Film: Når barnet har det vanskelig

Tjensvoll barneskole deler erfaringer med hjem-skole-samarbeid.

Refleksjonsspørsmål 

Disse kan brukes til individuell og felles refleksjon i personalet.

 1. Hvordan jobber vi for å bygge gode relasjoner og «være på lag» med alle foresatte?
 2. Hvordan legger vi til rette for at skole og hjem kan «undre seg sammen», hvis det er noe som er vanskelig for barnet?
 3. Hvordan bruker vi kartleggingsresultater om elevens trivsel og læring i samarbeid med foresatte?
 4. Hvordan utvikler vi vår kollektive kompetanse på hjem-skole-samarbeid? Hvilke felles strategier har vi for å støtte foresatte når ting blir vanskelig for et barn?
 5. Hva tenker du om hjem-skole-samarbeidet på Tjensvoll skole, slik det blir beskrevet her og i filmen? Hva er likt og ulikt på vår skole? Hva kan vi lære av deres praksis?
 6. Hva tenker foresatte på vår skole om filmen fra Tjensvoll? Hvordan kan vi få deres innspill og utvikle samarbeidet videre?

Hjem-skole-samarbeidet på Tjensvoll skole

Egen plan for hjem-skole-samarbeid

Tjensvoll skole er opptatt av god og åpen kommunikasjon med hjemmet, og ønsker at foresatte skal ha en aktiv rolle i elevenes læring og skolehverdag. I samarbeid med FAU har skolen utarbeidet en plan for hjem-skole-samarbeidet, hvor blant annet verdier, holdninger og forventninger er beskrevet. Planen gjennomgås og revideres hvert år i samarbeid med foresatte. Ansatte har lav terskel for å kontakte hjemmet for å informere om hendelser skolen mener er viktig, og er svært bevisst på foreldres betydning for elevenes læring og trivsel på skolen. Dette er også et tema på foreldremøter og i utviklingssamtaler.

Bygger relasjoner til hjemmet gjennom arrangementer

Skolen arrangerer hvert år en solidaritetsaksjon med en åpen kveld på skolen. Det er obligatorisk for elevene, og foresatte, familie og venner er invitert. Oppslutningen om arrangementet er stor og mange foreldre er involvert i planleggingen. Solidaritetsaksjonen er en god arena for å bygge relasjoner til elever og foresatte.

Tjensvoll skole er opptatt av å møte alle foresatte med respekt, også på en medmenneskelig nivå, med den oppfatning at alle foreldre kjenner sine barn best. Skolen legger vekt på å undre seg sammen med foresatte dersom ting er vanskelig for eleven, og sammen finne ut av hvordan man kan skape en bedre skolehverdag for barnet.

Setter av tid til relasjonsarbeid mellom lærer og elev

Tjensvoll skole har over lang tid jobbet med utvikling av gode relasjoner mellom lærer og elev, og har særlig utmerket seg for systematisk arbeid og gode resultater i lesing

Støtte i eget ressursteam

Skolen har et internt ressursteam som et tilbud til lærere og foresatte for å drøfte en elevs utfordringer på et tidlig tidspunkt. Når foresatte godkjenner at en sak meldes til ressursteam, drøftes den med rektor, avdelingsledere, skolens PPT-kontakt, spes.ped.-lærer, helsesøster og sosiallærer. I vanskelige saker søker skolen også veiledning fra PPT, skolelege, BUPA og barnevern. Målet er at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med skolen og støtteapparatet.

Når samarbeidet med hjemmet ikke fungerer

Tjensvoll skole har også opplevd at samarbeidet med hjemmet ikke alltid fungerer godt. I disse situasjonene er det viktig at ledelsen er tett på. Foreldre og ansatte skal kjenne at ledelsen er en støttespiller når det blir vanskelig. Det er viktig med gode proessesser i saksgangen, og at det føres referat for å dokumentere hva som er avtalt. Skolen opplever ofte at utfordringene blir mindre når de på et tidlig tidspunkt kaller inn til møte slik at foreldre og skolen får diskutere den enkelte sak, ha eleven i fokus og enes om retningen videre.

Fakta om Tjensvoll barneskole

 • Ligger i Stavanger kommune i Rogaland.
 • 400 elever fordelt på tre paralleller i  1.-7. trinn.
 • 10 prosent av elevene har minoritetsbakgrunn og 12 prosent har vedtak om spsialundervisning.
 • 50 ansatte: 30 lærere,  15 miljøarbeidere og fem  i ledelse og administrasjon.
 • 50 prosent av lærerne har fem års utdanning eller mer.
 • Miljøarbeidere jobber både på skole og i SFO, og flere har utdannelse som miljøterapeuter.
 • Skolen har satt av samarbeidstid mellom lærere og miljøarbeidere slik at informasjon utveksles. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!