Informasjon om koronatiltak i barnehage

Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for barnehager. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

Oppdatert 6. januar med FHIs vurdering av rødt nivå i barnehager. 

Barnehager skal i utgangspunktet følge gult nivå i trafikklysmodellen. Kommuner med mye smitte bør vurdere om barnehager skal gå over til rødt nivå. 

Sykdom og smitte

Denne informasjonen ble sist oppdatert 6. januar med FHIs vurdering av rødt nivå i barnehager

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at kommuner med mye smitte bør vurdere om barnehager skal gå over til rødt nivå. Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om barnehager skal gå over til rødt nivå. 

Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar.

Bakgrunnen for at regjeringen nå innfører strengere tiltak, er frykt for at det har vært økt smitte gjennom juleferien. For å hindre smittespredning og at smitten kommer ut av kontroll, blir det innført strengere nasjonale tiltak i en begrenset periode.

For å begrense tiltaksbyrden på barn og unge, anbefales det å vurdere rødt tiltaksnivå for  enkeltbarnehager fremfor alle i hele kommunen. Det vil ikke være grunnlag for å innføre rødt tiltaksnivå for alle barnehager i hele kommunen hvis det ikke har vært ekstra lokale tiltak i tiden frem mot regjeringens innstramminger 3. januar. Se FHIs nettsider.  

Barnehager må være forberedt på å skifte mellom gult og rødt nivå på kort varsel i tiden fremover.

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Beredskapsplan for barnehageeier

Barnehagene må være forberedt på å endre tiltakene hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg. Barnehageeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se beredskapsplaner for barnehageeiere

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.

På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.

På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.  

Se oppdaterte smittevernveiledere

Barnehageeeier må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se forslag til beredsskapsplan for barnehageeiere.

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter 

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av avdelinger
 • Planlegg for normal barnehagehverdag

Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september.

Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte i barnehagen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, skal teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til barnehagen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

For barn som er syke med kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Hvis barnet ikke blir bedre, anbefales testing. Hvis barnet raskt blir bra, kan barnet komme tilbake til barnehagen uten test når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis barnet ikke blir bedre, anbefales kontakt med lege og eventuell testing.

 Se også Folkehelseinstituttetets nettside - hvis du mistenker at du er syk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. mars

Hvis det er behov for det kan foresatte som har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave få tilbud om barnepass på natten.

Virksomheter som tilbyr barnepass om natten under Korona-utbruddet må ikke søke om godkjenning som barnehage, med mindre behovet for tilbudet blir langvarig. Det betyr at barnehageloven ikke gjelder for disse virksomhetene.

Dette gjelder også tilbud om barnepass på natten som blir lagt til barnehager som allerede har godkjenning som barnehage. I disse tilfellene må det skilles mellom tilbudet som gis innenfor og utenfor normal åpningstid. Tidsrommet som helt klart er utenfor normal åpningstid er mellom klokken 21.00 og 06.00.

Den som er ansvarlig for tilbudet om barnepass på natten skal ta hensyn til barnets beste. Følger virksomhetene barnehagelovens krav til grunnbemanning, vil det bidra til å sikre at barna får den omsorg og beskyttelse de har krav på. Små barn har et særlig behov for omsorg om natten.

Hensynet til barnets beste innebærer at kravet om politiattest etter barnehageloven § 30 gjelder fullt ut.

Barn som ikke kan være hjemme

Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. 

Barnehageeier har plikt til aktivt å kartlegge og vurdere hvilke barn og unge som har særlige behov. Barn som får spesialpedagogisk hjelp skal uansett vurderes. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå skal barna gå i barnehagen som normalt. Ved stengte og delvis stengte barnehager må barnehageeier sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov.

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Iverksetting av tiltak

Kommunestyret kan sørge for at dette blir iverksatt, hvis skoler eller barnehager ikke følger opp dette tilbudet til barn og unge. Dette gjelder også for private skoler og -barnehager.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august.

Tilbud til barn og unge ved ulike smittenivåer

Ved grønt og gult nivå skal barna gå i barnehagen som normalt. Ved stengte eller delvis stengte barnehager må barnehageeier sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. 

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehageplass. 

Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

Annen informasjon

Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

I de situasjonene, utenom skolen, der munnbind er anbefalt, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Et eksempel er kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av munnbind for barn. Barn kan ha vanskeligheter med å bruke munnbind riktig, og for små barn kan det være vanskelig å puste godt ved bruk av munnbind.

