Digitalisering i lærerutdanningene

1. januar 2018 begynte en 3-årig satsning på digitalisering i grunnskolelærerutdanningen. Fem lærerutdanningsinstitusjoner ble tildelt 89,6 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet

Bakgrunn

Midler ble utlyst og tildelt av Norgesuniversitetet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Regjeringen har tildelt midlene med ambisjon om å skape en varig styrking av lærerprofesjonene. Som ledd i Regjeringens satsing på grunnskolelærerutdanningene, har det vært et ønske å styrke den digitale kompetansen til de kommende grunnskolelærere, samt å styrke den digitale kompetansen i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere.

Les mer om prosjektene til de fem institusjonene

Hør mer om prosjektene i podcasten Digitale Refleksjoner

Samarbeid

De fem institusjonene samarbeider med Utdanningsdirektoratet. Samarbeidet handler eksempelvis om å utvikle felles ressurser, utnytte kompetansen mellom de fem institusjonene og bidra til erfaringsdeling mellom institusjonene og til de andre lærerutdanningsinstitusjoner i Norge. Ta gjerne kontakt med Utdanningsdirektoratets koordinator for mer informasjon: lupfdk@udir.no

Nettverk for PfDK i lærerutdanningen

Nettverk for PfDK i lærerutdanningen er et nasjonalt nettverk, som arrangeres i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene, og som har samlinger hvert halvår. Målet er å fremme PfDK gjennom å få deltakerne til å tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi. Samlingene er rettet mot ledere, lærerutdannere, praksislærere, lærerstudenter og andre som er involvert i lærerutdanning. Programmet skal være relevant for alle typer lærerutdanning, inkludert barnehagelærerutdanningen. 

Korte beskrivelser av de fem prosjektene

Universitetet i Agder satser tungt på digitalisering og videre utvikling av PfDK i grunnskolelærerutdanningene. Dette skjer gjennom prosjektet ProDiG – Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene (1-7 og 5-10). Prosjektet skal, i samarbeid med kommunene Vennesla og Kristiansand, sørge for en varig styrking av både profesjonsfaglig og fagintegrert digital kompetanse hos studenter og lærerutdannere.

LUDO-prosjektet skal gi lærerutdannere kompetanse og tydelig retning for arbeidet med å fremme grunnskolelærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Aktivitetene i prosjektet markerer en satsing på digitalisering i grunnskolelærerutdanningene (GLU). Prosjektet innebærer å sikre at ansvaret for PfDK kommer tydelig til uttrykk i GLU. Videre skal PfDK utforske hvordan kompetansen kan fremmes og komme til uttrykk, i og på tvers av fag og i praksis. Lærerutdannernes PfDK skal blant annet utvikles gjennom deltakelse i et emne om det å være lærerutdanner i en digital tid. Digitale læringsressurser skal utvikles og integreres i emnet og gjøres nasjonalt tilgjengelige.

Formålet med prosjektet «Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved institutt for lærerutdanning NTNU (DigGiLU)» er å legge til rette for en utstrakt inkludering av PfDK på tvers av lærerutdanningens praksiser. DigGiLUs overordnede mål er å styrke PfDK hos NTNUs lærerstudenter, samt å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere.

HVO har ein overordna prosjektstrategi med fire hovudmål spesifisert i aktivitetar. Det først mål er å gi GLU-studentane ei framtidsretta og praksisnær lærarutdanning der PfDK inngår naturlig i alle fag, praksisområde og FOU-arbeid. Det andre mål er å gjere alle fagmiljøa i GLU-utdanningane trygge og bevisste på pedagogisk bruk av digitale ressursar og didaktikk i eiga undervisning og praksisopplæring gjennom kompetanseheving og utviklingsstøtte.

Det tredje mål er å styrke samarbeidet med praksisfeltet om digitalisering i skule og lærarutdanning. Her er aktivitetane: vidareutdanningsmodular, følgeforsking, kunnskapsdeling og praksissamarbeid.

Det siste og fjerde mål er å styrke forskinga både på lærarutdannarar og lærarar si PfDK og på digitale praksisar.

Prosjektets hovedmål er en gjennomgripende heving av PfDK i grunnskolelærerutdanningene. HiØ skal nå målet om å utdanne høyt profesjonsfaglig digitalt kompetente lærere ved å integrere PfDK i fagundervisningen og praksisopplæringen og ved at studentene skal møte en oppdatert og framtidsrettet lærerutdanning med lærerutdannere med høy PfDK.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!