Informasjon om koronatiltak i barnehage

Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for barnehager. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 3. september 2021 med oppdatert kunnskap om barn og smitte.

Barnehager kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.

På grønt nivå kan barnehagehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen viktige smitteverntiltak:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer.
 • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
 • Normalt renhold og god håndhygiene

Barnehager må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå. Se beredskapsplaner for barnehageeiere.

Testing kan erstatte karantene for barn

Hvis en person får påvist korona, kan barn som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Regler om smittekarantene for befolkningen for øvrig, finner du på helsenorge.no. 

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Ansatte i barnehagen skal ikke gjennomføre testing.

Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. Les mer om testing og testmetoder. 

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av avdelinger
 • Planlegg for normal barnehagehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • To kohorter kan samarbeide


Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn
 • To kohorter kan samarbeide

Sykdom og smitte

Denne informasjonen ble sist oppdatert 3. september 2021.

FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte. Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. Vi anbefaler å vise til denne informasjon hvis dere får spørsmål fra foreldre. Den kan også være nyttig å ha med seg i foreldremøter.

Korona er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer, og 20-30 prosent får ingen symptomer i det hele tatt.

Det er få barn og ungdom som blir svært syke og har behov for å legges inn på sykehus. Det ser heller ikke ut til at senfølger av gjennomgått korona er vanlig hos barn og unge.

Tall fra Norge viser at 0,4 prosent av de som får påvist korona i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt er to døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen.

FHI har også fått mange spørsmål om smittesituasjonen blant barn og unge, og de har svart på mange av disse i en Facebook-post. Her gjengir vi noen av dem:

Hvorfor ha grønne/åpne skoler og barnehager når vi ser en stor smitteøkning?

Tiltak i skoler og barnehager var ikke primært for barnas skyld, men for å beskytte voksne. Barn og unge har hatt en høy belastning og høy tiltaksbyrde under pandemien så langt fordi man ønsket å holde smittenivået nede inntil store deler av risikogruppene og den voksne befolkningen var vaksinert. Barn har lav risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og det store flertallet blir helt symptomfrie etter sykdommen. Da må forholdsmessigheten i tiltakene vurderes; strenge tiltak for en sykdom som ikke er så alvorlig for barn og ungdom, er ikke forholdsmessig.

Er hurtigtester og selvtester en falsk trygghet?

Nei. Disse testene kan vise om du akkurat nå har så mye virus i luftveiene at du kan smitte andre. Er testen negativ, er du sannsynligvis trygg for andre det nærmeste døgnet. Hvis du har symptomer og testen er negativ, kan du være nesten helt sikker på at symptomene skyldes noen annet enn korona.

Er det sannsynlig at det blir ny lockdown og hjemmeskole for mange på grunn av deltavarianten?

Nei, det er lite sannsynlig. I noen kommuner kan det kanskje bli nødvendig å øke tiltaksnivået i skolen til gult, og det kan innføres jevnlig testing for å få oversikt over situasjonen. Hjemmeskole med digital undervisning er et svært strengt tiltak, og har godt dokumenterte negative konsekvenser for barn og unge. For å bruke dette tiltaket må konsekvensene for smittespredning være alvorlige. Slik sykdommen er hos barn og unge, står et slikt tiltak ikke i forhold til konsekvensene.

Barn som ikke kan være hjemme

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august.

Ved rødt nivå  må barnehageeier sørge for et tilbud til barn og unge med særlige behov. Ved grønt og gult nivå skal barna gå i barnehagen som normalt. 

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Samarbeid med hjelpetejenestene kan være viktig her.

Hvis barnehagene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn med særlige behov opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret i de enkelte tilfellene. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 28. april .

Hvis barnehagen er stengt eller delvis stengt skal de gi et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner.

Barnehagen skal vurdere tilbudet til det enkelte barn ut fra forelderens behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.

Les mer hvilke barn som har rett på tilbud i barnehagen og hvilke krav som gjelder. 

 

Annen informasjon

Foreldremøter

Foreldremøter regnes som offentlige arrangementer. Se mer informasjon om arrangementer, samlinger og aktiviteter.

 

Denne informasjonen ble sist oppdatert 30. januar .

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget to veiledere som dere kan bruke når dere skal nå innvandrerbefolkningen med viktig informasjon om korona. Her finner dere konkrete råd om hvordan dere skal planlegge og gjennomføre tiltak.

Bruk av ressurspersoner med innvandrerbakgrunn i informasjonsarbeidet under koronapandemien
Bruk av tolk i informasjonsarbeidet under koronapandemien

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om korona på flere språk som kan deles med elever og foreldre. 

Informasjon og ressurser om korona på flere språk

Denne informasjonen ble sist oppdatert 3. januar. 

 • Hvis barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen.
 • For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage gjelder foreldrebetaling som normalt.
 • Kommunene skal kompenseres for dekning av tapt foreldrebetaling i både private og kommunale barnehager. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen. Det gis ikke tilskudd for dekning av kostpenger.
 • Kommunen skal utbetale tilskudd til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis tilskudd for dekning av kostpenger.

Private barnehager skal motta tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.

Hvis barnehagen er stengt eller driver med redusert kapasitet, kan barnehagen ikke bruke de ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid.

Avkorting av tilskudd

Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd avkortes tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede innbetalt foreldrebetaling for perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet, ikke refunderes foreldrene.

For barn og unge som må være hjemme på grunn av smitteverntiltak, betyr det mye at  barnehagen og på skolen holder jevnlig kontakt. Mange har voksne hjemme som støtter dem, men noen mangler denne støtten.

Se tips til hvordan dere kan følge opp utsatte barn og unge som må være hjemme.

 Se også midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!