Heimlar i opplæringslova og barnehagelova

PP-tenesta tek hand om mange oppgåver i barnehage, skole og opplæring

Oppgåvene for barn under opplæringspliktig alder er heimla i barnehagelova § 19 c

  • PP-tenesta skal syte for at det blir utarbeidd sakkunnige vurderingar der regelverket krev det.
  • PP-tenesta skal hjelpe barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å leggje til rette barnehagetilbodet for barn med særlege behov.

Oppgåvene i skole og opplæring er heimla i opplæringslova § 5-6

  • PP-tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særskilde behov.
  • PP-tenesta skal syte for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering i dei tilfella der regelverket krev det.

Oppgåvene til PP-tenesta knytte til sakkunnig vurdering gjeld for barn under opplæringspliktig alder, elevar, lærlingar, lærekandidatar og vaksne.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!