Barnehager – informasjon om koronasituasjonen

Barnehageeiere skal gi ordinært tilbud til alle barnehagebarn. Barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Hvordan kan barnehagene bidra til trygghet for barna i en ny og annerledes hverdag:

 • Ha jevnlig kontakt med hjemmene. Gjerne direkte med barna om det lar seg gjøre.
 • Informer gjerne hjemmene om nasjonale nettsteder der de kan holde seg oppdatert om situasjonen. 
 • Del gode eksempler med andre kollegaer og hent inspirasjon fra andre barnehager.

Barn som ikke kan være hjemme

Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. 

Barnehageeier har plikt til aktivt å kartlegge og vurdere hvilke barn og unge som har særlige behov. Barn som får spesialpedagogisk hjelp skal uansett vurderes. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 18. mai.

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. Fra 18. mai er ansatte i barnehager og skoler regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Dette gjelder også administrativ ledelse og kritisk driftspersonell. De kan dermed også få tilbud om plass.

Hvis barnehagene og skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

Veiledning for barnehager og skoler som gir et tilbud utenfor ordinær åpningstid og/eller på offentlige fridager

Denne informasjonen ble sist oppdatert 20. april.

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særlige behov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Vi ønsker at flere barn og unge skal få dette tilbudet. Vi oppfordrer derfor skole- og barnehageeiere til å utvide sine tilbud til flere barn og unge med særlige behov.

Dere skal fortsette med å gjøre egne vurderinger. Det er den enkelte skole og barnehage som kjenner barna best, som sammen med andre lokale faginstanser kan gjøre gode vurderinger. Vi oppfordrer barnehage og skoleeiere til å ta i bruk flere egnede lokaler.

Hvis barnehagene og skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og å sikre at de har et tilbud selv om barnehgen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Oppfølging av utsatte barn og unge

Saksbehandlingsregler under Korona-utbruddet

Det er ikke klagerett på avslag om tilbud om å benytte barnehage- og skoletilbud for barn av personer i kritiske samfunnsfunksjoner. 

For avslag på søknader om tilbud for barn med særlige omsorgsbehov kan vedtaket påklages. Kommunens og fylkeskommunens klageorgan er klageinstans.

Stortinget har fastsatt unntak fra reglene i forvaltningsloven i midlertidige forskrifter til barnehageloven og opplæringsloven under Korona-utbruddet.

Kravene i forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke. 

Barnehage- og skoleeiere må ha en forsvarlig saksbehandling av slike søknader. Dette er omtalt nærmere i høringsnotatet.

Iverksetting av tiltak

Kommunestyret kan sørge for at dette blir iverksatt, hvis skoler eller barnehager ikke følger opp dette tilbudet til barn og unge. Dette gjelder også for private skoler og -barnehager.

Barnehageeier kan bare redusere åpningstid eller antall barn som er tilstede samtidig hvis det er særlige forhold ved barnehagen som gjør at den ikke klarer å oppfylle kravene i covid-19-forskriften.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. mars

Foresatte som har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave kan ha behov for et tilbud om barnepass på natten.

Virksomheter som tilbyr barnepass om natten under Korona-utbruddet må ikke søke om godkjenning som barnehage, med mindre behovet for tilbudet blir langvarig. Det betyr at barnehageloven ikke gjelder for disse virksomhetene.

Dette gjelder også tilbud om barnepass på natten som blir lagt til barnehager som allerede har godkjenning som barnehage. I disse tilfellene må det skilles mellom tilbudet som gis innenfor og utenfor normal åpningstid. Tidsrommet som helt klart er utenfor normal åpningstid er mellom klokken 21.00 og 06.00.

Den som er ansvarlig for tilbudet om barnepass på natten skal ta hensyn til barnets beste. Følger virksomhetene barnehagelovens krav til grunnbemanning, vil det bidra til å sikre at barna får den omsorg og beskyttelse de har krav på. Små barn har et særlig behov for omsorg om natten.

Hensynet til barnets beste innebærer at kravet om politiattest etter barnehageloven § 19 gjelder fullt ut.

Barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal som hovedregel få tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også barn som ikke går i barnehage.

Barnehageeier kan tilpasse tilretteleggingen hvis barnehagen kan godtgjøre at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger. I vurderingen skal det legges stor vekt på barnets beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organisere og antallet timer per uke.

Spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten sakkyndig vurdering

Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten at det gjennomføres sakkyndig vurdering. Dette gjelder typisk hvor vedtak skal forlenges eller det av andre grunner er relativt klart hva vedtaket bør være. 

Hvor lenge vedtaket gjelder, har betydning for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å fastsette kortvarige vedtak, for deretter gjennomføre en sakkyndig vurdering og fatte nytt vedtak når situasjonen tillater det.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22. april

 • I perioden barnehagene er stengt, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen.
 • For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage gjelder foreldrebetaling som normalt.
 • Kommunene skal kompenseres for dekning av tapt foreldrebetaling i både private og kommunale barnehager. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen. Det gis ikke tilskudd for dekning av kostpenger.
 • Kommunen skal utbetale tilskudd til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis tilskudd for dekning av kostpenger.

Private barnehager skal motta tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.

Når barnehagen er stengt eller driver med redusert kapasitet, kan barnehagen ikke bruke de ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid.

Avkorting av tilskudd

Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd avkortes tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede innbetalt foreldrebetaling for perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet, ikke refunderes foreldrene.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 22.april.

Barn og unge kan ha flere bekymringer nå. De kan for eksempel være redde for å bli smittet. De kan oppleve at noen de er glade i blir alvorlig syke. Økonomiske problemer og andre vansker i familien kan også føre til utfordringer. Livsutfoldelse og læring hemmes av bekymring, derfor må vi gi barn og ungdom gode mestringsstrategier.

Barnehagebarns psykiske helse

Barnehagen kan ta opp tema om barns psykiske helse i kommunikasjonen med foreldrene, men også direkte med barna.

Personalets oppgave kan være å hjelpe barn å regulere følelser for situasjonen barna står i, eller å veilede foreldrene. Å få hjelp til å håndtere følelser er viktig for barnas psykiske helse. Personalet som har en god relasjonell tilknytning til barna kan være en viktig støtte i en utfordrende hverdag. Kunnskapen om hvordan man møter barn og barns reaksjoner er viktig og kan være nyttig å dele med foreldrene.

Skolen kan fremme elevenes psykiske helse

Skolen kan ta opp temaer som psykisk helse og stressmestring som en del av opplæringen. 

I kommunikasjon med elever kan dere spørre hvordan de opplever situasjonen. Hvis elever har mange bekymringstanker, er det godt å snakke med en trygg voksen som anerkjenner ulike følelser men som kan justere eller korrigere negative tanker. 

Gode råd og ressurser

Hvem kan barn snakke med om koronavirus - råd fra Barneombudet

Råd om å snakke med barn og unge om koronavirus - fra Helsedirektoratet

Ressurser til skole fra Læringsmiljøsenteret

Ressurser til barnehage fra Læringsmiljøsenteret

Ressurser til barnehage fra udir.no om barn i kriser og sorg 

Faglige ressurser og lenker

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at mange har spørsmål nå, og vi oppdaterer saken her fortløpende.

Foreldre – ta kontakt med barnehagen din eller kommunen
Barnehageansatte – ta kontakt med barnehageeier eller kommunen som barnehagemyndighet
Private og kommunale barnehageeiere – ta kontakt med kommunen som barnehagemyndighet eller fylkesmannen
Kommunen som barnehagemyndighet – ta kontakt med fylkesmannen

Har du spørsmål til Udir, send e-post til post@udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!