Informasjon om koronatiltak i barnehage

Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for barnehager. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

Barnehager skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen.

Se også midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

Sykdom og smitte

Barnehager skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte barnehage skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen.

Barnehager må være forberedt på å skifte mellom gult og rødt nivå på kort varsel i tiden fremover.

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn
 • To kohorter kan samarbeide

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • To kohorter kan samarbeide

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av avdelinger
 • Planlegg for normal barnehagehverdag

Beredskapsplan for barnehageeier

Barnehagene må være forberedt på å endre tiltakene hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg. Barnehageeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se beredskapsplaner for barnehageeiere

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september.

Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, skal teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til barnehagen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

For barn som er syke med kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Hvis barnet ikke blir bedre, anbefales testing. Hvis barnet raskt blir bra, kan barnet komme tilbake til barnehagen uten test når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis barnet ikke blir bedre, anbefales kontakt med lege og eventuell testing.

 Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Barn som ikke kan være hjemme

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august.

Ved grønt og gult nivå skal barna gå i barnehagen som normalt. Ved rødt nivå  må barnehageeier sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov.

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Kommunestyret kan sørge for at dette blir iverksatt, hvis skoler eller barnehager ikke følger opp dette tilbudet til barn og unge. Dette gjelder også for private skoler og -barnehager.

Ved stengte eller delvis stengte barnehager må barnehageeier sørge for et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er tilstrekkelig at én av foreldrene arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. 

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

Se midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 2

 

Annen informasjon

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. januar .

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget to veiledere som dere kan bruke når dere skal nå innvandrerbefolkningen med viktig informasjon om korona. Her finner dere konkrete råd om hvordan dere skal planlegge og gjennomføre tiltak.

Bruk av ressurspersoner med innvandrerbakgrunn i informasjonsarbeidet under koronapandemien
Bruk av tolk i informasjonsarbeidet under koronapandemien

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om korona på flere språk som kan deles med elever og foreldre. 

Informasjon og ressurser om korona på flere språk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. mars

Hvis det er behov for det kan foresatte som har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave få tilbud om barnepass på natten.

Virksomheter som tilbyr barnepass om natten under Korona-utbruddet må ikke søke om godkjenning som barnehage, med mindre behovet for tilbudet blir langvarig. Det betyr at barnehageloven ikke gjelder for disse virksomhetene.

Dette gjelder også tilbud om barnepass på natten som blir lagt til barnehager som allerede har godkjenning som barnehage. I disse tilfellene må det skilles mellom tilbudet som gis innenfor og utenfor normal åpningstid. Tidsrommet som helt klart er utenfor normal åpningstid er mellom klokken 21.00 og 06.00.

Den som er ansvarlig for tilbudet om barnepass på natten skal ta hensyn til barnets beste. Følger virksomhetene barnehagelovens krav til grunnbemanning, vil det bidra til å sikre at barna får den omsorg og beskyttelse de har krav på. Små barn har et særlig behov for omsorg om natten.

Hensynet til barnets beste innebærer at kravet om politiattest etter barnehageloven § 30 gjelder fullt ut.

Barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal som hovedregel få tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også barn som ikke går i barnehage.

Barnehageeier kan tilpasse tilretteleggingen hvis barnehagen kan godtgjøre at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger. I vurderingen skal det legges stor vekt på barnets beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organisere og antallet timer per uke.

Spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten sakkyndig vurdering

Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten at det gjennomføres sakkyndig vurdering. Dette gjelder typisk hvor vedtak skal forlenges eller det av andre grunner er relativt klart hva vedtaket bør være. 

Hvor lenge vedtaket gjelder, har betydning for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å fastsette kortvarige vedtak, for deretter gjennomføre en sakkyndig vurdering og fatte nytt vedtak når situasjonen tillater det.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 3. januar. 

 • Hvis barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen.
 • For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage gjelder foreldrebetaling som normalt.
 • Kommunene skal kompenseres for dekning av tapt foreldrebetaling i både private og kommunale barnehager. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen. Det gis ikke tilskudd for dekning av kostpenger.
 • Kommunen skal utbetale tilskudd til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis tilskudd for dekning av kostpenger.

Private barnehager skal motta tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.

Hvis barnehagen er stengt eller driver med redusert kapasitet, kan barnehagen ikke bruke de ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid.

Avkorting av tilskudd

Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd avkortes tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede innbetalt foreldrebetaling for perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet, ikke refunderes foreldrene.


Vi anbefaler ikke  bruk av munnbind i barnehagen. Dette gjelder både barn og ansatte. 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av munnbind for barn. Barn kan ha vanskeligheter med å bruke munnbind riktig, og for små barn kan det være vanskelig å puste godt ved bruk av munnbind.

Ansatte i barnehager med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør diskutere med sin lege om de har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Les mer om bruk av munnbind i barnehager og skoler hos Folkehelseinstituttet.

For barn og unge som må være hjemme på grunn av smitteverntiltak, betyr det mye at  barnehagen og på skolen holder jevnlig kontakt. Mange har voksne hjemme som støtter dem, men noen mangler denne støtten.

Se tips til hvordan dere kan følge opp utsatte barn og unge som må være hjemme.

 

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at mange har spørsmål nå, og vi oppdaterer saken her fortløpende.

Foreldre – ta kontakt med barnehagen din eller kommunen
Barnehageansatte – ta kontakt med barnehageeier eller kommunen som barnehagemyndighet
Private og kommunale barnehageeiere – ta kontakt med kommunen som barnehagemyndighet eller statsforvalteren
Kommunen som barnehagemyndighet – ta kontakt med statsforvalteren

Har du spørsmål til Udir, send e-post til post@udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!