Digitalisering i lærerutdanningene

1. januar 2018 begynte en 3-årig satsning på digitalisering i grunnskolelærerutdanningen. Fem lærerutdanningsinstitusjoner ble tildelt 89,6 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet

Bakgrunn

Midler ble utlyst og tildelt av Norgesuniversitetet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Regjeringen har tildelt midlene med ambisjon om å skape en varig styrking av lærerprofesjonene. Som ledd i Regjeringens satsing på grunnskolelærerutdanningene, har det vært et ønske å styrke den digitale kompetansen til de kommende grunnskolelærere, samt å styrke den digitale kompetansen i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere.

Les mer om bakgrunnen for utlysningen og kravene til prosjektene

Les mer om prosjektene til de fem institusjonene

Samarbeid

De fem institusjonene samarbeider med Utdanningsdirektoratet. Samarbeidet handler eksempelvis om å utvikle felles ressurser, utnytte kompetansen mellom de fem institusjonene og bidra til erfaringsdeling mellom institusjonene og til de andre lærerutdanningsinstitusjoner i Norge. Ta gjerne kontakt med Utdanningsdirektoratets koordinator for mer informasjon: lupfdk@udir.no

Korte beskrivelser av de fem prosjektene

Universitetet i Agder satser tungt på digitalisering og videre utvikling av PfDK i grunnskolelærerutdanningene. Dette skjer gjennom prosjektet ProDiG – Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene (1-7 og 5-10). Prosjektet skal, i samarbeid med kommunene Vennesla og Kristiansand, sørge for en varig styrking av både profesjonsfaglig og fagintegrert digital kompetanse hos studenter og lærerutdannere.

LUDO-prosjektet skal gi lærerutdannere kompetanse og tydelig retning for arbeidet med å fremme grunnskolelærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Aktivitetene i prosjektet markerer en satsing på digitalisering i grunnskolelærerutdanningene (GLU). Prosjektet innebærer å sikre at ansvaret for PfDK kommer tydelig til uttrykk i GLU. Videre skal PfDK utforske hvordan kompetansen kan fremmes og komme til uttrykk, i og på tvers av fag og i praksis. Lærerutdannernes PfDK skal blant annet utvikles gjennom deltakelse i et emne om det å være lærerutdanner i en digital tid. Digitale læringsressurser skal utvikles og integreres i emnet og gjøres nasjonalt tilgjengelige.

Formålet med prosjektet «Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved institutt for lærerutdanning NTNU (DigGiLU)» er å legge til rette for en utstrakt inkludering av PfDK på tvers av lærerutdanningens praksiser. DigGiLUs overordnede mål er å styrke PfDK hos NTNUs lærerstudenter, samt å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere.

HVO har ein overordna prosjektstrategi med fire hovudmål spesifisert i aktivitetar. Det først mål er å gi GLU-studentane ei framtidsretta og praksisnær lærarutdanning der PfDK inngår naturlig i alle fag, praksisområde og FOU-arbeid. Det andre mål er å gjere alle fagmiljøa i GLU-utdanningane trygge og bevisste på pedagogisk bruk av digitale ressursar og didaktikk i eiga undervisning og praksisopplæring gjennom kompetanseheving og utviklingsstøtte.

Det tredje mål er å styrke samarbeidet med praksisfeltet om digitalisering i skule og lærarutdanning. Her er aktivitetane: vidareutdanningsmodular, følgeforsking, kunnskapsdeling og praksissamarbeid.

Det siste og fjerde mål er å styrke forskinga både på lærarutdannarar og lærarar si PfDK og på digitale praksisar.

Prosjektets hovedmål er en gjennomgripende heving av PfDK i grunnskolelærereutdanningene. HiØ skal nå målet om å utdanne høyt profesjonsfaglig digitalt kompetente lærere ved å integrere PfDK i fagundervisningen og praksisopplæringen og ved at studentene skal møte en oppdatert og framtidsrettet lærerutdanning med lærerutdannere med høy PfDK.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!