Februar 2022: Smitteverntiltak i barnehager og skoler – månedlig rapport om status og konsekvenser

Kilder

Andersen, R.K., M. Bråten, E. Bøckmann, M.T. Kindt, T. Nyen, A.H. Tønder (2021). Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for videregående opplæring. Fafo-rapport 2021:09

Arbeidsgruppen for tapt læring (2021). Skolen etter koronapandemien. Et løft for trivsel og læring.

Azwevedo, J.P. A.Hasan, D. Goldenberg, Iqbal, S.A og K. Geven (2020). Simulation the Potential IMpacts of COVID – 19 School Clousures on Schooling and Learning Outcomes. A set of Global Estimates. World Bank Group, Juni 2020

Brattbakk, I (2020). Trangboddhet og barnefamiliers hverdag i koronaens tid. Tidsskrift for boligforskning 2020-3.

PBL (2022). Medlemsundersøkelse Medlemsundersøkelse: Sykefraværet under pandemien bekymrer | PBL

Caspersen, J., I.H. Hermstad, I.D. Hybertsen, B. Lynnebakke, K.S. Vika, J. Smedsrud, C. Wendelborg og R.A. Federici (2021). Koronapandemien i grunnskolen – håndtering og konsekvenser. NIFU-rapport.

COVID-19 Mental Disorders Collaborators (2021). Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic (thelancet.com) Lancet 2021; 398: 1700–12

Bakken, A. & Osnes, S.M. (2021). Ung i Oslo 2021. Ungdomsskolen og videregående skole. NOVA Rapport 9/21. Oslo: NOVA, OsloMet (oda.oslomet.no)

Bakken, Anders (2021). Ungdata 2021. Nasjonale resultater. ISBN: 978-82-7894-784-5.

Bufdir (2020). Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid19 pandemien. Statusrapport 1

Bufdir (2021). Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien. Statusrapport 14

Bufdir (2022). Utkastet til rapport fra koordineringsgruppa, februar 2022

Bøhler, K. K og Ugreninov, E. (2021). Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse. NOVA-notat nr. 4/21.

Dahl, T (2021). Læringsmiljøet i norsk skole, Har pandemien påvirket utviklingen? NTNU

Dumont, H. og D. Istance (2010). «Analyzing and designing learning environments for the 21st century». I H. Dumont, D. Istance og F. Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. OECD Publishing.

Eriksen, IM 2021 Ungdom i endring (oslomet.no)

Federici, R.A., Helleve,A., Midthassel, U.V, Bergene, A.C, og Ragnar, A. (2021). Et lag rundt eleven Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en oppfølgingsstudie NIFU rapport 2021:23

Federici, R.A, Helleve, A., Midthassel, U.V, Salvanes, K.V., Pedersen, C., Bergene, A.C., Bru, L.E., Rønsen, E., Vika, K.S. og Wollscheid, S. (2020). Et lag rundt eleven Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – NIFU rapport 2020:23

Greeno, J. G. (2006). «Learning in activity». I K. Sawyer (red.) Handbook of the Learning Sciences, Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Hansen, I.L.S, Jensen, R.S. og Hansen, H.C. (2020). Mind the gap! Nordic 0-24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people. Final report from the process evaluation FAFO rapport 2020.21

Hansen, I.L.S, Jensen, R.S. og Fløtten, T. (2020). Trøbbel i grenseflatene Samordnet innsats for utsatte barn og unge FAFO rapport 2020:02

Hansen, I.L.S. og Lescher – Nuland, B. (2011). Bolig og oppvekst. Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. FAFO rapport 2011:16

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routeledge.

Havik, T. & Ingul, J.M. (2021). Does Homeschooling Fit Students With School Attendance Problems? Exploring Teachers’ Experiences During COVID-19. Frontiers in Education, 26 October 2021.

Håkansson, J. og D. Sundberg (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur och kultur.

Larsen, B.T. (2022). Covid-19. Konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke etter to år. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Januar 2022

Lin JA, Hartman-Munick SM, Kells MR, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on the number of adolescents/young adults seeking eating disorder-related care. J Adolesc Health. 2021;69:660–663

Malmberg-Heimonen, I., Tøge, A.G., Lyng, S.T., Borg, E., Pålshaugen, Ø., Bakkeli, V., Wittrock, C., Christensen, H., Lund, T., Fossestøl, K. og Akhtar, S (2020). Et lag rundt eleven - en klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen AFI rapport 2020:07

National Research Council (2000). How people learn. Brain, mind, experience and school. Expanded Edition. Washington D.C.: National Academy Press.

OECD (2021). The state of school education. One year into the COVID pandemic.

Rambøll (2021). Undervisnings- og vurderingssituasjonen i videregående skole våren 2020.

Røe, M, Buland, T og C. Wendelborg (2021). Dypdykk i Elevunderøskelsen 2020. En kommunes arbeid med Elevundersøkelsen

Schneider, M. og E. Stern (2010). «The cognitive perspective on learning: ten cornerstone findings». I Dumont, H., D. Istance og F. Benavides (red.) The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Paris: OECD Publishing.

VonSoest, T., Kozak, M., Rodriguez-Cano, R., Fluit, D.K., Cortes-Garcia, L., Ulstet, V., haghish, E.F og Bakken, A. (2022). Adolescents’ psychosocial well -being one year after the outbreak of the COVID -19 pandemic in Norway. Nature human behaviour

Wendelborg, C (2022). Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2021/22. NTNU rapport