag for barn og unge. For barnehager, skoler og voksenopplæring er det fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Dette innebærer i praksis et krav om å drive på grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen. De nasjonale anbefalingene om gult tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring oppheves. Anbefalingen om jevnlig testing avvikles. Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. (Dette fører til at tallgrunnlagene etter 2. februar ikke er sammenlignbare.) Isolasjonstiden ved koronasmitte reduseres til fire døgn og karanteneplikten avvikles. I tillegg kan organiserte idretts- og fritidsaktiviteter forgå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig (regjeringen.no).

Med lettelsene den 2. februar ble nasjonalt grønt nivå gjeninnført slik at barnehager og skoler fortsatt kunnen drive smittevernfaglig forsvarlig, men uten krav til undervisning i kohorter. Til tross for at det fortsatt var mye smitte blant barn og elever, ble de nasjonale tiltakene ikke vurdert som tilstrekkelig målrettede til å være forholdsmessige. Med nasjonalt grønt nivå i trafikklysmodellen er det bare kommunen som kan beslutte et høyere tiltaksnivå ved behov.

Fra 12. februar opphevet regjeringen alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. For barnehager og skoler betyr det å gå tilbake til de vanlige reglene om smittevern, jfr. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt. Det er fortsatt anbefalinger om god hånd- og hostehygiene, godt renhold og ventilasjon, ved sykdom skal personer ikke være i barnehager og skole. Barn og elever med symptomer trenger ikke lenger å teste seg. Det er anbefalt at personer som er smittet med korona holder seg hjemme i fire døgn fra symptomstart, eller fra dagen for positiv test hvis man ikke har symptomer. Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn og elever. Disse anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.