PP-tenesta er ei fagleg kompetent teneste

PP-tenesta hjelper barnehagen og skolen med å leggje til rette tilbodet for barn og unge. 

PP-tenesta skal ha kompetanse til

  • å utføre sakkunnig arbeid for barn, unge og vaksne
  • å hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling

For å utføre desse lovpålagde oppgåvene er det viktig at PP-tenesta har den nødvendigenaudsynte kompetansen. Det er kommunen og fylkeskommunen som har ansvaret for at PP-tenesta har denne nødvendige kompetansen.

Desse punkta kan liggje til grunn for å støtte opp under dette kriteriet

  • PP-tenesta har fagkunnskap om allmennpedagogikk og spesialpedagogikk, organisasjons- og kompetanseutvikling, utfordringar som kan føre til at barn, elevar og vaksne har eller kan få behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, kva for konsekvensar nedsett funksjonsevne og andre utfordringar kan ha for læring og utvikling, og behov for tilrettelegging, rammeplanen for innhald og oppgåver i barnehagen, Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) og godkjende læreplanar for friskolar, grunnleggjande ferdigheiter som trengst og bør haldast ved like i eit vaksenliv, individuell vurdering (undervegs- og sluttvurdering) og barnehagelova og opplæringslova med forskrifter, og anna relevant regelverk
  • PP- tenesta bruker kunnskap, teori og forsking i arbeidet.
  • Tilsette i PP-tenesta har gode kommunikasjonsferdigheiter.
  • Kommunar og fylkeskommunar har eit system for kompetanseutvikling for PP-tenesta.
  • Kommunar, fylkeskommunar, PP-tenesta, barnehagane og skolane har avklart kva som er ei god sakkunnig vurdering.
  • PP-tenesta har kunnskap om miljøet for barna i den enkelte barnehagen, om skolemiljøet på den enkelte skolen, og dei kjenner faktorar som har noko å seie for å fremje eit godt og trygt barnehage- og skolemiljø.
  • Kommunar, fylkeskommunar, PP-tenesta, barnehagane og skolane har ei felles forståing av at PP-tenesta har eit sjølvstendig ansvar og ei sjølvstendig rolle ved sakkunnig vurdering. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!