Hva er hjem-skole-samarbeid?

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel

Det er viktig at foreldre støtter opp under egne barns utvikling og læring på skolen. Dette kan foreldrene gjøre ved å følge opp barnas skolearbeid i hverdagen og samarbeide nært med barnas lærere.

Skolen skal legge til rette for samarbeid

Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet. Det kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte en skole med gode samarbeidsrutiner.

I starten av hvert opplæringsår skal skolen holde et foreldremøte. Resten av året skal skolen holde kontakten med foreldrene. Det er opp til hver enkelt skole og kommune hvordan de organiserer dette.

Planlegging av foreldremøte

Informasjon om elevens skolegang

Foreldre skal få informasjon om målene for opplæringen, elevens faglige og sosiale utvikling og hvordan de selv kan hjelpe barna til å utvikle seg sosialt og faglig. De skal også få informasjon om hvilke rettigheter og plikter barn og foreldre har etter opplæringsloven. 

Nullmobbing.no - nettside for foreldre

Regelverket i grunnskolen - hva trenger foreldre å vite? 

I tillegg skal foreldrene få muntlig eller skriftlig varsel om barnet sitt udokumenterte fravær, og skriftlig varsel dersom det ikke er grunnlag for vurdering i et fag eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel. Dette gjelder fram til eleven er myndig.

Utviklingssamtalen

I grunnskolen skal foreldrene hvert år ha to planlagte samtaler med kontaktlæreren om elevenes faglige og sosiale utvikling. I videregående er det minst en samtale første halvår.

Elever over 12 år har rett til å være med på samtalen. Samtalen kan sees i sammenheng med elevsamtalen og halvårsvurdering med karakter.

Utviklingssamtale med foreldre

Dialog og medvirkning

Skolen skal legge til rette for gode dialoger, så foreldre og skole kan komme fram til felles beslutninger til beste for elevenes læring og utvikling. Et godt samarbeid mellom hjem og skole krever derfor noe mer enn å bare informere foreldrene.

Foreldre skal være representert i råd og utvalg som tar avgjørelser som påvirker barnas skolegang. 

Liste over råd og utvalg hvor foreldre skal være representert

Mer om regelverket for hjem-skole-samarbeid

Forskrift til opplæringsloven om foreldresamarbeid

Hjem-skole-samarbeid i Prinsipper for opplæringen

Rundskriv - Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Udir-7-2010

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!