April 2022: Rapportering til Kunnskapsdepartementet om koronasituasjonen våren 2022 – skolens arbeid med fagfornyelsen

Bakgrunn for rapporten

I desember 2021 gikk koronapandemien på nytt inn i en kritisk fase som krevde strengere restriksjoner. Som følge av dette fikk Utdanningsdirektoratet (Udir) i oppdrag å levere månedlige rapporter til Kunnskapsdepartementet om pandemiens betydning for tilbudet i barnehager og skoler, og foreslå aktuelle tiltak (Oppdragsbrev 2022-013). Bakgrunnen for oppdraget var at smitteverntiltak går ut over kvaliteten i, og omfanget av, tilbudene i barnehage og skole. I løpet av de første månedene i 2022 gikk imidlertid pandemien over i en roligere og avsluttende fase. Det er derfor ikke lenger behov for månedlige rapporteringer og hyppigheten på rapporteringen har gått ned. Dette er den tredje rapporten som leveres.

I januar gjorde vi en overordnet vurdering av pandemiens konsekvenser så langt, og hva vi mener er de mest sentrale avveiningene i balansen mellom smittevern og barns rettigheter. Vi trakk fram viktigheten av at barn og unge prioriteres høyt, og at tiltak rettet mot barn og unge må komme etter tiltak i resten av samfunnet. Det må gjøres grundige vurderinger av forholdsmessighet, omfang og tidsramme for tiltak som rammer barn og unge. Alle tiltak som begrenser barn og unges rettigheter må ha svært gode begrunnelser, og bør være utredet i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.

I februar redegjorde vi for pandemiens utvikling og smitte- og tiltakstrykk i sektor i perioden mars 2020 til i dag. Vi oppsummerte også hovedtrekkene i forskning om pandemiens konsekvenser for barn og elever, med et særlig blikk på grupper som har blitt ekstra hardt rammet av pandemien. Rapporten viser at de fleste barn og unge i Norge har klart seg bra gjennom pandemien. De har god helse og foreløpig kan vi ikke dokumentere store læringstap. Det er likevel flere barn og unge som ikke har klart seg like bra. Dette er for eksempel elever som har særskilte behov, rett til spesialundervisning, sammensatte hjelpebehov, bekymringsfullt fravær, lavere sosioøkonomisk status, er i overgangssituasjoner, er utsatt for negativ sosial kontroll eller som har psykiske plager og lidelser. I våre vurderinger og anbefalinger har vi vært opptatt av at det er behov for å reetablere barnehage- og skolehverdagen, både sosialt og faglig, for alle barn og elever. Det bør utarbeides universelle tiltak for å sikre gode læringsmuligheter i et sosialt fellesskap. Det er en fare for at de langvarige konsekvensene enkelte barn og unge har opplevd, kan bli alvorlige hvis ikke gode tiltak settes inn raskt. Disse barna og elevene trenger målrettede tiltak og ekstra oppfølging. Kommunene må få handlingsrom til å iverksette både kortsiktige og langsiktige tiltak. Det kan være behov for midler til kommunene til dette arbeidet, og eventuelt vurdere ekstra støtte til geografiske områder som har vært hardest rammet av smitteverntiltak.  

I denne tredje rapporten er skolenes arbeid med fagfornyelsen tema. Arbeidet med å innføre fagfornyelsen startet i 2017 med overordnet del. Innføringen av hele reformen startet høsten 2019. Skolene fikk med andre ord kort tid med ordinær skoledrift før nedstengingen i mars 2020, og langvarige smittevernstiltak frem til februar 2022. Pandemien har påvirket skolens muligheter til å jobbe med å innføre fagfornyelsen, ettersom mye tid har blitt brukt på å håndtere pandemiens konsekvenser. Som også beskrevet i vår rapport nr. 2 til Kunnskapsdepartementet i februar, er god implementering av fagfornyelsen et viktig ledd i arbeidet med å kompensere for pandemiens konsekvenser. I denne rapporten går vi nærmere inn på hvor langt skolene har kommet i arbeidet med å innføre fagfornyelsen, hvilke utfordringer de ser med å realisere intensjonene i fagfornyelsen og hva som kan gjøres fremover for å lykkes med dette arbeidet.

Kunnskapsgrunnlag for denne rapporten

Sentralt kunnskapsgrunnlaget for denne rapporten er:

  • Relevant forskning (se litteraturliste)
  • Statsforvalternes årsrapporter fra 2021
  • Innspillsmøte i Utdanningsdirektoratet 17.03.22 med Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Fagforbundet, KS, Elevorganisasjonen og FUG
  • Referansegruppemøte om fagfornyelsen 22.03.22 i Kunnskapsdepartementet med Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, KS, Elevorganisasjonen og Sametinget