Digitalisering i lærerutdanningene

1. januar 2018 begynte en 3-årig satsning på digitalisering i grunnskolelærerutdanningen. Fem lærerutdanningsinstitusjoner ble tildelt 89,6 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet

Bakgrunn

Midler ble utlyst og tildelt av Norgesuniversitetet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Regjeringen har tildelt midlene med ambisjon om å skape en varig styrking av lærerprofesjonene. Som ledd i Regjeringens satsing på grunnskolelærerutdanningene, har det vært et ønske å styrke den digitale kompetansen til de kommende grunnskolelærere, samt å styrke den digitale kompetansen i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere.

Les mer om prosjektene til de fem institusjonene

Samarbeid

De fem institusjonene samarbeider med Utdanningsdirektoratet. Samarbeidet handler eksempelvis om å utvikle felles ressurser, utnytte kompetansen mellom de fem institusjonene og bidra til erfaringsdeling mellom institusjonene og til de andre lærerutdanningsinstitusjoner i Norge. Ta gjerne kontakt med Utdanningsdirektoratets koordinator for mer informasjon: lupfdk@udir.no

Nettverk for PfDK i lærerutdanningen

Nettverk for PfDK i lærerutdanningen er et nasjonalt nettverk, som arrangeres i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene, og som har samlinger hvert halvår. Målet er å fremme PfDK gjennom å få deltakerne til å tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi. Samlingene er rettet mot ledere, lærerutdannere, praksislærere, lærerstudenter og andre som er involvert i lærerutdanning. Programmet skal være relevant for alle typer lærerutdanning, inkludert barnehagelærerutdanningen.

Korte beskrivelser av de fem prosjektene