Film: Jaget etter å prestere

Tynset ungdomsskole deler erfaringer.

Reflekssjonsspørsmål

Disse kan brukes til individuell og felles refleksjon i personalet.

 • Hvordan jobber vi for å bli kjent med, og bygge gode relasjoner til foresatte?
 • Hvordan blir foresatte involvert i elevenes mestring og læring på vår skole? Er foresatte viktige for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev?
 • Hvordan samarbeider vi om felles grensesetting med foresatte?
 • Hvilken betydning har det at ting ikke «pakkes inn» i samtaler? Hva er forutsetningene for at dette skal fungere på vår skole?
 • Hva tenker du om hjem-skole-samarbeidet på Tynset ungdomsskole, slik det blir beskrevet her og i filmen? Hva er likt og ulikt på vår skole? Hva kan vi lære av deres praksis?
 • Hva tenker de foresatte på vår skole om filmen fra Tynset? Hvordan kan vi få deres innspill og utvikle samarbeidet videre?

Hjem-skole-samarbeidet på Tynset ungdomsskole

Inviterer foreldre til «skrytesamtale»

Ved starten av skoleåret inviterer Tynset ugdomsskole alle foreldre til elever på 8. trinn til en samtale om sitt barn – ofte kalt «skrytesamtalen». Dette er en samtale for å bli kjent med eleven, og for at foresatte kan fortelle skolen om sitt barns interesser og positive sider. Intensjonen er at dette skal være en varm og god samtale for alle parter, og en anledning for skolen og foresatte til å bygge gode relasjoner. Foreldrene skal få en opplevelse av å bli lyttet til og tatt på alvor.

Skolen er opptatt av at gode relasjoner må bygges i fredstid, og at en god og tillitsfull samtale i starten av skoleåret er en viktig investering om man senere må ta opp konfliktfylte episoder med foreldrene. Skolen mener de har en foreldregruppe som er opptatt av barnas utdanning, som synes skole er viktig og som bryr seg om og verdsetter det arbeidet skolen gjør. 

Skolen og hjemmet med felles målsettinger  

Skolen bygger sitt samarbeid med foresatte på verdiene tillit, samarbeid, omsorg og inkludering. Skolen og hjemmet må oppleve hverandre som likeverdige deltakere, og tenke på hverandre som «vi». Det er også viktig med tydelige felles målsettinger i samarbeidet. Hjemmet og skolen må se på hverandre som ressurser i elevenes skolegang og oppvekst.

Foreldresamarbeidet må ikke bare være preget av enveis informasjon fra skolen til hjemmet. Foreldrene ønsker medvirkning i skolens arbeid med elevene gjennom reell deltakelse og drøfting. Ansvar og samarbeidsområder for hjem skole-samarbeidet er tydeliggjort gjennom skolens plan for samarbeid mellom hjem og skole.

Når samarbeidet blir vanskelig

I vanskelige saker er skolen opptatt av å avklare gjensidige forventninger, og gjennom god dialog etablere en forståelse av at skole og hjem jobber mot samme mål. Skoleledelsen involveres alltid i vanskelige saker, og skal være en ressurs for både de foresatte og lærere.

Rektor er opptatt av at man må «ville vel» og ikke møte sinne med sinne, men heller lytte og vise forståelse for at foreldre kan være fortvilet. Det er viktig for skolen å klargjøre rammene for samarbeidet og hvem som forplikter seg til hva. I oppfølgingen av saker avtales hyppige kontaktpunkter,- enten pr. telefon eller i møter på skolen. Foresatte skal oppleve å bli tatt på alvor og at noe skjer.

Fakta om Tynset ungdomsskole

Tynset ungdomsskole arbeider langsiktig og systematisk for å oppnå best mulig læringsutbytte for elevene og har over lang tid utmerket seg med gode skoleresultater.

Skolen er særlig opptatt av et fleksibelt læringsmiljø med varierte arbeidsmåter der elevene trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

 • Ligger i Tynset kommune i Hedmark.
 • 208 elever, tre klasser på hvert trinn.
 • 12 prosent av elevene er minoritetsspråklige og 8 prosent har vedtak om spesialundervisning.
 • 32 lærere og fem barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har skolen barnevernspedagog, helsesøster, psykiatrisk sykepleier og bemannet bibliotek.
 • Lærerne er organisert i team på 8-10 lærere. 
 • Skolen ledes av rektor, assisterende rektor og rådgiver.
 • Styringsgruppa består av ledelsen og teamlederne på 8.-9. og 10. trinn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!