April 2022: Rapportering til Kunnskapsdepartementet om koronasituasjonen våren 2022 – skolens arbeid med fagfornyelsen

Om fagfornyelsen

Samfunnet endrer seg raskt og det elevene lærer skal være relevant og framtidsrettet. Fagfornyelsen gir et læreplanverk som skal forberede elevene på framtiden. Fagene har fått mer relevant innhold og tydeligere prioriteringer, og sammenhengen mellom fagene har blitt bedre. Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring prioriteres som temaer i fag der det er relevant. En vil styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse, og «å lære å lære» er også vesentlig i de nye læreplanene, fordi det gir grunnlag for læring gjennom hele livet.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 består av overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, læreplaner for alle fag, tilbudsstrukturen i videregående opplæring og fag- og timefordelingen. Hele læreplanverket er forskrifter til opplæringsloven.

Overordnet del av læreplanverket utdyper verdiene i opplæringslovens formålsparagraf og beskriver sentrale prinsipper for læring, utvikling og danning. Overordnet del har ligget til grunn for utviklingen av læreplaner for fag.

Fagene er beholdt i fagfornyelsen, men innholdet er fornyet. Elevene skal øve på kritisk tenkning og refleksjon. De praktiske og estetiske fagene er styrket. I tillegg er det et mål at både overordnet del og læreplaner for fag blir brukt aktivt i planlegging av opplæringen. Læreplanene skal være relevante og framtidsrettede med vekt på kritisk tenking, utforsking, teknologi, algoritmisk tenking og programmering.

I fagene er det lagt vekt på skaperglede, engasjement og utforskertrang, fordi det kan fremme elevenes læring og lærelyst. Elever som formulerer spørsmål, søker svar og uttrykker forståelse på ulike måter, vil gradvis kunne ta en ytterligere aktiv rolle i egen læring. Elevmedvirkning er et sentralt element i alle deler av det nye læreplanverket. En hovedbegrunnelse for dette er at elever blir mer motivert og lærer bedre når de blir involvert i hva de skal lære, hvorfor og hvordan.

Plan og virkemidler for implementering av fagfornyelsen

Arbeidet med nye læreplaner for Kunnskapsløftet 2020 startet høsten 2017. Planen var at de nye læreplanene skulle bli innført trinnvis over en periode på tre år, i perioden 2020-2022. Den opprinnelige implementeringsplanen har i all hovedsak blitt fulgt fra Udirs side, til tross for pandemien. Det er likevel noen unntak fra planen for implementering. Noen læreplaner ble publisert senere enn planlagt, og skolene og lærebedriftene fikk kortere tid til å forberede seg på nye læreplaner. Dette gjelder for læreplaner i vg3 i utdanningsprogrammene elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag, som ble sendt på høring i januar 2021. Utsettelsene ble vedtatt i samråd med faglige råd for de to utdanningsprogrammene. Utsettelsen bidro til å sikre kvaliteten på læreplanene og at faglige råd fikk avgjørende innflytelse på det faglige innholdet.

Udir har flere virkemidler for å støtte innføringen av fagfornyelsen. Virkemidlene består blant annet av digital læreplanvisning, planleggingsverktøyet i læreplanvisningen og kompetansepakker.

Disse virkemidlene har blitt innført etter opprinnelig plan. Likevel har profesjonsfellesskapene på grunn av pandemien hatt mindre tid til å jobbe med læreplanene og ta i bruk støtten til fagfornyelsen. Gjennom 2021 har Udir sørget for videreutvikling av eksisterende tilbud i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren (UH), både innenfor videreutdanningsfeltet og i de kollektivt rettede etterutdanningstilbudene i barnehage og skole.

Den opprinnelige innføringsplanen for eksamen etter fagfornyelsen i ny gjennomføringsløsning fulgte innføringen av læreplanen, med første eleveksamen for vg1 i 2021, vg2 og 10. trinn i 2022 og vg3 i 2023. På grunn av avlyst eleveksamen vil elevene i praksis først møte eksamen i fagfornyelsen på alle trinn våren 2023. Udir har tidligere utsatt innføringen av endring til heldigital eksamen i matematikk til våren 2023. Det er nedsatt en partssammensatt gruppe for å utrede behov for å beholde en del uten hjelpemidler, som skal levere sin innstilling før sommeren.