Hva er framtidens klasserom i lærerutdanningene?

Fremtidens Klasserom i lærerutdanningen handler om å arbeide eksperimenterende og undersøkende i undervisningen. Det sentrale er studenter som er aktive og utforskende når det gjelder læring, didaktikk og teknologi.

Lærerstudentenes digitale kompetanse

Framtidens klasserom handler om å fremme lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse, gjennom å få dem til å tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi.

Teknologiens rolle

Teknologien gir oss mulighet til å dele, samhandle, formidle og skape på nye måter i fagene.

En del av aktivitetene i slike i framtidens klasserom involverer digitale teknologier, men det er ikke teknologien i seg selv som studeres. Det som undersøkes er nye måter å arbeide didaktisk og faglig med digital teknologi.

Fremtidens klasserom på norske lærerutdanninger

Flere lærerutdanninger i Norge arbeider med å etablere og drive framtidens klasserom. Dette for å synliggjøre hvordan vi må tenke lærerutdanningen på nye måter for å sikre kommende læreres digitale kompetanse.

Framtidens klasserom må ikke være et bestemt rom, men ideene bak kan brukes som en ny måte å skape lærerutdanning på - i vanlige klasserom med og uten teknologi.

Utover Framtidens Klasserom, som du kan lese om under, foreligger det også prosjekter og planer om laber på andre UH-institusjoner: HiØ, HVL NTNU og HiVolda.

Didaktisk Digitalt Verksted åpent september 2017 på lærerutdanningen på Universitetet i Stavanger. Intensjonen med rommet er å legge til rette for utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse hos dagens lærerstudenter, fra barnehage til lektorutdanningen. DDV er et rom for utforskning, eksperimentering, opplæring, analyser og pedagogisk forskning

DDV er et læringsrom som tilbyr aktivitet og drøfting av undervisningsprinsipper og bruk av digital teknologi i undervisningen. Det didaktiske perspektivet løftes frem, men kombineres også mot det digitale. I DDV tilbys nye muligheter som peker fremover mot framtidens barnehager og framtidens skoler.

Målet med DDV er ikke teknologien i seg selv, men hva teknologien kan tilføre elevers læreprosesser og hvordan dette kan skje ved å se på de didaktiske mulighetene som teknologien kan gi.

Rommet er innrettet i 3 ulike soner som er velegnet til ulike aktiviteter:

  1. Wild Child (utforsking, deling og kritisk tenking)
  2. Just Make It (makerspace, koding, 3D print)
  3. Game On (dataspill, VR, Adobe)

I DDV har man stor glede av å engasjere studenter I driften og utviklingen av rommet.

 

DigTekLab åpnet januar 2018 på campus Notodden. Intensjonen med rommet er å ha et sted for skaping og innovasjon. Her er det lov å gjøre feil.

Les mer om DigTekLab på rommets blogg

FutureLaben åpnet i 2015 og drives som et samarbeid mellom UiTs IT-avdeling, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk samt ProTEd. FutureLab fungerer som både et rom og en ide.

FutureLaben som rom er i praksis en datalab som er organisert som stasjoner som inviterer til sosialt læringsarbeid. FutureLaben er også et undervisningsrom som er tilrettelagt for teknologistøttet undervisning, og det meste av den organiserte virksomheten er nettopp undervisning. Faglærerne bruker futurelaben til undervisning med teknologi, gjerne med et didaktisk formål, ofte med en studentveileder, som er FutureLabs største ressurs, idet de tar seg av den daglige driften.

Faglærer får ikke anledning til å overlate undervisningen til studentveilederne, men må være aktivt tilstede og bidra. På den måten utvikler den enkelte faglærer sin kompetanse samtidig som studentene får eksemplarisk undervisning med teknologi. Vi ser imidlertid en tendens til at bruken blir mer og mer systematisk, noe som sikkert også skyldes at den undervisningen som studentveilederne bidrar til, får veldig god tilbakemelding fra både lærere og studenter.

På FutureLab har man bevisst valgt å ha fokus på gratis og lett tilgjengelig teknologi for å sikre at studentene kan bruke de ulike teknologiske ressursene i egen praksis.

Intensjonen med rommet er å ha et sted for skaping og innovasjon som samtidig er en arena hvor lærerutdanningen kan utforske aktiv læring og pedagogisk utprøving. I rommet finner du alt fra interaktive skjermer, utstyr til programmering, nettbrett og droner, til sakser, fargestifter og piperensere. Rommet er innrettet med fleksible møbler med både sittegrupper, arbeidsbord og sakkosekker.

Undervisningsverkstedet åpnet juni 2019 på Universitetet i Agder.

Lenker:

Hør mer om prosjektene i podcasten Digitale Refleksjoner

Framtidens klasserom utenfor Norge

August 2016 åpnet Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole og i den forbindelse ble også en modul på lærerutdanningen etablert: Future Classroom Teacher.

Future Classroom Lab

Intensjonen med rommet er å finne nye veier til å forstå og arbeide med teknologi i undervisning. Her arbeider man for å utvikle nye undervisningsformer, læringsrom og nye måter å integrere teknologi i undervisningen. En av de måtene man arbeider med dette på i rommet er gjennom læringssoner.

Les mer om Future Classroom Lab

Future Classroom Teacher

Modulen på lærerutdanningen er toårig og all undervisning foregår i rommet. Etter to år går lærerstudentene over til den ordinære lærerutdanningen. Undervisningen på Future Classroom Teacher er sentrert rundt læringssonene som en tydelig didaktisk ramme å utforske læringsrom, fag og teknologi innenfor.

På modulen har man utviklet noen didaktiske grunnprinsipper. Tre av disse er

  • å skape meningsfulle læringssituasjoner
  • at læreren snakker minst mulig
  • at det kan etableres begripelighet rundt faginnhold

Meningsfulle læringssituasjoner

Prinsippet om meningsfullhet bygger her på sosiokulturell læringsteori (Vygotsky, Lave & Wenger, Säljö, etc.). Her er meningsfullhet avgjørende for å skape gode læringssituasjoner, fordi meningsfullhet skaper motivasjon, engasjement og dybdelæring. Meningsfullheten kommer ofte igjennom problembaserte oppgaver i autentiske og realistiske læringssituasjoner fordi de tjener et formål og kanskje løser en aktuell utfordring.

Læreren snakker minst mulig

Hvis man ønsker å ha så aktive studenter som mulig, bør man selv snakke mindre. Man bør spørre seg selv hvor mye man lærer og husker av en tre timer lang forelesning sammenlignet med et prosjekt der man selv har omsatt faglig innhold til noe konkret. Når er forelesing velegnet og når kan undervisningen med fordel tilrettelegges på en annen måte?

Å begripe faginnhold gjennom fysiske artefakter

Begrepet begripelig er en fornorsking av det tyske begrep «begreiftbarkeit». Å gjøre noe begripelig handler om å gjøre det abstrakte konkret og dermed støtte forståelsen av det faglige innholdet og læringen. Teknologien tilbyr oss mange muligheter for nettopp å gjøre abstrakte ting veldig konkrete.

Future Classroom Podcast er lærerstudentene på Københavns Profesjonshøjskoles egen podcast om deres studie.

Andre relevante rom

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!