April 2022: Rapportering til Kunnskapsdepartementet om koronasituasjonen våren 2022 – skolens arbeid med fagfornyelsen

Svar til Kunnskapsdepartementet på oppdragsbrev 2022-013

Udirs pågående og planlagte arbeid for å støtte implementeringen av fagfornyelsen

Udirs hovedstrategi framover er å følge med på og gi støtte etter behov i sektor. Det er viktig å gjøre kjent de støtteressursene som finnes, og følge med på om og hvordan de brukes, framfor å utvikle noe nytt. I dette arbeidet legger vi vekt på dialog med partene i sektor. 

Støtteressurser og kompetansepakker

Kompetansepakker er et av Udirs sentrale virkemidler. Dette et tilbud til sektor, og frivillig å bruke. Kompetansepakken for innføring av nytt læreplanverk er en av Udirs viktigste støtteressurser for implementeringen av fagfornyelsen. Skoler og skoleeiere kan ta utgangspunkt i sine egne utviklingsbehov og bruke ressursene i kompetansepakken på en fleksibel måte, både med valg av innhold og tidsbruk. I tillegg er det utarbeidet støtte til innføring av nytt læreplanverk på udir.no, samt den digitale læreplanvisningen med tilknyttet planleggingsverktøy for lærere. Til sammen gir dette støtte til skolene i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket.

Vi har også utviklet en kompetansepakke for innføring av nye læreplaner for vg3 og i prøvenemnder, samt en kompetansepakke som skal være en støtte til arbeidet med lærings- og skolemiljø. Her har vi også igangsatt et arbeid med å få kunnskap om hvordan kompetansepakkene blir brukt og behov for videreutvikling.

Støtte til å ta i bruk nye læreplaner

Arbeid med eksamen og støtte til standpunktvurdering

For å informere om og støtte det lokale arbeidet med standpunktvurdering, har vi revidert og oppdatert ressurser på udir.no i tråd med nytt læreplanverk og endringene i vurderingsforskriften. Sidene på udir.no er omstrukturert for å få en bedre oversikt over alle støtteressurser vi har til standpunkt.

Vi har også startet et langsiktig arbeid med standpunktvurdering. I forarbeidet jobber vi med å etablere en felles retning for arbeid med å videreutvikle kvaliteten på standpunkt. Vi vektlegger tett dialog med lærerprofesjonen, skoleledere, elevorganisasjonen, skoleeiere, statsforvalterne og andre relevante fagmiljøer i denne prosessen.

Udir har utviklet nytt metodisk rammeverk for eksamen, for å styrke kvaliteten på eksamen og nye eksempeloppgaver etter fagfornyelsen i ny gjennomføringsløsning. Oppgavene er prøvd ut med elever og lærere. Udir har opprettet en egen referansegruppe for organisasjonene i fagfornyelsen for å forankre arbeidet med vurderingsfeltet i fagfornyelsen. Vi justerer utviklingen av oppgaver og vurderingskriterier etter innspill fra referansegruppa og fra spørringer til elever og lærere.

Dialogmøter og webinarer

Udir og statsforvalterne har i samarbeid arrangert dialogmøter og webinarer om fagfornyelsen og om standpunktvurdering. Intensjonen har vært felles kompetanseheving og forståelse på tvers av embetene. På webinaret i juni 2021 var tema fagfornyelsen – hvordan ta i bruk de nye læreplanene? I februar 2022 var tema LK20 i et differensieringsperspektiv – tilpasset opplæring og spesialundervisning.

I januar 2022 arrangerte Udir et webinar for fagopplæringen som var en lansering av kompetansepakken for fagopplæring og prøvenemnder.

I mars 2022 arrangerte Udir et webinar om standpunktvurdering. Målgruppen var skoleeiere skoleledere, statsforvaltere og partene i sektor.

Kommende regionale samlinger om sammenhengen mellom læreplan og vurdering

Udir planlegger regionale samlinger kommende skoleår 2022/23 for grunnskole og videregående skole i samarbeid med statsforvalteren og fylkeskommunene. Samlingene vil sette søkelys på hva som er nytt i læreplaner og vurderingsordning i fagfornyelsen.. Vi ønsker å igangsette utprøvinger og forsøk på vurderingsfeltet for å følge opp eksamensgruppas anbefalinger, og vi jobber med å øke kunnskapsgrunnlaget om eksamensordningen i grunnopplæringen. For å sikre god involvering, er det er spesielt viktig å videreføre samarbeidet med partene i referansegruppa for videreutvikling av vurderingsordningen..

I dialog med partene i strategien for fagfornyelsen, er vi også i gang med å drøfte hva som kan være mulige tiltak for å støtte og inspirere arbeidet lokalt med å revitalisere fagfornyelsen. Partene har vist interesse for å samarbeide om et arrangement i forbindelse med skolestart. Det kan for eksempel være et webinar eller en dagskonferanse, som minner om de sentrale intensjonene med fagfornyelsen og informerer om sentrale begreper, støtteressursene til læreplanene osv. Arrangementet må følges av at vi over tid ser problemstillinger knyttet til læreplaner, læringsmiljø og vurderingstiltak i sammenheng.