Ansatte i barnehager og skoler med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør diskutere med sin lege om de har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Les mer om bruk av munnbind i barnehager og skoler hos Folkehelseinstituttet

Denne informasjonen ble sist oppdatert 25. mars

Hvis det er behov for det kan foresatte som har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave få tilbud om barnepass på natten.

Virksomheter som tilbyr barnepass om natten under Korona-utbruddet må ikke søke om godkjenning som barnehage, med mindre behovet for tilbudet blir langvarig. Det betyr at barnehageloven ikke gjelder for disse virksomhetene.

Dette gjelder også tilbud om barnepass på natten som blir lagt til barnehager som allerede har godkjenning som barnehage. I disse tilfellene må det skilles mellom tilbudet som gis innenfor og utenfor normal åpningstid. Tidsrommet som helt klart er utenfor normal åpningstid er mellom klokken 21.00 og 06.00.

Den som er ansvarlig for tilbudet om barnepass på natten skal ta hensyn til barnets beste. Følger virksomhetene barnehagelovens krav til grunnbemanning, vil det bidra til å sikre at barna får den omsorg og beskyttelse de har krav på. Små barn har et særlig behov for omsorg om natten.

Hensynet til barnets beste innebærer at kravet om politiattest etter barnehageloven § 30 gjelder fullt ut.

Barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal som hovedregel få tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også barn som ikke går i barnehage.

Barnehageeier kan tilpasse tilretteleggingen hvis barnehagen kan godtgjøre at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger. I vurderingen skal det legges stor vekt på barnets beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organisere og antallet timer per uke.

Spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten sakkyndig vurdering

Når det er forsvarlig, kan kommunen fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring uten at det gjennomføres sakkyndig vurdering. Dette gjelder typisk hvor vedtak skal forlenges eller det av andre grunner er relativt klart hva vedtaket bør være. 

Hvor lenge vedtaket gjelder, har betydning for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å fastsette kortvarige vedtak, for deretter gjennomføre en sakkyndig vurdering og fatte nytt vedtak når situasjonen tillater det.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 3. januar. 

 • Hvis barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen.
 • For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage gjelder foreldrebetaling som normalt.
 • Kommunene skal kompenseres for dekning av tapt foreldrebetaling i både private og kommunale barnehager. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen. Det gis ikke tilskudd for dekning av kostpenger.
 • Kommunen skal utbetale tilskudd til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis tilskudd for dekning av kostpenger.

Private barnehager skal motta tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.

Hvis barnehagen er stengt eller driver med redusert kapasitet, kan barnehagen ikke bruke de ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid.

Avkorting av tilskudd

Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd avkortes tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede innbetalt foreldrebetaling for perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet, ikke refunderes foreldrene.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 24. september

Det er ikke laget en egen veileder for åpne barnehager, og vi anbefaler å følge rådene som er beskrevet i veilederen for barnehager. Denne kan brukes som et utgangspunkt for å utforme egne retningslinjer og konkrete rutiner som er tilpasset den enkelte barnehagen.

Rutinene fra en barnehage kan ikke nødvendigvis overføres til en annen barnehage. Har du spørsmål om hvordan dere bør følge opp smittevernrutinene i barnehagen, kan du ta kontakt med lokale helsemyndigheter.

I åpen barnehage regnes ikke gruppene som kohorter på samme måte som i en vanlig barnehage. I barnehagen kan barna leke sammen og trenger ikke holde avstand til andre barn. Voksne bør holde anbefalt avstand til hverandre.

Smittesporing

Barnehagen må ha oversikt over både voksne og barn som er til stede i barnehagen, med tanke på en eventuell smittesporing. Oversikten bør inneholde navn og telefonnummer og skal oppbevares i 10 dager. Det er også viktig at barnehagen ikke tar i mot flere enn den er beregnet for. Det kan være lurt å ha fohåndspåmelding til barnehagen, for å få oversikt over dette.

 

Faglige ressurser og lenker

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at mange har spørsmål nå, og vi oppdaterer saken her fortløpende.

Foreldre – ta kontakt med barnehagen din eller kommunen
Barnehageansatte – ta kontakt med barnehageeier eller kommunen som barnehagemyndighet
Private og kommunale barnehageeiere – ta kontakt med kommunen som barnehagemyndighet eller statsforvalteren
Kommunen som barnehagemyndighet – ta kontakt med statsforvalteren

Har du spørsmål til Udir, send e-post til post@udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!