Utviklingssamtale med foreldre

I utviklingssamtalen skal foreldrene og læreren få svar på spørsmål og bli enige om hva som skal skje framover når det gjelder den faglige læringen og den sosiale og personlige utviklingen til eleven.

Avklaring av innhold og hensikt

I samtalen skal foreldrene og læreren få svar på spørsmål og bli enige om hva som skal skje framover. Kontaktlærer bør planlegge møtet godt og gjerne avklare forventningene til samtalen i forkant av møtet. I samtalen skal foreldrene få vite hvordan eleven jobber til daglig, og hvilken kompetanse eleven har i fagene. Målet med samtalen skal være hvordan eleven, skolen og foreldrene sammen kan legge tilrette for elevens faglige og sosiale utvikling. 

Utviklingssamtaler

Elevene har rett på en samtale med kontaktlæreren sin om sin faglige utvikling minst en gang i halvåret. 

Les meir om regelverk - kva treng foreldre å vite, vurdering og prøver

 

Eleven og foreldrene skal bli hørt

Samtalen med foreldrene gir læreren gode muligheter til å bli bedre kjent med eleven. Foreldre vet ofte hva barna er interessert i, hvordan barna trives med ulike arbeidsmåter og hvordan forholdet til medelever er. Dette er informasjon som kan gi et godt grunnlag for tilpasset opplæring for eleven.

Samtalen er også viktig for å bygge tillit mellom lærer og foreldre. Skal en dialog etableres, må lærerne lytte, ikke bare informere. Foreldrene skal bli hørt.

Eleven har rett til å delta i samtalen etter han eller hun har fylt 12 år. Det kan være hensiktsmessig at halvparten av utviklingssamtalene gjennomføres uten at barnet er til stede.

Enighet og felles beslutninger

I noen tilfeller må foreldre og lærere gjøre endringer for at læringsresultater eller elevens situasjon i skolen skal bli bedre. Gjennom samtalen skal foreldrene få medvirke til dette. Nedenfor er det gitt et eksempel på et kort, skriftlig skjema som er laget i en utviklingssamtale.

Eksempel på skjema

Mål og aktivitetAnsvar

Bedre lesehastighet gjennom høytlesing i ti minutter to dager i uka.

Foreldre og elev

Øke motivasjon og engasjement for skolearbeid ved å gi konkrete tilbakemeldinger på elevens arbeid.

Lærer

Dato: .................................

Foreldre: (underskrift) .......................... Kontaktlærer (underskrift)..........................

Gi foreldre støtte og oppmuntring

Enkelte foreldre er i vanskelige situasjoner. De kan ha barn som faglig henger etter, viser problematisk atferd, mistrives eller er utsatt for mobbing. Disse foreldrene har ofte ikke behov for å bli minnet på at de har barn med problemer. Det kan være mer hensiktsmessig at man sammen leter etter løsninger på problemene og at lærer viser forståelse for at situasjonen er utfordrende.

Ikke alle møter må foregå på skolen

Lærere vil fra tid til annen oppleve at foreldre ikke møter opp til utviklingssamtaler og foreldremøter på skolen. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig at læreren drar hjem til foreldrene og har en samtale der. Foreldrene vil da være på hjemmebane, og muligheten for å få et likeverdig samarbeid vil være større.

Last ned

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!