Eksamen, standpunkt og vitnemål

Alle eksamener på 10. trinn og i videregående er avlyst våren 2020. Dette gjelder skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener. Privatisteksamener, særskilte eksamener og noen eksamener i lærefag skal gjennomføres.

Elever som skal gjennomføre eksamen

Privatister

Privatisteksamener skal gjennomføres. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om smittevern for privatisteksamen.

Krav til eksamen i visse utdanninger

Hvis det er et krav i læreplanen at eksamen avlegges før fag- eller svenneprøve, må lærlingen fremdeles ta eksamen. Det samme gjelder for eksamen som kreves for flyteknisk sertifisering. Autorisasjon etter helsepersonelloven vil gis selv om det er gitt dispensasjon fra eksamen, så lenge det foreligger gyldig vitnemål.

Disse lærefagene skal ha eksamen på Vg3-nivå:

 • Elektriker
 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Heismontør
 • Signalmontør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Dataelektroniker
 • Automatiker
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Børsemaker (utdanningsprogram for design og håndverk)
 • Maritim elektriker

I tillegg kommer særløpsfagene (1+3) som er beskrevet i gjeldende tilbudsstruktur f.eks. gravørfaget.

I disse fagene må elevene ha eksamen for å få vitnemål. I tillegg bør elevene gjennomføre de aktuelle eksamenene denne våren, slik at de kommer videre i utdanningsløpet sitt.

For de sentralt gitte eksamenene vil dette gjelde eksamenskodene AMM3002, AUT4002, BMF3002, DAT4002, DAT4003, ELE3002, EMO3002, EOP3002, HEI3002, MEL3005, MEL4002 SIG3002 og TEL3002. 

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS)

Fylkeskommunene kan avholde særskilt eksamen våren 2020. Elevene tar eksamen sammen med privatistene våren 2020.

 • Ny eksamen - gjelder når en elev har fått karakteren 1 på ordinær eksamen. Eleven får ikke tatt eksamen våren 2020 og blir stående med standpunktkarakter i faget.
 • Utsatt eksamen - gjelder når en elev har dokumentert fravær på ordinær eksamen, f. eks på grunn av sykdom. Eleven får ikke tatt eksamen våren 2020 og blir stående med standpunktkarakter i faget.
 • Særskilt eksamen - gjelder når en elev har fått karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag.

Det er fylkeskommunen som er arrangør, og som kan svare på spørsmål om disse eksamenene. 

Påmelding og organisering

Alle elevpåmeldinger er registrert med status «eksamen avlyst» i PAS, og skolene må omregistrere elevpåmeldingen i PAS. Dette gjør dere ved å gå til «Kandidatstatus og karakter», finne kandidatene det gjelder, og endre deres status fra «eksamen avlyst» til «Deltatt». Skolen må gjøre dette for at kandidaten skal kunne gjennomføre eksamen. Eksamensoppgaven vil også være tilgjengelig digitalt for kandidaten i PGS.

Kandidater som skal ta særskilt eksamen og voksne privatister til eksamen for 10. trinn:

 • Skolen må skrive ut oppgaven for kandidaten. Oppgaven blir tilgjengelig i PAS kl. 07:00 på eksamensdagen.

 Kandidater som skal avlegge eksamen før fag- eller svenneprøve:

 • Alle skoler med påmeldte i fagene det gjelder vil få tilsendt oppgaver, selv om ikke alle kandidater i fagene skal gjennomføre eksamen.

Det er ikke produsert lydfiler til årets eksamener. Skoler og eksamenskontorer må finne lokale løsninger for å ivareta rettighetene til voksne privatister i grunnskolen som har rett til særskilt tilrettelegging ved å få opplesing under eksamen.

Elever på 10. trinn

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Elever i videregående

Alle skriftlige og muntlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Eksamenstrekk

Eksamen for grunnskolen og videregående er avlyst, og elevene skal ikke få informasjon om eksamenstrekket. Elevene får registrert vitnemålsmerknad for den eksamen de skulle ha gått opp til med eksamen avlyst på sitt vitnemål.

Standpunkt

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For å sikre at alle elever skal få standpunkt er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom faglærer blir syk.

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt. Kravene til å sette standpunkt før eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at skolene kan sette standpunkt helt mot slutten av skoleåret.

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Dere foretar som vanlig en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

Del gjerne erfaringer og tips rundt standpunktvurdering med kollegaer eller med andre skoler. Bruk gjerne ressurser for erfaringsutveksling, for eksempel lokale nettverk eller ressurer som standpunktvurderingsarbeid fra Høgskolen i Innlandet.

Les mer om standpunktvurdering

Les om hvordan du kan vurdere elevene når de jobber hjemmefra

Felles for både 10. trinn og videregående

Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Vitnemål

Vitnemålsmerknaden som skal brukes på årets vitnemål i grunnskolen og i videregående opplæring våren 2020 er: VMM39: «Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus». 

Se våre retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og i videregående opplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!