Informasjon om koronatiltak i barnehage

Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for barnehager. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. juni 2021 med informasjon om sommeravslutninger.

Åpner for grønt nivå i trafikklysmodellen

Fra 27. mai kan lokale smittevernmyndigheter vurdere om barnehager i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Fra samme tidspunkt oppheves et nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå, og kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig.

Barnehager må ha planer for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel.

Barnehagestart høsten 2021

Barnehager skal planlegge for grønt nivå fra barnehagestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Barnehagehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.

Mer informasjon om tiltaksnivå og planlegging av barnehagestart kommer før sommerferien.

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av avdelinger
 • Planlegg for normal barnehagehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • To kohorter kan samarbeide


Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn
 • To kohorter kan samarbeide

 Sykdom og smitte

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september.

Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, skal teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til barnehagen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 


 Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Barn som ikke kan være hjemme

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august.

Ved rødt nivå  må barnehageeier sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov. Ved grønt og gult nivå skal barna gå i barnehagen som normalt. 

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 28. april .

Hvis barnehagen er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner.

Barnehagen skal vurdere tilbudet til det enkelte barn ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.

Les mer hvilke barn som har rett på tilbud i barnehagen og hvilke krav som gjelder. 

 

Annen informasjon

Sommeravslutninger i barnehager 

Hvis avslutningen foregår på et offentlig sted, er det lov å samle 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.

Hele kohorten fra barnehagen kan samles til egen avslutning for barna, og det er mulig å ha med noen voksne som kan hjelpe til. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn.

Se råd for arrangementer og sosiale sammenkomster.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. januar .

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget to veiledere som dere kan bruke når dere skal nå innvandrerbefolkningen med viktig informasjon om korona. Her finner dere konkrete råd om hvordan dere skal planlegge og gjennomføre tiltak.

Bruk av ressurspersoner med innvandrerbakgrunn i informasjonsarbeidet under koronapandemien
Bruk av tolk i informasjonsarbeidet under koronapandemien

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om korona på flere språk som kan deles med elever og foreldre. 

Informasjon og ressurser om korona på flere språk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 3. januar. 

 • Hvis barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen.
 • For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage gjelder foreldrebetaling som normalt.
 • Kommunene skal kompenseres for dekning av tapt foreldrebetaling i både private og kommunale barnehager. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen. Det gis ikke tilskudd for dekning av kostpenger.
 • Kommunen skal utbetale tilskudd til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis tilskudd for dekning av kostpenger.

Private barnehager skal motta tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.

Hvis barnehagen er stengt eller driver med redusert kapasitet, kan barnehagen ikke bruke de ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid.

Avkorting av tilskudd

Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd avkortes tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede innbetalt foreldrebetaling for perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet, ikke refunderes foreldrene.

For barn og unge som må være hjemme på grunn av smitteverntiltak, betyr det mye at  barnehagen og på skolen holder jevnlig kontakt. Mange har voksne hjemme som støtter dem, men noen mangler denne støtten.

Se tips til hvordan dere kan følge opp utsatte barn og unge som må være hjemme.

 

Se også midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!